ब्लॅकमेल भाग : ५

मग पूजादिदी स्वत:हून पुढे झाली आणि तिने आपले तोंड उघडून माझ्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला. फक्त सुपाडा तोंडात पकडून ती घटटपणे चोखू लागली. तो प्रकार इतका उत्तेजक होता की आपोआप माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले,

“ओह येस्स, दिदी. चोख माझा लंड असा. किती सुख वाटतेय म्हणून सांगू. किती तरसलोय मी ह्या सुखासाठी.”

त्याने पूजादिदीला हुरूप आला बहुतेक. कारण तिने माझा लंड अजून तोंडात घेतला व ती लॉलीपॉकसारखा माझा लंड चोखू लागली. काही क्षण तसा चोखल्यावर तिने माझा लंड आपल्या तोंडात खोलवर घेतला.

आता ती आपले डोके हलवून माझा लंड आत-बाहेर घेवू लागली. तिला तसे करताना पाहून मी तिचे डोके धरले आणि माझा लंड तिच्या तोंडात धक्के देत आत-बाहेर करू लागलो.

आता मी तिचे तोंड झवत होतो. त्यात एक वेगळेच सुख होतो. तिचे ओलसर गरम तोंड, त्यात आत-बाहेर होत असलेला माझा कडक लंड माझी कामोत्तेजना भडकवत होते.

“ओह, दिदी. मला खरच वाटत नाही. मी तुझे तोंड झवतोय ते. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात करताना वेगळीच मजा येतेय. ओहहऽऽऽ मी गळाणार बहुतेक आता, दिदी.”

मी माझा जोर वाढवला. मला असे वाटत होते की मी पूजादिदीची पुच्चीच झवत आहे. एक तर तिची पुच्ची चाटताना मी फारच उत्तेजित होतो आणि आता तिचे तोंड झवताना माझी उत्तेजना शिगेला पोहचली होती. मी माझ्या भावना रोखू शकलो नाही. माझी उत्तेजना, कामवासना माझ्या लंडातून सरसर करत बाहेर आली.

पूजादिदीला कल्पना होती की नाही कोणास ठाऊक पण माझा लंड अचानक गळू लागला. तिच्या तोंडात माझ्या विर्याच्या पिचकाऱ्या उडू लागल्या.

काही क्षणातच तिचे तोंड माझ्या विर्याने भरून गेले. माझे थोडे विर्य तिला गिळावे लागले तर काही थेंब तिच्या तोंडातून बाहेर ओघळू लागले. पूजादिदीच्या तोंडात मी माझे विर्य गाळून शांत होत गेलो.

तिच्या तोंडातील माझी धक्के कमी कमी होत गेले. पूजादिदी तरीही माझा लंड चोखत राहिली. जेव्हा माझा लंड मलूल झाला तेव्हाच ती चोखायची थांबली आणि पाठी होत पुन्हा बेडवर पडली. आपल्या ओठांवरून गळलेले माझे विर्य तिने हाताने पुसून घेतले.

मी तिच्या बाजूला पडलो आणि मी तिला मिठी मारली. तिच्या गालावर माझे ओठ घासत मी म्हणालो,

“थँक्स, दिदी. खूप मजा वाटली!. तू खूप मस्त चोखतेस लंड.”

“उगाच माझी खोटी तारीफ करू नकोस. तुला मला झवायचेय ना? मग झव मला लवकर.” पूजादिदीने त्यातल्या त्यात वैतागल्यासारखे उत्तर दिले.

“अग पण थांब जरा. आत्ताच मी गळलोय ना? इतक्यात थोडीच ताठ होईल माझा लंड.”

“का नाही होणार? तू तरुण आहेस ना? तुमचा तर पटकन कडक व्हायला पाहिजे.”

असे बोलून पूजादिदी माझ्याकडे कुशीवर वळली आणि तिने माझा मलूल पडलेला लंड हातात घेतला. मग ती माझा लंड मुठीत पकडून हलवू लागली. माझ्या लंडात जान येत नाही आहे हे पाहून ती खाली सरकली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेतला. मग डोके वर-खाली करत करत ती माझा लंड चोखू लागली.

ही मात्रा लागू पडली! माझ्या लंडात प्राण येवू लागले आणि तो कडक होऊ लागला. माझ्या अनुभवाप्रमाणे एकदा गळल्यावर माझा लंड इतक्या पटकन कधी कडक झाला नव्हता. पण पूजादिदीच्या तोंडात अशी जादू होती की माझा लंड कडक होत गेला.

