भूतऽऽ!! भाग : ३

तिला कळले की खूपशी भूत असणार कारण तिचे तोंड अगदी पूर्ण भरून गेले. तिच्या जि‍भेवरून ओठांच्या कडेने तो घट्ट द्रव बाहेर वाहू लागला. तीन तोंडाच्या बाजूने तो पदार्थ तिच्या हनवटीवर वाहू दिला.

रेखाला कळत नव्हते की तो पदार्थ गिळावा की नाही? मामाच्या शरीरातून बाहेर पडलेली ही सगळी भूत तिच्या शरीरात शिरली तर? पण तिला ही खात्री होती की जर तसे झाले तर तिचे अमित मामा व जया मामी त्या भुतांना परत चोखून उतरवतील.

रेखाने शेवटी तिच्या तोंडातून अमित मामाचा चोट बाहेर काढला. त्याचा तो तिसरा डोळा अजूनही तो सफेद पदार्थ ओकत होता. त्यातून अजूनही काही भूत बाहेर पडत होती. तिने परत घाईने त्याला तोंडात घेतला व मामाची उरली सुरली भूत चोखून काढायच्या कामात ती दंग झाली.

तिला खात्री होती की तिने तिचे काम चोख केले होते व मामा व मामी तिला शाबासकी देणार होती. कारण अमित मामाचा चोट एकदम मलूल पडला व सगळी भूत बाहेर निघाल्यामुळे बारीकसा झाला.

त्या रात्री परत तिच्या बिछान्यावर पडल्यापडल्या रेखा मनात आनंदी होत शेवटी तिला भूत उतरवण्याची कला सापडल्याबद्दल देवाचे व मामा मामीचे आभार मानत होती.

भूत या विषयावरून तिच्या सगळ्या मैत्रिणी नेहमी तिची थट्टा करत. पण आता तिच्याकडे सज्जड पुरावा होता की भूत लागल्यावर काय होते आणि त्यांना उतरवायची विद्या तिला येत होती. आता ही विद्या ती तिच्या मैत्रिणींना शिकवू शकत होती. त्यामुळे आता तिला कोणी हसूच शकत नव्हते.

ती जसा हा विचार करत होती तस तसा तिच्या शरीरावरचा तिचा ताबा सुटत होता. तिच्या शरीरातून विचित्र संवेदना येत होत्या. तिचे निप्पल तिच्या गाऊनमध्ये तिलाच टोचत होते. तिला तिचे गोळे स्वत:च दाबून त्यांच्या बोंडांना पिळावे असे तिला खूप वाटायला लागले. तिच्या पायामध्ये परत काहीतरी वाहायला सुरुवात झाली.

तिने विचार केला की अमित मामालाच विचारावे की त्याने आता तर तिचे भूत उतरवले होते, मग इतक्या लगेच तिला परत असे का होऊ लागले? जया मामीकडून कदाचित तिला भूत परत चोखून काढायला लागणार असे दिसत होते. या विचाराने ती पटकन उठली व अमित मामाच्या खोलीकडे निघाली. तिचे पाय तिच्याच पायात येत होते इतकी ती अशक्त झाली होती.

रेखाला मामाच्या खोलीतून मगासारखेच विचित्र आवाज येत होते. म्हणजे मामा, मामीला लागलेले भूत अजूनही उतरवत होता की काय? रेखाला प्रश्न पडला हे दोघे दिवसातून किती वेळा एकामेकांची भुते उतरवतात?

मामाच्या खोलीचे दार उघडेच होते. मामाने मामीला ओणवे केले होते व तो मागून तिच्या गरगरीत नितंबांवर परत परत धक्के देत होता. दोघांच्याही अंगावर कपडे नव्हते.

मामीचे तिच्याहून मोठे असलेले गोळे लोंबत होते व मामाच्या प्रत्येक धक्क्याबरोबर गदगदा डुचमळत होते. मगाशी त्याने मामीच्या चूतीतून जिथून भूत चोखून बाहेर काढली होती, आता मामीच्या तिथेच तो मागून तिला ठोकत होता.

मामीच्या तोंडातून घाणेरडे शब्द बाहेर पडत होते. मगाची तो चोखत होता तीच ती जागा होती. तिथेच तो आता त्याचा चोट ठोकत होता. खरं तर तिला मामाचा चोट दिसत नव्हता. पण तिला तितके माहीत होते. ते शब्द मामीचे का भुतांचे असावे हे जरा तिला गोंधळात टाकणारे होते.

