अनैतिक भाग : २

मायादिदी फिरली आणि पुन्हा मटकत मटकत माझ्या पुढे चालायला लागली. बाहेर रस्त्यावर आम्ही मुलांजवळ गेलो तर ते भांडत होते. आम्ही त्यांना भांडणाचे कारण विचारले तर ते दोघे म्हणाले की रिक्षात त्या दोघांनाही कोपऱ्यात बसायचे होते. मी हसून दोघांना म्हणालो,

“अरे भांडू नका. तुम्ही दोघेही दोन कोपऱ्याला बसा. मी आणि तुमची मम्मी मध्ये बसू.”

असे बोलून मी हळूच मायादिदीकडे पाहिले आणि डोळा मारला. मायादिदीच्या लक्षात आले की मी काहीतरी चावटपणा करणार तेव्हा तिचा चेहरा लाजेने लाल झाला!

मग मी रिक्षाला हात केला आणि एक रिक्षा येऊन थांबली. पहिली मोठी असलेली भाची आत चढली आणि कोपऱ्यात बसली. मग मायादिदी आत चढली. मग तिच्या मागे मी चढलो आणि तिला चिटकून बसलो. मग माझ्या मागे भाचा चढला आणि मी रिक्षावाल्याला चलायला सांगितले.

आम्ही चौघेही रांगेत बसल्याने गर्दी होत होती तेव्हा मायादिदीने तिच्या बाजूला बसलेल्या भाचीला थोडे पुढे बसवून तिच्या मागे आपला उजवा खांदा केला होता. मीपण भाच्याला थोडे पुढे बसवून त्याच्या मागे माझा डावा खांदा केला होता.

मी त्याच्या डाव्या खांद्यावर माझा डावा हात टाकून त्याला पकडले होते आणि मायादिदीने भाचीच्या उजव्या खांद्यावर आपला उजवा हात टाकून तिला पकडले होते. मी माझा उजवा खांदा मायादिदीच्या मागे ठेवला होता व माझा उजवा हात तिच्या पाठीमागे होता.

रिक्षा चालत होती आणि आम्हाला मार्केटमध्ये पोहचायला अर्धा पाऊण तास लागणार होता. भाचा-भाचीची नॉन-स्टॉप बडबड चालू होती आणि आम्ही मध्ये मध्ये त्यांच्याबरोबर बोलत होतो. पण माझे लक्ष त्यांच्या बडबडीत नव्हते कारण त्याक्षणी मला काही जाणवत होते तर ते म्हणजे मायादिदीच्या मांसल अंगाचा होणारा स्पर्श!

ती माझ्या अंगावर रेललेलीच होती. माझी हनुवटी तिच्या खांद्यावर घासली जात होती. तिचे भुरभुरणारे केस हवेने उडत होते आणि माझ्या चेहऱ्याला गुदगुल्या करत होते. मी तिच्या मागे असलेला माझा उजवा हात उचलला आणि तिच्या उजव्या कंबरेवर ठेवला.

मायादिदीने मान वळवून माझ्याकडे पाहिले. ती मंदपणे हसली आणि पुन्हा ती मान वळवून समोर पाहू लागली. भाचीच्या खांद्यावरून हात काढून तिने साडीचा पदर आपल्या उजव्या खांद्यावरून पुढे घेतला.

मग आपला उजवा हात जमेल तेवढा त्या पदराने झाकून घेऊन तिने हात पुन्हा भाचीच्या खांद्यावर ठेवला. मग मी तिच्या साडीच्या आत हात घालून तिच्या कंबरेच्या वर तिच्या उघड्या अंगावर ठेवला आणि तेथे हात फिरवू लागलो.

रात्र झालेली होती तेव्हा रिक्षात अंधारच होता. रस्त्यावरील अंधुक लाईटचा प्रकाश थोडाफार रिक्षात येत-जात होता. भाचा-भाची थोडे पुढे बसलेले होते तेव्हा त्यांना किंवा रिक्षावाल्याला मी मागे काय करतोय ते दिसण्याची शक्यता नव्हती. मला फक्त इतकीच काळजी घ्यावी लागत होती की माझ्या हाताचा स्पर्श पुढे बसलेल्या भाचीला होता कामा नये.

