अनैतिक भाग : ३

कपडे वगैरे बदलून मी अंगावर फक्त शॉर्ट घातली. आणि बेडवर मागे रेलून बसत मायादिदीची वाट पाहू लागलो. मायादिदीच्या अंगाच्या स्पर्शाचे सुख आठवून मी उत्तेजित व्हायला लागलो. तेव्हा मी शॉर्टमध्ये हात घालून माझा लंड हलवायला लागलो. काही क्षणातच माझा लंड एकदम कडक झाला!

मग काही क्षणानंतर मायादिदी माझ्या रूमच्या दरवाज्यातून आत आली. तिला पाहून मी माझ्या लंडावरची शॉर्ट खाली खेचून माझा कडक लंड तिच्या दर्शनाकरिता उघडा केला. मागे दरवाजा लावून घेत मायादिदी हसत हसत पुढे आली बेडवर माझ्याजवळ बसत म्हणाली,

“किती दिवसांनी माझ्या ह्या छोट्या भावाला पाहतेय मी, मनोज. आय मिस यु सो मच!”

“म्हणूनच तर तू आलीस म्हणून त्याला बाहेर काढला. तोपण तुझ्या दोन्ही पायात असलेल्या आपल्या छोट्या बहि‍णीला भेटायला आतुर झाला आहे. त्याला तिच्या मिठीत शिरायचेय.”

“नाही हं, मनोज. इतका वेळ नाही आपल्याकडे. अजून हे झोपलेले नाहीत. मला लगेच गेले पाहिजे.” मायादिदीने थोडे घाबरत म्हटले.

“ठीक आहे. मग कमीत कमी तुझ्या ह्या छोट्या भावाला रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा तरी दे. किस करून.”

असे म्हणून मी माझा कडक लंड सोडून दिला आणि रिलॅक्स होऊन बसलो.

मायादिदीने मादक नजरेने माझ्याकडे पाहिले आणि माझा लंड हातात पकडला. माझ्या डोळ्यात खोलवर पाहत ती माझा लंड हलवू लागली. मग तसेच माझ्याकडे पाहत ती खाली वाकली आणि चेहऱ्यावर येत असलेली केसांची बट कानामागे घेत तिने माझा लंड तोंडात घेतला.

आधी नुसता लंडाचा सुपाडा तोंडात घेऊन तिने लॉलिपॉप सारखा चोखला आणि मग खाली पाहत आपले तोंड माझ्या लंडावर सारत माझा पूर्ण लंड तोंडात घेतला.

आईगगऽऽऽ! ह्याच सुखासाठी मी कित्येक दिवस तरसत होतो. माझ्या बहिणीच्या तोंडाचा गरमपणा, तिच्या तोंडाचा ओलसरपणा, मऊपणा माझ्या लंडावर फिल करण्यासाठी मी कासावीस झालेलो होतो. तिच्या तोंडाचे सुख आज मला खूप दिवसांनी मिळत होते.

मी तिच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवायला लागलो. मायादिदी तोंड वर-खाली करत माझा लंड चोखत होती आणि ते मी चमकत्या डोळ्याने पाहत होतो. तिला तसे माझा लंड तोंडात घेतलेले पाहणे सुद्धा एक आगळे वेगळे सुख होते.

मी तिच्या हाताला धरून तिला माझ्या जवळ ओढली आणि ती उठून माझ्या बाजूला बसली आणि पुन्हा माझा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. मग मी माझे दोन्ही हात तिच्या पाठीवरून तिच्या छातीच्या उभारांवर ठेवले आणि मी तिची छाती कुस्करू लागलो.

तिने आत ब्रा घातलेली नव्हती तेव्हा तिचे उभार दाबताना मला मजा वाटत होती. तिच्या तोंडाचे माझ्या लंडावरचे फिलींग, तिच्या छातीच्या स्पर्शाचे सुख. त्याने माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली. मी कंबर हलवू लागलो तेव्हा मायादिदीच्या लक्षात आले की मी गळायच्या बेतात आलोय.

ती पटकन वर झाली आणि माझा लंड हातात पकडून हलवू लागली. मी तिला मागे माझ्या अंगावर खेचले आणि तिच्या गालाचे चुंबन मी घेऊ लागलो. एक हात वर घेऊन मी तिचा चेहरा माझ्याकडे फिरवला आणि तिच्या ओठांचे मी चुंबन घेऊ लागलो.

