भिवाची कहाणी भाग : ३

मसालेदार खाण्याने भिवाच्या अंगाला किंचित घाम येत होता. भिवाच्या काखात हात चोळून तिच्या बोटाना नाकाशी नेऊन तिने तो ताजा वास परत परत तिच्या छातीत भरुन घेतला. त्या उत्तेजनेने तिच्या वक्षस्थळी होणारी धडधड वाढत होती.

तिचा हात भिवाच्या सपाट पोटावरुन फिरु लागला. एका हातने त्याला आपल्या जवळ घट्ट धरून तिने त्याच्या मांड्यामधे तिचा हात नेला.

विवस्त्र भिवा मनमोकळेपणाने तिच्या मांडीत बसला होता. बेगमेचे भरघोस वक्ष त्याच्या पाठीत रुतून त्याची उब त्याला पाढीवर जाणवायला लागली होती. त्याच्या कोवळ्या लिंगावर बेगमेचा हात जाताच तो चमकला.

बेगमने हलक्या हाताने त्याचे नागडे लिंग हातात भरुन दाबले. भिवाच्या छातीत कसेसे झाले. माड्याच्या बेचक्यात शरीरातले सगळे रक्त उसळले की काय असा त्याला वाटले. म्हणून त्याने वाकून पाहीले तर त्याचा बुल्ला मोठा झाला होता. त्याचा बैल ढवळ्या मस्तीत आल्यावर गा‌ईवर चढताना त्याचा होत असे तसाच काहीसा!

त्याला त्याचीच लाज वाटली. त्याने माड्या आवळून त्याचे लिंग आवरण्याचा प्रयत्न केला. बिचारी राणी इतक्या प्रेमाने त्याला जेवू खावू घालत त्याचे लाड करत त्याला कुरवाळत होती. त्याचा बुल्ला असा मोठा होऊन कडक झाला तर तिला काय वाटेल याची त्याला चिंता पडली!

त्याला तिचा गरम होत चाललेला श्वास त्याच्या मानेवर व पाठीवर जाणवत होता. ती मधेच त्याचा कान ओठात पकडून चावत होती. तिच्या स्पर्शातली उब त्याला त्याच्या मांड्यावर व त्याच्या बुल्ल्यावर जाणवत होती. त्याचा बुल्ला अजूनच मोठा होतोय अशी त्याला भीती वाटली म्हणून त्याने मांड्या परत आवळल्या.

बेगमेला त्याच्या तिच्या हातातल्या लिंगाचा वाढलेला आकार व त्याचा कडकपणा चांगलाच जाणवून ती खुष झाली. तिने हात अजून खाली नेऊन त्याच्या गोट्या हातात घेतल्या. वयाच्या मानाने भिवाच्या गोट्या चांगल्या मोठ्या व जड लागत होत्या.

ताठरलेल्या लिंगाखाली त्याच्या गोट्यांचे आवरण जरा आकसलेलं होते. तिने त्याचे लिंग हातात वर खाली करत त्याला तिच्या अंगावर ओढत घट्ट कवटाळले व ती त्याच्या पाठीवर तिचे ओठ फिरवू लागली.

तिच्या योनीला पाणी सुटून ती गरम होऊन तिथून वाफा निघत असल्याचा तिला उगाचच भास झाला.

भिवाचे जेवण संपले होते. तिने त्याला जोरात मिठीत घेऊन त्याच्या गालाचे चुंबन घेत तिच्या मांडीतून दूर केले. भिवा तिच्या वात्सल्याने अगदी भारावून गेला होता. पण त्याला एकच भीती होती. त्याचे लिंग अधिकाधिक कडक व मोठे होत चालले होते व काही केल्या त्याला ते आवरता येत नव्हते. आता तर ते उभे राहून सलामी देऊ लागले होते.

त्याला आणखिन आश्चर्यच वाटले कारण तो तिच्या मांडीतून उठत असतानाही तिचा त्याच्या लिंगावरचा हात निघत नव्हता. तो उभा राहतानाही ती त्याचा बुल्ला हातात धरायचा प्रयत्न करत होती.

तिने एका हाताने त्याच्या हातावर पाणी ओतले व तिच्या शरीरावरचे वस्त्र हातात घेऊन त्याचा चेहरा पुसला. भिवाची नजर त्याच्या समोर वाकलेल्या राणीच्या छातीवर गेली.

अंगावरचा रेशमी रुमाल दूर झाल्याने त्याला तिच्या वस्त्राच्या गळ्यातुन डोकावणारी भरघोस छाती दिसत होती. त्याने त्याच्या आजीची लोंबणारी छाती ती अंघोळ करताना अनेकदा पाहीली होती. पण तरुण बेगमेची छातीचा नुसता वरचा भाग पाहूनही त्याच्या छातीत इतके का धडधडले हे त्याला कळेना.

