पावसात भिजताना भाग : ५

तिने हळूच आपली मान उंचावली आणि त्याच्या थथरणाऱ्या ओठांना आपल्या नाजूक ओठांमध्ये पकडले. एकमेकांच्या ओठांच्या गरम स्पर्शाने दोघांची शरीरे शहारून गेली.
अगदी सावकाश ते एकमेकांचे ओठ आपल्या ओठांनी कुरवाळू लागले. अगदी स्लोमोशन वाटावं इतक्या सावकाश. त्यांच्या दोघांच्याही चेहऱ्यावर किंवा मनात वासनेचा लवलेशही नव्हता. काडीची अपेक्षा नसताना त्यांचं प्रेम त्यांच्या पदरात पडल्यामुळे ते भावनावश झाले होते.
कितीतरी वेळ त्यांचे ओठ एकमेकांना लपेटत होते. बाहेर बरंसणाऱ्या पावसाचं संगीत अखंड चालू होतं. तिच्या ओठांवरून घसरून त्याने आपलं तोंड तिच्या मानेत घातलं. त्याच्या जीभेचा तिच्या मानेवर होणार गरम स्पर्श तिच्यात अंगार फुलवू लागला.
“स्सऽऽऽऽऽऽ!” एका हाताने त्याचे केस घट्ट धरत आणि दुसऱ्या हाताच्या मुठीत बेडशीट आवळत ती आपल्या उत्तेजनेला वाट करून देत होती.
तो एकदम सावकाश आपल्या ओठांनी तिची मान धुंडाळत होता. तिच्या मानेवर जिथे तिच्या ब्राची लेस रुतली होती तिथे जिभेने गुदगुल्या करत तो तिला आणखी उत्तेजित करत होता. ती असह्यपणे सुस्कारे सोडत होती. तिच्या टीशर्टचा गळा ओढून ओढून तो तिचा खांदा उघडा करत तो खांद्यावर चुंबने बरंसवत होता.
त्याच्या हळुवार खोडकर स्पर्शाने तिच्या अंगाअंगावर रोमांच उभे राहिले होते. ती त्याचे केस आणि मान कुरवाळत होती. तिच्या अंगावर पालथं पडत त्याने तिचा शर्ट खाली ओढत तिची छाती चोखण्यास सुरवात केली.
त्याच्या नकळत त्याचे हात तिच्या कमरेवर सरकले. त्याला शर्टची अडचण होतं होती पण तो द्विधा मनस्थितीत होता. शर्ट काढावा कि नको या विचारातच त्याचे हाय तिच्या कमरेवर घुटमळत होते पण त्याच्या ओठांचं काम मात्र अव्याहतपणे चालूच होतं.
शेवटी तिनेच आपल्या हातांनी आपला शर्ट आपल्या छातीपर्यंत वर ओढला. तिची बारीक कंबरं आणि सपाट पोट उघडं पडलं. शर्ट ओढून तिने आपल्या स्तनांच्या वर घेऊन अडकवला. ब्राच्या खाली पोटावर आपला मोर्चा वळवत त्याने हातांनी तिची बारीक कंबरं कुरवळण्यास सुरवात केली.
तिचे हात त्याच्या खांद्यांवर, पाठीवर फिरत होते. त्याने चाटून चाटून तिचे पोट लालभडक करून टाकलं होतं. तिच्या उरोजांना कुरवाळण्यासाठी त्याचे हात शिवशिवत होते पण पहिलीच वेळ असल्याने तो स्वतःला पुनः पुन्हा आवरत होता.
तिचे बारीक दंड आपल्या हातांत घट्ट धरून तो तिची बेंबी चोखत होता. बेंबीच्या खालच्या सपाट त्रिकोणावर त्याची जीभ भिरभिरत होती. तिने हात वर करत टीशर्ट काढला आणि ती उठून बसली. तिच्या नाजूक कोरीव मांड्यांवर हल्ला चढवण्यास त्याने सुरवात केली.
तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवर त्याच्या दातांचे व्रण पडू लागले होते. तिने वाकून त्याच्या कमरेला हात घातला आणि त्याचा टी शर्ट ओढून काढला. हात उंचावत त्यानेही तिचं काम सोपं केलं. आपल्या हातांचा विळखा तिच्या बारीक वळणदार कमरेभोवती आवळत तो पुन्हा तिच्या मांड्यांवर तुटून पडला.
कमालीची उत्तेजित होऊन ती त्याच्या पाठीवर खांद्यांवर बोचकरू लागली. शेवटी होणाऱ्या गुदगुल्या सहन न झल्याने तिने त्याला जोर लाऊन दूर ढकललं आणि लाजून तोंड लपवत ती गादीवर पालथी पडली.
तिच्या बारीकच पण टम्म गोलाकार निंतबांवर तिची पँटी घट्ट आवळली होती. हळुवारपणे तिचे नितंब कुरवाळत तो तिच्या बाजूला पडला. बिकिनीसारखी तिची ब्रा तिच्या गोऱ्यापान सपाट पाठीला खुलवत होती. पाठीच्या मध्यावर बांधलेली घट्ट गाठ त्याला आमंत्रण देत होती.