“चोद मला… अमित… जोरात… चोद.. आ.. अहा.. अहा…. अमित घाल… तुझा… चोट… मा‍झ्या… चूतीत… घाल… अजून… आत.. अजून… आत.. आ… ई… ग… अमित…. किती मजा येतेय… किती… बरं वाटतेय..”

प्रत्येक धक्क्याबरोबर मामीचे गोळे हलत होते व तिचा आवाजही थरथरत होता. पलंगही हलत होता व त्यातून चमत्कारीक आवाज येत होते.

मामाही ओरडत होता, “जया.. माझा आता गळतोय… माझा बार उडतोय… आई… ग… तुझी चूत काय तापलीय जया… मला चटके बसताहेत… जया… मी… आलो… ओ…”

“अमित जोराने… अजून जोराने… चोद..! मार… तुझ्या… पिचकाऱ्या… मा‍झ्या.. चूतीत….”

रेखा पहात होती, ऐकत होती. पण तिला नक्की कळत नव्हते त्यांचे काय चालले आहे. पण तिला कल्पना होती की फक्त भूतच असे घाणेरडे शब्द काढता. कदाचित दोन भुतांची मारामारी होत असावी की मामी भुतांना पळवायला हे कसले तरी मंत्र तर उच्चारत नसेल ना?

मामाने तिच्याकडे वळून पाहिले. त्याने जया मामीला सोडले व तो रेखाकडे आला. “रेखा तुला झोप नाय इली? परत कशाला उठलीस? तू बरी असा ना? ये, जया मामीला काही अतिशय हट्टी भुतांनी धरलं आहे. ही भूत चोखून उतरत नाहीत. त्यांना चांगलं ठोकून, कुटून बाहेर काढायला लागतं. मी तिची ही हट्टी भूत काढायचा प्रयत्न करतोय.”

तिने मगाशी त्याच्या पायामधल्या जागेतून भूत उतरवलेली जागा त्याच्या पायामध्ये लोंबकाळत होती. त्यातून भुतांचे सफेद पाणी ठिपकत होते. तिला त्याची चव आठवली.

तिच्या तोंडात त्याची चव अजूनही रेंगाळत होती. तिने कसे त्याला तोंडात भरून चोखले व त्याचे भूत उतरवले हे आठवून तिच्या मनात गुदगुल्या झाल्या व तिची निप्पल ताठरली. तिच्या मांड्यामधून परत पाझर लागून तिच्या पायावर त्याचे ओघळ उतरायला लागले.

अमित मामाने रेखाचा हात पकडला व तिला घेऊन तो त्याच्या पलंगाशी घेऊन गेला. पलंगावर जया मामी पाय फाकवून पोटावर उलटी झोपली होती. तिच्या पायाच्या मध्ये पलंगावरची पांढरी चादर भिजून ओली झाली होती व सफेद चिकट द्रवाचे थारोळे जमले होते.

मामीच्या पायामधून अजूनही पांढरा द्रव ठिबकत होता. म्हणजे ती नालायक हट्टी भुते तिच्या झाडावरून उतरत होती.

“ही हलकट हट्टी भूत काढणं खूप अवघड असतं बघ रेखा. ही भूत अचकट विचकट बोलतात. तू अजून फक्त १८ वर्षाची आहेस. त्यामुळे ही हट्टी भूत तुला अजून लागली नाहीत. पण तुला पाहिजे तर मी तुला तपासू शकतो. पण त्यासाठी तुला पूर्ण कपडे काढायला लागतील. म्हणजे त्या भुतांना लपायला जागा मिळणार नाही.”

रेखाने मान हलवून होकार दिला. तिला ती हलकट हट्टी त्रासदायक भूत अंगाला लावून घ्यायची नव्हती. अमित मामाने तिचा गाऊन उतरवला. तिला परत मामासमोर नागडी होण्यात जरा विचित्र वाटले.

तिने धीर करून ती संपूर्ण नग्न झाली. तिने न्हाणि‍घरात स्वत:चे शरीर अनेकदा न्याहाळले होते. पण ती कुणा पुरूषासमोर तशी उभी राहून त्याला तिला विवस्त्र पहायला देईल असे वाटले नव्हते.

