ब्लॅकमेल भाग : ३

साधारण अर्ध्या पाऊण तासाने मी बेडवरून उठलो. टॉयलेटला जाऊन मी फ्रेश वगैरे झालो. पग पुन्हा माझ्या रूममध्ये येऊन मी माझे कपडे बदलले. काढण्यास सोपे जावे म्हणून मी एक टि-शर्ट आणि बर्म्युडा शॉर्ट घातली.
आत मी मुद्दाम अंडरवेअर घातली नाही म्हणजे काढायचा त्रास नको. बर्म्युड्यात लंड मोकळा असल्याने आणि माझ्या बहि‍णीला झवण्याच्या उत्तेजनेने माझा लंड कडक होत होता आणि बर्म्युड्याचा तंबू करत होता.
हाताने त्याला ॲडजस्ट करत करत मी पूजादिदीच्या रूमकडे आलो. रूमचा दरवाजा लावलेला होता तेव्हा मी तो ढकलून उघडला. आत शिरताना मी पूजादिदीच्या बेडकडे पाहीले आणि मला आश्चर्याचा धक्काच बसला!
पूजादिदी तिच्या बेडवर झोपलेली होती. तिच्या अंगावर सूतभरही कपडा नव्हता. म्हणजे ती पूर्ण नागडी होऊन बेडवर पहुडली होती. तिचे डोळे बंद होते पण ती झोपलेली नव्हती. तिने ते नुसते मिटून घेतले होते हे कळत होते.
मी असा विचारच केला नव्हता की ती अशी नग्न होऊन माझी यायची वाट पहात पडली असेल. मला वाटले होते कदाचित ती विचार करून तशीच झोपलेली असेल जसे मी तिला तिच्या रूममध्ये सोडून गेलो होतो. पण येथे ती नागडी होऊन सज्ज झालेली होती!
माझी वासनांध नजर माझ्या बहिणीच्या नग्न शरीरावर फिरू लागली. स्टोअर रूमच्या वेंटीलेटरमधून विजयच्या रूममध्ये मी तिला बऱ्याचदा नग्न पाहीले होते पण इतक्या जवळून असे तिला नग्न पहाण्यात एक वेगळीच मजा होती!
तिने एक हात डोक्यावर ठेवला होता. त्यामुळे तिच्या त्या काखेतील काळेभोर केस दिसत होते. तिच्या छातीचे दोन्ही उभार झोपलेली असल्याने किंचित ओघळल्यासारखे वाटत होते. पण तरीही त्यांचा गुबगूबीतपणा किंवा भरीवपणा कमी भासत नव्हता.
उभारांखाली तिचे सपाट पोट आणि किंचित चरबी असलेली कंबर दिसत होती. खोल बेंबीच्या भोवती पोटावर चरबीचा फुगवटा होता जो तिच्या सेक्सीपणात भर टाकत होता.
तिने आपले लांबसडक पाय सरळ केलेले होते. तिच्या भरलेल्या मांड्यां आणि फुगीर पोटऱ्या लक्ष वेधून घेत होत्या.
दोन्ही मांड्यांमध्ये तिची डबलरोटीसारखी फुललेली पुच्ची स्पष्ट दिसत होती. तिने पुच्चीवरील केस कमी केलेले होते तेव्हा पुच्चीची जाडजूड पटल, त्यामधील भेग आणि भेगेवरील पुच्चीदाणा दिसत होता.
अधाश्यासारखा मी माझ्या बहि‍णीचा नग्नपणा नजरेने पित होतो. माझा लंड केव्हाच कडक होऊन बर्म्युड्याचा तंबू करून उभा राहला होता.
खरे तर तिला आधीच पूर्ण नागडी झालेली पाहून मी थोडा हिरमुसलेला झालो होतो कारण कपडे अंगावर असताना ते हळूहळू काढत स्त्रीला नागडी करण्यात, खास करून स्त्रियांची अंर्तवस्त्र काढण्यात एक वेगळीच उत्तेजना असते असा माझा विश्वास होता.
ती मजा मला आत्ता पूजादिदी बरोबरच्या पहिल्या झवाझवीत घेता येणार नव्हती म्हणून मी थोडा खट्टू झालो पण हरकत नव्हती. ती मजा नंतर पण घेता येणार होती तेव्हा वेळ न वाया घालवता मी पूजादिदीच्या बेडजवळ गेलो.
पूजादिदीला माझी चाहूल लागली तेव्हा तिने डोळे उघडून क्षणभर माझ्याकडे पाहीले. मी तिच्याकडे पाहून हसलो. तिची नजर खाली माझ्या बर्म्युड्यातील तंबूवर गेली आणि तिने पुन्हा आपले डोळे मिटून घेतले.
तिच्या डोळ्यात शरम होती, लज्जा होती. भावासमोर असे नग्न होऊन पडणे म्हणजे तिच्यासाठी एक लाजिरवाणी गोष्ट होती, जरी तिने स्वत: ते केले होते तरी. तेव्हा तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले होते.
मी पुन्हा एकदा तिच्या नग्न शरीरावरून माझी वासनामय नजर फिरवू लागलो. आता मी तिच्या अगदी जवळ होतो तेव्हा मला तिचे अंग अजूनच स्पष्ट दिसत होते. पूजादिदीची नग्न जवानी पाहून आता मी तापू लागलो.
