वहिनीची चड्डी भाग : २

वहिनी खुर्चीतून उठली. तिने अंगात गाऊन चढवला आणि दरवाजा उघडायला म्हणून गेली. दार उघडताच दादा आत आला आणि शिला वहिनीशी लगट करू लागला.

“अहो काय हे? दार तर लावू द्या.” असे म्हणत शिला वहिनीने दार लावून घेतले.

दादाचे हावरटासारखे तिच्या शरीराला चोंबाळणे सुरूच होते.

“आज काय सेक्सी दिसतंय माझं पाखरू.” दादा शिला वहिनीच्या स्तुती प्रीत्यर्थ बोलला.

“पण हे पाखरू रागववलंय तुमच्यावर.”

“का बरं? आज त्या पाखराला भेटायला येणार आहे बरं कुणी तरी.”

“पण तुमचे ते कुणी तरी या पाखराला सोडून दूर जाणार म्हणून रागववलंय.”

“अगं वेडे, फक्त सहा महिन्याचा तर प्रश्न आहे.”

“आपल्या लग्नाला अजून सहा महिनेही पूर्ण झाले नाहीत आणि तुम्ही सहा महिन्यांसाठी मला इथे एकटी टाकून अमेरिकेला चालला आहात.”

“मला तरी कुठे करमणार आहे तुझ्यावाचून. पण काही पर्याय नाही आणि तू एकटी कुठे असणार आहेस. आई आणि राजू आहेतच ना तुझ्या सोबतीला. एकटा पडेल तर तो फक्त मी.”

“ते ठीक आहे हो. पण आमचे पाखरू एकटे पडेल त्याचे काय?”

“अस्सं होय. मग त्या पाखराला म्हणावं आता त्याची समजूत काढायला कुणी तरी येणार आहे.”

असे म्हणत ते दोघेही पलंगावर येऊन पडले.

त्यांच्या संभाषणावरून जाणवले की दादा बहुदा सहा महिन्यांसाठी अमेरिकेला जाणार आहे. माझ्या मनात तर आनंदाच्या उफाळ्याच फुटू लागल्या.

आता पलंग हलू लागला होता. त्या दोघांत झवाझवी सुरू झाली. कोणी काही बोलत नव्हते. अधूनमधून हुंकार बाहेर पडत होते. माझा हातही माझ्या चड्डीत गेला आणि माझा लंड बाहेर काढला.

माझ्या सेक्सी शिला वहिनीला माझा दादा चोदतो आहे आणि तेही माझ्या वर. या जाणि‍वेने माझा हात जोर जोरात मा‍झ्या लंडावरून फिरू लागला. क्षणभर वाटले असेच उठून बाथरूममध्ये जावे आणि खसखस मूठ मारावी शिला वहिनीच्या नावाची.

तब्बल तासभर त्यांचा संभोग चालला होता. त्यानंतर पलंगावरच्या हालचाली मंदावल्या. माझा हात अजूनही मा‍झ्या लंडावर होता.

आणखी काही वेळ जाऊ देत आणि वरचा कानोसा घेत मी पलंगा बाहेर आलो. हळूहळू डोकावत मी पलंगावर एक नजर टाकली. दोघेही गाढ झोपलेले जाणवले. मी हळूच उठून उभा राहिलो. दोघांच्या अंगावर चादर होती त्यामुळे मला शिला वहिनीला नागडे पाहता आले नाही.

चादरीच्या आत दोघेही एकमेकांना बिलगले होते. तेवढ्यात माझी नजर शेजारी पडलेल्या वहिनीच्या चड्डीवर गेली. मी पटकन ती उचलली आणि पुन्हा पलंगाखाली जाऊन लपलो. चड्डीला नीट हाताळताच मला ती ओली जाणवली.

पुच्चीच्या भागापाशी ती थोडी चिकटशी जाणवली. मी चड्डी चाटू लागलो. तिचा वास हुंगू लागलो. आता मला राहवले नाही. माझी चड्डी मी पूर्णपणे काढून बाजूला टाकली आणि शिला वहिनीची ओली चड्डी घातली.

शिला वहिनीच्या चड्डीच्या त्या ओल्या भागाचा स्पर्श माझ्या लंडाला होताच मला माझ्या गोट्यांत प्रेशर जाणवले. मी माझा लंड वहिनीच्या चड्डीवरून जोर जोरात हलवू लागलो. शिला वहिनीच्या पुच्चीतच माझा लंड आत बाहेर होत आहे अशी कल्पना करून अखेरीस मी झडलो.

