अनैतिक भाग : ४

ब्लाउजच्या खाली तिचे किंचित फुगीर पोट दिसत होते. आता ते पहिल्यासारखे सपाट नव्हते पण छान दिसत होते. पोटाच्या आजूबाजूला चरबी वाढल्याने तिची बेंबी अजूनच खोलगट झाली होती.

कंबरेला तिने बांधलेली परकरची नाडी चांगलीच आवळलेली होती कारण त्याच्या बाजूची त्वचा अगदी फुगून आलेली होती. खाली पातळ गुलाबी परकरमधून आत घातलेल्या काळ्या पॅन्टीची शेडही दिसत होती.

अधाश्या नजरेने तिचे निरीक्षण करून मी तिच्या अंगावर पडलो आणि तिला मिठी मारत मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले.

“ओह, दिदी. आय मिस यु सो मच.”

“मीपण मनोज.”

असे म्हणून मायादिदीने आपली जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या ओठांना लावली. मी पटकन माझे तोंड उघडले आणि मायादिदीची जीभ माझ्या तोंडात घेत चोखू लागलो.

तिच्या तोंडात माझी जीभ घालत मी कितीतरी वेळ तिच्या तोंडातली लाळ चाटत होतो. जेव्हा तिला माझ्या अंगाचा भार सहन झाला नाही तेव्हा तिने मला बाजूला ढकलले. तिच्या बाजूला कुशीवर राहत मी तिला मिठी मारली आणि म्हणालो,

“दिदी काल घेतलेली ब्रेसीयर, पॅन्टी तू घातली आहेस ना?”

“हो!”

“मला दाखव ना मग. कशी दिसतेस तू त्यात.” मी उत्साहाने म्हटले.

“बघ ना तूच. तुला काय सांगायची गरज आहे का? कसे बघायचे ते.” मला डोळा मारत मायादिदी हसून म्हणाली.

“बिलकुल नाही!”

असे बोलून मी तिच्या ब्लाउजचे हूक काढायला सुरुवात केली.

एक एक करत मी सगळे हूक काढले आणि ब्लाउज तिच्या छातीवरून बाजूला केला. मग मी उठून बसलो आणि तिला वर खेचून बसवले. आणि मग मी ब्लाउज तिच्या हातातून काढून टाकला. मग मी तिला पुन्हा खाली झोपवले आणि तिच्या परकरची नाडी खेचली.

गाठ सुटली आणि परकर ढिल्ला झाला. मग मी तिच्या कंबरेवर दोन्ही बाजूंनी बोटे खुपसली आणि तिचा परकर खाली खेचला. आपले नितंब तिने किंचित उचलले आणि मी त्याखालून परकर ओढून काढला.

आता मायादिदी फक्त ब्रेसीयर पॅन्टीवर होती. मी वरून-खालून तिला निरखू लागलो. ही ब्रेसीयर पॅन्टी वेगळ्या प्रकारची होती आणि या आधी तिने कधी अशी अंतर्वत्र घातली नव्हती. वेगळ्याच शेपची ती ब्रेसीयर पॅन्टी होती आणि त्यातून मायादिदीची भरलेली जवानी ओसांडून चालल्यासारखी दिसत होती.

तिला तसे पाहून माझा लंड कडक व्हायला लागला. मी पटकन बेडवरून उठलो आणि पटपट करत माझे कपडे काढू लागलो. जेव्हा मी अंडरवेअर सकट पॅन्ट सरकवली तेव्हा माझा कडक लंड मोकळा झाला आणि टणकन ताठ होऊन उभा राहिला!

मायादिदी चमकत्या डोळ्याने माझ्या लंडाकडे बघत होती. माझा लंड पाहून ती अस्वस्थ झाली आणि ती पायाची हालचाल करू लागली. तिला राहवले नाही आणि ती पॅन्टीवरून आपल्या पुच्चीवर हात फिरवू लागली.

तिला माझा लंड पुच्चीत पाहिजे होता हे उघडच होते तेव्हा मी लंड हातात पकडून पुढे सरसावलो. पण तेवढ्यात मला काहीतरी आठवले. मी पटकन माझ्या पॅन्टजवळ गेलो आणि पॅन्टीच्या खिशात हात घालून मी ती गोंड्याची छोटी राखी बाहेर काढली जी मी गुपचूप घेतली होती.

राखी घेऊन मी बेडजवळ आलो आणि मायादिदीच्या जवळ बसत तिला म्हणालो,

“दिदी. आपला रक्षाबंधनाचा पवित्र विधी मघाशीच झाला. आता आपण थोडे वेगळे रक्षाबंधन करूया.”