त्याने बेगमेने दिलेले वस्त्राने आपले हात व चेहरा पुसला. “तू तोंड नीट धुतले का? तुझ्या तोंडाला वास येतो का पाहू?” बेगमेने असे विचारत उत्तराची वाट न पाहता त्याच्या तोंडावर तिचे ओठ नेत त्याच्या ओठावर तिचे लांब नाक फिरवत पटकन तिने त्याचे चुंबन घेतले.

त्याने समाधान न होता तिने तिच्या जि‍भेने त्याचे ओठ उघडून तिची जीभ त्याच्या तोंडात घातली. त्याच्या तोंडात जीभ फिरवत राणी त्याच्या जि‍भेशी खेळू लागली. मागे हटताना तिची जीभ त्याच्या ओठावर जरा रेंगाळली व जीभ फिरवत तिने त्याचे ओठ चाटले.

भिवाला तिच्या या कृतीने जरा गुदमरल्या सारखे झाले पण त्याला ते आवडले. अजूनही ती काय करते आहे हे न उमजून तो अलिप्तपणे तिला हवे ते करू देत होता. अखेर ती राणी होती व त्याची अन्नदाती होती. पण इतक्याश्या श्रमाने बेगम मात्र दमल्यासारखी धापा टाकत होती याचे त्याला हसू आले.

“जा दार उघड आणि मा‍झ्या दासीना बोलव.” तिने त्याला फर्मान देताच तो चपळा‌इने तिच्यापासून दूर झाला व आपले उड्या मारणारे लिंग हाताने खाली दाबत त्याने दार उघडले.

मागच्या तीन दासी बाहेर उभ्याच होत्या. त्याने दार उघडताच लगबगीने त्या त्याच्याकडे पाहत आत आल्या तसे त्याने त्याच्या हातात असलेले राणीचे उपरणे पोटाशी धरले व त्याचे उभे राहु पहात असलेले लिंग लपवले.

दोन दासी गालीच्यावरील थाळे व भांडी उचलून बाहेर गेल्या. फक्त सरबताचे चषक व सुर‌ई त्यांनी मागे सोडली. बेगमेची ती खास दासी बेगमेच्या जवळ जाऊन उभी होती. बेगमेने तिला थांबायचा इशारा केला.

बेगमेने वळून भिवाकडे बघितले. राणीला काय सांगायचे आहे हे उमजून भिवाने पटकन दार लावले व कडी घातली.

त्याने राणीकडे परत पाहीले तर ती दासीच्या कानात काहीतरी सांगत होती व दासी ओठावर मिश्कील भाव आणत त्याच्याकडे पाहत मान डोलावत होती.

ओठातून फुटू पहाणारे हसू आवरत तिने परत मान डोलावली. भिवा बुचकळ्यात पडला. बेगम त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगत आहे हे त्याला कळत होते. पण काय?

“आता किती गरम होत आहे नाही का?” राणीच्या बोलण्याला दासीने जोराजोरात मान हलवून सहमती दिली.

“चल माझी वस्त्र उतरव. मला घाम यायला लागला आहे.” बेगमेने फरमावले.

ते ऐकताच त्या दासीचे डोळे चमकले व ती न राहवून खिदळली. हसू आवरत ती बेगम जवळ गेली. तिने बेगमेची भरजरी वस्त्रे एक एक करत उतरवू लागली.

प्रथम तिने बेगमेचा वरचा झग्याच्या समोरच्या बाजूला असलेले बंद सोडले व तिच्या डोक्यावरुन तिने तो ऐसपैस घेराचा झगा काढून टाकला.

भिवाचे डोळे अजूनही मोठे झाले. “ही राणी अजबच आहे. मी बाप्या ह्या दालनात असताना मा‍झ्या समोर काय असे करते अन कापड उतरवते?” तो मनात विचार करत होता.

त्याच्या उभ्या आयुष्यात त्याने राणी इतके सौंदर्य पाहीले नव्हते. पहिल्याच भेटीत त्या सौंदर्यवतीने त्याला मांडीत बसवून जेवण भरवले व आता ती तिचे सौंदर्यही त्याला दाखवायला निघाली आहे याचे त्याला भारीच अप्रूप वाटत होते.

त्याला जाणवले की त्याचे शरीरही गरम झाले आहे व घाम यायला लागला आहे. म्हणजे राणीलाही घाम येतो हे खरे होते. आता पुढे काय होणार या हुरहुरीने व आता काय पहायला मिळणार या एका अनामिक संवेदनेने त्याचे शरीर थरथरु लागले.