शिला वहिनीच्या चड्डीतच मी झडलो होतो. माझी झडण्याची तीव्रता एवढी होती की मला कधी झोप लागली ते कळलेच नाही. सकाळी कधीतरी पाण्याच्या आवाजाने मी जागा झालो. सकाळ झाली होती. कोणी तरी बाथरूममध्ये असल्याचे जाणवले. मी पटकन उठून पलंगा बाहेर आलो.

माझा दादा अजूनही झोपलेला होता. म्हणजे शिला वहिनीच बाथरूममध्ये होती. माझे घड्याळाकडे लक्ष गेले तर सकाळचे ६ वाजले होते. शिला वहिनी बाथरूमच्या बाहेर यायच्या आत मी खोलीच्या बाहेर धूम ठोकली.

आपल्या रूममध्ये जाऊन सरळ बाथरूममध्ये घुसलो. चड्डी खाली ओढून दिली धार सोडून. जशी चड्डी वर केली तसे मला जाणवले की ती शिला वहिनीची चड्डी होती. म्हणजे माझी चड्डी शिला वहिनीच्या बेडरूममध्येच राहून गेली.

शीट!! परत जाऊन ती घेणे माझी चड्डी धोकादायक होते. एव्हाना शिला वहिनीची आंघोळ उरकली असेल. शिवाय शिला वहिनीच्या चड्डीला माझ्या चीकाचा वास येत होता. त्यामुळे मला तिची चड्डी धुवूनच ठेवावी लागणार होती.

मी ही मग माझी आंघोळ उरकून घेतली. वहिनीची चड्डी व्यवस्थित धुतली. चड्डीची अदलाबदल झाली होती. त्यामुळे तिला पुन्हा शिला वहिनीच्या बेडरूममध्ये ठेवून मला माझी चड्डी परत आणायची होती.

आंघोळ उरकल्यावर मी वहिनीची चड्डी माझ्या खोलीच्या खिडकीत वाळत घातली आणि त्यावर माझा टॉवेल टाकला. पुन्हा बेडवर जाऊन पडलो. कालच्या जागरणामुळे अजूनही आळस अंगात होता.

साधारण तास दीड तासाने माझ्या खोलीचे दार वाजले. मी दरवाजा उघडला तर समोर आई होती.

“अरे राजू, काल किती वाजता तू घरी परत आला? ११ वाजेपर्यंत वाट पाहिली तुझी.” आईने विचारले.

“अगं मला थोडा उशीर झाला. ११:३० वाजले.”

“मग दार कोणी उघडले?”

“ते शिला वहिनीने उघडले.”

कसे बसे शिला वहिनीचे नाव सांगून मी आईला तिथून कटवले. १०-१५ मिनिटांतच शिला वहिनी माझ्या रूममध्ये आली. तिच्या हातात चहाचा कप होता.

“अगं वहिनी, तू कशाला चहा घेऊन आलीस. मी येणारच होतो स्वयंपाकघरात नाष्टा करायला.”

“काल बराच उशीर झाला का तुम्हाला?” चहाचा कप हातात देत वहिनीने विचारले.

“हां, थोडा उशीरच झाला.”

“मग दार आईने उघडले असेल नाही?”

“आ?? हो हो! आईनेच उघडले दार.”

“पण आई तर सांगत होत्या की दार मी उघडले म्हणून?”

“काय? नाही म्हणजे मी ते.” माझी तर बोबडीच वळली.

“भावजी काय चालवलेत तुम्ही हे?” वहिनीने थोडेसे खडकावतच विचारले.

“काय? कुठे काय?” मी पुरता गडबडलो.

वहिनीने लगेच इकडे तिकडे शोधाशोध सुरू केली. तिची नजर खिडकीतल्या माझ्या टॉवेलवर गेली. तिने टॉवेल काढला तशी त्याखालून तिची चड्डी खाली पडली. तिने ती उचलली आणि माझ्याकडे रागात पाहिले. पदरामागून तिने माझी चड्डी माझ्या अंगावर भिरकावून दिली.

“माझ्या खोलीत झाडत असताना मिळाली. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला असे करताना. घरातील वातावरण बिघडू नये म्हणून आजवर जे झाले ते मी अजून कुणाला सांगितले नाही. पण त्याचा उलटच परिणाम होतोय असे दिसतंय.” असे म्हणत शिला वहिनी तावातावाने तिथून निघून गेली.

