तीळ घे आणि बीळ दे भाग : ३

तिचे मोकळे हात वळवळू लागले होते. तिच्या हातांनी पुढाकार घेऊन माझ्या लंडाला पॅन्टवरूनच कुरवाळायला सुरूवात केली. माझा पॅन्टमध्येच खवळलेला लंड बाहेर यायला उत्सुक होता.

माझ्या लंडाची इच्छा तिला हाता वाटे बहुधा समजली असेल म्हणून की काय, तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली केली. माझा लंड आतमध्ये अंडरवेअरच्या साईड बॉर्डरमधून बाहेर काढून तिने खुल्या वातावरणात आणला. लंडाची कांती मागे सरकवून तिने माझ्या सुपारीवर अंगठ्याने दाब दिला आणि माझ्या लंडात उत्तेजना उसळू लागली.

तिने मागे सरकतच माझ्या ओठातून आपले स्तन सोडवून घेतले. ती पुढे काय करणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असल्याने मी तिच्या पॅन्टीतून माझा हात काढून घेतला. तिने मला काखेत हात घालून उभे केले आणि माझ्या पॅन्टवरचा बेल्ट सोडवला. पॅन्टचे बटण काढून तिने माझ्या अंडरवेअरसकट माझी पॅन्ट खाली केली.

“आऽऽहाहाहाऽऽ” माझ्या लंडातून उद्गार निघाले असावे, कारण तिने माझ्या लंडावरची आवरणे बाजूला केल्यावर मुक्त हवेत झुलणारा माझा लंड मजेत मस्तीत डोलत होता.

माझ्यासमोर ती गुडघ्यावर खाली बसू लागली. माझ्या लंडाच्या समोर तिचा चेहरा होता. माझ्या झुलणार्‍या लंडाला पाहून तिने हळूच आपले ओठ पुढे आणले आणि लंडाच्या लाल सुपारीवर आपले लाल ओठ टेकवून तिने त्याचा मुका घेतला. मग लंडाला एका हातात धरून, हळुवार आपल्या नाजुक ओठात घेतले.

तिच्या मुलायम ओठात लपलेल्या उष्मप्रदेशात शिरताच माझ्या लंडातल्या संवेदना पूर्ण शरीरात पोहोचल्या. तिचे ओठ मा‍झ्या लंडावर पुढे मागे होत होते. तिच्या तोंडात गुडूप होणारा माझा लंड बघताना मला मजा येत होती.

बराच वेळ तिने आपल्या लाळेत बरबटवत माझ्या लंडाला चोखले आणि ती माझा लंड तोंडातून बाहेर काढत उभी झाली.

आता माझी वेळ होती. मी माझ्या अंगावरचा टि शर्ट काढून टाकला आणि हलकेच तिला धरले आणि बेडवर झोपवले. तिच्या बेडवर पसरलेल्या शरीराच्या बाजूला बसून मी तिचे स्तन कुस्करू लागलो. खाली वाकून चोखू लागलो.

माझी जीभ हळुवार तिच्या पोटावर रूळत होती, तिच्या सपाट पोटावरील ती बारीकशी नाभी मा‍झ्या जि‍भेला आवाहन करत होती. माझी जीभ त्या नाभिभोवतीच घिरट्या घालू लागली, तर माझ्या हाताने तिच्या किल्ल्यावर हल्ला केला.

तिच्या पॅन्टीला खाली करताच तिने आपले कुल्ले उचलून पॅन्टी काढायची अनुमती मला दिली. मी तशीच हाताने पॅन्टी खाली सरकवत तिच्या गुडघ्यापाशी आणली, तसे तिने आपला एक पाय वर वरून, पायाच्या अंगठ्याने पॅन्टी खाली सरकवतच आपल्या पायातून काढून टाकली.

कुरळ्या केसात दडलेले तिचे नाजुक फुल मला आपल्या वासाने बोलावत होती. जणु काही फुलावरील वासाने फुलपाखरू जसे फुलाकडे आकृष्ट होते, तशीच माझी जीभ तिच्या त्या फुलाकडे आकृष्ट झाली. तिच्या नाभीवरून सरकतच माझी जीभ तिच्या पुच्चीरूपी फुलाचे मध प्राशनास सज्ज झाली होती.

हाताने तिचे स्तन भार कुस्करण्याचे काम चालू असतानाच माझ्या जि‍भेने तिच्या पुच्चीओठांना विलग केले. तिच्या पुच्चीओठात दडलेला तिचा मदनमणी माझ्या जि‍भेला जाणवला. चांगलाच टरारून फुगलेला तो मणी, माझी जीभ लागताच शहारला, त्याची थरथर माझ्या जि‍भेला जाणवली. तिथला मधुने भरलेला मधुकुंभ हिंदकळतानाच काही मधु बाजूला सांडवत होता, त्याच मधुच्या आधारावर माझी जीभ तिच्या मण्याला छेडत होती. तिचा मणी जास्तच तरारत होता.

