ब्लॅकमेल भाग : २

ती अजूनही बेडवर पाठमोरी पडलेली होती आणि आता किंचित वर होऊन वळून पाहिल्याने मला तिच्या डाव्या छातीचा गरगरीत उभार दिसला. गाऊनच्या गळ्यातून तिच्या उजव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरची पट्टी दिसली.
माझी नजर एक दोन क्षण तिच्या उभारावर व पुढचे काही क्षण तिच्या काळ्या ब्रेसीयरच्या पट्टीवर गेली.
पूजादिदीच्या ते लक्षात आले आणि ती पूर्ण वळून सरळ होऊन पाठीवर पडली. ती तशी झाल्याने मला आता तिचे दोन्ही उभार दिसत होते. माझी नजर पुन्हा तिच्या उभारांवर गेली.
इतक्या जवळून मी तिच्या उभाराकडे पहातोय हे पुन्हा तिच्या लक्षात आले. तिला माझ्या डोळ्यातील कामवासना स्पष्टपणे दिसली असावी. कारण ती गाऊन ठीकठाक करत सरळ बसली आणि म्हणाली,
“असा काय पहातोस माझ्याकडे? लाज वाटली पाहिजे तुला असे माझ्याकडे पहायला.”
“दिदी तू आहेच तशी.” मी तिच्याकडे रोखून पहात म्हटले.
“काय म्हणायचेय तुला, प्रकाश?” रडून लाल झालेल्या डोळ्यात थोडा राग आणत तिने विचारले.
“तू विजयबरोबर जशी झवतेस त्याबद्दल म्हणतोय मी.” मी खुलासा केला.
“शी! प्रकाश. कसले शब्द वापरतोस माझ्यासमोर.”
“का? घाणेरडे आहेत का हे शब्द? आणि विजयबरोबर तू काय काय घाणेरडे शब्द बोलतेस.” मी तिला जाब विचारला.
“त्याची गोष्ट वेगळी. तू माझा भाऊ आहेस. तू माझ्यासमोर तरी असले शब्द नाही बोलायला पाहिजेस.”
“अरे व्वा! विजयसमोर चालतात हे शब्द. माझ्यासमोर नको. माझ्यासमोर साळसूद बनतेस काय.”
“प्रकाशऽऽऽ खबरदार माझ्याशी असे बोललास तर.” पूजादिदीने मला दरडावले.
“येऽऽऽ कोणाला आवाज करतेस? त्याच्याकडून झवून घेताना कोठे गेला तुझा स्वाभिमान?” मी तिला खडसावून विचारले.
“त्याने माझ्यावर जबरदस्ती केली. मला तसे करायला भाग पाडले.” पूजादिदीने आवाज खाली आणत म्हटले.
“ते पहिल्या वेळी. मग नंतर काय? तू त्याला अजून झवायला सांगायला लागलीस. अगदी जबरदस्तीने झवून घेत राहिलीस.”
“प्रकाशऽऽऽऽ नको बोलूस रे असे मला.” पूजादिदीने दु:खी होत म्हटले.
“नाही बोलत. हे फोटो आता मी जिजूंना ईमेल करतो. झालेच तर प्रिंट करून त्यांना पोस्टाने पाठवतो.” मी निर्णायक स्वरात म्हटले.
ते ऐकून पूजादिदी खाली मान घालून पुन्हा रडू लागली.
ती बघत नाही आहे हे पाहून पुन्हा माझी वासनामय नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर आणि सर्वांगावर फिरली. तिला तशीच खाली पाडावी आणि तिचे कपडे फाडून तिला नागडी करावी असे मला वाटू लागले.
पुन्हा तिचा रडण्याचा भर ओसरल्यावर तिने मान वर करून माझ्याकडे पाहीले आणि रडवेल्या आवाजात म्हटले,
“मी तुझी बहीण आहे ना रे, प्रकाश. का मला बदनाम करतोस? माझे आयुष्य उध्वस्त होईल रे.”
“हा विचार तू विजयबरोबर झवण्याआधी करायचा होतास.” मी शांतपणे म्हटले.
“अरे पण मी असहाय्य होते तेव्हा.”
“पहिल्या वेळी जबरदस्ती केली. नंतर काय? नंतर तू स्वखुशीने त्याच्याबरोबर झवत होतीस.”
“मग मी काय करणार, प्रकाश? तुझे जिजू परदेशात असतात. माझ्या पण काही भावना आहेत.”
“अरे व्वा! म्हणून काय असे कोणा बरोबरही झवायचे?”
“अरे पण त्याने माझ्यावर जबरदस्ती केली.” पूजादिदीने काकुळतीला येऊन म्हटले.
“म्हणून काय झाले. उद्या मी तुझ्यावर जबरदस्ती करेन. मग तू माझ्याबरोबरही झवशील??” मी पूजादिदीला रोख सवाल केला.
“शीऽऽऽ प्रकाशऽऽ किती घाण बोलतोस. लाज वाटली पाहिजे असे बोलायला.” पूजादिदीने किळसवाणेपणे म्हटले.
“घाण तर घाण. मी म्हटले मला झवायला दे. तर देशील का?”
“अरे कुत्र्या! पाप आहे ते. भावाबरोबर कोणी सेक्स करत नाही.”
“ते मला माहीत नाही. तुला मलाही झवायला द्यायला पाहिजे.” मी माझे म्हणणे लावून धरले.