बघता बघता माझा लंड पूर्ण कडक झाला. पूजादिदीला माझ्याकडून झवून घ्यायची घाई झाली होती की तिला मला झवायला देवून पटकन कटवायचे होते हे तिलाच माहीत पण माझा लंड इतक्या पटकन कडक झाला म्हणून मी खूष झालो!

मी पटकन उठलो आणि पूजादिदीला पुन्हा पाठीवर ढकलत मी तिच्या पायात आलो. तिचे दोन्ही पाय मी मागच्या बाजूला फाकवले आणि तिची पुच्ची उघडी झाली.

माझा लंड हातात पकडून मी पुढे झालो आणि लंडाचा सुपाडा मी पूजादिदीच्या उघड्या पुच्चीला टेकवला. शेवटी एकदाचे माझ्या लंडाचे आणि माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचे मिलन झाले!

ह्या क्षणाची अभिलाषा मी त्या पहिल्याच दिवशी केली होती जेव्हा मी विजयला तिच्या पुच्चीत लंड घालताना पहिल्या प्रथम पाहीले होते तेव्हा. तिच्या भेगेत लंडाचा सुपाडा घालून मी तिच्या पुच्चीचे भोक शोधले आणि हळूहळू जोर देत मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत सारू लागलो.

पूजादिदीने पुन्हा आपले डोळे मिटून घेतलेले होते. कदाचित आपला भाऊ आपल्याला झवतोय हे तिला पहावत नव्हते. तिची पुच्ची ओलसर होती तेव्हा माझा लंड सहज तिच्या पुच्चीत शिरत होता. माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत सारून मी तिच्या अंगावर पडलो.

विजयच्या तुलनेत माझे वजन कमीच होते तेव्हा पूजादिदीला त्याचे काही वाटणार नाही हे मला माहीत होते. आणि वाटले जरी तरी त्याची फिकीर कोणाला होती? तेव्हा माझा भार तिच्या अंगावर टाकून मी काही क्षण तिच्या अंगावर पडून राहलो.

एखाद्या स्त्रिच्या पुच्चीत लंड घातल्यावर कसे वाटतेय ते मी अनुभवत होतो तेव्हा थोडा वेळ मी काही हालचाल केली नाही. मग एकदा त्या फिलींगने माझे मन भरल्यावर मी हाताच्या कोपरावर अंगाचा भार ठेवत थोडा वर झालो.

मग मी पूजादिदीच्या छातीचे दोन्ही उभार माझ्या हातात घेतले आणि तिचे उभार दाबू लागलो. तिच्या छातीवरील निप्पल पकडून मी पिरगाळू लागलो. त्याने पूजादिदी थोडी कळवळली आणि तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडला!

मग मी माझा लंड पूजादिदीच्या पुच्चीत आत-बाहेर करू लागलो. आपण आपल्या बहि‍णीला झवतोय, माझा लंड जातोय ती पुच्ची माझ्या बहिणीची आहे, तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर होतोय तो लंड तिच्या भावाचा आहे हा विचार सतत माझ्या मनात राहून मी अजूनच कामोत्तेजीत होत होतो.

त्याने माझ्या झवण्याचा जोर थोडा वाढला. जरी मला झवण्याचा आधीचा अनुभव नव्हता तरी माझ्या ऐकीव ज~झानाने जे मला माहीत होते त्याप्रमाणे मी तिला झवत होतो.

पूजादिदीने आपल्या पायाचा विळखा माझ्या कंबरेला घातला. माझ्या प्रत्येक धक्क्याला ती मला स्वत:वर ओढून घेत होती. माझ्या ह्या झवण्याने ती सुद्धा उत्तेजित होत होती हे कळत होते. माझ्या मजेत शेवटी मी तिला सामील करून घेतले तर.

जरी तिने म्हटले होते की माझ्या झवण्याची मजा तिला वाटणे शक्य नव्हते तरी मला खात्री होती की एकदा झवायला लागलो की तिला नक्कीच मजा वाटणार होती. आणि तसेच होत होते. विजयच्या तुलनेत माझा लंड महाकाय नव्हता पण जो काही होता तो नक्कीच तिचे समाधान करणारा होता.

मी पूजादिदीच्या छातीचे उभार दाबत होतो व तिला झवत होतो. मध्ये मध्ये मी खाली वाकून तिचे निप्पल चोखत होतो तर छाती चोखत होतो. मध्येच वाटले तर वर होऊन मी तिच्या ओठांचे व गालाचे चुंबन घेत होतो.