मायादिदी माझा लंड हलवत होती. मी तिच्या छातीचे उभार दाबत होतो आणि वर तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो. हे सुख माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडचे होते. तेव्हा अचानक माझा फोर्स सुटला! आणि माझ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी वर उडाली!

मायादिदी माझा लंड हलवत राहिली आणि माझा लंड गळू लागला. वीर्याच्या ४/५ पिचकाऱ्या सोडून माझा लंड हळूहळू मलूल होऊ लागला. माझा लंड पूर्ण गळून मलूल होईपर्यंत मायादिदी त्याला हलवत होती. माझे वीर्य तिच्या हातावर सांडले होते पण ती बरबटलेल्या हाताने तो हलवत राहिली.

मग मायादिदीने माझा लंड सोडून दिला आणि चादरीला आपला ओला झालेला हात पुसत ती मला म्हणाली,

“चल मी जाते, मनोज. तू हे सगळे साफ कर.”

“दिदी. तुला काही सुख नको?” मी तिला जवळ घट्ट पकडत विचारले.

“उंहंऽऽ मी काही उतावळी झालेली नाही तुझ्यासारखी.”

“हं? मीपण काही इतका उतावळा नव्हतो, दिदी. उद्यापर्यंत मीपण थांबलो असतो.”

“ओऽऽहोऽऽ ते दिसलेच मला. मी जेव्हा आत आले तेव्हा तुझा हा हलवत बसला होतास.”

“ते?? ते तर मी असेच करत होतो. थोडा एक्साईट होतो तेव्हा.” मी गडबडून जात म्हटले.

“हो ना? म्हणूनच मी तुला थोडे शांत केले.” मायादिदीने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“मग मीपण तुला थोडे सुख देतो ना.” मी तिला विनंती केली.

“आत्ता नको. म्हणजे मी आतुर आहे पण उतावळी नाही. मला असे घाईघाईत सुख घेण्यापेक्षा निवांत सुख घ्यायला आवडते.” मला शेवटचे किस करत ती म्हणाली आणि उठली.

ती उठून निघणार इतक्यात मी तिचा हात पकडला आणि तिला खेचत मी मिठीत घेतले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणालो,

“हॅप्पी रक्षाबंधन , दिदी!!”

“का रे? असे अचानक विश का करतोस?” मायादिदीने आश्चर्याने विचारले.

“बारा वाजलेत, दिदी. रक्षाबंधनाचा दिवस चालू झाला. म्हणून विश केले.”

“ओहऽऽऽ. हुशार आहेस! तुलापण व्हेरी हॅप्पी रक्षाबंधन! भाऊराया.”

असे म्हणून तिने करकचून माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले आणि ती निघून गेली. माझे गळालेले वीर्य मी रूमालाने साफ केले आणि नंतर झोपून गेलो. स्वप्नात मला फक्त मायादिदी आणि तिच्याबरोबर मी करत असलेला वेगवेगळ्या संभोगाच्या क्रीडा दिसत होत्या.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला कोणी हलवत होते तेव्हा मी जागा झालो. डोळे उघडले तर समोर मायादिदी दिसली! क्षणभर मला वाटले मी स्वप्नातच आहे पण मायादिदीची प्रसन्न मुद्रा पाहून आणि रूममध्ये पडलेल्या सूर्याच्या प्रकाशाने माझ्या लक्षात आले की सकाळ झाली आहे.

“उठा भाऊराया. सकाळ झालीय. लवकर तयार हो. रक्षाबंधन करायचेय.” मायादिदीने मंजुळ स्वरात म्हटले.

तिने नुकतीच अंघोळ केली होती तेव्हा ओल्या केसांना तिने कपडा गुंडाळून आंबाडा बांधला होता. केसांच्या काही ओल्या बटी तिच्या चेहऱ्यावर आलेल्या होत्या. तिने गुलाबी रंगाची शिफॉनची साडी घातलेली होती ज्यावर रंगीबेरंगी फुलांची वेलबुट्टी होती. एकूणच ती एकदम सुंदर आणि सेक्सी दिसत होती. झोपेतून उठलो तरी मी चमकत्या डोळ्यांनी तिला निरखत होतो ते पाहून मायादिदी अजून प्रसन्न झाली!