तिच्या जवानीचा भोग घ्यायला मला चालू करायचे होते पण त्याआधी तिच्याबरोबर थोडे बोलायला पाहिजे होते तेव्हा मी तिला म्हणालो,
“पूजादिदीऽऽऽ.”
मी तिला हाक मारली तरी तिने डोळे उघडले नाही तेव्हा मी पुन्हा तिला म्हणालो,
“पूजादिदीऽऽ डोळे उघड ना.”
“कशाला?” पूजादिदीने डोळे न उघडताच मला विचारले.
“कशाला म्हणजे? आपल्याला करायचे आहे ना?”
“आपल्याला नाही तुला करायचे आहे.”
“बरे बाई. मला करायचेय. पण तू डोळे मिटून अशी पडली तर कसे करणार?”
“का? तू माझ्या डोळ्यांबरोबर करणार आहेस?”
“नाही. पण.”
“नाही ना. माझ्या शरीराशी करणार ना? मग कर. म्हणूनच तर मी आधीच कपडे काढून येथे पडलेय.”
“असे ग काय करतेस, दिदी. तुला नाही का करायचे?”
“कुठल्या बहि‍णीला वाटेल? भावाबरोबर सेक्स करायला.” पूजादिदीने फणकाऱ्यात म्हटले.
“नाही वाटणार. मान्य आहे. पण परिस्थिती अशी आहे की तुला करावेच लागणार.” मी खुलासा केला.
“ही परिस्थिती तू निर्माण केलीस. मला ब्लॅकमेल करून.”
“काही का असेना. तुला मला झवायला द्यायलाच पाहिजे.”
“मग देतेय ना. नाही कोठे म्हणतेय? ही मी येथे पडलेय. झव मला.”
“झवेल. जरूर झवेल. पण तू पण मला साथ द्यायला पाहिजे.”
“मी काय साथ देणार?”
“तू पण ह्यातून आनंद घ्यायला पाहिजेस.”
“व्वा!. एक तर बहि‍णीला झवायचे पाप करतोय. वर तिला सांगतोय आनंद घे. पूजादिदीने उपहासाने म्हटले.
“आधी आधी तुला कसेतरीच वाटेल. पण नंतर तुलाही मजा वाटेल.”
“अरे नालायका. मला तुझ्यासारखीच बेशरम समजला का? मजा वाटायला.”
“हे बघ, दिदी. ह्या वादाला काही अर्थ नाही. तुला माहित आहे मी तुला झवणार आहे. तू ते टाळू शकत नाही. तेव्हा परिस्थितीचा स्विकार करून जमलेच तर त्यातून आनंद घे. विजय बरोबर पहिल्या वेळी तुला तरी कोठे मजा वाटली होती? पण नंतर आवडायला लागलेच ना? तसेच हे पण आहे.”
“त्याची गोष्ट वेगळी होती. तू माझा भाऊ आहेस. तुझ्याबरोबर मला मजा वाटेल हे शक्य नाही.”
“नसेल कदाचित शक्य. पण कमीत कमी तू प्रयत्न तरी कर. जर तुला मजा वाटली नाही तर सोडून दे. मी पुन्हा कधी तुला झवणार नाही. पण तू पण साथ दिलीस तर कदाचित तुला आवडेलही.”
“मी नाही सांगू शकत, प्रकाश. भावाबरोबर सेक्स ही गोष्टच एकदम जगावेगळी आहे. तेव्हा मला नाही माहीत ते करताना मला काय वाटेल.” पूजादिदीने अगतिकपणे म्हटले.
“बरे ठीक आहे, दिदी. तू नको विशेष काही करू. पण मी करत असताना स्वत:च्या भावना रोखू नकोस. जर तुला उत्तेजना वाटली, मजा वाटली तर त्या भावना लपवू नकोस.” मी पूजादिदीला विनंती केली.
“मला नाही सांगता येणार. खरच मी सांगू शकत नाही, प्रकाश.” असे बोलून पूजादिदी कुशीवर वळली आणि माझ्याकडे तिने पाठ केली.
पुन्हा माझी वासनामय नजर पाठमोऱ्या दिसणाऱ्या पूजादिदीच्या अंगावर रेंगाळली. तिची गोरी गोरी दुधाळ पाठ पाहून माझ्या लंडाने आचका दिला! तिचे डेरेदार नितंब माझ्या लंडाला खुणवायला लागले.
मी बेडवर चढत पूजादिदीच्या बाजूला कुशीवर पडलो. आता मी तिच्या मागे कुशीवर पडलेलो होतो व माझा लंड जेमतेम तिच्या नितंबाला स्पर्श करत होता.
मी माझा उजवा हात उचलून तिच्या हातावर ठेवला. त्याने ती किंचित दचकली!. मग मी माझे तोंड पुढे नेले आणि तिच्या मानेच्या खाली पाठीवर मी माझे ओठ टेकवले. पूजादिदीने अंग आकसले! तिच्या अंगावर काटा आला व तिच्या त्वचेवरील लव उभी राहिली!
माझा चेहरा तिच्या पाठीच्या अगदी जवळ असल्याने मला ते स्पष्ट दिसले. मग मी तिच्या मुलायम पाठीवर हलक्या चुंबनाची बरसात करू लागलो. तिचे अंग किंचित कंप पावत होते. पाठीवरून मी वर तिच्या मानेवर चुंबन घेत गेलो.
