भिवाची कहाणी भाग : ४

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिपाईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होऊन जणु पिसासारखे हलके झाल्यासारखे वाटून त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली.

इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबून धरावे अशी तीव्र इच्छा त्याला होवू लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करू लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवून त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती.

“हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकून तू व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवू शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? ”

भिवाने मान डोलावली. “त्यासाठी मी काय करू?” त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकून हसल्यासारखी त्याला वाटली.

“तू माझे ऐकशील व सांगितल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.”

भिवाने राणीकडे पाहीले. तिने त्याच्याकडे हसून होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जाऊन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकून झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती.

भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहला. त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय? तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशीच्या बाजूला हात वर करून बसली. राणीच्या डोक्याच्या वर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.

“आपण एक खेळ खेळायचा आहे. तुला मा‍झ्या हातात हे वळे दिसतय ना. बेगमसाहेबांच्या मांड्यामधून त्यांच्या शरीरावर तू तुझे हात पलंगावर न टेकवता घसरत जायचे व बेगमसाहेबांच्या ओठावर तुझे ओठ ठेवायचे.

तुझे ओठ बेगमसाहेबा त्यांच्या ओठात पकडतील व तुलाही त्या हाताने पकडतील. बेगमसाहेबा तुला पकडून वर खाली झुलवतील. वर खाली झुलताना तुझ्या डोक्याला माझा हात लागला तर ते वळे तुझे. लक्षात ठेव पलंगावर तुझा हात लागला तर तू बाद. बेगमसाहेबांच्या शरीरावर तुझा हात असला तर चालेल.”

भिवाचे डोके विचार करण्या पलीकडे गेले होते. पण हा पकडापकडीचा खेळ भिवाला आवडला. मुख्य म्हणजे राणीच्या सुंदर शरीरावर त्याचा ताठरलेले बुल्ला दाबायला मिळाला तर त्याच्या वेदना जरा कमी होतील असे त्याला वाटले.

त्याने राणीकडे पाहीले. राणीने तिचे पाय लांब पसरुन आरामात पहुडली होती व ती अजूनही त्याच्याकडे पहात ती तिच्या थानाना कुरवाळत होती आता तिचा दुसरा दुसरा हात तिच्या मांड्यामधे त्याला हलताना दिसला. तिचे त्याच्याकडे एकटक पाहणारे हिरवे डोळे चमकत होते. त्याने परत दासीच्या हातातल्या सोन्याच्या वळ्याकडे पाहीले व त्याने आपली मान हलवली.

“मी तुला एकदा कसे करायचे ते दाखवते. बेगमसाहेबांच्या अंगावरुन कसे घसरायचे ते नीट पहा.”

राणीच्या इशार्‍यासरशी दासीने राणीच्या नितंबांखाली एक तकीया सारला व ती पसरलेल्या पायात बसली व तिच्या मांडीवरुन ती तिचे स्तन घसरत वर वर नेऊ लागली. तिने तिचे हात पाठीवर एकमेकात गुंफून बांधले होते. ती वर सरकत असता, राणीने आपले पाय व हातात दासीला पकडले.

दासी तिची कंबर वर खाली करत धक्के मारत वर सरकू लागली. राणी तिच्या हलणाऱ्या शरीराला आपल्या पायाने व हाताने आवळून घट्ट पकडून तिच्याबरोबर झुलत होती. दासीने तिचा हात राणीच्या थानावर नेला व ती तिची कंबर राणीच्या जांघावर घासू लागली.

दोघीही तन्मयतेने त्यांचा खेळ खेळत होत्या. तिचे ओठ राणीच्या ओठावर पोचताच राणीने आपले ओठ तिच्या ओठावर ठेवले.

हा कधीही न बघितलेला खेळ भिवाला कळला नसला तरी तो पाहताना त्याला कसेसे होत होते. त्याच्या छातीत घडघडायला लागले. त्याचा बुल्ल्याचा आकार अजूनही वाढत त्याच्या बुल्लीच्या वेदना वाढल्या होत्या.

त्या दालनात त्याला एक वेगळाच वास यायला लागला होता. अजुनपर्यंत त्याने न अनुभवलेला त्या ताज्या माशाला येणार्‍या वासासारख्या छान वासाने त्याच्या अंगातले रक्त आणखिन खवळले पण त्याच्या लिंगाच्या वेदना जास्त जाणवू लागल्या.

त्याने त्याचे दुखणारे लिंग हलू नये म्हणून हातात घरले व तो चकीत होऊन खाली पाहू लागला. त्याच्या रुंद पंजात नेहमी सहज मावणारे त्याचे लिंग कमीत कमी तिप्पट मोठे झाले होते!