पुन्हा तिच्या अंगावर पालथं पडत त्याने तिच्या मानेवर आणि खांद्यांवर आपली जीभ फिरविण्यास सुरवात केली. तिचे नुकतेच स्फुरू लागलेले स्तन गादीवर दाबले गेले होते. तिची सगळीच त्वचा इतकी मुलायम होती की तिच्या शरीराचा स्पर्श त्याला एखाद्या तलम रेशमी कापडासारखा वाटत होता.
तिचं शरीरही एकदम नाजूक होतं. त्यामुळे आपल्या आवेगाला मोठ्या प्रयत्नांनी बंध घालत तो अगदी हळुवारपणे तिच्यावर बरंसत होता. तिला जणू स्वर्गात असल्यासारखंच वाटत होतं.
तिच्या ब्राच्या पाठीवरच्या गाठीजवळ आपले ओठ नेट त्याने एक बंद आपल्या दातांत पकडला आणि मान मागे घेत त्याने हळुवारपणे गाठ सोडली. दोन्ही बाजूंची बंद गळून गादीवर पडले.
बंदांच्या दाबाने पाठीवर नाजूक लालभडक रेष उमटली होती. त्यावर आपली हळुवार बोटे फिरवत त्याने तिच्या मानेत तोंड खुपसत तिथली गाठही सोडली. दाबाने तिच्या छातीजवळ बाजूनं आलेला फुगवटा कुरवाळू लागला.
तिची त्वचा घट्ट होती. उरोजात भरू लागलेलं मांस तिच्या त्वचेवर ताण टाकू लागलं होतं. पुढून गादीने दाबल्यामुळे तो ताण बाजूला काखेकडे सरकला होता. तिच्यावरून बाजूला होतं त्याने डाव्या बाजूने तिच्या पोटाखाली हात घातला आणि तिला उताणं केलं.
तिची छाती त्याच्यासमोर उघडी पडली होती. तिने लाजून आपला चेहरा ओंजळीत लपवला. तिचे स्तन उताणे पडल्यामुळे पसरट होऊनर तिची छाती जवळजवळ सपाटच दिसत होती. सपाट छातीवर दोन हलके फुगवटे तिच्या स्तनांचा आकार जाणवून देत होते. त्यांच्या मध्यभागी फटफटणारी दोन हलक्या तपकिरी रंगाची स्तनाग्रे तरारून बाहेर आली होती.
एका हातात तिचा पसरलेल्या स्तनाचं मांस गोळा करून तो ते कुस्करु लागला. छातीवर त्याच्या हातांचा स्पर्श होताच तिच्या अंगावरची बारीक लव उभी राहिली. रोमरोम फुलून आले. अंगावर फुललेल्या काट्यामुळे तिची नाजूक मुलायम त्वचा हलकीशी खडबडीत लागू लागली. तसाच दुसरा स्तनही हातात घेत त्याने तो ही अलगदपणे पिळला.
“आंऽऽऽऽ! उंहु!” आता मात्र तिने स्वतःचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न सोडून दिले. चेहरा झुकवत त्याने अलगद तिचे निप्पल आपल्या ओठांमध्ये हळुवारपणे पकडले आणि शेंड्यावर आपली जीभ अलगद फिरवली.
“हहऽऽऽऽऽ! स्सऽऽऽऽऽ!” तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडला.
तिचं शरीर थरथरलं. रोमारोमात अंगार फुलला. तिने आपले डोळे गच्चं मिटून घेतले. तिचा गुलाबाच्या पाकळी सारखा नाजूक ओठ तिने आपल्या दातांखाली दाबून धरला. ओठावर पडलेल्या दाबामुळे ते आणखीच आकर्षक दिसू लागले. दोघांच्याही छात्या धडधडत होत्या.
एका हाताने तिच्या उरोजांशी खेळत दुसऱ्या हाताने त्याने आपली ट्रॅक पँट उतरवली पण आता तिच्या जवळ जायचा धीर त्याला होईना. इकडे त्याच्या हातांना आणि ओठांना तिचे मऊ मुलायम स्तन सोडवेनासे झाले होते.
कामेच्छा अनावर झाली होती पण त्याला घाई करायची नव्हती. सुंदर नातं फुलण्याधीच सुकून जाऊ नये असं वाटून तो तिच्यापासून दूर झाला.
“काय झालं मनोज?” ती एका अंगावर होतं त्याच्याकडे पाहत बोलली. तिचा स्तन बाजूने त्याच्या छातीला घासत होता.
“आपण खूप घाई करतोय असं नाही वाटत तुला?” तो
“नाही! घाई काय त्यात. आपण एकमेकांसाठी कितीतरी महिन्यांपासून झुरतच होतो. प्रेम तर तेव्हाही होतं. आज ते एकमेकांना कळालं एवढंच!” ती त्याच्या छातीवर आपले नाजूक ओठ टेकवत बोलली.
“त्रास होतो खूप पहिल्या वेळी! आपल्या ट्रिपची मजा नको घालवूयात!”
त्याच्याकडे भरपूर कारणं होती. पण तो तसं बोलताच ती ताडकन उठून बसली. इतका वेळ बिनधास्तपणे अनावृत्त शरीर घेऊन वावरणाऱ्या तिला अचानक लाज वाटू लागली. पांघरुणाने आपले नाजूक स्तन झाकत ती बोलली.