थोडावेळ हात तसा फिरवल्यावर मी अजून पुढे नेला आणि माझ्या हाताचा पंजा मायादिदीच्या पोटावर आणला. मग तिच्या पोटावरून मी हात फिरवू लागलो. तिच्या बेंबीत मी एक बोट घालून थोडावेळ तिची बेंबी कुरवाळली. मग मी हात वर नेला आणि तिचा उजवा उभार पकडला.

रिक्षा हलत होती तरी मला कळले की मायादिदीच्या अंगाला किंचित झटका बसला. ती अजून मागे माझ्या अंगावर रेलली. माझी हनुवटी तिच्या खांद्यावर रूतत होती आणि जशी रिक्षा हलत होती तसे माझे ओठ तिच्या कानामागे स्पर्श करत होते.

थोडा वेळ मी मायादिदीचा उभार दाबत राहिलो. मला काळजी घ्यावी लागत होती की माझ्या हाताची हालचाल कोणाच्या लक्षात न यावी म्हणून. मला माहीत होते की तिचे उभार कितीही वेळ दाबत बसलो तरी माझे समाधान होणार नव्हते.

तेव्हा मी तेथून हात काढला आणि मागे आणून तिच्या नितंबावर ठेवला मग तिचा उजवा नितंब जमेल तसा मी दाबत राहिलो. एकदा तर मी बोटे तिच्या नितंबाखाली घालून तिला माझ्या पंज्यावर थोडा वेळ बसायला लावले. तिच्या गरम गरम नितंबाचा स्पर्श मला सुखावत होता.

रिक्षा चालली होती, भाचे कंपनी बडबड करत होते आणि मायादिदी त्यांच्याशी बोलत होती. मी बाकी माझी मजा घेत होतो. मग मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवायला सुरुवात केली. मध्येच मी बोटे पाठीवर तिच्या ब्लाउजच्या आत घातली.

ब्लाउजच्या आतील ब्रेसीयरची पट्टी मी उगाचच चाचपून पाहिली. ब्रेसीयरचा हूक काढावा असा चावट विचार माझ्या मनात आला पण त्याने मायादिदीची तारंबळ उडाली असती म्हणून मी ते केले नाही. मग मी माझ्या हाताची बोटे पाठीवरून तिच्या कंबरेवर तिच्या साडीत खुपसली.

मधली दोन बोटे जास्तीत जास्त आत घुसवण्याचा प्रयत्न मी करत होतो. तिच्या दोन्ही नितंबामधील फटीत वरच्या बाजूला मी बोटे फिरवत होतो. फटीच्या वरच्या भागावरून अजून खाली बोटे सरकवण्याचा मी प्रयत्न करत होतो पण परकरची नाडी तिच्या कंबरेला घट्ट बांधलेली असल्याने मला जास्त आत बोटे घालता येत नव्हती.

जमेल तेवढी बोटे आत घालून मी उंगली करत राहिलो. मग त्याने मन भरल्यावर मी हात बाजूला काढला आणि पुन्हा साडीत घालून पुढे नेला आणि पुन्हा मायादिदीचा उभार दाबू लागलो. मार्केटमध्ये पोहचेपर्यंत मी तिचा उभार दाबत होतो.

मार्केटमध्ये पोहचल्यावर आम्ही रिक्षातून उतरलो. मग आम्ही मार्केटमध्ये फिरू लागलो आणि मायादिदी कपड्याची खरेदी करू लागली.