“कायऽऽऽ?? मी मरून जाईल त्या आधी.” पूजादिदीने दु:खी स्वरात म्हटले.
“कशाला मरतेस. माझ्याबरोबरही झव. मला मजा दे आणि तू पण मजा घे.”
“नको बोलूस रे असे, प्रकाश. पाप आहे रे ते. कशाला पाप करतोस? आणि मला पाप करायला लावतोस. ह्याच साठी काढलेस का ते फोटो तू? मला ब्लॅकमेल करायला.”
“हो! असे समज हवे तर.”
“अरे कसा भाऊ आहेस रे तू. बहि‍णीला बदनाम करतोस. वर तिच्याबरोबर पापकर्म करायच्या गोष्टी करतोस.
“हे बघ, दिदी. मी अजून तरी तुला बदमान केलेले नाही. तू जर मला झवायला दिलेस तर मग मी ही गोष्ट कोणाला सांगणार नाही की कोणाला हे फोटो दाखवणार नाही.”
“अरे पण मी कसे करू रे हे. तू माझा भाऊ आहेस. हे देवा!. काय काय करायला लावतोस तू हे रे.”
पूजादिदी पुन्हा रडू लागली. ओंजळीत आपला चेहरा लपवून ती ढसाढसा रडू लागली. तिच्या रडण्याने मी जराही विचलित झालो नाही. माझा जो उद्देश होता, जे साध्य होते ते मिळाल्याशिवाय मी बधणार नव्हतो.
पुन्हा पूजादिदी साधारण दहा मिनीटे रडत राहिली आणि मी तिच्याकडे वासनेच्या नजरेने पहात राहलो.
आता माझा लंड हळूहळू पॅन्टमध्ये कडक होत होता. तिला झवण्याचे माझे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या बेतात होते तेव्हा त्या विचाराने मी कामोत्तेजीत होत होतो.
मग रडू आवरत पूजादिदीने वर माझ्याकडे पाहीले आणि म्हटले,
“खरच तू माझ्याशी करणार, प्रकाश? तुला तेच पाहिजे का?”
“हो, दिदी!. मला तुला झवायचेय.” मी कबूल केले.
“पण का? का तुला हे पाप करावेसे वाटतेय?? स्वत:च्या बहि‍णीला झ.. करावेसे वाटतेय.”
“कारण मला तू आवडतेस!”
“हो ना आवडत असेल ना. पण एक बहीण म्हणून ना?”
“नाही! म्हणजे बहीण म्हणून आवडतेस. पण एक स्त्री म्हणून जास्त.”
“कसा भाऊ आहेस रे तू? बहि‍णीला वासनेच्या नजरेने बघतोस.”
“मी काय करू, दिदी? तू आहेच तशी. एकदम सेक्सी! तुला विजयबरोबर झवताना पाहून मी उत्तेजित व्हायला लागलो. तुला नागडी पाहून, तुझे सेक्सी अंग पाहून माझा लंड उठायला लागला. तेव्हा मलाही वाटायला लागले की तुला झवावे.”
“अरे पण वाटणे ठीक आहे. तारुण्य-सुलभ आकर्षणाने उत्तेजित होणे ठीक आहे. पण प्रत्यक्षात तसे करणे घोर पाप आहे रे.” पूजादिदीने मला समजावण्याच्या स्वरात म्हटले.
“पाप असेल नाहीतर पुण्य. मला तुला झवायचे म्हणजे झवायचेय.”
“माझ्या इच्छे विरुद्ध?”
“आधी तुझी इच्छा नसेल. पण नंतर होईल.”
“कशावरून म्हणतोस तू हे? मी पण तुझ्यासारखी पापी आहे असे वाटले का तुला?”
“विजय बरोबर करतेस ते काय पुण्य आहे का मग? आणि त्यालाही आधी आधी नाही म्हणत होतीस तू. मग नंतर घेतले ना झवून त्याच्याकडून.”
“ओह. म्हणजे तुला आधीपासूनचे सगळे माहीत आहे तर.” पूजादिदीने उपहासाने म्हटले.
“हो! मला सगळे माहीत आहे. अगदी तुमच्या पहिल्या झवण्यापासून.”
“अच्छा! म्हणजे पहिल्यापासून तू माझ्यावर नजर ठेवून होतास तर.”
पूजादिदी आता थोडी सावरली होती व तिचे रडणे बंद झाले होते व ती असे बोलत होती जणू वस्तुस्थिती तिने स्विकारली होती. किंचित हसत मी तिला उत्तर दिले,
“तसे समज हवे तर. तेव्हा लक्षात घे की मला सगळे माहीत आहे. आणि ते फोटो म्हणजे सॉलीड पुरावा आहे माझ्याकडे. तुला वाटते मी ते जिजूला द्यावे?”
“नाही, नको.”
“नको ना. मग तयार आहेस ना मला द्यायला?”
“माझ्याकडे काही दुसरा पर्याय आहे का? तुझे म्हणणे मान्य करण्याखेरीज.” पूजादिदीने सपशेल हार मानत म्हटले.
“नाहीच ना. तुला तयार व्हायलाच पाहिजे.”
मी माझा हात पुढे केला आणि पूजादिदीच्या मांडीवर ठेवला. पूजादिदीने माझ्या हाताकडे पाहीले आणि माझ्याकडे पाहीले. आम्ही दोघेही एकमेकांकडे रोखून पहात होतो.