“मनोज! आय एम सॉरी! मी फसवत होते तुला!” तिचे डोळे भरून आले.
“म्हणजे?” तो बुचकळ्यात पडला.
“कॉलेजात असताना एका मुलाने मला खोट्या प्रेमाच्या.” तिचे वाक्य पूर्ण होण्याआधीच त्याने तिच्या ओठांवर हात ठेवला.
“विसर ते! ते संपलय! आज आपल्या दोघांच्याही आयुष्याची सुरवात आहे.” तो तिच्या अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यात पाहत बोलला.
ती त्याला बिलगली. त्याने तिला अंगाचा भर टाकत पुन्हा उताणे केले आणि बोटाने पँटीचे ओले झालेले कापड बाजूला करत आपल्या ताठरलेल्या लिंगाचं टोक त्याने तिच्या योनिवर टेकवलं.
“हूहूहूऽऽऽ! हं. हं. हंऽऽऽऽऽ!”
तिच्या श्वासोच्छवासाचा अवाजसुद्धा खोलीभर घुमू लागला होता. तिने आपले पाय फाकवत त्याला जागा करून दिली. आपल्या शरीराचा भर तिच्यावर सोडत त्याने सावकाश आपलं लिंग आत ढकललं.
“अंऽ आऽ आऽ आऽऽ! आऽऽऽई! हं हं हं!”
तिच्या तोंडाचा मोठा आ वासला गेला होता. गच्च मिटलेल्या डोळ्यांच्या कडांतून धारा वाहू लागल्या होत्या. कपाळ आठ्यांनी भरून गेलं होतं.
आधीच सडपातळ असल्यामुळे तिची रुंदी कमी होती आणि दुसरीच वेळ असल्यामुळे ते तिच्यासाठी जेवढं आनंद देणारं होतं तेवढंच वेदनादायकही होतं. त्याचेही डोळे मिटले गेले होते. त्याच्या लिंगाला होणाऱ्या गरम स्पर्शाने त्यालाही पुरतं बेभान करून टाकलं होतं.
वेदनेच्या कळांनी तिचे सर्वांग भरून गेलं होतं. तिचा चेहरा लालबुंद झाला होता. दोघांची शरीरे घामाने थबथबली होती. तिने त्याची दोन्ही मनगटे हातांनी गच्चं धरून ठेवली होती. त्याने सावकाश आपली कंबरं मागे घेत हळुवारपणे लिंग बाहेर ओढलं.
आतमध्ये तिच्या नाजूक योनिमार्गावर रगडली जाणारी त्याच्या लिंगाची राठ त्वचा तिचं आख्ख शरीर सुखाने भरून टाकत होती. तिच्या चेहऱ्यावर कमालीच्या वेदना आणि परमसुखाच्या भावनांचं अजब मिश्रण झालं होतं.
अगदी सावकाश आपली कंबरं पुढे मागे करत तो तिला अगदी गुदमरायला लावणारं सुख तिच्यावर बरंसवत होता. तिने अवेगात आपली मान उंचावून धरली होती. पाठीला बाक देत तिने आपली छातीही उचलून धरली होती. त्याचं वेगावरचं नियंत्रण आता हळूहळू सुटू लागलं होतं.
हळूहळू त्याचा वेग आता वाढू लागला होता आणि त्यामुळे तिच्या वेदना आणि त्या वेदनांतून मिळणारं सुखही!
“आंहऽऽऽऽ! स्सऽऽऽ! हां हां हांऽऽऽ!”
“स्सऽऽ!”
“हूंऽऽऽऽ! आईऽऽ आईऽऽऽ! आईऽऽऽ!
“उंऽऽऽ! मेलेऽऽऽऽ!”
त्याच्या धडकांच्या तालावर तिच्या तोंडातून चित्कार फुटत होते. तिचे स्तन उसळ्या मारत होते. तिचं आख्खच्या आख्ख शरीर लालभडक झालं होतं. शेवटी तो त्या क्षणार्धाच्या अगदी जवळ जाऊन पोचला. तेव्हा त्याने कंबरं मागे ओढत सगळं जोर एकवटून एक जोराचा दणका देत आपलं आख्खच्या आख्ख लिंग अगदी मुळापर्यंत आत ठोसलं.
“आऽऽऽऽऽऽ आई गंऽऽऽऽ!”
तिची मान उचलली गेली. तिचे डोळे विस्फारले गेले. वेदना आणि सुखाने सगळ्या सीमा पार केल्या होत्या. त्याच्या तप्त रसाने त्याने तिला भरून टाकलं होतं. आपले लिंग बाहेर काढत तो तिच्या बाजूला कोसळला.
दोघेही धापा टाकत होते. दोघांचीही छाती वेगाने वर खाली होतं होती. एकमेकांच्या हातात हात गुंफून ते दोघेही डोळे मिटून शांत पडून राहिले होते. ती एका कुशीवर झाली आणि तो तिला मागून बिलगला. तिच्या केसांत आपलं तोंड घालत तो कुजबुजला.
“दीपिका एक गोष्ट सांगू?”
“मला माहिती आहे!” डोळे न उघडता गालातल्या गालात हसत ती बोलली!
दोघांच्याही चेहऱ्यावर हसू फुललं! प्रेमाच्या पावसात चिंब भिजत ते दोघे कितीतरी वेळ तसेच पडून होते. बाहेर पावसाच्या सरी कोसळतच होत्या. संततधार, तरल, हळुवार, अगदी त्यांच्या प्रेमासारख्या!