त्याने राणीकडे पाहीले. दासी अजूनही तिच्या अंगावर वर खाली होत होती. तिचे ओठ राणीच्या ओठावर दाबले होते व राणीने तिला तिच्या मिठीत घट्ट आवळले होते. त्यांचे स्तन एकीमेकीच्या स्तनावर दाबून सपाट झाले.

दोघींच्या तोंडातून चमत्कारीक आवाज येत होते. त्याच्या वर खाली होणार्‍या नितंबाच्या हालचालींनी त्याचे डोके फिरले. त्याच्या शरीरातून उठणार्‍या वेदना त्याला सहन हो‌ईनात.

त्याने दासीचा पाय घरुन तिला खेचले व राणीच्या शरीरावरून तिला वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची मिठी खुप घट्ट होती. त्याने अस्वस्थ होऊन पलंगावर गुढघ्यावर रांगत हातात त्याचे लिंग पकडून तो राणीवर आरुढ झालेल्या दासीच्या ढुंगाणावर झेपावला.

त्याच्या वजनाने झटका खाऊन बेगमेच्या तोंडातून एक किंकाळी फुटली. पण तिच्या अंगावर येवू पहाणार्‍या भिवाकडे लक्ष जाताच तिने दासीला ढकलून दूर केले व भिवाला आपल्या बाहुपाशात घेतले.

ना‌इलाजाने दासी दूर सरकली व बेगमेच्या उशाशी येऊन तिची मुठ उघडून भिवाला दाखवली. तिच्या मुठीत ते सोन्याचे वळे चमकत होते.

लाल सरबताने हलले झालेले शरीर, शरीरातले खवळलेले तरुण रक्त, लिंगातून उठणार्‍या वेदना, व डोळ्यासमोरचे चमकणारे सोने याच्या एकत्रित परिणामाने त्याने त्वेषाने राणीच्या अंगावर त्याचे अंग घासत वर सरकायला सुरुवात केली.

दासी दाखवले होते तसे करत असताना त्याच्या लिंगाला तिच्या शरीरावर दाबू लागला. त्याला लगेच जाणवले की राणी त्याच्यापेक्षा उंच होती. तिचे शरीरही त्याच्यापेक्षा खुपच उबदार होते.

तिच्या उघड्या मांड्यामधून तिच्या म‌ऊ अंगावर घसरताना त्याला वेगळीच मजा ये‌ऊ लागली. त्याने मान वर करून राणीच्या ओठाकडे पाहीले. तिचे हिरवे डोळे त्याच्याकडेच प्रेमाने पहात होते.

बेगम तिच्या शरीरावर दाबलेल्या त्याच्या तरुण शरीराला चाचपत तिच्या पोटावर दाबलेल्या त्याच्या लिंगाचा स्पर्श अनुभवत होती. अस्वलासारख्या केसाळ सुलतानाच्या शरीराची सवय असलेल्या तिला भिवाचे देखणे व अंगावर केस नसलेले शरीर कवेत घेताना फारच मजा येत होती.

तिच्या इतके दिवस साचलेली वासना एकदम बाहेर पडायच्या बेतात होती. पण भिवासारख्या नवख्या निरागस छोकर्‍याबरोबर तिला दमाने घ्यायला लागणार याचीही तिला कल्पना होती.

तिने तिच्या मांड्या उघडल्या व भिवाच्या कुल्ल्याभोवती गुंफल्या व त्याच्या हालचाली मर्यादीत केल्या.

भिवासमोर बसलेल्या दासीच्या हातातले चमकणारे वळे त्याला दिसत होते. त्याने तिच्या हाताच्या दिशेने झेप घेतली. पण राणीने त्याला तिच्या मांड्यानी अडकवले होते. भिवाचे हात त्याने पाठीवर मागे बांघले होते.

बेगमेने ते सोडवून स्वतःच्या छातीवर ठेवले. भिवाने तिच्या स्तनांना घट्ट पकडले व त्याला पकडून तो वर खाली सरकू लागला. त्याचे डोके दासीच्या पुढे केलेल्या हाताजवळ पोहोचताच, ती लबाड बा‌ई हात वर करत होती.

त्याच्या वर खाली होण्याने बेगमला एक वेगळेचे सुख मिळत होते. भिवाने हातातले तिचे स्तन चांगले पिळले जात होते. तिच्या सुजलेल्या योनी पाकळ्यांना भिवाच्या कडक व मोठा झालेल्या लिंगाच्या सुरेख मर्दन होत होते. पण पूर्ण उत्तेजित झालेल्या बेगमेचे त्याने समाधान होण्यासारखे नव्हते.

