सुहाना सफर भाग : ३

ओह गॉड! आणि मी मला काय दिसावे? श्वेताताईची फ्लॉवरी ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून गायब झाली होती. तिचे गोरे गोरे उन्नत उरोज त्या पारदर्शक, थोड्या ओल्या शिफॉनच्या कमीजमधून स्पष्ट दिसत होते.

ब्रेसीयरच्या बंधनातून मुक्त झालेले तिच्या छातीचे उभार ओघळलेले न वाटता अगदी भरदार दिसत होते. गोऱ्या गोऱ्या छातीच्या उभाराच्या मध्यावर गडद चॉकलेटी रंगाचा अरोला त्या ड्रेसमधून स्पष्ट दिसत होता. तिची स्तनाग्रे ताठ झाली होती आणि उठून दिसत होती.

माझ्या बहिणीच्या पुष्ट उरोजाचे ते अर्धनग्न दर्शन पाहून मी पुरता पेटलो! असे वाटायला लागले की माझा कडक लंड कुठल्याही क्षणी टपाटपा गळायला लागेल. त्याक्षणी माझा लंड बाहेर काढून जोर जोराने मूठ मारावी आणि माझ्या वीर्याची पिचकारी माझ्या बहिणीच्या त्या उफाड्या छातीवर उडवावी असे मला वाटायला लागले. पण मला तसे करता येत नव्हते आणि इकडे श्वेताताईला कल्पनाही नव्हती की तिच्या जवळ जवळ नग्न दिसणाऱ्या शरीराचा माझ्यावर काय परिणाम होत होता.

आता खरोखरच तिला कल्पना होती की नाही ते देव जाणे? पण कमीत कमी ती तसे भासवत होती. तिने माझ्या चेहऱ्याकडे पाहिले. माझ्या चेहऱ्यावरील घाम पाहून बहूधा, तिने म्हटले, “तुलाही केवढा घाम आला आहे, संजू तु हा घामाने भिजलेला शर्ट का नाही काढून टाकत? तुला बरे वाटेल त्याने.”

श्वेताताईचे म्हणणे मला पटले. मलाही वाटत होते की तो घामाने भिजलेला शर्ट काढून फेकावा पण मला वाटले की ती काय म्हणेल. पण आता तिनेच तसे सांगितल्यावर मी पटकन शर्ट काढून टाकला. माझी थोडीफार प्रमाणबद्ध बाडी बघून श्वेताताईचे डोळे चमकले. ती म्हणाली,

“चांगला शेप आहे हा तुझ्या बॉडीचा, संजू! व्यायाम करतोस वाटत नेहमी तू? दॅट्स गूड! मला आवडतात व्यायाम करणारी लोक. चल! मी अजून थोडावेळ झोपते पहिल्यासारखी.”

नंतर मी पहिल्यासारखा खिडकी जवळ बसलो आणि श्वेताताई माझ्या मांडीवर डोके ठेवून पुन्हा झोपली. थोड्यावेळात तिला झोप लागली आणि मी तिचे पुन्हा वासनेने भरलेल्या डोळ्याने निरिक्षण करू लागलो.

मघाशी जेव्हा तिने ब्रेसीयर काढल्यानंतर मी तिला बघू लागलो तेव्हा ती माझ्याकडे बघत असताना, मला तिच्या ओल्या कमीजमधून दिसणाऱ्या भरगच्च स्तनांचे नीट निरिक्षण करता आले नाही. पण आता ती झोपलेली असताना, माझ्या डोळ्यासमोर फक्त एका फुटांवर असलेल्या तिच्या पुष्ट स्तनाचे मी मनसोक्तपणे नेत्रसुख घेत होतो.

ब्रेसीयर काढलेली असल्यामुळे आता तर श्वेताताईचे पुर्ण छातीचे उभार त्या ओल्या कमीजमधून दिसत होते. आणि काही कमी होती की काय कोण जाणे पण तिची ताठ झालेली स्तनाग्रे ड्रेस मटेरीयल मधून स्पष्टपणे उभी राहिलेली दिसत होती. आणि तिची केसांनी भरलेली काख! अजुनही त्याचा उग्र गंध स्पष्टपणे जाणवत होता.

काखेतील केसांबद्दल बोलायचे म्हणजे माझ्या काखेतही भरपूर केस होते. नॉर्मली मीसुद्धा काखेतील केस काढत नाही. त्यामुळे मी उघडा असलो की ते केस माझ्या बगलेतून बाहेर येतात आणि मला घाम आलेला असेल तर माझ्या काखेतून पण घामाचा गंध येतो.