काय करू आणि काय नको असे मला झाले होते. जे वाटेल जसे वाटेल तसे मी करत होतो. पूजादिदीने अजूनही डोळे मिटलेले होते. ती माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होती. झवता झवता तिच्याकडे पहात मी तिला म्हणालो,

“दिदी! डोळे उघडून माझ्याकडे पहा ना. प्लिज!”

“ऊंहंऽऽऽ.” पूजादिदीने नुसती मान हलवत उत्तर दिले. तिच्या चेहऱ्यावर शरम होती, लज्जा होती.

“का, दिदी? उघड ना डोळे.” मी पुन्हा म्हटले.

“मला लाज वाटतेय.” ती म्हणाली.

“लाज वाटते? कसली?”

“तू मला झवतोय त्याची.”

“त्याची काय लाज वाटायची? झवतोय तर झवतोय.”

“मी म्हटले होते ना. तू मला झवताना मला मजा वाटणार नाही.” पूजादिदीने लाजऱ्या चेहऱ्याने म्हटले.

“हो मग?” मला तिचे म्हणणे कळले पण तरीही मी विचारले.

“मग काय? मी म्हटले त्याच्या विरुद्ध घडतेय.”

“अच्छा. काय विरुद्ध घडतेय?” मी चावटपणे विचारले.

“मला मजा वाटतेय.” शेवटी तिने ते बोलून दाखवलेच.

“खरच? खरच तुला मजा वाटतेय??” मी उगाच खूप आश्चर्य वाटल्यासारखे दाखवले.

“हो! खूप मजा वाटतेय. आधी आधी कसे तरीच वाटत होते. पण जेव्हा तू माझी पुच्ची चोखलीस. त्यानंतर मजा वाटायला लागली.”

“ओह, दिदी. मला खूप बरे वाटले हे ऐकून. मला वाटत होते मी तुला झवताना तू जर साथ दिली नाही, तुला जर मजा वाटली नाही तर मग मी तुझ्यावर बलात्कार केल्यासारखे झाले असते. पण हे सांगून तू माझे एक टेंशन दूर केलेस. थँक्यु थँक्यु, दिदी!!”

असे बोलून मी पूजादिदीला घट्ट मिठी मारली आणि तिला जोराने झवू लागलो. तिला मी झवतोय ते आवडतेय हे तिच्या तोंडून ऐकल्यावर माझी कामवासना शिगेला पोहचली. तिच्या पुच्चीत माझे विर्य सोडून कामसत्खलित व्हायला मी आतूर झालो.

सटसट करत मी धक्के देत होतो व तिची पुच्ची झवत होतो. मध्येच पूजादिदीने माझे नितंब पकडले आणि ती मला स्वत:वर ओढत खोलवर झवून घेवू लागली. आणि माझा बांध फुटला!

माझा लंड तिच्या पुच्चीत गळू लागला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत मी विर्य सोडू लागलो. थोड्या वेळापुर्वी गळलेलो असल्यामुळे जास्त विर्य माझ्या लंडातून गळले नाही पण मला मिळणारे कामसुख पहिल्या सत्खलनाइतकेच तिव्र होते.

माझा लंड गळायचा थांबला तरी मी तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करत होतो. जेव्हा माझी वासना पूर्ण शांत झाली आणि माझा लंड मलूल झाला तेव्हाच मी थांबलो आणि तिच्या अंगावर पडून राहलो.

माझ्या बहि‍णीला झवून मी धन्य धन्य झालो होतो. माझी एक खूप दिवसांची इच्छा पूर्ण झाली होती. त्या समाधानात मला डुलकी लागली. पूजादिदीला माझ्या अंगाचा भार सहन झाला नाही तेव्हा तिने मला बाजूला ढकलले. मी तिच्या बाजूला लवंडलो आणि तसाच पडून राहलो.

पूजादिदी बेडवरून उठली आणि टॉयलेटला जाऊन आली. फ्रेश वगैरे होऊन ती थोड्या वेळाने परत आली. तिने मला हलवून उठवले. मग मी टॉयलेटला गेलो आणि फ्रेश होऊन आलो.

पूजादिदी पुन्हा बेडवर झोपलेली होती. मी जाऊन तिच्या बाजूला पडलो आणि तिला मी मिठीत घेतले. मग आम्ही दोघे आमच्या ह्या नवीन संबंधाबद्दल बोलू लागलो.

