भिवाची कहाणी भाग : ५

राणीच्या मांड्याच्या मधल्या त्या भोकात भिवाचे लिंग खोलवर घुसले. जसा त्या बिळात तो खोल शिरत होता तशा अचानक भिवाच्या बुल्ल्यातल्या वेदना कमी झाल्या. त्याला छान वाटायला लागले होते. वेदना कमी झाल्या तरी त्याच्या लिंगाचा आकार काही कमी होत नव्हता. तो कमी व्हावा म्हणून तो राणीचे बिळ आतून त्याच्या बुल्ल्याने घासू लागला.

बेगमेने त्याचा हात तिच्या स्तनावर दाबून घरला होता व त्याची बोटे तिच्या चिमटीत पकडून ती त्याला तिच्या बोंड्या दाबायला लावत होती. तो आता दासीच्या हातातले सोने पूर्ण विसरला होता. कारण बराच वेळ त्याने तिला वा तिच्या हातातले वळे पाहीले नव्हते. त्यामुळे राणीने तिच्या ओठात पकडलेल्या त्याच्या ओठाना तो चोखून देत होता.

बेगमेचे तोंड बंद होते तरी तिच्या घशातून मोठ्याने आवाज बाहेर पडत होते. प्रथम ते आवाज ऐकून तो दचकला. पण राणी आनंदाने असे करत आहे हे समजून तो तिच्या कमरेच्या हालचालींनी त्याच्या लिंगाला मिळणाऱ्या फटक्याना सहन करत होता.

बेगम तिच्या योनीत त्याच्या लिंगाला तिच्या योनीच्या तळापर्यंत भरुन घेत झडायला लागली होती. पण तिने द्राक्षाच्या रसातुन दिलेल्या शिलाजीतमुळे भिवाचे लिंग खुपच उत्तेजित झाले होते तरी अजूनही कडक राहिले होते.

राणी आता धापा टाकू लागली होती. भिवाचा हात तिच्या एका स्तनाला पिळत होता तर दुसर्‍या स्तनाला तिची दासी चोखत होती. बेगमने भिवाचा तिच्या हातात पकडून जोरदार चुंबन घेतले व ती शरीर ताठरत परत परत झडायला लागली. १६ वर्षाची असल्यापासून शरीर सुखाची सवय लागलेल्या बेगमला असे कामसुख प्रथमच लाभले होते.

भिवाला त्याच्या शरीराखाली असलेल्या राणीच्या शरीरात घडत असलेले भुकंप जाणवले होते. तिच्या शरीराची हालचाल बंद होताच काहीतरी वेगळे घडत आहे हे ओळखून तो तिच्या सारखी कंबर हलवत तिचे अनुकरण करू लागला व तिच्या योनीत लिंग घासू लागला. शेवटी तोही थकला व तिच्या अंगावरुन बाजूला झाला.

भिवा धापा टाकत पाठीवर झोपुन मोठे मोठे श्वास घेत होता. त्याला गंमत वाटली की त्याचे लिंग अजूनही मोठे व कडक होते व त्याच्या पोटाखाली मांड्यच्या मधे छाताकडे बोट दाखवल्या सारखे उभारलेले होते.

त्याने वळून राणीकडे पाहीले. ती डोळे मिटून पडली होती. तिची दासी एका वस्त्राने तिच्या कपाळावर, चेहर्‍यावर चमकणारे घामाचे थेंब हळुवारपणे टिपत होती. तिचे शरीरावरील घाम टिपत दासी गुडघ्यावर रांगत तिच्या ओटीपोटा खालच्या भागाचे निरीक्षण करू लागली.

बेगमच्या योनीभागावर मांड्यांपर्यंत तिच्या योनीतून अजूनही स्त्रावणारा रस पसरला होता तिने वर तिच्या मालकिणीकडे पाहीले. बेगमचे डोळे बंदच होते. दासीने वाकून बेगमच्या योनीवर तिचे ओठ टेकले व ती जि‍भेने तिच्या योनीला ती साफ करू लागली.

बेगमसाहेबांची साफसफा‌ई होताच दासी तिच्या मालकीणीच्या चेहऱ्याकडे पाहू लागली. बेगमेने डोळे उघडले नव्हते. तिने बेगमच्या शेजारी झोपलेल्या भिवावर नजर टाकली. तो तिच्या हालचाली पहात होता. दासी पलंगावरुन उठून दुसर्‍या बाजूला झोपलेलेल्या भिवाच्या दिशेला आली.