तसे मी माझी काख अंघोळ करताना चांगली साबणाने धुतो पण गेल्या दोन तीन दिवसात मला ती व्यवस्थित धुता आली नव्हती. आणि म्हणून माझ्या काखेतूनही घामाचा गंध येत होता. आणि मी शर्ट काढलेला असल्यामुळे तर तो जास्तच जाणवत होता.

मला थोडी काळजी वाटायला लागली की माझ्या घामाच्या वासाची श्वेताताईला किळस तर वाटणार नाही? त्यामुळे कदाचीत ती उठून माझ्यापासून दूर तर बसणार नाही ना? पण मला खात्री होती की श्वेताताई झोपेत होती व तिला घामाच्या वासाची कल्पना नव्हती.

खरे म्हणजे माझ्या काखेतून घामाचा वास उग्रच येत होता पण श्वेताताईच्या घामाचा वास माझ्या घामापेक्षा काही कमी नव्हता. तिच्या घामाचा वास मला वेडापिसा करत होता. असे वाटत होते की श्वेताताईचे पुर्ण शरीर चाटावे व त्यावरील नशीला घाम जीभेने चाटून घ्यावा. माझ्या कडक लंडामधून विर्याचे पाणि आधीच गळू लागले होते व त्याने माझी पॅन्ट ओली झालेली मला जाणवत होती.

पण माझा त्यावर ताबा नव्हता. हे सगळे मी पाहिलेल्या कुठल्याही कामुक स्वप्नापेक्षा वेगळेच होते. माझी सेक्सी बहीण, जीच्याविषयी माझ्या मनात बऱ्याच काळापासून कामवासना होती, ती माझ्या मांडीवर डोके ठेवून झोपली होती व तिचे जवळ जवळ नग्न छातीचे उभार आणि घामाने भिजलेली केसाळ काख माझ्या डोळ्या आणि जीभेपासून काही इंचावरच होती.

मी स्वप्नातही अशी कल्पना केली नव्हती आणि हे येथे ते प्रत्यक्षात घडत होते. मी प्रार्थना करत होतो की अती उत्तेजनेने माझे विर्य सत्खलन होवू नये. तसे झाले तर मी ठार मेलो! कारण ते श्वेताताईला कळणार. विर्याचा वास तिला कळणार आणि तिच्या लक्षात येणार की काय झाले ते.

कदाचित ती माझा तिरस्कार करेल? तिच्या नजरेतून मी उतरून जाईल? अशा अनेक प्रश्नांनी मी धास्तावलो. इकडे श्वेताताई झोपेत कुशीवर वळली, माझ्याकडे तोंड करून डोके उचलून तिने पोजीशन अडजस्ट केली व रीलॅक्स झाली. या पोजीशनमध्ये तिचे ओठ माझ्या पोटाच्या साईडला स्पर्श करू लागले. तिच्या रसरशीत ओठांच्या मुलायम स्पर्शाने मी धुंद होत होतो.

आपोआप माझे डोळे बंद होत होते. त्यातच मला माझ्या छाती आणि काखेमधल्या जागेत गुदगुल्या जाणवल्या. मी खाली पाहिले आणि हादरलो. घामाचे काही थेंब तेथून खाली वाहू लागले होते. आणि ज्या दिशेने ते खाली जात होते तेथेच श्वेताताईचे ओठ माझ्या पोटाला स्पर्श करत होते.

आता मी काय करू? माझ्या घामाचे थेंब असेच खाली ओघळले तर नक्कीच ते श्वेताताईच्या ओठांवर पडणार होते आणि माझ्या काखेतल्या खारट घामाची चव तिला जाणवेल. त्याने माझ्या घामाच्या वासाचीही तिला कल्पना येईल. पण मी स्तब्ध झालो होतो व काही कळत नव्हते की काय करावे.

अनायसे ते घामाचे थेंब खाली ओघळत असताना एकत्र आले आणि त्याची धार बनली व सरळ खाली वाहून श्वेताताईच्या ओठांवर सांडली. जसे मला तिचे डोके हललेले जाणवले, मी घाबरून डोळे मिटून घेतले व तिच्या प्रतीक्रियेची वाट पाहू लागलो. पण काही घडले नाही म्हणून मी डोळे उघडून खाली पाहिले आणि आश्चर्यचकित झालो.

