भूतऽऽ!! भाग : २

सकाळी रेखाला आवडणार्‍या पेज व लोणच्याची न्याहारी झाली. आजी तिला म्हणाली, “पोरी मी जरा रत्नाग्रींस जाते. अमित अन जया नव्या शेतावर जाताहेत. तू इथ एकटी राहण्यापैस तू त्यांच्याबरोबर जातेस पोरी? दोन दिस राहून परत या तुमी.” रेखा एका पायावर तयार झाली.

बाईकवर अमित मामा, मागे मामी व शेवटी रेखा असे दाटी वाटीने बसल्या. मामीला मागून घट्ट मिठी मारली होती. आजीच्या गावावरून हे शेत जरा लांबच होत. पोचायला जवळपास त्यांना अर्धा तास लागला.

मामा त्याच्या शेताच्या कामाला लागला. जया स्वयंपाकाला व रेखा तिला मदत करायला. मामाने या शेतात छोटेसे घर बांधले होते. एक बसायची खोली, एक झोपायची खोली, समोर एक ऐसपैस पडवी व मागे छोटे स्वयंपाकघर.

रात्री बराच वेळ भुताच्या गोष्टी सांगण्यात मामाची व मामीची जणू शर्यतच लागली. मामाकडे नव्या गोष्टी काहीच नव्हत्या पण जया मामीने एकेक अशा काही झकास गोष्टी सांगितल्या की रेखाला मज्जा आली! मामा आत झोपायला गेला. जया रात्री तिच्याजवळच झोपली. रेखाने तिचा हात घट्ट धरून ठेवला झोपेपर्यंत.

रात्री तिला जाग आली. शेजारी झोपलेली जया मामी गायब होती. ती बाथरूममधून सू करून परत आली तर तिला एक विचित्र आवाज आला.

“ऊऊऊ… ह्ह्ह्ह्हह.. ऊऊऊ… ह्ह्ह्ह्ह ओह… आह… ईई… इइइइइइ…”

रेखा घाबरून गेली. मामाची झोपायच्या खोलीचे दार बंद होते. आवाज त्यातून येत होता. ती दबक्या पावलाने त्या दाराजवळ गेली. पावसाने फुगलेले दार अजून नीट लागत नव्हते. तिने जरा ढकलताच दार उघडले. आता तिला जया मामीचा आवाज तिला स्पष्ट येत होता.

काळोखातही तिला स्पष्ट दिसत होते. मामाचे डोके मामीच्या मांड्यात होते व मामी जोरात आवाज करत होती. रेखाला एकदम धक्का बसला. मामा तिला करतोय तरी काय? तिला दुखतंय की काय?

“अरे मामा तू जया मामीला हे काय करतोस?”

दोघांनी एकाच वेळी वळून पाहिले. दारात अचंबित झालेली रेखा उभी होती. तिने तिचा नाईट गाऊन घातला होता. झोपेत केस अस्ता व्यस्त झाले होते.

“रेखा! तू झोपली होतीस ना? उठलीस कशी?” अमित मामाने विचारले.

त्याने तिच्याकडे वर बघताच खिडकीतून येणार्‍या उजेडात तिला त्याचे ओले चिकट झालेले तोंड दिसले. रेखाला कळेना काय करावे. तिथे थांबावे की बाहेर पळून जावे.

इतक्यात मामी बोलली, “अगो रेखा, तुझा मामा मा‍झ्या झाडाला लागलेले भूत उतरवत होता. आज मी तुला ती गोष्ट सांगितली ना तसं. तुला तुझ्या आयशीन सांगितलं नाय का? तू आता १८ वर्षाची झालीस ना गो! मनात पुरूषांविषयी वाईट विचार आले की मला भूत लागतं. तुला नाही होत असं?”

“म्ह… म्हणजे कसं मामी?”

“म्हणजे शरीरावर काटा येतो, छातीत धडधडत, मांड्याच्या मध्ये हुळहुळत. तिथं पाणी सुटून चड्डी ओली होते. खाज आल्यासारखे होतं.” मामीने तिला सगळं समजावलं.

रेखा विचार करायला लागली. तिला तिचे म्हणणे पटले सुद्धा. कॉलेजमध्ये येता जाताना तिला कधी कधी तसे व्हायचं खरं! त्या विचाराने ती गोरीमोरी झाली. आतापण तिला तसंच काहीसं व्हायला लागलं.

“इकडे ये रेखा, मला दिसतंय तुलाही भुताने पकडलंय. मी त्या मांत्रिकासारखं तुझी सुटका करते, तुझ्या झाडाला सोडवून देते. ये इकडे.” मामी बोलली.