ती सहसा रस्त्यावरील स्टॉलवर भाचा-भाचीसाठी कपडे घेत होती. फूटपाथवर स्टॉल असल्यामुळे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची बरीच गर्दी होती तेव्हा स्टॉलच्या पुढे उभी राहून कपडे पाहताना मी मायादिदीला मागून चिटकूनच उभा होतो. तिच्या नितंबावर मी माझा लंड घासत होतो आणि तिला ते कळत होते.

मध्ये मध्ये ती माझ्याकडे बघून हसायची. कधी कधी मी एखादा कपडा घेऊन पाहत बसायचो आणि मायादिदी माझ्या मागून येऊन मला चिटकून उभी रहायची आणि माझ्याबरोबर कपडा बघायची. तिचे उभार माझ्या पाठीवर दबले जायचे आणि गर्दीपासून वाचण्यासाठी ती कित्येकदा माझ्या अंगावर रेलायची आणि मला तिच्या उभारांचे भरपूर स्पर्शसुख देत होती.

एकदा तर मी साईडने उभा होतो आणि ती तिचे दोन्ही उभार माझ्या हातावर दाबून उभी होती. हातात कपडा घेऊन पाहताना माझा हात तिच्या दोन्ही उभारांच्या मध्ये ट्रॅप झालेला होता व ती दोन्ही उभारांनी त्याला मसाज देत होती.

दुसऱ्यांदा मी पुढे भाच्याच्या खांद्यावर एक हात ठेवून उभा होतो व माझा दुसरा हात सरळ खाली होता. मायादिदी मागून मला चिकटली आणि माझा खाली असलेला हात बरोबर तिच्या दोन्ही पायांमध्ये घुसला.

मी लगेच माझ्या त्या हाताची बोटे तिच्या पुच्चीच्या दिशेने वळवली आणि ती अजून पुढे सरकून आपल्या पुच्चीचा भाग माझ्या हातावर दाबू लागली. मी बोटांनी तिच्या पुच्चीचा भाग चाचपू लागलो. आमच्या दोघांच्या मध्ये भाचा उभा असल्याने माझा हात कोठे होता ते कोणाला दिसणार नव्हते. अशा तऱ्हेने स्पर्शसुख घेत आणि मला स्पर्शसुख देत मायादिदी खरेदी करत होती.

भाचे कंपनीच्या कपड्यांची खरेदी झाल्यावर ते दोघे काहीतरी खायचे म्हणून टुमणे लावू लागले. तेव्हा मायादिदीने माझ्या हातात खरेदीच्या पिशव्या देत मला म्हटले,

“तू मुलांना घेऊन पुढच्या गल्लीतील रेस्टॉरंटमध्ये जा आणि त्यांना काही स्नॅक्स खायला घाल. तोपर्यंत ती जाऊन ‘खास खरेदी’ करून येते.”

मी तिला हळूच विचारले, “कसली खास खरेदी?”

तर मला म्हणाली, “कळेल तुला नंतर.”

मी तिला पुढे काही विचारले नाही व भाचे कंपनीला घेऊन पुढे निघालो.

रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन मी त्यांना इडली, डोसा वगैरे खायला दिले. नंतर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरे देऊन मी त्यांना एकदम खूश करून टाकले. थोड्या वेळाने मायादिदी रेस्टॉरंटमध्ये आली. तिच्या हातात खास खरेदीची बॅग होती.

मला कुतूहल होते की तिने काय खरेदी केले असेल याची पण भाचे कंपनी समोर मी ते तिला विचारले नाही. आम्ही दोघे एकमेकांकडे पाहून फक्त सूचकपणे हसलो. मग मायानेही एक इडली मागवून खाल्ली आणि मी एक कोल्ड ड्रिंक्स घेतले. बिल वगैरे देऊन आम्ही रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडलो.

मार्केटमध्ये एका ठिकाणी मुलांना खेळण्यासाठी वेगवेगळे गेम ठेवले होते आणि भाचे कंपनी ते खेळ खेळण्यासाठी हट्ट करू लागले. मायादिदी त्यांना नाही म्हणत होती पण मी त्यांना पैसे देत खेळायला जा म्हणून सांगितले.