भिवाला जाणीव होती की त्याच्या व राणीच्या शरीराच्या मधे त्याचे सुजलेले लिंग चेपले जात होते. त्यामुळे त्याच्या तिथल्या वेदना वाढत होत्या. त्याला कळत नव्हते नको त्यावेळी त्याचे नेहमी चिंटुकली असणारे लिंग आज पवळ्या बैलाच्या लटकणाऱ्या बुल्ल्याच्या आकाराचे का व्हावे?

त्याच्या बुल्ल्यातील वेदना इतक्या बळावल्या की त्याला त्या दासीच्या हातातल्या सोन्याच्या तुकड्याची काहीच किंमत वाटेनाशी झाली. त्याच्या लिंगाला राणीच्या मांड्यामधून येणार्‍या उष्णता जाणवत होती तसेच तिथे काहीतरी ओले चिकट लागत होते.

राणीने सु सु केली होती की काय? त्याला प्रश्न पडला. राणीच्या शरीरावरून उठून आपला बुल्ला पाण्याखाली धरवा अशी प्रबळ इच्छा त्याला झाली.

त्याला जाणवत होते की अजूनही प्रत्येक क्षणागणीत त्याचे लिंग मोठे होत होते. त्याला वर उठता तर येत नव्हते कारण राणीने त्याला तिच्या भक्कम मांड्यांनी घट्ट मिठी मारली होती. तिच्या मांडीतल्या चिकट सुसुने त्याचे लिंगही ओले होत होते.

वर सरकता सरकता त्याचे लिंग कशाला तरी अडकले व एका गरम विवरात शिरले. राणीने तिचे नितंब वर करून हाताने त्याला तिच्या योनीवर दाबले. त्यामुळे त्याचा बुल्ला त्या भोकात आणखी आत घुसु लागला.

इथे त्याच्या लिंगाला जास्त चिकट पाणी लागत होते व अतिशय उष्ण लागणारे विवर त्याच्या लिंगाला पकडून आत आत ओढत होते.

भिवाला हेही जाणवत होते की त्या विवरात त्याचे लिंग फसताच त्याच्या कमरेभोवतालची तिच्या मांड्यांची पकड राणीने आणखी घट्ट केली. ती तिच्या हाताने त्याचे कुल्ले पकडून त्याच्या नागोबाला तिच्या बिळात ढकलत होती.

भिवाची कहाणी भाग : ५

राणीच्या मांड्याच्या मधल्या त्या भोकात भिवाचे लिंग खोलवर घुसले. जसा त्या बिळात तो खोल शिरत होता तशा अचानक भिवाच्या बुल्ल्यातल्या वेदना कमी झाल्या. त्याला छान वाटायला लागले होते. वेदना कमी झाल्या तरी त्याच्या लिंगाचा आकार काही कमी होत नव्हता. तो कमी व्हावा म्हणून तो...

भिवाची कहाणी भाग : ३

मसालेदार खाण्याने भिवाच्या अंगाला किंचित घाम येत होता. भिवाच्या काखात हात चोळून तिच्या बोटाना नाकाशी नेऊन तिने तो ताजा वास परत परत तिच्या छातीत भरुन घेतला. त्या उत्तेजनेने तिच्या वक्षस्थळी होणारी धडधड वाढत होती. तिचा हात भिवाच्या सपाट पोटावरुन फिरु लागला. एका हातने...

भिवाची कहाणी भाग : २

बेगम त्याच्या जवळ आली व तिने त्याच्या अगदी जवळून परत एक प्रदक्षिणा मारली व परत दासीला आज्ञा दिली. हुकूमानुसार दासी त्याचा हात धरून आतल्या बाजूला असलेल्या न्हाणीघरात नेले व तिथल्या चांदीच्या आसनावत भिवाला बसायला सांगीतले. भिवाच्या अंगावरचे कपडे तिने ओरबाडून काढले व...

भिवाची कहाणी

अनेक वर्षापूर्वी कोकणात किनार पट्टीच्या एका गरीब गावात भिवा नावाचा एक गुराखी मुलगा राहत होता. त्याचे आ‌ई वडील कोण, हा मुलगा कोठून आला, कसा आला हे कोणालाच माहीत नव्हते. गावाबाहेर रहाणार्‍या एक म्हातार्‍या बा‌ईने त्याला लहानाचा मोठा केला. त्या म्हातारीच्या काही गायी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!