संगीताची धुलाई भाग : ३

दोघांच्या लिंगांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक तिला जाणवला. पहिला फरक तिला जाणवला तो लांबी आणि जाडीचा. निखिलचे लिंग प्रकाशपेक्षा लांब आणि जाडजूड होते. लिंग हातात घेऊनच ती निरीक्षण करत होती.

दुसरा फरक तिच्या लक्षात आला तो म्हणजे निखिलच्या लिंगाच्या टोकावर त्वचा नव्हती. त्यामुळे त्याच्या लिंगाचे टोक पूर्णपणे उघडे पडले होते. एखाद्या भल्या मोठ्या सुपारीसारखे ते दिसत होते.

प्रकाशच्या लिंगाच्या टोकाची त्वचा पूर्ण उद्दीपित अवस्थेतही त्याच्या टोकावरच जमा व्हायची. त्यामुळे लिंगाच्या ताठर अवस्थेतही त्याची सुपारी पूर्णपणे झाकलेली असायची. त्यामुळेच कदाचित तिच्या योनित लिंगाचे मागे पुढे धक्के देताना त्याच्या लिंगाच्या सुपारीचा तिच्या योनिला नीट स्पर्श होत नसे.

निखिलचे लिंग हातात घेऊन पाहत असतानाच ती हळुवारपणे त्यावरची त्वचा मागे पुढे करत होती. आणखी एक मोठा फरक निखिल आणि प्रकाशच्या लिंगांमध्ये तिला जाणवला, तो म्हणजे प्रकाशने त्याच्या लिंगावरचे केस कित्येक वर्षात काढले नव्हते. त्यामुळे त्याच्या लिंगाभोवती केसांचे जंगल माजले होते.

निखिलने सकाळीच तिथले केस साफ केले होते, हे तिला माहीत होते, त्यामुळे तिथली त्वचा अगदी गुळगुळीत आणि मुलायम व चमकदार दिसत होती. निखिल चांगलाच गोरापान होता. त्यामुळे त्याची त्वचा रूमच्या प्रकाशात चमकत होती.

इकडे निखिल सुखाने विव्हळतच होता. “आऽऽहऽऽ… आऽऽहऽऽ… वहिनीऽऽ आऽऽऽहऽऽ!”

तिने निखिलचे लिंग मुठीत धरून जोरात दाबले. तसा त्याच्या सुपारीच्या छिद्रावर द्रवाचा एक टपोरा थेंब दिसू लागला. तो पूर्ण उत्तेजित झाला आहे, हे तिने ओळखले. त्याला आणखी उत्तेजित करायला ती खाली झुकली आणि तिने त्याच्या लिंगाच्या मुळाशी आपले ओठ टेकवले आणि तिथे जीभ फिरवू लागली.

निखिलचे सुस्कारे वाढले. संगीताने जीभ खाली सरकवली आणि हळूच निखिलचे एक वृषण तोंडात पकडले व ती आपली जीभ त्याच्यावर घासू लागली. दुसऱ्या हाताने तिने निखिलच्या लिंगाच्या सुपारीवरचा तो थेंब त्याच्या सुपारीवर पसरवायला सुरूवात केली.

तिची बोटं आणि जीभ दोन्ही काम करत होती. निखिलच्या लिंगाला वरपासून खालपर्यंत सुखद स्पर्श जाणवत होता.

थोडा वेळ आळीपाळीने निखिलचे वृषण चोखून झाल्यावर तिने आपली जीभ त्याच्या लिंगाच्या दांड्यावर हळूहळू वर सरकवायला सुरूवात केली. निखिलच्या लिंगाच्या टोकाजवळ पोहोचताच तिने तोंड उघडले आणि निखिलच्या लिंगाची सुपारी तोंडात घेतली आणि तिच्यावर आपली जीभ फिरवू लागली.

