पिंकी भाग : २

काही वेळ झाला आणि परत एक चान्स घेऊया असे म्हणत मी पुन्हा तिला मागून भिडलो. या वेळी जरा जास्तच मी तिच्या गांडीवर लड दाबत होतो पण ती झोपेत असल्याने काही फरक पडत नाही, असं मी गृहीत धरलं होतं. मी आपल्याचं मस्तीत असताना अचानक माझ्या लवड्यावर दाब पडला. मी दचकून खाली पाहिलं तर पिंकी अजून माझ्याकडे सरकली होती.

‘अरे बाप रे! ही जागी आहे की काय?” माझ्या मनात शंका आली आणि मी पटकन दूर होतं लवडा विजारीत घातला. काही क्षण तसेच गेले. मनावर भयंकर ताण आलेला होता. ही जागी असेल, घरात सांगेल मग आपलं काय? पण ही कशी जागी झाली? मी तर खूपचं हलक्या प्रमाणात तिच्या गांडीवर लंड दाबत होतो. मग काय झालं असावं?”

मी असा स्वतःशी बुद्धिबल खेळत असताना पिंकी उठली आणि बाथरूमात गेली. मी आपला झोपायचं नाटक करून डोळे मिटून पडलो होतो. काही वेळाने पाण्याचा आणि दार उघडून बंद करण्याचा आवाज आला. ती बाहेर आली आणि बेडवर जरा बसून राहिली.

काय करत होती कोणास ठावूक पण माझी मात्र डोळे उघडायची हिम्मत झाली नाही. मघाशी फूटेपर्यंत ताठलेला लवडा तर माझ्याहीपेक्षा जास्त नर्व्हस झाला होता. त्यातून आता फक्त पाण्याचे काही थेंब पडत होते पण आकार तर खूपच लहान झाला होता.

काही वेळ असाच गेला. पिंकी झोपण्यासाठी खाली वाकली आणि माझ्या अंगावरील चादरीत शिरली. त्यात काही नविन नव्हतं. कारण अनेकदा ती तिची चादर भलतीकडे फेकत असे आणि शेजारी झोपलेल्याची चादर अंगावर घेत असे. मला त्यात काही असं वाटलं नाही. तशी पण आमची चादर मोठी होती.

ती परत एकदा पाठमोरी झोपली पण यावेळी ती पाठमोरी आणि एकाच पांघरुणात असूनही मला तिला स्पर्श करायची हिम्मत नव्हती. मघाशी जे काम अवघड असूनही सोपं वाटलं तेच काम आता सोपं असूनही अवघड दिसत होतं. अशीच काही मिनिटं गेली. मी आपला तोंडावर चादर घेऊन उताणा झोपलो. झोप येत नव्हती पण उगाच आपलं पडून राहिलो.

शेजारी परत चूळबूळ झाली. बहुतेक तिने कुस बदलली असेल असं मी मनात आपला एक अंदाज़ केला. तो बरोबर होता. ती आता माझ्याकडे तोंड करून झोपली होती आणि मुख्य म्हणजे माझ्या खूप जवळ होती.

“दादा… ए… दादा… दादा… दादा…” दबक्या आवाजात ही हाक ऐकताच मी दचकलो. शेजारी पिंकी मला हाक मारत होती पण अशी दबक्या स्वरात का हाक मारत आहे हेच मला कळेना. मी काहिच बोलत नाही पाहून पुन्हा ती पुटपुटली, “अरे दादा… तू जागा आहेस मला माहिती आहे!” हे ऐकताचं मी घाबरलो.

‘चला, म्हणजे हिला समजलं तर, मी हिच्या गांडीला लंड दाबत होतो हे बहुतेक आता सर्वाना समजणार. बेटा, आता घरातून बाहेर पड़न्यास तयार हो.’ मनात असं वादळ बनलं होतं. तरी तिला प्रतिउत्तर देणे गरजेचं असल्याने मी तिच्याकडे तोंड केले आणि म्हटले, “काय आहे?”