“आता कसले वेगळे रक्षाबंधन??” मायादिदीने कौतुहलाने डोळे मोठे करत विचारले.

“ते मी सांगतो. आधी मला प्रॉमिस कर. की तू माझे म्हणणे ऐकशील.”

“अरे पण आधी सांग तर खरं. मग सांगते मी करेल की नाही ते.”

“नाही! आधी तू कबूल कर. मगच सांगेन. नाहीतर मी नाही सांगणार.”

“बरे बाबा. मी ऐकेन तुझे म्हणणे. खूश? चल सांग आता.”

“दिदी, मला तू ही राखी बांध.”

“राखी बांध?? अरे मी बांधली आहे ना एक राखी?” तिने आश्चर्याने म्हटले.

“हो! पण ही सुद्धा बांध.”

“बरे ठीक आहे, बांधते.” तिने कबूल करत म्हटले.

“हातावर नाही.” मी गुढपणे म्हणालो.

“हातावर नाही?? मग कुठे??”

“माझ्या लंडावर.”

“हॅऽऽऽ? काहीतरीच काय, मनोज. काय बोलतोस तू हे??” मायादिदीने त्रासिकपणे म्हटले.

“प्लीज दिदी. माझी ही इच्छा पूर्ण कर. मी तुझ्या बऱ्याच इच्छा पूर्ण केल्यात. तेव्हा माझ्यासाठी एवढे कर.”

“अरे पण, मनोज. हे ठीक नाही. राखी एक पवित्र धागा आहे. तो असा कोठेही बांधायचा नसतो.” मायादिदीने मला समजावत म्हटले.

“मला माहीत आहे ते, दिदी. म्हणून मी आधीची तुझी पवित्र राखी हातावर बांधून घेतली. ही तर अशीच एक राखी आहे. मज्जा म्हणून मी घेतली. एक गंमत म्हणून तू माझ्या लंडाला बांध.”

“काय पण गंमत ही, मनोज. असे कोणी करते का? जगावेगळीच तुझी गंमत.”

“अगं दिदी. आपले सगळे जगावेगळेच आहे. जगात कोणी भाऊ बहि‍णीला झवतो का? कोण बहीण भावाला चढवून घेत का? जर आपण ते करतो तर मग हे करण्यात काय प्रॉब्लेम आहे?”

“काही प्रॉब्लेम नाही. पण तरीही मनाला पटत नाही.” मायादिदीने नकार देत म्हटले.

“बघ दिदी. तू माझी ही इच्छा पूर्ण कर. नाहीतर मी काहीही करणार नाही.” असे बोलून मी बेडवर तिच्या बाजूला थोडे अंतर ठेवून झोपलो.

“नको करूस. मला काय. नुकसान तुझेच आहे. तुला मला झवायला मिळणार नाही.”

“नको मिळू दे. तू माझ्या लंडावर राखी बांधत असशील तरच मी तुला झवेन. नाहीतर राहील.” मीपण निक्षून सांगितले.

“असे रे काय करतोस, मनोज? कशाला आपली मज्जा खराब करतोस?” मायादिदी कुशीवर वळून माझ्याकडे पाहत म्हणाली.

“राखी!” मी हातातील राखी वर करून तिला दाखवत म्हणालो, “राखी बांध. आणि मग मज्जा करू.”

मायादिदी माझ्याकडे रोखून पाहू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर गंभीर भाव होते. पण मी माझा हट्ट सोडत नव्हतो. मध्ये मध्ये मी तिच्याकडे पाहत होतो व नजर फिरवत होतो. मग शेवटी एकदा आमची नजरानजर झाली तेव्हा तिला हसूं फुटले आणि ती मला म्हणाली,

“हंऽऽऽ. गरज जणू मलाच आहे. तेव्हा मला तुझे म्हणणे मान्य करायलाच पाहिजे. हो ना?”

“तसे नाही, दिदी. मलापण गरज आहे. पण तू कशाला ताणून धरतेस? पाप-पुण्याचा विचार करतेस. आपल्यात जे संबंध आहेत ते पाप-पुण्याच्या पलीकडचे आहेत. तेव्हा ह्याचा कशाला बाऊ करतेस?”

“हंऽऽऽ. तेपण बरोबर म्हणा. ठीक आहे! करते तुझी इच्छा पूर्ण.” मायादिदीने तयार होत म्हटले.

