मोगरा फुलला भाग : ३

आता मला तिच्याकडून माझं लिंग चोखून घ्यायचा बेत होता. मी मा‍झ्या मित्राकडे गेलो व त्याच्याकडून एक मुख मैथुनाची व्हिडिओ कॅसेट घेऊन आलो. तो मला कॅसेट देताना हसून म्हणाला,
“काय विचार आहे?”
“अरे तुझी वहिनी घरात नाही. वेळ घालवायला दुसरं साधन नाही, म्हणूनच तुझ्याकडची कॅसेट घेऊन जात आहे. दोन दिवसांनी परत करीन.”
“परत करायची काही घाही नाही. तुझं काम झालं की परत कर. आणि हो जास्त हात गाडी चालवू नकोस. वहिनी आल्यावर तिला निराश करू नकोस.”
मी त्याच्या ह्या पाचकळ विनोदावर चिडलो, पण माझं काम व्हायच होतं म्हणून त्याच बोलणं मुकाट्‍याने ऐकून घेतलं व घरी आलो.
घरी आल्यावर कॅसेट तपासली. कॅसेटच्या सुरवातीची १५ मिनिटे एका हिंदी चित्रपटाची होती. त्या नंतर मला हवे असलेली दृश्य सुरू झाली.
हे एका वतीने बरंच झालं. पारूला सिनेमा दाखवायच्या निमित्ताने हे मुखमैथुनाचे दृश्य तिच्या समोर मांडायचे होते. अचानक दृश्यात बदल झाला तर मी असला अश्लील चित्रपट पारूला दाखवला म्हणून मी दोषी ठरणार नाही. जर पारू काही म्हणाली तर मी सारा दोष मित्रावर लादणार होतो.
दुसर्‍या दिवशी दुपारी दुकानातून घरी आलो तर पारू स्वयंपाक करत होती.
“पारू स्वयंपाक झाला की सांग. आज आपण हॉलमध्ये बसून सिनेमा बघता बघता जेवूया.”
ती हो म्हणाली.
मी मा‍झ्या खोलीत गेलो व रोजच्या सवयीप्रमाणे विजार ब बनीयन घालून बाहेर आलो. तोपर्यंत पारूचा स्वयंपाक झाला होता व तिनं हॉलमध्ये टीपोय वर ताट मांडली होती.
“अग दोन ताट कशाला. आपण दोघं मिळून एकाच ताटात जेवूया.”
ती कबुल झाली. एकाच ताटात जेवण लावलं गेलं व आम्ही दोघंही जेवायला लागलो.
मी तिला मा‍झ्या शेजारी सोफ्यावर बसवून घेतलं होतं. माझा डावा हात तिच्या डाव्या खांद्यावर ठेवला होता व उजव्या हातानी तिला घास घालत होतो व ती पण मला भरवत होती. थोडं अन्न पोटात गेल्यानंतर मी वी.सी.आर मध्ये केसेट घातली व वी.सी.आर चालू केला.
टीव्हीवर चित्रपट चालू झाला. मी टिव्हीचा आवाज अगदी बारीक केला होता कारण १५ मिनिटांनी दुसराच सिनेमा सुरू होणार होता व त्याचा आवाज जर बाहेर गेला असता तर आजूबाजूला राहणार्‍यांनी माझी काय दशा केली असती हे मलाच ठाऊक होतं.
“आवाज ऐकू येत नाही. सिनेमा बघण्यात काही अर्थ नाही.”
मला भीती वाटली की ती निघून जाईल व मी मांडलेला खेळ फिसकटून जाईल.
“आपण जेवण आटपूया तोपर्यंत त्याचा आवाज बरोबर होईल.” मी
आम्ही जेवण आटोपलं व मी तिला मा‍झ्या शेजारी सोफ्यावर बसून घेतलं. मी माझा डावा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला व तिला जवळ ओढून घेतलं. तिचं अंग मा‍झ्या अंगाला लागताच मा‍झ्या अंगात कामवासना संचारली.
मी घड्याळाकडे बघितलं. मला जो सिनेमा टीव्हीवर बघायचा होता तो सुरू व्हायला अजून ५ मिनिटे उरली होती. मी तिच्या खांद्यावरून माझा डावा हात तिच्या उरोजाकडे नेला व तिच्या थानाशी चाळे करू लागलो. माझा उजवा हात तिच्या मांडीवर ठेवला व तिची मांडी चोळू लागलो.
मा‍झ्या हातांचा स्पर्श होताच पारूने मा‍झ्याकडे बघितलं. मी तिच्याशी चाळे करत तिचं टीव्हीवरचं लक्ष मा‍झ्याकडे वळवलं. जेव्हा मुख मैथुनाचा भाग सुरू झाला मी पारूची थान चोळायची थांबलो. तिनं लगेच टीव्हीकडे पाहिलं. मी तिच्या चेहर्‍यावरच्या बदलत्या भावांची जवळून निरखत होतो.
टीव्हीवर एक गोरी बाई एका नीग्रो माणसाचा काळाकुट्ट, जाड व अती लांब लिंग चोखत होती. हे दृश्य पाहून पारूच्या अंगात वासना जागृत होऊ लागली. अनायास तिचा हात मा‍झ्या विजारीवर गेला व मा‍झ्या लिंगाचा शोध घेऊ लागला. मी जणू काही तिच्या ह्या स्पर्शाने भानावर आलो आहे असं दाखवलं व टीव्हीकडे बघून म्हणालो,
“मा‍झ्या मित्रानी चुकीची कॅसेट दिली वाटतं.”
असं म्हणून मी टीव्ही बंद करायला उठलो तर तिनं मला रोखलं. मला कळलं की तिला हे बघायचं आहे म्हणून. मी परत खाली बसलो.
थोडा वेळ ती बसून टीव्ही बघू लागली. नंतर तिचा हात परत मा‍झ्या विजारीवर गेला. तिनं हळूच मा‍झ्या विजारीची नाडी खेचली व विजार कंबरेला सैल होताच आत हात घालून मा‍झ्या लिंगाला पकडून बाहेर काढलं. ती पुढे काय करते हे बघण्यासाठी मी गप् बसलो.
थोडा वेळ ती मा‍झ्या लिंगाशी चाळे करत होती. हळूच तिनं स्वत:च डोकं खाली नेलं व माझं लिंग तोंडात घेऊन चोखू लागली. ती माझं लिंग चोखताना टीव्हीकडे बघायची व त्यातले दृश्य बघून मा‍झ्या लिंगावर त्याच अनुकरण करत होती.