भारवल्या सारखे रेखाने डोके हळूहळू वर खाली करत होकार दिला. तिला माहीत होते ही भुते एकदा लागली की झाडाला किती छळतात. त्यामुळे तिला नक्की वाटत होते की आपल्या अंगावरचे भूत मामाने घालवावे. पण ती त्यासाठी नागडी व्हायला लाजत होती.

तिला भीतीही वाटत होती. तिने मामीला मगाशी ओरडताना ऐकले होते. ती ओरडत होती म्हणजे मामा भूत काढत होता तेव्हा तिला नक्की दुखत असाव आणि तिला तिचे भूत कढताना मामीसारखे दुखले तर?

अमित मामाने तिला जवळ बोलावले. ती त्यांच्या पलंगाजवळ सरकली तसा मामाने तिचा हात धरला व तिला पलंगावर बसवले.

“हे बघ तू अजिबात घाबरू नकोस. ही जया मामी आहे ना, तिला मी छान शिकवले आहे काय करायचे ते. तीच तुला करून देईल, चालेल?” मामाने तिचा हात थोपटत, जरा दाबत विचारले.

“जया मामी तुझ्या झाडाला लागलेले भूत तोंडाने ओढून काढेल. बघ तुला एकदम बरं वाटेल!” मामा अजूनही तिचा हात थोपटत होता.

रेखाने अजून इतकी पुस्तके वाचली होती की तिला माहीत होत की कधी ना कधी तिच्या झाडाला लागलेले भूत काढायलाच लागेल. बाहेरच्या मांत्रिकाकडून करण्यापेक्षा तिचा लाडका मामा व मामीने केले तर तिला बरंच होते.

जया मामी ते करणार होती म्हणजे तर प्रश्नच नव्हता. कारण ती मामी व्हायच्या आधी तिची मैत्रिण होती. मामी मैत्रिण असल्यामुळे ती भूत काढेल तेव्हा तिला कमी दुखेल. पण मामाच्या समोर कपडे काढायला ती जरा लाजत होती. त्याला तिच्या खालची तिची ती दाखवायला तिला खूपच लाज वाटत होती. पण शेवटी तिने होकार दिला.

जया मामी खाली वाकली व तिने रेखाचा गाऊन काढला. रेखा अगदी गप्प होती. तिने काही न बोलता जया मामीला तिचा गाऊन काढायला मदत केली. गाऊन अंगावरून दूर होताच तिचे नाजुक अंग खिडकीतून येणार्‍या चंद्रप्रकाशात चमकू लागले.

तिच्या अंगावर फक्त ब्रा व चड्डी होती. मामीनी काही न बोलता ब्रा व चड्डी उतरवली. रेखाने लाजून मामाकडे पाहिले. मामा तिच्याकडे एकटक पहात होता. ती अजूनच लाजली. पण तिला माहीत होते की तिच्या शरीरात प्रवेश केलेले भूत उतरवायला असे करणे भाग आहे.

ती मामीच्या पुढच्या हालचालीकडे लक्षपूर्वक पहात होती. तिच्या अंगातली भुते तिच्या योनितून वाहत जातील याच्या जाणि‍वेने ती अगदी लाजून चूर झाली.

मामीने तिला पलंगावर झोपवले व तिचे पाय फाकवले. मगाशी रेखाने जया मामीला करताना पाहिले होते तसे पाय फाकवून तिने मामीचे अनुकरण केले.

मामी जमिनीवर गुडघे टेकून बसली व तिचे ओठ रेखाच्या योनिच्या ओठावर ठेवले. अपेक्षेने तिची कंबर उंचावून मामीला मदत केली. तिला माहीत होते की भुते मामीच्या नुसत्या स्पर्शाने वाहायला लागली आहेत व तिची योनी ओली होऊ लागली आहे.

तिचे स्तन कडक होऊन तिचे निप्पलमध्ये जणू भुते थयथय नाचत त्यातून स्फोट होत आहेत. तिच्या आतल्या भुताने घाबरून तिच्या तोंडातून एक अस्फुट किंकाळी मारली.

“जया मामी मा‍झ्या झाडावरच्या भुतांना उतरव… आ… आ.. आह्ह…” तिची स्तनाग्रे जास्तच कठोर होत होती.

मामी तिची योनिच्या पाकळ्या ओठाने पकडून चोखू लागताच रेखाने तिच्या पायाचा विळखा तिच्या मानेला घातला व तिची योनी मामीच्या तोंडावर रगडू लागली.

इतकी वर्षे तिच्या शरीरात ठाण मारून बसलेल्या त्या नालायक भुतांना ती चांगला धडा शिकवत होती. खूपशी भूत तिच्या योनितून वाहायला लागली. जया मामीची जीभ तिच्या तिथे चोखताना तिला वेड लावत होती.