मानेवरून मी पूजादिदीच्या गळ्याकडे वळत चुंबन घेवू लागलो. मग मी तिचा खांदा धरून तिला मागे ओढले ज्याने तिचे अंग माझ्या अंगावर दबले गेले. तिच्या खांद्यावरील हात पुढे नेत मी तिचा चेहरा पकडला आणि तिचे तोंड वळवून माझ्या तोंडासमोर आणले.
तिने अजूनही डोळे मिटलेले होते. मी पुढे झुकत तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले!. पूजादिदीने एक दिर्घ श्वास घेतला. तिचे ओठ किंचित थरथरत होते. जरा दाब देत मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर घट्ट दाबले.
माझ्या बहिणीचे घेतलेले ते माझे पहिले चुंबन होते. पण तिच्याकडून काही प्रतीसाद नव्हता. जरी तिचे ओठ कंप पावत होते तरी ते उत्तेजनेने नव्हे तर आपण एक अघटीत गोष्ट करतोय ह्या भावनेने होत होते.
माझ्या ओठांच्या प्रेशरला तिच्याकडून काही प्रतीसाद नव्हता. तरीही मी तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. आधी फक्त वर वर चुंबन घेतल्यावर मी माझे जीभ तिच्या ओठांना लावू लागलो.
ती माझ्या अंगाला चिकटलेली असल्याने मला तिच्या अंगाची उष्णता जाणवत होती. माझा कडक लंड तिच्या नितंबावर खुपसत होता. मी माझा हात जो तिच्या हनुवटी खाली होता तो अजून खाली सरकवला आणि तिच्या उजव्या उभारावर नेऊन ठेवला.
पुन्हा पूजादिदी दचकली! मग मी तिच्या उजव्या छातीचा उभार दाबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या ओठांमध्ये जीभ घुसवून तिच्या तोंडात जीभ घालू लागलो. प्रथम तिने मला जीभ तिच्या तोंडात घुसवू दिली नाही. असे म्हणण्यापेक्षा तिने माझी जीभ आपल्या तोंडात घेतली नाही असे म्हणणे योग्य ठरेल.
पण मी जीभेने तिच्या दातांमध्ये जीभ घुसवायचा प्रयत्न केल्यावर तिला शेवटी आपला निर्धार सोडावा लागला आणि माझी जीभ स्वत:च्या तोंडात घ्यावीच लागली. मग मी आवडीने तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची जीभ चोखण्याचा प्रयत्न करू लागलो.
माझा उजवा पाय मी तिच्या मांडीवर टाकून तिला पायाने अजून जवळ ओढले आणि माझा कडक लंड तिच्या नितंबावर जोरात दाबून ठेवला. तिच्या उजव्या छातीच्या उभाराबरोबर आता मी तिचा डावा उभारही दाबू लागलो. आणि वर मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत तिच्याबरोबर फ्रेंच किसींग करत होतो.
पूजादिदी शांतपणे पडली होती. माझ्या हालचालीने तिचे अंग हलत होते पण ती स्वत:हून काही हालचाल करत नव्हती. माझ्या तिला तापवण्याच्या प्रयत्नाला तिच्याकडून काही सहकार्य नव्हते. तरी मी निर्धार सोडला नाही आणि तिला चोंबाळून तापवण्याचा प्रयत्न करत राहलो.
मग मी पूजादिदीला ओढून आपल्या पाठीवर झोपायला भाग पाडले आणि तिच्या अंगावर रेलून मी तिच्या ओठाखाली हनुवटीवर चुंबन घेवू लागलो. खाली सरकून मी तिच्या गळ्याचे चुंबन घेत राहलो, जीभेने चाटत राहलो.
मग खाली सरकत मी तिच्या दोन्ही उभारांमधील घळीत आलो. ती मधली घळ जीभेने मी चांगली चाटू काढली. मग मी तिच्या उजव्या उभारावर माझे तोंड सारले. तिच्या उजव्या उभारावरील निप्पल मी तोंडात घेतला.
उत्तेजित नसल्यामुळे तिचा निप्पल मलूलपणे आकसलेला होता. जेव्हा मी त्याला जीभेने कुरतडू लागलो आणि चाटू चोखू लागलो तेव्हा तिच्या इच्छेविरूद्ध तो ताठ होऊ लागला.
पूजादिदीला निप्पल ताठ होऊ द्यायचा नव्हता कारण ती दात ओठ खात आपली उत्तेजना दाबून धरत होती. पण तिचे शरीर तिला दगा देत होते. तिच्या मनाविरुद्ध तिचा निप्पल ताठ होत गेला आणि अभिमानाने डोके वर करून उभा राहिला.
मी तिचा उत्तेजित न होण्याचा निर्धार मोडून काढण्यात यशस्वी झालो ह्याचा मला आनंद झाला!
तशीच ट्रिटमेंट मी तिच्या डाव्या उभारावरील निप्पलला दिली आणि मग आळीपाळीने तिचे दोन्ही निप्पल मी चाटू, चोखू लागलो. निप्पल चाटण्याबरोबर मी तिचे उभारही दाबत होतो, चोखत होतो.