श्वेताताई जागी झाली होती व माझ्याकडे बघून हसली. तसेच ती आपल्या ओठांवर जीभ फिरवत होती, अर्थात माझा घाम ती चाटत होती. ती मादकपणे हसली आणि म्हणाली,

“वाऊ संजू! मला वाटले नव्हते की तुझ्या घामाचा एवढा पुरुषी वास असेल ते. माय गॉड! तु नक्कीच मोठा झाला आहेस. आणि तुझ्या घामाची चवही वयात आलेल्या तरूणासारखी आहे. मला फार आवडली ती चव! मी तुझे अंग चाटू का, संजू? थांब! मी तुझ्या अंगावरचा घाम पुसून घेते. आय मीन! चाटून घेते.”

माझ्या उत्तराची श्वेताताईने वाट पाहिली नाही कारण तिला उत्तर माहीत होते. तेव्हा तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या पोटावर टेकवली व एका फटक्यात तिने घामाची ती धार चाटली. आणि मी स्वर्गात पोहचलो! आता ती माझ्या शरीरावरचा घाम चाटत चाटत वर सरकली.

श्वेताताईच्या जीभेचा प्रत्येक फटका मला तिला झवण्याच्या कल्पनेने उत्तेजित करू लागला. नंतर ती माझ्या छातीवर वळली व तिच्या लांबसडक जीभेने माझा निप्पल चाटू लागली. ती माझा एक निप्पल जीभेने चाटत होती तर दुसरा तिच्या लांब नखाने कुरतडत होती. तसे करताना तिच्या तोंडातून उन्मादक स्वर बाहेर पडले,

“ओह, संजू! तुझी चव किती सेक्सी आहे! खरे तर मी तुला खूप आधी चाटायला हवे होते. बरे! आता मला तुझी काख दाखव जी हा घाम सोडत आहे ती.”

मला आश्चर्याचा धक्का बसला की माझ्या घामाची व त्याच्या वासाची श्वेताताईला किळस वाटली नाही. उलट तिला तो आवडला आणि ती अजून मागत होती. मला विश्वासच बसत नव्हता. त्या तंद्रीतच मी माझा उजवा हात वर केला व माझी केसाळ काख तिच्यासमोर उघडी केली. माझ्याकडे पाहून ती हसली व वाकली.

प्रथम तिने आपले नाक माझ्या काखेवर ठेवले व दिर्घ श्वास घेत तिने माझ्या घामाचा वास घेतला. नंतर भराभर ती माझी घामोजलेली केसाळ काख जीभेने चाटू लागली. तिच्या जीभेने होणाऱ्या गुदगुल्यांनी मी कामोत्तेजीत होत होतो. त्या उत्तेजनेत मी दुसरा हातही वर केला वर दोन्ही हात माझ्या डोक्यामागे नेऊन त्यावर डोके टेकवले.

आता माझ्या दोन्ही केसाळ काखा उघड्या झाल्या. तिच्या दुसऱ्या हाताच्या बोटाने ती माझ्या दुसऱ्या काखेतील केसांबरोबर खेळू लागली. काही मिनीटे माझी काख चाटल्यावर शेवटी श्वेताताईने आपले डोके वर केले. माझ्याकडे बघत ती हसत होती व आपल्या ऒठांवर जीभ फिरवत होती. नंतर ती म्हणाली,

“वाऊ! किती टेस्टी असते केसाळ काखेच्या घामाची चव! मला खूप आवडते ती. तु कधी काखेतील केस काढत नाही रे, संजू?”

“काढतो! पण खुपच मोठी झाली तर.” मी तिला म्हटले.

“काढत जावू नकोस कधी! मला आवडत नाही कोणी काखेतील केस काढले तर आणि मुलांनी व पुरुषांनी तर कधीच काखेतील केस काढू नयेत. त्याशिवाय ते पुरुषच वाटत नाहीत. मला खूप आनंद झाला जेव्हा मला दिसले की तुझ्या काखेत भरपूर केस आहेत ते. आणि मला ते चाटायला पण खूप मजा वाटली.” तिने उत्तेजित स्वरात म्हटले.

त्यावर मी एवढेच म्हणू शकलो,

“मला पण मजा वाटली, ताई! की तुला काखेतील केस एवढे आवडतात ते आणि मी नोटिस केले की तुझ्याही काखेत भरपूर केस आहेत ते.”

मला तसे बोलताना थोडे लाजल्यासारखे झाले कारण ती विचार करेल की मला कसे कळले तिच्याही काखेत केस आहेत ते. पण तिच्या घामाने ओल्या झालेल्या ड्रेस मधून ते स्पष्ट कळत होते आणि मी ते नोटिस केले असावे हे ती समजू शकते.

“ऑफकोर्स! माझ्या काखेत केस आहेत. मला खूप आवडतात काखेत केस ठेवायला.” तिने पटकन उत्तर दिले.