“वाऊऽऽऽ. ये हुई ना बात. ही घे राखी. बांध माझ्या लंडाला.” असे म्हणून मी आनंदाने राखी तिच्या हातात दिली.

“आता कोठे बांधू? माझा छोटा भाऊ तर मान टाकून झोपलाय.” मायादिदीने हसत हसत म्हटले आणि माझ्या मलूल पडलेल्या लंडाकडे बोटे दाखवले.

आमच्या संभाषणाने माझा कडक लंड मलूल झाला होता. काही क्षण आमच्यात थोडे टेंशन उभे राहिले होते तेव्हा माझ्या लंडाची उत्तेजना कोमजली होती. मी उत्साहाने मायादिदीला म्हणालो,

“हॅऽऽऽ. त्यात काय एवढे? तू तुझ्या तोंडाने चुचकारून त्याला उठव. मग बघ कसा ताठ मानेने उभा राहील तो.”

“हो ना. तुला तर काय, निमित्तच लागते, माझ्या तोंडात द्यायला.”

“तुझे तोंडच तसे आहे, दिदी. गरम गरम रजईसारखे. सतत माझ्या लंडाला तुझ्या तोंडात राहावेसे वाटते.”

“बरं बरं. चल ये इकडे. आता जास्त वेळ वाया घालवू नकोस.” मायादिदीने मला दम भरत म्हटले.

मी ताडकन बेडवरून उतरलो आणि तिच्या पुढे जाऊन उभा राहिलो. माझ्याकडे एक लटक्या रागाचा कटाक्ष टाकत ती खाली वाकली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेतला. मग ती माझा लंड चोखू लागली.

ती इतक्या जोराने माझा लंड चोखू लागली की एका मिनिटात माझी उत्तेजना परत आली आणि माझा लंड ताठ होऊन तिच्या दिशेने उभा राहिला. आपले तोंड बाजूला काढत मायादिदीने माझा लंड चार-पाच वेळा हलवला आणि वर माझ्याकडे पाहिले.

मग तिने माझा लंड सोडून दिला. तिने हात काढला तरी माझा लंड ताठ उभा होता. मग मायादिदीने राखी घेतली आणि एक क्षण माझ्याकडे पाहिले. मग नजर खाली करून तिने राखी माझ्या लंडाच्या मुळावर ठेवली.

असे काही करायचे माझे आधीच प्लानिंग होते तेव्हा मी माझ्या लंडाभोवतीचे सगळे केस काढून तो भाग तुळतुळीत केलेला होता. लंडाच्या भोवती राखीचा धागा नेऊन ती खालच्या बाजूला गाठ मारू लागली. पण तिला गाठ मारणे जमत नव्हते. तिने वर माझ्याकडे एक त्रासिक कटाक्ष टाकला आणि ती गाठ मारू लागली.

मी हाताने लंड वरच्या बाजूला दाबून धरला जेणेकरून तिला गाठ दिसावी व बांधणे सोपे जावे. शेवटी तिने पहिली गाठ मारली आणि धागा जोराने ओढला. धागा माझ्या लंडात चांगलाच रूतला आणि मी ‘आऊचऽऽ‘ करून ओरडलो. तेव्हा तिने गाठ किंचित ढिल्ली केली आणि मग दुसरी गाठ मारून विधी पूर्ण केला.

मी एकदम खूश झालो! रक्षाबंधनाच्या दिवशी माझ्या बहिणीकडून माझ्या कडक लंडावर राखी बांधून घ्यावी अशी माझी बऱ्याच वर्षाची इच्छा होती. ती आज इच्छा पूर्ण झाली!

तशी राखी बांधून घेऊन तिच्या पुच्चीत लंड टाकावा आणि तिला झवावे अशीही माझी इच्छा होती जी मी आता पूर्ण करणार होतो. तेव्हा तिची राखी बांधून झाल्यावर मी खाली वाकून तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले आणि तिला म्हणालो,

“थँक्स, दिदी. माझी इच्छा पुरी केल्याबद्दल. मी खूप एक्साईट आहे. खरे तर काल रात्री तू माझा लंड चोखून मला अगोदरच सुख दिले आहेस. तेव्हा खरे तर मी तुझी पुच्ची चाटून तुला पहिले तृप्त करायला हवे. पण त्याआधी अशी लंडाला राखी बांधलेल्या अवस्थेत मला तुझ्या पुच्चीत लंड घालायचाय. एकदा फक्त पटकन तुला झवून मी माझी ही इच्छाही पूर्ण करून घेतो. मग मी तुला निवांतपणे तृप्त करत राहील.”