तिला कल्पना होती की मामाला तिच्या पायाच्या मधल्या काळ्या कुरळ्या केसाचा झुपका स्पष्ट दिसत आहे व तिचे संत्र्यासारखे गोल व घट्ट स्तन व त्यावरील तरारलेले कडक माना वर करून पहाणारे तपकिरी निप्पल मामा डोळे फाडून पहात आहे.

तिला हेही जाणवत होते की तिचेच मामा व मामी तिला अश्या अवस्थेत पहात आहेत, कुणी परके नव्हे. कुणी ‍काळाकुट्ट अंगाला वास मारणारा बाहेरचा मांत्रिक तिला पहात नाही. अमित मामा तिला किती जपत होता व तिला भुतांना कस उतरवायचे हे शिकवत होता.

त्याने तिला मांडीवर बसवले व त्याने नाजुक हाताने. तिच्या पायामधल्या काळ्या केसांशी खेळत त्यांच्यामध्ये बोटानी चाळे करत होता. त्याने दोन बोटे तिच्या तिथे आत नेली व तिच्या चूतीला तो आतून बोटाने चाळवू लागला.

रेखाला लगेच जाणवले की मामाच्या तिच्या चूतीत फिरणाऱ्या बोटामुळे तिची भुते चवताळून उठतील. तिच्या पायातले त्राण जात होते व तिच्या शरीरातून कल्लोळ उठत होते. त्यामुळे तिची छाती धडधडायला लागली व तिची निप्पल अतिशय कठोर होऊन दुखायला लागली.

अमित मामाने ते ओळखून तिचे एक निप्पल चोखायला लागला व दुसरे बोटाच्या चिमटीत पकडून पिळायला लागला. रेखाच्या तोंडातून खूप उसासे बाहेर पडत होते.

“ए अमित मामा मला मा‍झ्या अंगातली भूत जाणवत आहेत, त्यांना पळव ना लांब. ए मामा तू जयाला केलंस तसं मला कर ना. मा‍झ्या झाडाला लागलेली ही भूत उतरव ना. ए प्लीज कर ना.”

अमित मामाला दुसऱ्यांदा सांगावे लागले नाही. त्याची पायामधील भूत उतरवायची ती जाडजूड छडी ताठ झाली होती व भुतांचा समाचार घ्यायला तयार झाली होती. तोही पलंगावर झोपला व त्याने रेखाला त्याच्या अंगावर ओढले.

ती पटकन त्याच्या मांड्यावर आरूढ झाली. बाजूला झोपलेली जया मामी त्यांच्या हालचालीने जागी झाली. तिने उठून मामाची कडक छडी तिच्या मांड्यामध्ये हाताने भरवून तिला मदत केली व ती रेखाचे गोळे आळीपाळीने दाबू लागली.

भूतऽऽ!!

रेखा आज प्रथमच एकटी गावाला जायला निघाली होती. खरं तर ती गेल्याच महिन्यात ती १८ वर्षाची झाली होती. पण तिला वाटत होत की ती खूप मोठी झाली आहे. तिने एकटीने बसने आजीकडे कोकणातल्या गावी जायचा हट्ट धरला व घरात सगळ्यांची संमती मिळवली. तिची बारावीची परीक्षाही आटोपली होती,...

भूतऽऽ!! भाग : २

सकाळी रेखाला आवडणार्‍या पेज व लोणच्याची न्याहारी झाली. आजी तिला म्हणाली, "पोरी मी जरा रत्नाग्रींस जाते. अमित अन जया नव्या शेतावर जाताहेत. तू इथ एकटी राहण्यापैस तू त्यांच्याबरोबर जातेस पोरी? दोन दिस राहून परत या तुमी." रेखा एका पायावर तयार झाली. बाईकवर अमित मामा, मागे...

भूतऽऽ!! भाग : ४

तिथे त्याचा स्पर्श होताच रेखाच्या तोंडातून एक हुंदका फुटला. तिची सुजलेली योनी दुभागून त्याचा सोटा तिच्या आतल्या सफेद आवरणात घुसला. मामीचा हातातले तिचे गोळे सुजून दुखायला लागले होते. तिने परत एक मोठा सुस्कारा दिला. "ए मामा तुझा तो खूपच जाड आहे, मा‍झ्या तिथे तो जाणार...

error: नका ना दाजी असं छळू!!