ते दोघे पैसे घेऊन आनंदाने धावत-पळत खेळायला गेले आणि मायादिदीने लटक्या तक्रारीत मला म्हटले,

“मनोज. तू त्यांना बिघडवणार आहेस असे पैसे देऊन.”

“असे काय करतेस गं, दिदी. लहान मुले आहेत ते. ते खेळणार नाही तर मग काय आपण खेळणार? मामा त्यांचे हट्ट पुरवणार नाही तर कोण पुरवणार?”

“हो! मामा खूप काळजी घेतो भाच्यांची!! भाच्यांचीही आणि त्यांच्या मम्मीचीही!!” मायादिदीने हसत हसत म्हटले.

“हो तर. घेतोच मुळी. बरे ते जाऊ दे. तू काय खास खरेदी केलीस ते सांग.”

“अरे काही नाही रे. तुला आवडते तेच. नवीन ब्रा आणि पॅन्टीज.” मायादिदीने किंचित लाजत म्हटले.

“खरंच, दिदी? वाऊऽऽऽ लवलीऽऽऽ! कुठला रंग घेतलास? कशी डिझाईन आहे. बघू का मी?” मी उतावळेपणे म्हटले.

“अरे वेडा वगैरे आहेस की काय? येथे कोठे रस्त्यात बघतोस? थोडा धीर धर. उद्या डायरेक्ट माझ्या अंगावर बघ.” मायादिदी म्हणाली.

“दिदी. तू किती मला खूश करतेस. मला दाखवण्यासाठी नवीन ब्रा, पॅन्टीज घेतलीस.”

“ते तर आहेच रे. आणि दुसरे कारण म्हणजे मी थोडी जाड झालेली आहे ना. तेव्हा जुन्या ब्रा, पॅन्टीज आता घट्ट होतात. नवीन घेईन घेईन म्हणत होते पण जमतच नव्हते. आणि तसेही माझ्या नवीन ब्रा, पॅन्टीजचे तुझ्या जिजूंना काहीही कौतुक नसते तेव्हा मला मूडत नसायचा.

“पण आता तू आला आहेस ना. तेव्हा मला जाम मूड आलाय. शेवटी त्या नवीन कपड्याचे खरे सुख तूच घेत असतोस. आणि असे कपडे माझ्या अंगावर बघायला तुलाच जास्त आवडते.” मायादिदीने म्हटले.

“ओह, दिदी. थॅंक्यु व्हेरी मच!” असे बोलून मी मायादिदीचा हात हातात घेऊन प्रेमाने दाबला!

मग थोड्या वेळाने भाचे कंपनी खेळून आली. आम्ही अजून थोडावेळ मार्केटमध्ये फिरलो आणि मायादिदीनी राख्या वगैरे घेतल्या. ती एका स्टॉलवर राख्या घेत होती तेव्हा मी दुसऱ्या एका स्टॉलवर जाऊन एक गोंड्याची छोटी राखी विकत घेतली आणि गुपचूप खिशात टाकली.

ही राखी मी माझ्या मनातील एका खास कार्यक्रमासाठी घेतली होती. मग आम्ही रिक्षा केली आणि घरी आलो. रिक्षाच्या परतीच्या प्रवासात मी मायादिदीला फारसे काही चोंबाळले नाही. फक्त तिच्या नितंबावर मी हात ठेवून होतो.

घरी आल्यावर मायादिदीने कपडे बदलले आणि ती रात्रीच्या जेवणाला लागली. नंतर तिचे मिस्टर म्हणजे माझे जिजू कामावरून आले. नंतर जेवणे वगैरे होऊन रात्री झोपेपर्यंत मी जिजूंबरोबर गप्पा मारत होतो आणि मुलांबरोबर मस्ती करत होतो.