मी शरमेने खजील झालो. या वेळी वहिनी नक्कीच दादाला आणि आईला हा प्रकार सांगणार असे दिसत होते. पण तसे झाले नाही. पण शिला वहिनीने माझ्याशी बोलणे टाकले. मीही शिला वहिनीसमोर जाण्याचे टाळू लागलो.

एका आठवड्यांनंतर माझा दादा अमेरिकेला जायला निघाला. जाताना ‘आई आणि वहिनीची काळजी घे’ असे सांगून गेला. आता घरात मी, आई आणि शिला वहिनी अशी इन मीन तीनच माणसे. त्यात शिला वहिनी आणि मा‍झ्यात अबोला होता. जवळ जवळ एक महिना असाच गेला.

त्या दिवशी अचानक शेजारच्या जोशीकाकूंची तब्येत बिघडली. जोशीकाकू म्हणजे माझा लंगोटी मित्र बंड्याची आई. दामूकाका म्हणजे बंड्याचे वडि‍लांनी आईला रात्री हॉस्पिटलमध्ये बोलावून घेतले आणि आईला रात्री जोशीकाकूंसोबत राहण्याची विनवणी केली. आईनेही जोशीकाकू खातीर रात्री हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचे कबूल केले.

आईचे जेवण होताच मी तिला हॉस्पिटलमध्ये सोडून घरी परतलो. घरी परतत असताना पुन्हा माझ्या मनात नाना विचार येऊ लागले. आजची रात्र मी आणि शिला वहिनी दोघेच घरी असणार होतो. वहिनीचा कामुक देह माझ्या डोळ्यांसमोर सारखा सारखा येत होता.

गेले महिनाभर दादा घरी नसल्याने तिची अस्वस्थता मी जाणली होती. नवविवाहीत स्त्रीची नवऱ्यापासून दूर राहण्याची तडप मी हेरली होती. जरी आमच्यात अबोला होता तरी कधीकधी एकमेकांच्या नजरा धडकत असत. आजची रात्र जर वहिनीचा तोल ढासळला तर माझी पुरती चंगळ होती.

वहिनीपेक्षाही आज माझी तडफड जास्त होणार होती. आजची रात्र माझ्यासाठी काय सांगून येणार होती हे विधिलिखित होते. विचारचक्र माझ्या डोक्यात थैमान घालत होते. मी घरी पोहोचलो. वहिनीने दरवाजा उघडला. काही न बोलता ती स्वयंपाकखोलीत निघून गेली.

रात्रीचे १० वाजत आले होते. मी हॉलमध्ये टीव्ही पाहत होतो. शिला वहिनीही तिथे आली आणि टीव्ही पाहू लागली. मी माझ्या हातातला रिमोट समोरच्या टेबलवर ठेवला, जेणेकरून तिला जर चॅनल बदलायचा झाल्यास ती बदलू शकते.

टीव्हीवर सैफ अली खानचा ‘रेस’ हा पिक्चर सुरू होता. या सिनेमात बिपाशा बासुचे लग्न अक्षय खन्ना सोबत झालेले असते जो सैफ अली खानचा सावत्र भाऊ असतो. अक्षय खन्नाच्या दारूच्या नशेमुळे बिपाशा वैवाहिक जीवनात सुखी नसते.

अचानक एके रात्री बिपाशा अक्षयच्या नकळत सैफला भेटायला घोड्यांच्या तबेल्यात जाते. आणि रोमांटीक सीन होतो. सीन चालू होताच शिला वहिनीची चलबिचल सुरू झाली. कारण गेले महिनाभर ती ही शारीरिक सुखापासून वंचित होती. नकळत तिचे हात तिच्या मांड्यांमध्ये गेले. माझी नजर तिच्या बारीकसारीक हालचाली टिपतच होती.

त्या सीनमध्ये पुढे बिपाशा उघड्या सैफला पाठीमागून बिलगते. मी समोरच्या त्या दृश्यात मी सैफच्या जागी स्वत:ला तर बिपाशाच्या जागी शिला वहिनीला पाहू लागलो. असेच जर शिला वहिनी मला मागून बिलगली तर तिचे ते भरीव स्तन कसे मला बोचतील या विचाराने मी वेडापिसा झालो.

पुढे बिपाशा “आय नीड यु.” असे म्हणताच ती आणि सैफ़ तिथे पडलेल्या गवतात लोळण घेतात. सैफ तिची काळी ओढणी बाजूला काढतो आणि त्यांच्यात किसिंग सीन सुरू होतो.