तिने वाकून भिवाच्या लिंगाला तिच्या बोटाने स्पर्श केला. तिच्या बोटाना बेगमच्या योनीतला चिकट स्त्राव लागला. बेगमच्या प्रेमरसाने माखलेले त्याचे लिंगाचा वास छातीत भरत तिने न राहवून व वेळ न दवडता त्याचे लिंग तिच्या तोंडात भरले.

पातळ व मध्यम लांबीचे ते कोवळे लिंग तिला अवीट चवीचे लागले. एखादे वेलची केळे चाटावी तसे चाटत तिने त्याला साफ करायला सुरवात केली. त्याच्या गोट्या ती चाटु लागताच भिवाला परत वेदना जाणवायला लागल्या. परत त्याचे लिंगाचा आकार मोठा होत होता. भिवाने न राहवुन एक मोठा सुस्कारा सोडला.

भिवाच्या त्या विचित्र आवाजाने बेगमने डोळे उघडले. दासीचे चाळे पाहून बेगमने खाकरल्यासारखा आवाज केला. त्या आवाजाने दासी धडपडत उठली व भिवापासून दूर झाली. बेगम चपळा‌इने उठून बसली व तिने एका झटक्यात दासीचे केस हातात पकडले व तिला भिवावरुन झटकल्यासारखे धकलून दिले.

दासी धडपडत उभी राहिली व तिने एका पंख्याने त्या दोघाना वारा घालायला सुरवात केली. बेगम भिवाचे निरीक्षण करत होती. त्याचे लिंग अजूनही ताठरलेल्या अवस्थेत छताच्या दिशेने डुलत होते व त्याच्या गोट्या सुजून मोठ्या दिसत होत्या.

तिने वाकून त्याचे लिंगाचा वास घेतला. तिला त्याच्या सुपड्यावर पाण्यासारखा पातळ द्रवाचा थेंब दिसत होता. तिने पटकन जीभ लावून त्याला चाटला व तिच्या मोठ्या जिवणीला फाकवुन तिने त्याचे लालबुंद झालेले लिंग तिच्या मुखात घेतले. जि‍भेने चाटत ती त्याच्या कोवळ्या लिंगाचा आस्वाद घेऊ लागली.

मनासारखे त्याचे हत्यार चोखून झाल्यावर भिवावर ती पाय टाकून ओणवी झाली. भिवाला अजूनही पुढे काय करायचे हे माहीत नसल्यामुळे तो निपचित पडून राणी काय करते याचा अंदाज घेत होता. ती त्याचे कोवळे अंग झाकून जा‌ईल अशी त्याच्यावर झोपली.

बेगम भिवाने मगाशी तिच्या शरीरावर जसे त्याचे शरीर घासत होता तसे करत त्याचे अनुकरण करू लागली. तो आ वासन तिच्याकडे पाहत होता. त्याच्या वासलेल्या तोंडाला तिने तिच्या ओठानी बंद करून टाकले.

त्याच्या मांड्याच्यामधे खाली हात घालून तिने त्याचे कडक लिंग हातात धरून तिच्या योनीच्या मुखाशी नेले ती तिच्या योनीपाकळ्या दुसर्‍या हाताच्या बोटांनी फाकवून ती तिच्या उत्तेजित होऊन सुजलेल्या दाण्यावर घासायचा प्रयत्न करत होती.

त्याचा सुपडा तिच्या दाण्यावर चोळला जाताच बेगमच्या वासना जास्तच चाळवल्या व ती त्याचे लिंग तिच्या योनीद्वारातुन आतल्या गुहेत भरवुन घेवू लागली.

त्याचे लिंग तिच्या मांड्या व योनीच्या स्नायुंच्या हालचालींनी सटकन आत खेचले गेले. बेगम सावकाश तिच्या नितंबांची हालचाल करत त्याचे अजूनही ताठरलेले लिंग आत खोलवर घालून घेतले व ती त्याच्याशी रतीक्रिडा करू लागली.