काही वेळ मी तिच्या मण्याशी खेळलो की ती कंबर उचकवायला लागली. माझ्या डोक्यावर तिचा हात आला आणि ती माझे डोके आपल्या योनीत दाबून घेऊ लागली. मी ही त्वेषाने तिचे पाणी माझ्या जि‍भेच्या फावड्याने बाहेर काढत होतो.

आता ती माजावर आली होती, तिच्या तोंडातून मादक सित्कार बाहेर येऊ लागले होते. “आहाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ मस्त्तच, असेचऽऽऽ तिथेच चोखऽऽ चल मला शांत कर तुझ्या भल्या मोठ्या लिंगानेऽऽऽ घालऽऽऽ आणि तृप्त कर मलाऽऽऽ“ वगैरे बरळतच ती माझ्याकडून जिव्हा सुख उपभोगत होती.

तिच्या पाकळ्या एकदम मिटल्या. मला जाणवले आता तिला माझे फुलपाखरू नको, तर माझा भुंगा हवा आहे आपल्या फुलामध्ये. मी ही बराच मस्तीत आलो होतो. मी उठलो आणि तिच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला माझे गुडघे टेकवून तिच्या ओटी पोटावर बसलो. माझा भुंगा तिच्या पोटावर होता. ती एकदम म्हणाली,

”भावजी, करा ना! नुसते बसू नका हो. हे बीळ पण तुम्हाला हवे ना??”

तिच्या या वाक्यावर हसतच मी तिला म्हणालो,

“वहिनी मला तिन्ही बीळ हवीत तुमची. तुम्हीच म्हणाला ना तिन्ही बीळ देईन म्हणून?”

“देईन हो तिन्ही बीळ देईन, पण आत्ता दुसऱ्या बीळाची तर खाज भागवा ना. लवकर करा, किती आसुसलीय माझी मैना तुमच्यासाठी?”

असे म्हणतच वहिनीने माझ्या छातीवर दाब देतच मला मागे ढकलले. मलाही तिला जास्त छळायचे नव्हते, त्यामुळे लगेचच तिच्या अंगावर माझे अंग रेलले आणि तिच्या अंगावर झोपलो. तिनेही आपले पाय फाकवले.

फुलावरील मध पराग कणात मिळतो आणि पराग कण कुठे असतात हे कुणी नवीन भुंग्याला शिकवायला लागत नाही, तसेच माझा भुंगा बरोबर तिच्या फुलाच्या पाकळ्या उमलवून त्यात शिरला.

माझा लंड तिच्या योनीत शिरताच तिने आपल्या योनी पाकळ्या घट्ट करून माझ्या लंडाला घट्ट पकडले. आधीच घट्ट असलेल्या तिच्या योनीच्या पाकळ्या अजूनच आकसल्याने माझा लंड तिच्या योनीत चेपला जाऊ लागला, तसाच मी लंड तिच्या योनीत सारला आणि हळूहळू धक्के देऊ लागलो.

पाण्याने लिबलिबीत झालेला तिचा मदनकुंभ, मा‍झ्या पळीच्या स्पर्शाने पावित झाल्यासारखा वाटला, कारण तिने मला गच्च मिठीत धरले, माझे शरीर ती तिच्या शरीराशी एकरूप करून घेऊ लागली. माझी कंबर हलत होती, ती ही आपली कंबर उचकावून माझा लंड गिळंकृत करत होती.

काही वेळ मी धक्के मारल्यावर तिची शांती झाल्यासारखे वाटले. कारण तिचे योनीकमळ आपल्या पाकळ्या सैल करू लागले. माझा लंड थोडा शिथिल झाला. आता माझा वेगही वाढला होता. तिची मिठीही सैल होत होती.

मी माझे हात वर केले आणि तिच्या चेहर्‍याला हाताच्या ओंजळीत धरले. माझे ओठ तिच्या ओठावर आणून मी तिच्या ओठांचे मधु रसपान करू लागलो. ती ही आता आपली जीभ माझ्या तोंडात सारून माझ्या जि‍भेशी खेळू लागली. खाली माझा लंड आता संपायला आला होता. मी तिच्या ओठातून माझे ओठ बाजूला करतच तिला म्हणालो,

“वहिनी, मी गळणार आहे आणि प्रोटेक्शन नाही. काढू का मी बाहेर?”

“भावजी, नकोऽऽ! नका काढूऽऽ! द्या मला तुमचा रसऽऽ! मजा येतेयऽऽ तुमच्याबरोबर संभोग करताना!”

वहिनी म्हणाली. तसे मी माझे धक्के वाढवले.

पुढे काही धक्के देताच मी गळालो. तिच्या योनीत पार गर्भाशयाच्या आत माझी पिचकारी उडाली असणार यात शंकाच नाही, कारण ती पिचकारी आत उडताच ती एकदम विव्हळली,

“आऽऽह्हऽऽ, मस्त गरम आहे तुमचे पाणी.”

पुढच्या चार पाच पिचकाऱ्या उडवून मी शांत झालो आणि तिच्या अंगाची उब उपभोगत तसाच पडून राहिलो. तिनेही मला ‘उठा’ असे म्हटले नाही.