त्यांचे किसिंग सीन सुरू होताच माझी नजर शिला वहिनीच्या ओठांवर गेली. गुलाबाच्या पाकळ्यांसारख्या तिच्या ओठांवर ओठ टेकवत एखादे करकचून चुंबन घ्यावे असे मला वाटू लागले. तेवढ्यात शिला वहिनीने आंवढा गिळल्याचे मला दिसले. ती ही त्या दृश्याने बहुदा रोमांचित झाली होती.

हळूहळू सैफ बिपाशाचे सगळे कपडे काढतो. उघड्या अंगाने ते दोघं तबेल्यातल्या त्या गवतात एकमेकांना घट्ट बिलगतात. बिपाशाचे ते उफाड्याचं अंग सैफ चोळून काढतो. बिपाशाही सैफच्या पाठीत आपली बोटे रूतवून त्याच्या अंगाखाली शरीरसुखाचा आनंद लुटते.

दोघं घामाघूम होतात. त्यांच्याबरोबर आता मलाही घाम सुटू लागला. माझी नजर पुन्हा शिला वहिनीकडे वळली. तिच्या गळ्याभोवतीही मला घाम आलेला दिसला. याचा अर्थ तीही गरम झाली होती.

समोर टीव्हीवर मादक सीन सुरू होता. त्यात माझ्या बाजूला शिला वहिनीसारखी मादक स्त्री बसली होती. माझ्या मनावर असा दोन्ही बाजूने हल्ला होत होता. माझ्या चड्डीत तंबू उभा राहू लागला. त्याला आडवा करण्यासाठी माझी चलबिचल सुरू झाली. तशी शिला वहिनीची नजर माझ्याकडे गेली. तिला मा‍झ्या परिस्थितीची जाणीव झाली.

सैफ आणि बिपाशाचा सेक्स सीन कॅमेऱ्यामध्ये अक्षय पाहत असतो. ते पाहून तो बोलतो, “क्या जमाना आ गया, शादी छोटे भाईके साथ और सुहागरात बडे भाई के साथ।”

धस्स्स!!! त्याच्या त्या वाक्याने माझी परिस्थिती आणखी चिघळली. फरक एवढाच होता की इथे छोटा भाई बडे भाईके बीवी के साथ सुहागरात मनाने की सोच रहा था!

त्या वाक्याचा वहिनीवर काय परिणाम झाला हे पाहण्यासाठी मी तिच्याकडे पाहिले, तर ती अजूनही माझ्याकडेच पाहत होती. मी लगेच नजर चुकवण्याचा प्रयत्न केला.

आणखी परत काही घोळ नको म्हणून मी तिथून उठून जाऊ लागलो. तेवढ्यात शिला वहिनीने मला आवाज दिला.

“थांबा भावजी. मला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचे आहे.”

वहिनीची चड्डी

माझी नजर तिच्यावरून हटतच नव्हती. तिचा तो त्रिकोणी आकार आणि काळा रंग शोभून दिसत होता. निपचित दोरीवर ती पडून होती. अहो, मी माझ्या वहिनीच्या चड्डीबद्दल बोलतोय, जी आमच्या घराच्या गच्चीवर वाळत होती. तिची सोबत वहिनीची ब्रा करत होती. बाजूला इतर कपडेही वाळत होते पण माझी नजर...

वहिनीची चड्डी भाग : ३

मी थोडेसे दचकूनच शिला वहिनीकडे वळून पाहिले. शिला वहिनीच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक मला दिसली. तिच्या गाऊन मधूनही तिचे उभार चांगलेच भासत होते. गाऊनचा गळा बऱ्यापैकी मोठा होता. तिचे मंगळसूत्र तिच्या घळीतून आत खाली सोडले होते. त्याचे टोक नक्कीच तिच्या मधाळ घळीला स्पर्श...

वहिनीची चड्डी भाग : ४

शिला वहिनी आता तापत चालली होती. तिने माझे डोकेही घट्ट धरले होते. माझ्या जि‍भेच्या आणि बोटांच्या हालचाली वाढू लागल्या. शिला वहिनी मला आता कंबर उचलून साथ देऊ लागली. तिच्या पुच्चीचे नीट रसपान व्हावे म्हणून मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यांवर घेतले. तिच्या गोर्‍यापान...

error: नका ना दाजी असं छळू!!