राणीचे कपडे कमी होवू लागले तसे तिचे नितळ गुलाबी शरीर त्याला दिसू लागले. तिने तिचे केस लांब सुटे सोडले होते. तांबूस सोनेरी रंगाचे तिचे केस तिच्या चेहरा अर्धा झाकत होते. तिचे मृगनयनी हिरवे डोळे त्याच्याकडे पाहताना तिच्या लांब पापण्याखाली फडफडताना मात्र त्याला स्पष्ट दिसत होते.

तिच्या लांब नाकाच्या नाकपुड्या तिच्या जोरात चाललेल्या श्वासाने फुलल्या होत्या. तिचा केसानी झालक्यामुळे ढगा‌आड गेलेल्या चंद्रासारखा भासणारा तिच्या सुंदर चेहऱ्यावरची त्याची नजर हटत नव्हती. तिचे लाल चुटुक थरथरणारे ओठ त्याच्या काळजातली धडधड वाढवत होते.

बेगेमेचे वरचे कपडे दूर होताच, तिच्या नाजुक मखमली गळ्यातली तिच्या छातीवर रुळणारी टपटपीत तेजस्वी मोत्यांची माळ तिच्या उघड्या पडलेल्या मोठ्या व गोल थानांचे रुप खुलवत होती.

भिवाच्या आजीच्या थानासारखी राणीची थाने खाली न पडता तिच्या छातीवर मस्त वर माना करून पहात होती. त्यावरच्या गुलाबी बोंडी सुजल्यासारख्या टपोऱ्या दिसत होत्या व त्या ऐटीत दालनाच्या छताकडे माना रोखून पहात होत्या.

राणीची नाजुक दिसणारी कंबर बारीक होती पण त्याच्या खालची तिची ढुंगणे मात्र माजलेल्या गाईच्या पुठ्ठ्यासारखी विशाल होती. तिच्या मांड्या त्याला त्याच्या परसात तो रोज पाहणाऱ्या केळीच्या गाभ्यासारख्या वाटल्या. तिचे हात पाय खुप लांब होते. लांब सडक बोटाची गुलाबी नखेही लांब होती.

भिवाची नजर तिच्या मखमली अंगावरून फिरत तिच्या मांड्याच्या मधल्या बेचक्यात स्थिरावली. बेगमेच्या योनीवर एकही केस नव्हता व गुबगुबीत योनीच्या पाकळ्या अलग होऊन उमलल्याप्रमाणे वर आल्या होत्या.

भिवा राणीच्या त्याच्यासमोर खुल्या झालेल्या त्या सौंदर्याने अगदी दिपून गेला. मत्रमुग्ध होऊन तो तिच्याकडे पहात राहला. तिने त्याच्या चेहर्‍यावरील भाव पाहून त्याच्याकडे पहात एक प्रसन्न झाल्यासारखे हास्य केले. त्याला वाटले ती एखादी देवीच असावी व त्याच्यावर प्रसन्न होऊन त्याला दर्शन द्यायला स्वर्गातून खाली आली असावी.

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसू लागला.

त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्या समोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणूनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर येऊ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजिना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातून परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणून त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला.

तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करू लागला. त्या दोघींकडे पाहताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येऊन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

भिवाची कहाणी भाग : ५

राणीच्या मांड्याच्या मधल्या त्या भोकात भिवाचे लिंग खोलवर घुसले. जसा त्या बिळात तो खोल शिरत होता तशा अचानक भिवाच्या बुल्ल्यातल्या वेदना कमी झाल्या. त्याला छान वाटायला लागले होते. वेदना कमी झाल्या तरी त्याच्या लिंगाचा आकार काही कमी होत नव्हता. तो कमी व्हावा म्हणून तो...

भिवाची कहाणी भाग : ४

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिपाईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन...

भिवाची कहाणी भाग : २

बेगम त्याच्या जवळ आली व तिने त्याच्या अगदी जवळून परत एक प्रदक्षिणा मारली व परत दासीला आज्ञा दिली. हुकूमानुसार दासी त्याचा हात धरून आतल्या बाजूला असलेल्या न्हाणीघरात नेले व तिथल्या चांदीच्या आसनावत भिवाला बसायला सांगीतले. भिवाच्या अंगावरचे कपडे तिने ओरबाडून काढले व...

भिवाची कहाणी

अनेक वर्षापूर्वी कोकणात किनार पट्टीच्या एका गरीब गावात भिवा नावाचा एक गुराखी मुलगा राहत होता. त्याचे आ‌ई वडील कोण, हा मुलगा कोठून आला, कसा आला हे कोणालाच माहीत नव्हते. गावाबाहेर रहाणार्‍या एक म्हातार्‍या बा‌ईने त्याला लहानाचा मोठा केला. त्या म्हातारीच्या काही गायी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!