तिचे डोळे रडण्याने थोडे लाल झाले होते व चेहरा किंचित सुजल्या सारखा वाटत होता पण तरीही मला ती नेहमीसारखी सेक्सी वाटत होती.
मी तिच्या मांडीवर हात फिरवायला लागलो. गाऊनच्या वरून तिच्या मऊशार मांड्या चोळताना मला मजा वाटत होती. पूजादिदीने माझ्या हातावर हात ठेवून मला थांबवत म्हटले,
“प्रकाश. मी तयार आहे तुला जे पाहिजे त्यासाठी. पण मला थोडा वेळ दे. ही साधी गोष्ट नाही. आपण असे संबंध ठेवायचे म्हणजे एक खूप मोठे पाऊल आहे. तुला काही वाटत नसेल पण माझ्या मनाची ह्याला तयारी नाही. मला थोडी मनाची तयारी करू दे. तू जा आता बाहेर. मी थोडावेळ पडते आणि विश्रांती घेते. मला फार गरज आहे रे त्याची.”
पूजादिदीची विनंती ऐकून मी विचारात पडलो. ती तयार तर झाली होती तेव्हा थोडा वेळ तिने विश्रांती घेतली तर काय बिघडेल त्यात? उलट तिच्या मनाची तयारी होईल आणि ती मला आनंदाने झवायला देईल.
आनंदाने नाही तरी कमीत कमी विरोध तरी करणार नाही. आणि तिने विश्रांती घेणे जरूरीचे होते कारण एकदा मी तिला झवायला सुरुवात केली की मग मी थांबेल किंवा तिला सोडेल याची काही गॅरंटी नव्हती.
तेव्हा तिने आत्ता विश्रांती घेतली तर पुढे तिचा स्टॅमीना चांगला राहील. असा विचार करून मी त्यासाठी तयार झालो आणि तिला म्हणालो,
“ठीक आहे, दिदी. तू थोडी विश्रांती घे. मी तासाभराने पुन्हा येतो. पण मग नंतर काही गडबड करू नकोस. मला तू खूष केलेस तर मी पण तुला खूष ठेवेल.”
असे बोलून मी उठलो आणि पुढे झुकत तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला गेलो. पूजादिदीच्या जेव्हा ते लक्षात आले तेव्हा तिने तोंड फिरवले आणि उशीत तोंड खुपसून ती पुन्हा पाठमोरी पडली.
तिचे तोंड फिरवल्याचा मला क्षणभर राग आला पण मी काही बोललो नाही व गुपचूप उठलो. पण उठता उठता मी तिच्या नितंबावर हात फिरवलाच. माझी ती बराच वेळ दाबलेली इच्छा मी पूर्ण करून घेतली.
तसे तर तिच्या नकळत तिच्या नितंबाला मी अनेकदा स्पर्श केला होता. पण ते सगळे ओझरते स्पर्श होते. इतक्या बिनधास्तपणे माझ्या बहिणीच्या नाजूक अंगाला मी प्रथमच स्पर्श केला होता.
हात फिरवताना त्यातल्या त्यात मी नितंबावरील तिच्या पँटीजची लाईन चाचपून पाहिली. पूजादिदीच्या मांसल नितंबांवरून हात फिरवताना मी उत्तेजित झालो व माझा लंड कडक झाला!
नंतर मी दोन पाऊले दरवाज्याच्या दिशेने गेलो आणि तिने मला म्हटले,
“प्रकाश, ते फोटो.” पूजादिदीने पडल्या पडल्या वळून मला विचारले.
“फोटोचे काय?” तिच्याकडे पहात मी विचारले.
“ते तुझ्या मोबाईलमधले फोटो डिलीट कर ना.”
“एवढ्यात नाही, दिदी,” मी हसत म्हणालो, ” आधी मला झवायला दे तर खरं. तू मला व्यवस्थित झवायला द्यायला लागली की मी ते फोटो डिलीट करेन. तोपर्यंत तो पुरावा मी ठेवणार आहे आणि माझ्या नकळत जरी तू ते फोटो माझ्या मोबाईलमधून डिलीट केले तरी त्याची कॉपी मी बऱ्याच ठिकाणी ठेवली आहे.”
“अरे पण कोणी पाहीले तर ते फोटो?”
“नाही मिळणार कोणाला. मी व्यवस्थित लपवून ठेवले आहेत. तू काही काळजी करू नकोस.”
पूजादिदीला असे आश्वासन देवून मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो.
बाहेर आल्यावर अत्यानंदाने मी उडी मारली! माझा उद्देश सफल झाला होता आणि माझी मेहनत फळाला आली होती. पूजादिदीला मी झवणार होतो व तिच्याबरोबर मी सेक्सची मजा लुटणार होतो.
आनंदाने उड्या मारत मी माझ्या रूममध्ये गेलो. बेडवर पडून मी सगळ्या गोष्टीचा विचार करू लागलो. पूजादिदीला कसे झवायचे आणि ती आपल्याला काय काय करायला देईल ह्या कल्पना-विश्वात मी रमून गेलो.