मला उठवून ती निघून गेली. मग मी उठलो आणि भराभर आवरू लागलो. प्रातर्विधी वगैरे उरकून मी अंघोळ केली आणि कपडे घालून तयार झालो. बाहेर येऊन पाहतो तर भाचे कंपनी आधीच तयार होऊन बसली होती. ते त्यांच्या आत्याकडे जाणार होते तेव्हा खूश होते.

थोड्या वेळाने जिजू तयार होऊन आले. आम्ही सगळ्यांनी मिळून सकाळचा नाश्ता वगैरे घेतला. मग मायादिदी ओवाळण्यासाठी आरतीचे ताट वगैरे घेऊन आली. मग आम्ही रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम करू लागलो.

प्रथम भाचा चेअरवर बसला आणि त्याला भाचीने ओवाळले. मायादिदी तिला ओवाळण्यास मदत करत होती. भाचीने भाच्याला ओवाळले आणि त्याच्या हाताला राखी बांधली. मग भाचीने त्याला साखर भरवली आणि भाच्याने जिजूंनी दिलेले रुपये आरतीच्या ताटात भाचीसाठी टाकले.

त्यांचे रक्षाबंधन झाले आणि मग मी चेअरवर बसलो. मायादिदी आरतीचे ताट घेऊन हसत माझ्या समोर आली. तिने मला ओवाळले आणि माझ्या तोंडात साखर टाकली. ती हे सगळे करत असताना माझ्या मनातील तिच्याबद्दलचे सेक्सचे विचार मी मोठ्या प्रयासाने टाळत होतो. शेवटी काहीही झाले तरी रक्षाबंधनाचा तो पवित्र विधी होता.

मायादिदीने स्मित हास्य करत माझ्या हातावर राखी बांधली. रक्षाबंधनची ओवाळणी म्हणून मी हजारची नोट आरतीच्या ताटात टाकली. अशा तऱ्हेने रक्षाबंधनाचा पवित्र कार्यक्रम पार पडला आणि मग जिजू आवरून आपल्या बहिणीकडे जायला निघाले.

भाचे कंपनी आधीच तयार होती. दोन दिवस ते आपल्या आत्याकडे राहणार होते तेव्हा त्यांनी एक बॅग भरली होती ज्यात त्यांचे कपडे वगैरे होते. जिजूंनी मायादिदीला सगळी इंस्ट्रक्शन वगैरे दिली. ते जाऊन येईपर्यंत मी तेथे राहणार होतो तेव्हा त्यांनी मलाही काही सूचना दिल्या.

मी त्यांना काळजी करू नका असे आश्वासन दिले आणि त्यांचा निरोप घेतला. मुलांना घेऊन मी बाहेर रिक्षा बघायला आलो तोपर्यंत जिजू आत मायादिदीचा निरोप घेत होते. मी रिक्षा थांबवली आणि भाचे कंपनी रिक्षात बसले. जिजू येत होते तोपर्यंत मी त्यांच्याबरोबर मस्करी करत उभा होतो.

मग जिजू आणि मायादिदी बाहेर आले आणि जिजू रिक्षात बसले. मी आणि मायादिदीने दोन्ही मुलांची पप्पी घेतली आणि त्यांना आम्ही बाय केले. मग रिक्षा निघून गेली. ते लोक बस स्टॅन्डला जाऊन फलटणची बस पकडणार होते. त्यांना टाटा करून आम्ही दोघे आनंदाने घरात येऊ लागलो.

आता आम्हाला रान मोकळे मिळाले होते. पुढचे दोन दिवस मायादिदीबरोबर भरपूर सेक्सी मजा करायची ह्या विचाराने मी फार एक्साईट होतो. मायादिदी दरवाज्यातून आत शिरली आणि मी तिच्या मागून शिरून दरवाजा लावून घेतला आणि लॉक केला. वळून मी तिच्याकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसत होती.

मी मायादिदीकडे पाऊल टाकले तेव्हा तिच्या लक्षात आले की आता मी तिला पकडणार. ती हसून वळत आत पळायला लागली तेव्हा मी पटकन तिच्या साडीचा पदर पकडला. तिनेही पदर पकडला आणि ओढण्याचा प्रयत्न केला पण माझ्या जोरापुढे तिचे काही चालले नाही. मादक नजरेने माझ्याकडे पाहत ती हसत म्हणाली,

“मला वाटलेच. दरवाजा लावला की तू मला पकडणार. म्हणून मी आत पळत होते.”

“पळून पळून पळणार कुठे? माझ्या तावडीतून आता तू थोडीच वाचणार आहेस.”