“मघाशी तू काय करत होतास?” प्रश्न ऐकताचं मी गार! काही प्रतिसाद न दिल्याने ती म्हणाली, “मला माहिती आहे. मघाशी तू ना माझ्या…”

” बस बस! समजलं! मग?” तिला पुरतं बोलू न देता मी उगारलो.

ती म्हणाली, “काही नाही, मघाशी मी जागीच होते. तुझ्या सर्व हरकती मी समजून आहे.”

“कसल्या हरकती?” मी घाबरून विचाराले.

“तू ना, माझ्या बॅकला तुझा तो घासत होता.” हे ऐकताचं मी गप्प झालो. मग काही वेळ झाल्यावर मी म्हटलं, “मग तू गप्प का होतीस?”

“तुला आजमावत होते.” ती आता पुढाकार घेत म्हणाली, “मला बघायचं होतं की, तू किती पुढे जातोस ते! आणि तू त्याला बाहेर काढलंही होतंसं. पण माझ्या अंगावर यायची तुला हिंमत झाली नाही.”

“पण तू तर झोपली होतीस ना? तुला कसं समजलं?” मी तिला विचारताचं ती म्हणाली, “जेव्हा तू माझ्या बॅकला किस केलं तेव्हा.”

‘अरे बाप रे! ही तर आधीपासून जागीच होती की काय! आता आपली खैर नाही.’ माझी शांतता पाहून ती बोलली, “मी मग टॉयलेटला गेले. परत तुझी वाट बघितली पण तू काहिच न केल्याने मला यावं लागलं.”

‘अच्छा, म्हणजे हिलादेखील सेक्स हवा आहे.’ हा विचार मनात येताचं मी मोकळा झालो आणि म्हणालो, “अच्छा, मग तुझी काय इच्छा आहे?” तेव्हा तिने माझ्या पायांवर पाय टाकला. मला काही समजायच्या आत तिने सरळ मला मिठीत घेतलं आणि अस्पष्ट म्हणाली, “आज मला तू हवा आहेस. दादा… लवकर काहीतरी कर…”

तीदेखील तापली होती म्हणजे! मग काय मी थोडी गप्प बसणार? मी तिला तशीच घट्ट मीठी मारली आणि तिच्या गांडीवर हात फिरवायला गेलो आणि चमकलो. तिने जीन्स आणि आत निकर घातलीच नव्हती. म्हणजे आज ती फूल टु करणार होती.

माझा हात तिच्या नितंबावर स्थिर होताचं ती समजून गेली आणि माझ्या कानात म्हणाली. “तुला अडचण नको म्हणून मी सर्व तयारी केली आहे. अगदी गोळ्या देखील, बस आता तू लवकर तुझं काम कर.” असं म्हणत तिने माझी कानाची पाळी चावली. तसा माझ्या अंगात अंगार फूलला.

आधीचं माझी सेक्सी लहान बहीण माझ्या मिठीत आहे या कल्पनेने माझा लवडा फुरफुरु लागला होता, त्यात तिच्या या कामचेष्टांची भर पडली. मी झटकन विजार खाली केली. इकडे तिने कंबर पुढे घेत पाय विलग केले. मी लंड हाती धरले आणि तिच्या योनिवर आधी बाहेरून फिरवले आणि तिला म्हटले, “पिंकी, आधी दुखेल पण नंतर काही होणार नाही. बस फक्त सुरवातीला तू शांत रहा.”

तिला सांगून मी तिच्या योनित अंदाजाने लिंग घालू लागलो. अजून ती कोवळी असल्याने तिची योनि टाईट होती. खबरदारी म्हणून मी तिच्या गालांचे चुंबन घेत तिच्या ओठांमध्ये माझे ओठ गुंफले. तिच्या मधाळ ओठांचा तो उष्ण आणि लुसलुशीत स्पर्श होताच मी देहभान विसरलो. प्रथमचं एक कोवळी काकडी मी खात होतो ना! तिच्यासोबत मी काही क्षण तसेच घालविले. इतक्यात तिने माझ्या तोंडात तिची जीभ घातली.