ब्लॅकमेल भाग : ५

मग पूजादिदी स्वत:हून पुढे झाली आणि तिने आपले तोंड उघडून माझ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला. फक्त सुपाडा तोंडात पकडून ती घटटपणे चोखू लागली. तो प्रकार इतका उत्तेजक होता की आपोआप माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले, “ओह येस्स, दिदी. चोख माझा लंड असा. किती सुख वाटतेय म्हणून...

ब्लॅकमेल भाग : ४

आता पूजादिदी किंचित हालचाल करू लागली. तिच्या अंगाला चिकटलेलो असल्याने मला तो बदल जाणवत होता. मग मी खाली सरकलो आणि तिच्या पोटाचे चुंबन घेवू लागलो.तिच्या पोटाचा पूर्ण भाग चाटत, चुमत मी तिच्या बेंबीवर आलो. तिच्या बेंबीत जीभ घालून मी वर्तुळाकारपणे फिरवू लागलो. तिच्या...

ब्लॅकमेल भाग : ३

साधारण अर्ध्या पाऊण तासाने मी बेडवरून उठलो. टॉयलेटला जाऊन मी फ्रेश वगैरे झालो. पग पुन्हा माझ्या रूममध्ये येऊन मी माझे कपडे बदलले. काढण्यास सोपे जावे म्हणून मी एक टि-शर्ट आणि बर्म्युडा शॉर्ट घातली.आत मी मुद्दाम अंडरवेअर घातली नाही म्हणजे काढायचा त्रास नको. बर्म्युड्यात...

ब्लॅकमेल

एकदा जेव्हा विजय पूजादिदीला त्याच्या रूममध्ये झवत होता व मी गुपचूप खिडकीच्या वेंटीलेटर मधून त्यांची झवाझवी पहात होतो तेव्हा मी मोबाईलच्या कॅमेऱ्या मधून त्यांच्या झवाझवीचे काही फोटो काढले.विजय आमच्या घराशेजारी राहणारा टकार मुलगा. माझ्या मोठ्या बहिणीचे पूजादिदीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!