“हो. हो. मला तरी कोठे वाचायचेय. पण थोडा धीर धर. जरा त्या लोकांना स्टॅन्डपर्यंत पोहचून गाडीत तर बसू दे.”

“ते लोक गेले, दिदी. ते स्टॅन्डला पोहचतील आणि गाडीतही बसतील. आपण कशाला वेळ वाया घालवा? चल ये जवळ इकडे.”

“उंहुंऽऽऽ मी नाही येणार.” मायादिदीने चावटपणे नकार देत म्हटले.

“कशाला जोर लावतेस? साडी फाटेल आपल्या खेचाखेचीत.”

“हुंऽऽऽ. मी बरी साडी फाटू देईल. त्या आधी मी असे करेल.”

असे बोलून मायादिदीने पदर सोडला आणि ती स्वत:भोवती फिरू लागली.

मी साडी ओढायला लागलो आणि तिची साडी फेडत गेली. आनंदाने मी म्हणालो,

“हे तर आणखिनच बरे झाले. मला जे नंतर करायचे होते ते तू स्वत:हून करतेय.”

मी पटपट साडी खेचत राहिलो आणि क्षणार्धात मायादिदीच्या अंगावरची पूर्ण साडी निघाली. मायादिदी माझ्याकडे बघून हसत हसत आत पळाली आणि मी साडी घेऊन तिच्या मागे पळालो. हसत खिदळत ती तिच्या बेडरूममध्ये आली आणि बेडवर चढली.

मी तिच्या मागे आलो तर ती बेडच्या दुसऱ्या बाजूने खाली उतरली आणि पुन्हा दरवाज्याकडे पळू लागली. ती दरवाज्यात पोहचायच्या आत मी तिला गाठले आणि तिला मागून मिठी मारली. ती हसत माझ्या मिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न करू लागली पण मी तिला घट्ट पकडले होते.

“आलीस की नाही शेवटी माझ्या हातात. आता काय करशील?” मी तिला वेडावत म्हटले.

“ओके. ओके. मी नाही पळत. सोड मला आता.” मायादिदीने शरण येत म्हटले.

मग मी तिला सोडली आणि तिचा हात धरून तिला बेडजवळ आणले. मग मी तिला बेडवर मागे ढकलले आणि झोपायला लावले. मग मी तिला निरखून पाहू लागलो.

तिच्या अंगावर गुलाबी रंगाचा परकर आणि ब्लाउज होता. धावपळ केल्यामुळे तिला दम लागला होता व तिची छाती जोराने वर-खाली होत होती. ब्लाउजमध्ये तिचे भरगच्च उभार ठासून भरलेले होते. आत तिने घातलेल्या काळ्या ब्रेसीयरची छटा ब्लाउजच्या कपड्यावरून कळत होती.

अनैतिक

"हॅल्लो, मनोज. कसा आहेस?" मायादिदीने फोनवर मला विचारले. "मजेत, दिदी. तू कशी आहेस?" मी आनंदाने तिला विचारले. "मीपण ठीक आहे. पण मी तुला खूप मिस करते. किती दिवस झाले. आपण भेटलोच नाही. मी तळमळतेय रे." "काय करू मी, दिदी. मला वेळच मिळत नाही. आणि जेव्हा जेव्हा मी येतो तेव्हा...

अनैतिक भाग : २

मायादिदी फिरली आणि पुन्हा मटकत मटकत माझ्या पुढे चालायला लागली. बाहेर रस्त्यावर आम्ही मुलांजवळ गेलो तर ते भांडत होते. आम्ही त्यांना भांडणाचे कारण विचारले तर ते दोघे म्हणाले की रिक्षात त्या दोघांनाही कोपऱ्यात बसायचे होते. मी हसून दोघांना म्हणालो, "अरे भांडू नका. तुम्ही...

अनैतिक भाग : ४

ब्लाउजच्या खाली तिचे किंचित फुगीर पोट दिसत होते. आता ते पहिल्यासारखे सपाट नव्हते पण छान दिसत होते. पोटाच्या आजूबाजूला चरबी वाढल्याने तिची बेंबी अजूनच खोलगट झाली होती. कंबरेला तिने बांधलेली परकरची नाडी चांगलीच आवळलेली होती कारण त्याच्या बाजूची त्वचा अगदी फुगून आलेली...

error: नका ना दाजी असं छळू!!