तिनं मा‍झ्या लिंगला जोरात चोखायला सुरवात केली. मी झडणार हे लक्षात आल्या बरोबर मी माझं लिंग तिच्या मुखातून काढायचा प्रयत्न केला. माझा प्रयत्न असफल राहिला. ती माझं लिंग चोखतच राहिली व मी उत्तेजित होऊन मा‍झ्या लिंगातून मा‍झ्या वीर्याची धार तिच्या तोंडात सुटली.
ती थोडा वेळ तशीच थांबली. मला वाटलं की ती आता वॉशबेसीनपर्यंत जाईल व तोंडात साठलेला चीक थुंकून दिईल. तिने तसं काहीच केलं नाही. तोंडात साठलेलं माझं वीर्य तिनं हळूहळू गिळून टाकलं. जरी तिनं माझे वीर्य गिळावे ही माझी अपेक्षा असली तरी मी तिला म्हणालो,
“अग हे काय केलंस? मला तुझ्या तोंडातून मुक्‍ती मिळाली नाही म्हणून नाईलाजाने मला तुझ्या तोंडात माझं वीर्य सोडाव लागलं. तुला ते गिळायची काहीच गरज नव्हती.”
“माझं लग्न होऊन ३ वर्ष झाली, तरीपण माझी कुस भरली नाही. धन्याच्या घरची मंडळी त्यांच्या मागे लागली आहेत की त्यानं दुसरं लग्न करावं व घरात बाळ रांगावं.”
“म्हणजे तुला मूल व्हावं म्हणून तू माझं वीर्य गिळलंस?”
मी दम भरत आहे असं वाटल्यामुळे ती म्हणाली,
“तस नाही, मी नाही तरी ते गिळणार होते. मला त्याची चव आवडली.”
मी तिचा भोळेपणा बघून म्हणालो,
“पारू जर वीर्य गिळून स्त्रियांना मुल झाली असती तर आतापर्यंत जनसंख्या कुठल्या कुठे पोहचली असती. अग मूल व्हायला एक दुसरी पद्धत वापरली जाते.”
“कुठली ती सांगा ना?”
“आज उशीर झालाय, तुला उद्या सांगतो.” असं म्हणून मी तिला घरी पिटाळलं.
दुसरा दिवस गुरूवार होता. मी दुकानात गड्याला दुपारी येणार नाही असं सांगितलं होतं. गुरूवारी सकाळी दुकानात जायच्या अगोदर मी सारी तयारी करून ठेवली. एका संत्र्याच्या रसाच्या बाटलीत थोडं मादक पेय मिसळून ठेवलं.
दुपारी घरी आलो तेव्हा पारूचा स्वयंपाक झाला होता व ती मी यायची वाट पहात होती. मी रोजच्या सारखं कपडे बदलले व पारू बरोबर जेवायला बसलो. मी पाण्याच्या जागी संत्र्याचा रस लोट्यात ओतला. पारू मी काय करत आहे हे बघतच होती.
“आज रस का ओतताय?”
“अग रोजच आपण पाणी पितो, आज हा रस घेऊया. फळांचा रस प्याल्याने आपलं आरोग्य चांगलं राहतं.”
ती पुढे काहीच बोली नाही व गप् जेवायला बसली. मी तिच्या गळ्यात काळी पोत घातल्यापासून तिला आता मा‍झ्या बरोबर बसून जेवायला संकोच वाटत नव्हता.
जेवताना ती मध्येच संत्र्याचा रस पीत होती. सुरवातीला तिला रसाची चव वेगळी वाटली. ती तस बोलून दाखवलं सुध्दा. मी कसतरी तिची समजूत घातली व तिला अर्धा अधिक रस पाजला. मी पाहिलं की रसात मिसळलेल्या मादक पेयाचा प्रभाव तिच्या वर होतं आहे.
जेवण संपवून मी तिला मा‍झ्या झोपायच्या खोलीत घेऊन गेलो. ती आपण कुठे जात आहोत हे कळल्यावर म्हणाली,
“ह्या खोलीत का आणलं मला?”
“अग तुला काल वचन दिल्याप्रमाणे मुलं कशी होतात हे दाखवायचं आहे. आणि त्यासाठी हीच खोली योग्य आहे.”
“अंजलीबाई आणि तुम्ही ह्या खोलीत झोपता. मी ह्या खोलीत येणं बरोबर वाटत नाही.”
“अग तू तर रोजच ह्या खोलीत झाडू लावायला येतेस.”
“मी झाडू लावताना बाईसाहेब असतात खोलीत. आज स्वत: तुम्ही मला ह्या खोलीत आणलंत, माझी छाती धडधडत आहे.”
मी “बघूया” असं म्हणत तिच्या उरोजांवर हात ठेवला व म्हणालो,
“उगीचच काहीतरी बोलतेस, मला तर काहीच जाणवत नाही. आणि हो मा‍झ्या बरोबर ह्या खोलीत येताना तुझी छाती धडधडन स्वाभाविक आहे. तू माझी बायको झाल्या नंतर आज हा आपला मिलनाचा पहिलाच दिवस.”
मी माझा हात तसाच ठेवला व तिच्या प्रतिक्रियेची वाट बघू लागलो. पारू काहीच बोलली नाही.
मी तिला हळूच पलंगावर बसवलं व तिच्या शेजारी बसलो.
तिचा चेहरा मा‍झ्या हातात धरला व ओठांनी मुके घेऊ लागलो. मुके घेत मी तिच्या ओठापाशी आलो व त्यांना मा‍झ्या ओठात घेऊन चोखायला लागलो. ओठ चोखत असताना मी माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली व तिच्या जि‍भेशी मस्ती करू लागलो. ती ह्या सगळ्या अनुभवानी कामुक होत होती व मी तिला अजून कामुक करण्याचा प्रयत्न करत होतो.
मी तिला थोड्या वेळेसाठी मा‍झ्या बाहुपाशातून मुक्त केलं व स्वयंपाकघरात जाऊन एक लोटाभर संत्र्याचा रस घेऊ आलो. अगोदर मी तिला थोडा रस पाजला व नंतर मी प्यालो. दुसर्‍यांदा रस तोंडात भरून घेतला व तिच्या ओठाला ओठ लावून सारा रस तिच्या तोंडात सोडला. तिच्या अंगावर शहारे उठले. लोट्यातला रस दोघांनी एकमेकांच्या ओठात देऊन संपवला.
मी तिला पलंगावरून उठवलं व तिचे कपडे फेडायला सुरवात केली. ती संपूर्ण नागडी झाल्यावर मी तिला माझे कपडे काढायला लावले.