सुरुवातीला आम्हाला समजेना की काय बोलावे पण जसे आम्ही बोलत गेलो तसे आमच्या लक्षात आले की आम्ही आमच्या नात्याची बंधन तोडून टाकलीच होती तेव्हा आता लाजण्यात काही अर्थ नव्हता. आम्ही दोघांनीही मनमोकळेपणे बोलून एकमेकांची मने हलकी केली.

आणि मग त्या दिवसापासून मी पूजादिदीला झवायला सुरुवात केली. पुढच्या ३/४ दिवसात जो एकांत आम्हाला मिळाला त्याचा फायदा घेत आम्ही भरपूर झवाझवी केली. पूजादिदीला झवण्याच्या माझ्या ज्या काही इच्छा होत्या त्या मी सगळ्या पूर्ण करून घेतल्या.

नंतरही मी जसा चान्स मिळेल तसे तिला झवत असे. जेव्हा जेव्हा पूजादिदी आमच्या घरी येई तेव्हा कसे ना कसे करून एकदा तरी मी तिला झवत असे. सगळ्यांच्या नकळत, चोरून गुपचूप झवण्यात किती मजा असते ह्याचा अनुभव मी अनेकदा घेतला.

जर बरेच दिवस तिला आमच्या घरी यायला जमले नाही की मी तिच्या घरी तिच्या सासरी जात असे. तिच्या नवऱ्याच्या बेडरूममध्ये मी तिला कित्येकदा गुपचूप झवले आहे. अनेकदा तिचे सासू, सासरे घरात असत आणि त्यांच्या उपस्थितीत मी तिला गुपचूप झवत असे.

मी तिचा भाऊ असल्याने आमच्या नात्याचा संशय घ्यायची काही गोष्टच नव्हती तेव्हा तासन तास जरी मी तिच्या बेडरूममध्ये असलो तरी त्याचे तिच्या सासू सासऱ्यांना काही वाटत नसे. अर्थात! आम्ही संशयाला जागा ठेवत नव्हतो. झवताना आवाज न करण्याची काळजी आम्ही घेत होतो.

पूजादिदी विजयबरोबरही झवाझवी करत राहिली. पण आता मी त्यांची झवाझवी गुपचूप बघत नव्हतो. पूजादिदीने मला झवायला दिले त्यानंतर मला त्यांची झवाझवी बघण्यात काही इंटरेस्ट राहिला नाही.

ब्लॅकमेल भाग : ४

आता पूजादिदी किंचित हालचाल करू लागली. तिच्या अंगाला चिकटलेलो असल्याने मला तो बदल जाणवत होता. मग मी खाली सरकलो आणि तिच्या पोटाचे चुंबन घेवू लागलो.तिच्या पोटाचा पूर्ण भाग चाटत, चुमत मी तिच्या बेंबीवर आलो. तिच्या बेंबीत जीभ घालून मी वर्तुळाकारपणे फिरवू लागलो. तिच्या...

ब्लॅकमेल भाग : ३

साधारण अर्ध्या पाऊण तासाने मी बेडवरून उठलो. टॉयलेटला जाऊन मी फ्रेश वगैरे झालो. पग पुन्हा माझ्या रूममध्ये येऊन मी माझे कपडे बदलले. काढण्यास सोपे जावे म्हणून मी एक टि-शर्ट आणि बर्म्युडा शॉर्ट घातली.आत मी मुद्दाम अंडरवेअर घातली नाही म्हणजे काढायचा त्रास नको. बर्म्युड्यात...

ब्लॅकमेल भाग : २

ती अजूनही बेडवर पाठमोरी पडलेली होती आणि आता किंचित वर होऊन वळून पाहिल्याने मला तिच्या डाव्या छातीचा गरगरीत उभार दिसला. गाऊनच्या गळ्यातून तिच्या उजव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरची पट्टी दिसली.माझी नजर एक दोन क्षण तिच्या उभारावर व पुढचे काही क्षण तिच्या काळ्या ब्रेसीयरच्या...

ब्लॅकमेल

एकदा जेव्हा विजय पूजादिदीला त्याच्या रूममध्ये झवत होता व मी गुपचूप खिडकीच्या वेंटीलेटर मधून त्यांची झवाझवी पहात होतो तेव्हा मी मोबाईलच्या कॅमेऱ्या मधून त्यांच्या झवाझवीचे काही फोटो काढले.विजय आमच्या घराशेजारी राहणारा टकार मुलगा. माझ्या मोठ्या बहिणीचे पूजादिदीचे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!