निखिल जोरात विव्हळला. त्याचे दोन्ही हात त्याच्या शरीराच्या दोन्ही बाजूला पसरले होते आणि त्याने पलंगावरची चादर घट्ट मुठीत पकडली होती. तोंडाने तो बरळत होता.

“आहऽऽऽ… आहऽऽऽ… वहिनीऽऽऽ आहऽऽऽ आहऽऽऽ… खूप मस्त वाटतंयऽऽऽ… आहऽऽऽ आहऽऽऽ! माझ्या शरीरात आग लागली आहेऽऽऽ… आहऽऽऽ!”

संगीताने सुपारी सोडली आणि तिने आपली जीभ लिंगाच्या दुसऱ्या भागावरून मुळाकडे नेऊ लागली. मुळापाशी पोचून ती पुन्हा वर येऊ लागली. वर येऊन तिने पुन्हा त्याची सुपारी आपल्या ओठांमध्ये पकडली आणि चोखू लागली.

मग थोडा वेळ तिचा तो खेळच झाला. ती आळीपाळीने त्याच्या लिंगाच्या दोन्ही बाजूंनी जीभ खाली न्यायची आणि वर येऊन त्याची सुपारी तोंडात धरून चोखायची. त्याच्या लिंगाची सुपारी तिच्या तोंडात गेली की निखिलचे शरीर एक जोराचा आचका द्यायचे.

थोड्या वेळाने तिने निखिलचे पूर्ण लिंगच तोंडात धरले आणि जोरजोरात चोखू लागली. ते भलेमोठे लिंग पार तिच्या घशापर्यंत जात होते.

आता निखिलचा धीर सुटायला लागला होता. त्याचे लिंग तिच्या तोंडात आतबाहेर होताना तो बघत होता. आतापर्यंत त्याने स्वत:वर कसाबसा संयम राखला होता. पण जेव्हा संगीत त्याच्या लिंगाच्या सुपारीला फक्त तोंडात धरून जोरजोरात चोखू लागली तेव्हा तो अनावर झाला.

त्याने संगीताच्या तोंडातून आपले लिंग बाहेर काढले आणि तो पलंगावर उठून बसला. त्याच लिंग पूर्ण ताठ होऊन बेंबीला चिकटले होते. त्याने संगीताला मिठीत घेतले आणि पलंगावर पाठीवर झोपवले. तो तिच्या कमरेच्या बाजूला बसला.

त्याने संगीताची निकर ओरबाडून काढली आणि बाजूला फेकून दिली. तो तिच्या गुडघ्यांकडे सरकला. त्याने तिचे पाय दोन्ही गुडघ्यातून वाकवले आणि तिच्या मांड्या तिच्या कमरेच्या दोन्ही बाजूला फाकवल्या आणि तिच्या मांड्यांमध्ये बसला.

आता संगीताची योनी पूर्ण नग्न होती. निखिलने आतापर्यंत तरूण स्त्रीची योनी पाहिली नव्हती. संगीताच्या गुळगुळीत योनिच्या नग्न दर्शनाने तो बेभान झाला. तो खाली वाकला आणि त्याने तिच्या योनिवर आपली ओठ ठेवले.

संगीताचे अंग थरथरले. तिच्या योनिच्या फटीवरून तो आपली जीभ फिरवायला लागला. संगीताची उत्तेजना वाढतच होती. त्याने मान वर उचलून तिच्याकडे पाहिले. तिच्या चेहऱ्यावर कामोत्तेजना ओसंडून वाहत होती. योनिचे ओठ विलग झाले होते आणि वरच्या भागातून तिचे चिमुकले योनिलिंग बाहेर डोकावत होते.

ते दृश्य पाहून निखिल हरखून गेला. त्याने तिच्या हरभऱ्याच्या आकाराच्या योनिलिंगावर आपली जीभ घासायला सुरूवात केली. त्याच्या जि‍भेच्या खरखरीत स्पर्शाने संगीता सुखावली. त्याने हळूच तिचे योनिलिंग आपल्या ओठात धरले आणि तो जोरजोरात चोखू लागला.