ब्लॅकमेल भाग : ५

मग पूजादिदी स्वत:हून पुढे झाली आणि तिने आपले तोंड उघडून माझ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला. फक्त सुपाडा तोंडात पकडून ती घटटपणे चोखू लागली. तो प्रकार इतका उत्तेजक होता की आपोआप माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले, “ओह येस्स, दिदी. चोख माझा लंड असा. किती सुख वाटतेय म्हणून...

ब्लॅकमेल भाग : ४

आता पूजादिदी किंचित हालचाल करू लागली. तिच्या अंगाला चिकटलेलो असल्याने मला तो बदल जाणवत होता. मग मी खाली सरकलो आणि तिच्या पोटाचे चुंबन घेवू लागलो.तिच्या पोटाचा पूर्ण भाग चाटत, चुमत मी तिच्या बेंबीवर आलो. तिच्या बेंबीत जीभ घालून मी वर्तुळाकारपणे फिरवू लागलो. तिच्या...

ब्लॅकमेल भाग : २

ती अजूनही बेडवर पाठमोरी पडलेली होती आणि आता किंचित वर होऊन वळून पाहिल्याने मला तिच्या डाव्या छातीचा गरगरीत उभार दिसला. गाऊनच्या गळ्यातून तिच्या उजव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरची पट्टी दिसली.माझी नजर एक दोन क्षण तिच्या उभारावर व पुढचे काही क्षण तिच्या काळ्या ब्रेसीयरच्या...

ब्लॅकमेल

एकदा जेव्हा विजय पूजादिदीला त्याच्या रूममध्ये झवत होता व मी गुपचूप खिडकीच्या वेंटीलेटर मधून त्यांची झवाझवी पहात होतो तेव्हा मी मोबाईलच्या कॅमेऱ्या मधून त्यांच्या झवाझवीचे काही फोटो काढले.विजय आमच्या घराशेजारी राहणारा टकार मुलगा. माझ्या मोठ्या बहिणीचे पूजादिदीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!