मुलं दंगामस्ती करून दमली होती तेव्हा नंतर त्यांच्या रूममध्ये जाऊन झोपून गेली. जिजू सुद्धा दिवसभराच्या कामाने दमलेले होते तेव्हा ते सुद्धा झोपायला त्यांच्या रूममध्ये गेले. रात्रीचे अकरा वाजून गेले होते आणि मला झोप येत नसल्याने मी हॉलमध्ये टिव्ही बघत बसलो होतो.

थोड्या वेळात मायादिदी किचनमधले काम आवरून हॉलमध्ये आली. तिने फ्लॉवरी डिझाईनचा कॉटनचा नाईट गाऊन घातला होता. आत बहुतेक ब्रा घातली नव्हती कारण तिची छाती ब्रा घातल्यावर जशी उचलेली असते तशी वाटत नव्हती.

ती माझ्या बाजूला येऊन सोफ्यावर मला खेटून बसली आणि आम्ही दोघे घरच्या गप्पा मारत, टिव्ही बघत बसलो. तिच्या अंगाचा स्पर्श मला कासावीस करत होता. मायादिदी माझ्या इतकी जवळ बसली होती आणि मी तिला काही करू शकत नव्हतो ही अगतिकता मला अस्वस्थ करत होती.

मायादिदीच्या लक्षातही माझी अस्वस्थता येत होती तेव्हा मध्ये मध्ये ती मला हळूच म्हणायची, “मनोज, उद्यापर्यंत कळ सोस. मग आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे.” वगैरे वगैरे. नंतर मी तिला गुपचूप म्हणालो,

“दिदी. मी जातो आता झोपायला. तू झोपण्याआधी एकदा माझ्या रूममध्ये गुपचूप येऊन जा.”

“का? कशाला??” मायादिदीने चावटपणे हसत विचारले.

“तू ये तर खरे. मग सांगतो.” मी हसून म्हटले.

“उंहूंऽऽऽ! मला माहीत आहे तू चावटपणा करणार. मी नाही येणार.” तिने लटका नकार देत म्हटले.

“अस काय करतेस गं, दिदी? ये ना प्लीज. मी किती तरसतोय तुझ्या स्पर्शासाठी.”

“ओह. म्हणजे तू नक्कीच मला काहीतरी करणार?”

“हो! करेन. मी जास्त वेळ नाही घेणार, दिदी. प्लीज ये. मी वाट बघेन.”

असे म्हणून मी टिव्ही बंद केला आणि उठलो. मग मी तिला बाय करत माझ्या रूममध्ये आलो.

अनैतिक

"हॅल्लो, मनोज. कसा आहेस?" मायादिदीने फोनवर मला विचारले. "मजेत, दिदी. तू कशी आहेस?" मी आनंदाने तिला विचारले. "मीपण ठीक आहे. पण मी तुला खूप मिस करते. किती दिवस झाले. आपण भेटलोच नाही. मी तळमळतेय रे." "काय करू मी, दिदी. मला वेळच मिळत नाही. आणि जेव्हा जेव्हा मी येतो तेव्हा...

अनैतिक भाग : ३

कपडे वगैरे बदलून मी अंगावर फक्त शॉर्ट घातली. आणि बेडवर मागे रेलून बसत मायादिदीची वाट पाहू लागलो. मायादिदीच्या अंगाच्या स्पर्शाचे सुख आठवून मी उत्तेजित व्हायला लागलो. तेव्हा मी शॉर्टमध्ये हात घालून माझा लंड हलवायला लागलो. काही क्षणातच माझा लंड एकदम कडक झाला! मग काही...

अनैतिक भाग : ४

ब्लाउजच्या खाली तिचे किंचित फुगीर पोट दिसत होते. आता ते पहिल्यासारखे सपाट नव्हते पण छान दिसत होते. पोटाच्या आजूबाजूला चरबी वाढल्याने तिची बेंबी अजूनच खोलगट झाली होती. कंबरेला तिने बांधलेली परकरची नाडी चांगलीच आवळलेली होती कारण त्याच्या बाजूची त्वचा अगदी फुगून आलेली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!