काही वेळातच माझा श्वास नॉर्मल झाल्यावर मी उठलो, तसे तिने माझा हात पकडला आणि मला आपल्या अंगावर ओढले. माझ्या ओठावर आपले डाळिंबी लुसलुशीत ओठ टेकवून चुंबन घेतच ती म्हणाली,

“भावजी तिसरे बीळ, मी तुम्हाला नंतर देईन आज इतकेच पुरे.”

तिच्या या वाक्यावर मी तिच्याकडे बघून हसलो खरा, पण मनातून मलाही आज अजून नको होते. खायचे होते वहिनीला पण हळूहळू करून.

मी उठून बाथरूममध्ये गेलो. माझा लंड धुवून बाहेर आलो आणि तिथे पडलेले कपडे अंगावर चढवले. वहिनी अजूनही तशीच पडलेली होती, माझ्याकडे पाहत. मी तिच्याकडे पाहिले आणि म्हणालो,

“काय बघतेस वहिनी?”

“किती भोळे आहात तुम्ही.” ती बोलली.

मी पुन्हा एकदा तिला स्माईल दिले, तिनेही स्मित करून मला हात पुढे केला. मी तिचा हात धरला आणि तिला उठवले. उठताच माझ्या मिठीत येऊन ते मला म्हणाली,

“भावजी संक्रांत मस्त झाली, वर्षाचा पहिला सण गोड झाला, आता पुढचे सणही असेच घालवूया.”

तिच्या या वाक्यावर मला चक्क हसायला आले, तसे माझ्या छातीवर लडिवाळ गुद्दा मारतच लटक्या रागाने तिने विचारले,

“काय झाले हसायला?”

“काही नाही, अगं वहिनी आता सगळ्या सणांना, मी तुला तीळ देत जाईन आणि तू मला बीळ देत जा.”

मा‍झ्या या वाक्यावर ती पण भरभरून हसली. तिच्या त्या हसऱ्या चेहर्‍याकडे मी पाहतच राहिलो. ‘हीच ती वहिनी का जी सकाळी माझ्यावर इतकी रागवली होती?’ असा प्रश्न मला पडला. मला असे संदिग्द बघताच ती म्हणाली,

“भावजी काय झाले, इतके संदिग्ध आहात, अहो मी सकाळी रागवले नव्हते, तुमचा दादा रागवला होता. मला तुम्ही मनापासून आवडत होता, म्हणूनच मी तुमची चावट मस्करी नेहमीच सहन करत होते. काल रात्री माझा कडेलोट झाला होता. तुमच्या दादाने मला उपास घडवला होता आणि सकाळी जेव्हा तुम्हाला उठवायला आले, तेव्हा तुमच्या चादरीचा झालेला तंबू मला जाम छळायला लागला होता.

मला तेव्हाच तुमचे केळे खाण्याचा मोह झाला होता, पण आवरले मी स्वत:ला. पण तेव्हाच ठरवले होते की आता तुमचा दादा मला सुख नाही देत तर तुम्हाला का न साथीस घ्यावे, म्हणूनच तुमच्या त्या वाक्यावर मी रागवण्याचे केवळ नाटक केले. तुम्ही आत्ता आलात तेव्हाच मी तुम्हाला आत घेऊन प्रेम करण्याचे ठरवले होते आणि म्हणूनच तुमचे तीळ मी घेतले आणि बीळ तुम्हाला दिले.”

वहिनीने हे सांगितले आणि माझ्या मनावरचे दडपण उतरले.

तिच्या मिठातून सुटतच मी टी शर्ट अंगावर चढवला आणि उभा झालो. खिशात हात घातला तेव्हा तीळाची वडी तशीच होती, फक्त आता ती कुस्करली होती आणि त्यातून तीळ वेगळे झाले होते. मी काही तीळ चिमटीत धरले आणि वहिनीपुढे हात करून म्हणालो,

“वहिनी, वर्षाच्या सगळ्या सणांचे तीळ आत्ताच तुला देऊन ठेवतो, हे घे, तीळ घे आणि बीळ दे!”

तीळ घे आणि बीळ दे

"भावजी अहो उठा.” मला जागवतानाच वहिनीचा आलेला मंजुळ आवाज ऐकून मी हळुवार डोळे उघडले, पाहतो तो समोर शिला वहिनी उभ्या होत्या. त्यांना पाहताच मी चादरीतच लंडाला दाबला आणि पाहिले की मी स्वप्नात तर नाही ना. कारण शिला वहिनी ही माझी स्वप्नपरी होती. “भावजी उठा, सकाळचे आठ वाजले...

तीळ घे आणि बीळ दे भाग : २

मी आत गेलो आणि हॉलमध्ये सोफ्यावर बसलो. तिने दाराला कडी लावली आणि ती आत आली. मला पाहून ती म्हणाली, "तुम्ही चहा घेणार का? ठेवतेय मी.” "हो अर्धा कप घेईल.” मी म्हणालो आणि टीव्ही चालू केला. “दादा कुठे आहे?” मी विचारले. “ते एका मिटींगला गेले दुपारी १२ वाजताच, अचानक फोन आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!