त्याला प्रत्यक्ष शरीरसुखाचा अनुभव नव्हता. पण स्त्री-पुरूष संभोग काय असतो हे त्यालाही पुरेपूर ठाऊक होते. तिचे योनिलिंग आता तरारून उठले होते आणि चांगलेच बाहेर निघाले होते. आपले ओठ योनिलिंगच्या मुळाशी टेकवून तो ते तोंडात घेऊन जोरजोरात चोखू लागला.

आता सुखाने तळमळण्याची पाळी संगीताची होती. ती पलंगावर तडफडू लागली. तिचे दोन्ही स्तन जोरजोरात हालत होते. स्तनांची बोंडे ताठरली होती. ती विव्हळू लागली, तिच्या तोंडातून अस्पष्ट शब्द बाहेर पडू लागले.

“आहऽऽऽ निखिलऽऽ… आहऽऽ आहऽऽऽ! आईऽऽऽगंऽऽ… हळू नं जराऽऽ! किती जोरात चोखशीलऽऽ! आईऽऽऽगंऽऽ आहऽऽऽ!”

ती काहीही म्हणत असली तरी तिला निखिलचा धसमुसळेपणा आवडत होता. त्याचा जोश एखाद्या वादळा सारखा होता,आणि तेच तिला हवे होते.

तिला आता तिच्या योनिच्या आतल्या भागात ओल जाणवायला लागली होती. तेवढ्यात निखिलने आपले एक बोट तिच्या योनित खुपसले. संगीताच्या तोंडातून एक अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली. तिला हे अनपेक्षित होते. निखिल एकीकडे योनिलिंग चोखत होता आणि दुसरीकड़े संगीताच्या योनित हळुवारपणे बोट आतबाहेर करत होता.

संगीता आता हळूहळू कण्हू लागली. अखेर तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.

“निखिलऽऽ… आईऽऽगंऽऽ… आहऽऽ… नको रे आता आणखी छळूऽऽऽ! घाल ना तुझे तेऽऽ एकदाऽऽ! आता ही आगऽऽ… आहऽऽ… मला सहन नाही होत रेऽऽ! आहऽऽऽ… बस झाले आताऽऽ! मला आणखी राहवत नाही रेऽऽ! कर ना लवकरऽऽऽ निखिलऽऽ!”

संगीताच्या योनित आतबाहेर होणारे निखिलचे बोट आता पूर्ण ओले झाले होते. तो तिच्या मांड्यांमध्ये गुडघ्यांवर बसला.

तिने डोळे उघडले. त्याचं भले मोठे लिंग आता पार त्याच्या बेंबीला चिकटले होते. त्याने त्याच्या सुपारीचे टोक तिच्या योनिमुखावर टेकवले आणि हळूच एक धक्का दिला. संगीता अनुभवी असूनही विव्हळली.

आता तो हळूहळू त्याचे लिंग तिच्या योनित सारण्याचा प्रयत्न करू लागला. तिने ओठ दातांवर घट्ट आवळून धरले. सावकाश त्याने आपला लिंग आत घातले आणि तो क्षणभर थांबला. त्याचं लिंग आता पूर्ण आत घुसले होते. तिला त्याचा स्पर्श आतपर्यंत जाणवत होता. थोड्या वेळाने त्याने धक्के मारणे सुरू केले.

संगीताच्या वेदनाही आता कमी झाल्या होत्या आणि सुखाच्या लहरी आता तिच्या शरीरभर पसरत होत्या. त्याचे लिंग जणू तिच्या योनित बेंबीपर्यंत जात होते. तो एका लयीत लिंग आतबाहेर करत होता. ती चित्कारू लागली.