त्यावर मायादिदी काही बोलली नाही आणि फक्त माझ्याकडे पाहत राहिली.

तिने आपले पाय फाकवले आणि आपल्या पुच्चीवरील पॅन्टी बोटांनी पकडून बाजूला केली आणि मला आपली ओलीचिंब झालेली पुच्ची दाखवली. नजरेनेच तिने मला उत्तर दिले की बघ. माझी पुच्ची ऑलरेडी ओली झालीय तुझा लंड आत घेण्यासाठी. तेव्हा पटकन घाल लंड आत. तिचे मूक आमंत्रण स्वीकारून मी पुढे सरसावलो.

माझा लंड हातात पकडून मी त्याचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला आणि एक धक्का हलका मारला. मायादिदीचे अंग शहारले आणि तिने डोळे मिटून घेतले. मी पुढचा जोराचा धक्का मारत एका झटक्यात लंड तिच्या पुच्चीत मुळापर्यंत घुसवला.

तिला ह्याची अपेक्षा नव्हती तेव्हा तिच्या तोंडून एक चित्कार बाहेर पडला आणि तिने मला आपल्या अंगावर ओढले. माझा लंड मायादिदीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत घुसवून मी तिच्या अंगावर पडून राहिलो. माझ्या लंडाच्या मुळाशी बांधलेली राखी आमच्या दोघांच्या जननेंद्रियामध्ये चिरडली होती. त्याचे फिलींग माझी उत्तेजना वाढवत होते.

ही माझ्या बहि‍णीने बांधलेली राखी आहे. माझ्या लंडावर बांधलेली. माझ्या बहि‍णीने आपल्या हाताने माझ्या लंडावर राखी बांधलीय. राखी बांधलेला माझा लंड तिच्या पुच्चीत आहे. आणि आता मी तिला झवतोय. असे विचार माझ्या मनात घोळू लागले आणि माझी उत्तेजना बेभान झाली!

मी गचागच करून तिला झवू लागलो. माझा राखी बांधलेला लंड तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर होवू लागला. प्रत्येक वेळी माझा लंड तिच्या पुच्चीत मुळापर्यंत घुसत होता तेव्हा मला राखीची जाणीव व्हायची आणि माझी कामोत्तेजना सळसळायची.

मी जेमतेम दहा बारा धक्के मारले असतील आणि माझा बांध फुटला! मी माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत लंड गाळायला लागलो. तिने मला घट्ट मिठी मारली होती आणि मी तिला घट्ट पकडले होते. शेवटचे एक दोन धक्के मारत मी लंड तिच्या पुच्चीत खोलवर ठेवून निपचित पडून राहिलो आणि तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडत राहिलो. पुन्हा आमच्या दोघांच्या जननेंद्रियांमध्ये राखी चिरडलेली होती. माझा आगळा वेगळा रक्षाबंधनाचा सोहळा पार पडला होता.

अनैतिक

"हॅल्लो, मनोज. कसा आहेस?" मायादिदीने फोनवर मला विचारले. "मजेत, दिदी. तू कशी आहेस?" मी आनंदाने तिला विचारले. "मीपण ठीक आहे. पण मी तुला खूप मिस करते. किती दिवस झाले. आपण भेटलोच नाही. मी तळमळतेय रे." "काय करू मी, दिदी. मला वेळच मिळत नाही. आणि जेव्हा जेव्हा मी येतो तेव्हा...

अनैतिक भाग : २

मायादिदी फिरली आणि पुन्हा मटकत मटकत माझ्या पुढे चालायला लागली. बाहेर रस्त्यावर आम्ही मुलांजवळ गेलो तर ते भांडत होते. आम्ही त्यांना भांडणाचे कारण विचारले तर ते दोघे म्हणाले की रिक्षात त्या दोघांनाही कोपऱ्यात बसायचे होते. मी हसून दोघांना म्हणालो, "अरे भांडू नका. तुम्ही...

अनैतिक भाग : ३

कपडे वगैरे बदलून मी अंगावर फक्त शॉर्ट घातली. आणि बेडवर मागे रेलून बसत मायादिदीची वाट पाहू लागलो. मायादिदीच्या अंगाच्या स्पर्शाचे सुख आठवून मी उत्तेजित व्हायला लागलो. तेव्हा मी शॉर्टमध्ये हात घालून माझा लंड हलवायला लागलो. काही क्षणातच माझा लंड एकदम कडक झाला! मग काही...

error: नका ना दाजी असं छळू!!