जया मामी त्या भुतांना चवीने चोखत होती. तिला प्रश्न पडला की ही सगळी भूत बाहेर काढायला जया मामीला किती वेळ लागेल.

अमित मामाने त्याची पॅन्ट उतरवली व तो रेखाच्या शेजारी ओणवा होऊन त्यांच्याकडे पहात होता. त्याचा तो हलणारा, डोलणारा सोटा तिच्या तोंडापासून थोड्याच अंतरावर आला होता.

“रेखा, मा‍झ्या अंगातली भूत फक्त येथूनच बाहेर काढता येतात. तू तुझ्या तोंडात माझा चोट घे व चोख. त्याने माझी भूत उतरवायला मदत होईल.” मामाने त्याचा चोट हातात पकडून तिला सांगितले.

रेखाने परत एकदा त्या अजस्त्र चोटाकडे पाहिले. टरारून उठलेला तो काळा मासाच्या सोट्याला पुढे टोकाला एक मोठे डोके होते. त्या टोकाला एक डोळ्यासारखे छिद्रही होते.

चोटाच्या भोवती एक टंच फुगलेली नस उडताना दिसत होती. तिने परत मामाकडे पाहिले व डोके हलवले. तिने त्या चोटाला हळूहळू ओठात पकडत तोंडात भरून घेतला.

तिच्या शरीरातील भूत तिच्या शरीराच्या विविध भागात थैमान घालत होती. मामा त्याचा चोट तिच्या तोंडात डोळे बंद करून हलवत होता व त्याच्या घशातून चमत्कारीक आवाज येत होता.

तिने तिची जीभ मामाच्या चोटाभोवती घोळावताच त्याचे आवाज वाढले. तिला खात्री पटली की ती मामाच्या अंगातली भूत उतरवायला मदत करत आहे. ती मामाने सांगितल्याप्रमाणे करत राहिली.

“ओहऽऽऽ ओहऽऽ रेखाऽऽ चोखऽऽ जोरातऽऽ! उतरवऽऽ मा‍झ्या झाडावरचे भूतऽऽ आह्ह्हऽऽ!”

इकडे जया मामी तिच्या खाली तिथे तिची जादू चालवत होती. मामीने बोटाने व तिच्या जि‍भेने तिच्या तिथे काही तरी केले तसे रेखाचे शरीर एकदम ताठरले व आखडले. तिच्या शरीरातून बाहेर पडणारे स्त्राव तिला जाणवत होते. तिचे शरीर थरथरत होते व ती शहारत होती.

जया मामीने तिचे ओठ जोराने तिच्या पाझरणाऱ्या योनिवर आवळले व तिच्या शरीरातून बाहेर पडणार्‍या भुतांना चोखू लागली. खरं तर रेखला त्या क्षणी जोराने ओरडायची इच्छा होत होती. पण मामाचा चोट तिच्या तोंडात भरलेला असल्यामुळे तिला तसे करता येत नव्हते.

तिचे शरीर अजूनही थरथरत होते. अचानक तिला तिच्या तोंडात भरलेला अमित मामाचा चोट जास्त मोठा झाल्याची जाणीव झाली. तो एकदा जोराने ओरडला व तिचे तोंड त्याच्या घट्ट मलईने भरून गेले.

भूतऽऽ!!

रेखा आज प्रथमच एकटी गावाला जायला निघाली होती. खरं तर ती गेल्याच महिन्यात ती १८ वर्षाची झाली होती. पण तिला वाटत होत की ती खूप मोठी झाली आहे. तिने एकटीने बसने आजीकडे कोकणातल्या गावी जायचा हट्ट धरला व घरात सगळ्यांची संमती मिळवली. तिची बारावीची परीक्षाही आटोपली होती,...

भूतऽऽ!! भाग : ३

तिला कळले की खूपशी भूत असणार कारण तिचे तोंड अगदी पूर्ण भरून गेले. तिच्या जि‍भेवरून ओठांच्या कडेने तो घट्ट द्रव बाहेर वाहू लागला. तीन तोंडाच्या बाजूने तो पदार्थ तिच्या हनवटीवर वाहू दिला. रेखाला कळत नव्हते की तो पदार्थ गिळावा की नाही? मामाच्या शरीरातून बाहेर पडलेली ही...

भूतऽऽ!! भाग : ४

तिथे त्याचा स्पर्श होताच रेखाच्या तोंडातून एक हुंदका फुटला. तिची सुजलेली योनी दुभागून त्याचा सोटा तिच्या आतल्या सफेद आवरणात घुसला. मामीचा हातातले तिचे गोळे सुजून दुखायला लागले होते. तिने परत एक मोठा सुस्कारा दिला. "ए मामा तुझा तो खूपच जाड आहे, मा‍झ्या तिथे तो जाणार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!