“अहाहाऽऽऽ… खूप छान वाटतंयऽऽऽ निखिलऽऽ! असंच करत राहाऽऽ! हंऽऽ… हंऽऽऽ… आणखीऽऽ… आईऽऽगंऽऽऽ!”

ती मधूनच आपले ओठ आवळून घेत होती. निखिलचे धक्के मारणे चालूच होते. आता तीही कंबर वर उचलून त्याला साथ देऊ लागली. त्याच्या लिंगाची भलीमोठी सुपारी तिच्या योनिमण्यावर जोरजोरात घासली जात होती. असा अनुभव तिला प्रकाशबरोबर संभोग करताना कधीच आला नव्हता.

दोघांचेही श्वास आता जोरात सुरू झाले होते. त्याचा वेग वाढला होता. ती जणू कामसुखाच्या लाटांवर तरंगत होती. दोघांच्याही कपाळावर घर्मबिंदू जमा झाले होते. दोघांच्याही तोंडून उसासे, सुस्कारे, चित्कार निघत होते. पलंगावर जणू वादळ आले होते.

निखिलने त्याचा वेग आणखी वाढवला. दोन्ही हातांनी तिचे स्तन आवळत तो जोरदार धक्के मारू लागला. संगीताने सुखातिरेकाने डोळे मिटले. ती आता वेगाने कामतृप्तीकडे जात होती. त्या दोघांचा तो वादळी संभोग जवळ जवळ दहा मिनिटांपर्यंत सुरू होता.

आता ती चरम सुखाजवळ पोचली होती. त्याचा वेग कमालीचा वाढला होता.

“हंऽऽ हंऽऽऽऽ निखिलऽऽ! आहऽऽऽ हंऽऽ मलाऽऽ… मलाऽऽऽ आउचऽऽऽ… आलेऽऽ आलेऽऽऽ! आह… आईऽऽगंऽऽऽ!”

तिचे शरीर ताठरले. कंबर वर उचलल्या गेली आणि ती चरम बिंदूवर पोचली. आणि त्याचं वेळी निखिलच्या लिंगातून गरमा गरम वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या योनित सुटू लागल्या.

ती कंबर हलवतच होती. तो धक्के मारतच होता. हळूहळू दोघेही आपल्या परमोच्च बिंदूवर पोचले. निखिल हळूच तिच्या स्तनांवर पसरला. अजून त्याचे लिंग योनितच होते. त्याच अवस्थेत ते थोड्या वेळ पडून राहिले. सुखाचा आवेग आता ओसरला होता.

तो हळूच तिच्या शरीरावरून बाजूला झाला. ती सुद्धा एकटक छताकडे पाहत होती. खूप दिवसांनंतर तिची पूर्ण कामतृप्ती झाली होती. एका परपुरूषाकडून तिने यथेच्छ शरीरसुख उपभोगले होते. पण तिला जे घडले त्याचा मुळीच पश्चात्ताप होत नव्हता.

संगीताची धुलाई भाग : २

आग भडकतच चालली होती. तिचा हात तिच्या योनिवर गेला. हळूच तिने योनिच्या पाकळ्या विलग केल्या आणि एक बोट आत घातले आणि फिरवू लागली. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघायला लागले. तिने बोटाच्या टोकाने मदनमण्याला स्पर्श केला आणि ती त्याला चोळू लागली. आता सुस्कार्‍यांची जागा...

संगीताची धुलाई

संगीताने वॉशिंग मशीन मधून कपडे काढून बादलीत टाकले. त्यांच्या घराच्या मागच्या प्लॉटवर बांधकाम सुरू झाल्यापासून मागच्या अंगणात कपडे वाळत टाकायची सोय नव्हती म्हणून तिने दोन दिवसांपूर्वीच प्रकाश, तिच्या नवऱ्याकडून, गच्चीवर धुणं वाळत घालण्यासाठी दोरी बांधून घेतली होती....

error: नका ना दाजी असं छळू!!