तिच्या या कृत्याने मी थोडा चमकलो, पण म्हटलं कॉलेजात असेल एखादा मित्र केलं असेल तिने आधी. तिच्याशी फ्रेंच किस करत असताना खाली माझी लढाई सुरु होती. तिच्या योनित मी थोडं थोडं लिंग सरकवत गेलो. काही वेळात लिंग पूर्ण आत गेलं आणि त्याच क्षणी तिने मला पायांचा विळखा घातला. आता आम्हाला दम निघत नव्हता.

आम्ही दोघेही एकमेकाना आवळतं कंबर हलवत होतो. गचागच धक्के मारत काही मिनिटात आम्ही दोघेही झडलो. तरी आमची तृप्ती झाली नाही. आमच्या हुंकाराचा आवाज़ होऊ नये म्हणून आम्ही एकमेकांचे ओठ अगदी गच्च दाबले होते. आम्ही एकमेकांची धुंकी, श्वास गिळत तसचं एकमेकांना झवत होतो.

तिने माझ्या पाठीवर आणि पार्श्वभागावर नखांनी ओरबाडे काढले होते तर मी मात्र तिच्या गांडीला कुरवाळत, चुरत होतो. मधून मधून तिच्या गूदेत बोट घालत होतो. मग ती माझा ओठ चावायची, मग मला तेथून बोट बाहेर काढावं लागायचं. दोघेही तरुण आणि पेटलेले असल्याने ४-५ राऊंड होऊनही आमच्या मनात थांबन्याचा विचार येत नव्हता.

इतक्यात शेजारी ताईच्या बेडवर हालचाल जाणवली तसं मी तिला दूर केलं. तीदेखील स्वस्थ पडून राहिली. थोड्या वेळाने मग ती उठली आणि बाथरूम मध्ये गेली. ती परत आल्यावर मी जाऊन आलो, तोवर तिने कपडे घातले होते. बेडवर झोपत मी तिला विचारले, “अजून करूया का?”

ती म्हणाली, “नको! आता सकाळ होतं आली आहे. नंतर बघू.” मी थोडा मग नाराज झालो. कारण अजून तिची छाती, नितंब यांचा मी पूरेपूर उपभोग घेतला नव्हता. तसचं मी मग झोपलो.

दुसऱ्या दिवशी मात्र आम्हाला हवी संधी मिळाली नाही. पण दुपारी आम्ही जरा निवांत बाहेर बसलो होतो तेव्हा मी तिला म्हटलं, “पिंकी, रात्री काही कसा त्रास झाला नाही?”

“नाही.” खट्याळपणे हसत ती म्हणाली, “त्रास कसा होईल? मावशीच्या मुलाने कधीच उदघाटन केलं आहे.”

“कधी?” मी आश्चर्याने विचारलं. “जेव्हा आपण मावशीकडे गेलो होतो तेव्हा.”

पिंकी भाग : ३

तिची सहजता पाहून काय बोलावं तेच मला समजेना. माझी परिस्थीती पाहून तीच सांगू लागली, “तू आणि मावशी घरात एकत्र होते, तेव्हा मी आणि महेशदादा बाहेर रानात गेलो होतो. तिथं पाण्याची विहीर बघताचं त्याला पोहण्याची लहर आली.” “मग” “मग मी पण पाण्यात उतरले. मग त्याची आणि माझी बेट...

पिंकी

एकदा मी माझ्या मित्रासोबत संध्याकाळी फिरायला जायचा प्लान केला. मी त्या दिवशी नाक्यावर त्याची वाट बघत होतो. तो सव्या सहाला येणार होता पण आता साडे सात वाजले तरी तो आली नाही म्हणून मी थोडा बेचैन होतो. इतक्यात लाईट गेली आणि अंधार झाला. चला, आता इथं काही थांबण्यात अर्थ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!