ती त्याच्या ओठाचे चुंबन घेत होती. तिचे वजनाने भारावलेले लोंबणारे स्तन त्याच्या छातीवर घासले जात होते व तिची कडक स्तनाग्रे त्याच्या अंगाला जाणवतील अशी टोचत होती. ती त्याच्या अंगावर भार टाकून तिची छाती त्याच्या छातीवर घुसळू लागली.

तिचे हात आधाश्यासारखे त्याचे तरुण शरीर चाचपत त्याचे लहान अरुंद कुल्ल्यावरुन फिरत त्याच्या अंडकोशाशी पोचले व तिने त्याना कुरवाळत भिवाला जास्त उत्तेजना देण्याच्या प्रयत्न चालू केला.

तिच्या शरीराने भिवाच्या चिरडलेल्या अंगावरुन ती उठून बसली. तिच्या योनीने भिवाचे लिंग ओढून अजूनही खोलवर नेले होते.

नवशिक्या भिवाला तिच्या या खेळाची मजा यायला लागली होती. त्याच्या लिंगातुन येणार्‍या वेदना वाढत होत्या तरी त्याला त्या आता हव्याश्या वाटायला लागल्या. मुख्य म्हणजे राणीच्या बिळात शिरलेल्या त्याचा नागोबाला आतची उब व ओलावा मस्त वाटत होते.

त्यामुळे तोही त्याची कंबर हलवत तिच्या योनीच्या हालचालींना साथ देऊ लागला. बेगम डोळे मिटून मान मागे घेऊन मोठ्या आवाजात हुंकार देत पाठीची कमान करून भिवाला उपभोगत होती.

भिवाची नजर त्यांच्या खेळ पाहत बाजूला बसून स्तनाग्रे पिळत स्वतःचे स्तन मर्दन करणाऱ्या दासीवर गेले. अतिशय कामातुर झालेली ती स्त्री मनोमन त्यांच्या क्रिडेत ये‌ऊ इच्छीत होती हे अननुभवी भिवालाही कळत होते.

तिला तिच्या पिप्या दाबल्या तर तिला आनंद मिळेल हे जाणून त्याने हात लांबवून तिच्या कठोर झालेल्या स्तनांवर त्याचा नवशिका हात नेला. दासी आनंदाने पुढे होत तिचे स्तन भिवाच्या हातात बसेल इतकी सरसावून पुढे झाली.

भिवाने तिचा एक स्तन हातात घेतला. त्याच्या गा‌ईच्या थानापेक्षा नाजुक व कठोर तरी म‌ऊ लुसलुशीत असा त्या दासीचा स्तन हाताळताना त्याला सुख मिळत होते हे त्याचा चेहराच सांगत होता.

गा‌ईंना पिळताना तो करे, तसे त्याने तिचे लांब स्तनाग्र बोटात पकडून तो पिळू लागला. एका स्तनाला दाबून होताच तिने दुसरा स्तन भिवाच्या हातात कोंबला. दासीच्या तोंडातून चित्कार उमटत होते.

त्या आवाजाने बेगमने डोळे उघडले दासीचे चाळे पाहीले. काय चाललय हे समजताच रागाने भिवाचा हात तिच्या कणखर हातानी दासीच्या स्तनावरुन तिने हासडून काढला व त्याचे दोन्ही हात तिने स्वतःच्या स्तनावर ठेवून ती त्याला दाबायला उद्द्युप्त करू लागली. भिवा दासीचे स्तन विसरुन राणीचे स्तन पिळू लागला.

निराश झालेले दासी ना‌इलाजाने तिच्या बेगमसाहेबाच्या मागे भिवाच्या पायात बसली व वाकुन तिने बेगमचे नितंब चाटु लागत हळूहळू तिच्या नितंबांच्या भेगेत तिची जीभ चालवायला लागली.

तिने एक हात बेगम व भिवाच्या मांड्यांच्या मधे नेला व ती तिच्या आंगठ्याने तिच्या बेगमसाहेबाचा मदनमणी चोळु लागली तर तिचे दुसरे बोट बेगमेच्या योनीत आत बाहेर होणाऱ्या भिवाच्या लिंगाच्या मुळाशी खेळु लागले.