पावसात भिजताना भाग : ४

अचानक टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि दोघेही भानावर आले. झटकन एकमेकांपासून दूर होऊन ते लाजत उभे राहिले.“चिर्स टू स्वीट कपल दीपिका अँड मनोज!” लेले ग्लास उंचावून ओरडले.“चिअर्स, चिअर्स, चिअर्स!” एकच गलका उडाला.सगळे त्या दोघांचं अभिनंदन करू लागले. कवले हातात दोन ग्लास घेऊन आले...

पावसात भिजताना भाग : ३

तिने आपल्या दातांमध्ये फोनची केबल पकडली होती. एका हातात फोन धरून तशीच ती आपले केस गुंडाळत होती. तिच्या ओठांवर केबलचा दाब पडून ते कमालीचे आकर्षक दिसत होते.तिने पांढरा ढगळ टी-शर्ट आणि काळ्या रंगाची थ्रीफोर्थ लेगिंग घातली होती. तिच्या नाजूक सडपातळ कमरेवर त्या ढिल्या टी...

पावसात भिजताना भाग : २

ते आठ दहा जण पायवाटेने नाणेघाटाच्या दिशेने चालू लागेल. सर्वात पुढे मनोज, त्याच्या मागे दीपिका आणि मागोमाग लेले, कवले आणि इतर असे चालत होते. मध्ये मध्ये थांबून ते वेगवेगळ्या पक्षांचे, किड्यांचे, धबधब्याचे फोटो काढत होते, कधी ग्रुप सेल्फी काढत होते. अर्ध्या पाऊण तासात...

पावसात भिजताना

शहर सोडून बस आता हायवेला लागली होती. बसमध्ये सगळे मजमस्ती करत होते. कुणी अंताक्षरी खेळत होते, कुणी गप्पांमध्ये गुंग झाले होते, कुणी सेल्फी काढत होते तर कुणी पार्सल आणलेल्या वडापावांवर तुटून पडले होते.तो मात्र पुढे ड्रायव्हर शेजारच्या सीटवर बसून आजूबाजूच्या गोष्टी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!