मोगरा फुलला भाग : ४

पारूची त्वचा सावळ्या रंगाची असली तरी तिचे सगळे अवयव भरीव व मांसल होते. अंगावर कुठेही जरुरीपेक्षा जास्त मांस नसल्यामुळे ती लठ्ठ आहे असं वाटत नव्हतं. तिला नागवी केल्यानंतर मी माझे कपडे काढले व मी पण ती होती त्या स्तिथीत आलो. माझं लिंग अजून शिथिल होतं. त्याच्यात कामदेव...

मोगरा फुलला भाग : २

तिला माझ्यावर राग आला असेल, तिला असं अर्ध्यावर सोडल्यामुळे पण ही तिची मी घेतलेली परीक्षा होती. मला कळून चुकलं की तिला हे सगळं हवं होतं व ती हे सगळं करून घेण्यास तयार होती.दुसर्‍या दिवशी मी दुपारी घरी आलो. माझ्याकडे असलेल्या चावीने दार उघडलं व घरात प्रवेश केला. मी...

मोगरा फुलला

मी एका गरीब साधारण घरातला मुलगा होतो. मी कॉलेजमध्ये असताना एका श्रीमंत घरातली मुलगी मा‍झ्या प्रेमात पडली. तिच्या आई-वडि‍लांच्या इच्छेविरूद्ध तिनं माझ्याशी लग्न करायचा हट्ट धरला. मा‍झ्या घरातून ह्याला काहीच विरोध नव्हता. उलट ह्या लग्नाने समाजात आमची प्रतिष्ठा वाढणार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!