मी सहज तिच्या काखेकडे नजर टाकली व माझ्या ओठांवरून जीभ फिरवली. तिच्या ते लक्षात आले व ती हसली.

“संजू! तुला माझ्या काखेचा वास घ्यायला आवडेल?” श्वेताताईने लाडीकपणे विचारले.

“आवडेल म्हणजे काय, ताई! अगदी आनंदाने मी वास घेईल. मी तुला विचारणारच होतो.” मी पटकन उत्तर दिले.

“खरच? ओह लव्हली! मला वाटलेच की तुलाही माझ्यासारखी आवड असणार काखेतील केसांची. शेवटी आपले रक्त एकच आहे.”

असे म्हणत श्वेताताईने आपला हात वर केला आणि तिची घामाने भिजलेली काख माझ्या तोंडाजवळ आणली. मी पटकन माझे नाक तिच्या काखेत खूपसले व दिर्घ श्वास घेतला. जसे मी माझी जीभ बाहेर काढून तिची घामोजलेली केसाळ काख तिच्या ड्रेसवरून चाटायला सुरुवात करणार तसे ती पाठी सरकली व हात खाली करून म्हणाली,

“थांब, संजू! मी हा ड्रेस काढते. मग तु माझे काखेतील केस डायरेक्ट चाट. हे काही बरोबर नाही की मी तुझे केस डायरेक्ट चाटले व तुला माझ्या ड्रेसवरून मी चाटायला देते ते.”

तेव्हा तिने दोन्ही हातांनी तिच्या कमीजची कड पकडली आणि एका क्षणात तो ड्रेस काढून टाकला. आता श्वेताताई माझ्या समोर प्रॅक्टीकली अर्धनग्न होवून बसली होती व तिच्या भरगच्च छातीचे उभार अभिमानाने माझ्याकडे बघत ताठ उभे होते.

अर्थात! ते मला तिच्या भिजलेल्या पारदर्शक कमीजमधून दिसले होते. पण आता कमीज शिवाय ते जास्तच गोरे गोरे आणि भरीव वाटत होते. आणि तिची स्तनाग्रेही खुपच लांब आणि ताठर वाटत होती. मी तर श्वेताताईच्या नग्न छातीकडे बघून गूंग झालो होतो व बावळटासारखा त्यांना निरखत होतो.

मग माझ्या लक्षात आले की कंपार्टमेंटचा दरवाजा लॉक असला तरी खिडकी उघडी होती. मी पटकन उठून लोव्हरचे शटर खाली केले.

स्वत:च्या सख्ख्या भावासमोर तसे उघड्या छातीने उभे रहाण्यात श्वेताताईला काही वाटत नव्हते की ती लाजत नव्हती. जणू काही ती एकदम नॅचरल गोष्ट आहे अश्या आविर्भावात ती खाली सीटवर बसली वर दोन्ही हात वर करून तिने डोक्यामागे ठेवले.

सुहाना सफर भाग : ५

“थांब, संजू! मी सलवार व पॅन्टीज काढते.” असे म्हणत तिने झरकन सलवारची नाडी ओढली. मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि उभा राहिलो. सलवार ढिला करत आणि आपले नितंब वर करत तिने एका फटक्यात सलवार पॅन्टीज सकट खाली ढकलला व काढून टाकला. आता श्वेताताई पुर्णपणे नागडी झाली. मी वासनेने...

सुहाना सफर भाग : ४

मला नजरेने तिने पुढच्या गोष्टीचे आमंत्रण दिले आणि मी तिच्या पुढे गुढगे टेकून बसलो व वाकून तिच्या केसाळ काखेवर माझे तोंड ठेवले. नंतर कुत्र्यासारखा लपक लपक मी श्वेताताईच्या घामोजलेल्या केसाळ काखा आळीपाळीने चाटू लागलो. तिच्या घामाची चव कुठल्याही दारुपेक्षा कमी नशिली...

सुहाना सफर भाग : २

मी क्षणात विचार केला की त्याक्षणी जर श्वेताताईने मला प्रेमळ मिठी मारली तर काय होईल. तिच्या त्या उन्नत भरीव उरोजांचा स्पर्श मला झाला आणि माझ्या प्रमाणाच्या बाहेर कडक होत असलेल्या लंडाचा स्पर्श जर तिला जाणवला तर नक्कीच धर्म-संकट ओढवेन हे मी लगेच ओळखले. ते टाळण्यासाठी मी...

सुहाना सफर

माझे नाव संजय, वय २२. मी आणि माझे कुटूंब मुंबईत रहात आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिजनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. श्वेता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापुर्वी माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत रहात आहे. श्वेताताई आणि मी आमच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!