हे करताना विरासनात बसुन, कामकलेत पारंगत असलेल्या त्या दासीने तिचा दुसरा हात स्वतःच्या लवंगेच्या आकारासारख्या तिच्या टरारुन फुगलेल्या आपल्या दाण्याला खेळवत, ती दासी भिवा व बेगम दोघांना त्यांच्या सुखाच्या चरणसीमेशी नेत स्वतःचीही वासना शांत करायचा प्रयत्न करु लागली

बेगमने वाकुन भिवाच्या तोंडात तिचा स्तन दिला. भिवाला पुढचे सांगायला लागले नाही. तो एक स्तन हाताने दाबत, भुकेल्या वासरासारखा राणीचा दुसरा स्तन लुचू लागला.

भिवाच्या हाताच्या व तोंडाच्या स्तनाच्या मर्दनाने, तिची योनी कुटणाऱ्या त्याच्या लिंगाने व तिच्या योनी दाण्यावर चालु असलेल्या चालु असलेल्या दासीच्या आंगठ्याच्या हल्ल्याने अतिशय उत्तेजित झालेली बेगम हुंकार देत झडायला लागली.

भिवाला द्राक्षाच्या रसातून पाजलेल्या औषधाचा परिणाम कमी होत होता. त्यामुळे राणीच्या योनीचे कंपन पावणारे स्नायु व त्याच्या अंडकुळ्या व लिंगावर नाचणाऱ्या दासीच्या बोटांच्या कृत्याने भिवाने त्याच्या आयुष्यातली लिंगातून वीर्याची पहिली पिचकारी राणीच्या योनीत खोलवर उडवली!

पहिल्या वहिल्या झडण्यात तो मग्न असताना एखादा बैल हंबरावा तसा तो ओरडू लागला. बेगमने तिचा स्तन त्याच्या तोंडात कोंबला व त्याचा आवाज बंद केला.

भिवा व बेगमच्या एकाच वेळी होणारे स्खलन जाणवून दासीचा बार सुटू लागला व तिही बेगमच्या नितंबाच्या भेगेत तोंड खुपसुन आपली बोटे जोरा जोराने स्वतःच्या दाण्याला चाळवत झडली.

इतका वेळ निर्माण होऊन आतल्या आत साचलेल्या त्याच्या वीर्याच्या स्खलनाने सुटका मिळालेला व त्यामुळे झालेल्या त्याच्या सुखाच्या अतिरेकाने भिवा जणु बेशुद्ध पडला. बेगम त्याच्या लहान होत जाणाऱ्या लिंगाला तिच्या योनीत घासत तिचे सुख अजूनही वाढवायच्या प्रयत करताना थकून भिवाच्या अंगावर कोसळली.

दासी डोळे बंद ठेवून भिवाचे पुढे काय करायचे याचे मनोरथ रचत तिचा हात योनीत चालवत राहिली.

भिवाची कहाणी भाग : ४

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिपाईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन...

भिवाची कहाणी भाग : ३

मसालेदार खाण्याने भिवाच्या अंगाला किंचित घाम येत होता. भिवाच्या काखात हात चोळून तिच्या बोटाना नाकाशी नेऊन तिने तो ताजा वास परत परत तिच्या छातीत भरुन घेतला. त्या उत्तेजनेने तिच्या वक्षस्थळी होणारी धडधड वाढत होती. तिचा हात भिवाच्या सपाट पोटावरुन फिरु लागला. एका हातने...

भिवाची कहाणी भाग : २

बेगम त्याच्या जवळ आली व तिने त्याच्या अगदी जवळून परत एक प्रदक्षिणा मारली व परत दासीला आज्ञा दिली. हुकूमानुसार दासी त्याचा हात धरून आतल्या बाजूला असलेल्या न्हाणीघरात नेले व तिथल्या चांदीच्या आसनावत भिवाला बसायला सांगीतले. भिवाच्या अंगावरचे कपडे तिने ओरबाडून काढले व...

भिवाची कहाणी

अनेक वर्षापूर्वी कोकणात किनार पट्टीच्या एका गरीब गावात भिवा नावाचा एक गुराखी मुलगा राहत होता. त्याचे आ‌ई वडील कोण, हा मुलगा कोठून आला, कसा आला हे कोणालाच माहीत नव्हते. गावाबाहेर रहाणार्‍या एक म्हातार्‍या बा‌ईने त्याला लहानाचा मोठा केला. त्या म्हातारीच्या काही गायी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!