एकदा काय झालं भाग : ३

आश्चर्य म्हणजे माझी बहीण चेअर फिरवत माझ्या बाजूला वळली. म्हणजे छाती चोखायला द्यायला माझ्याबरोबर तीही फार उत्सुक होती. मी लगेच तिच्या पुढे गुडग्यावर बसलो. मग हात वर नेऊन मी पुन्हा तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले व काही क्षण मी त्यांना दाबत राहिलो.

मघाशी जेव्हा मी तिची छाती दाबत होतो तेव्हा मी तिच्या मागे उभा होतो तेव्हा आम्हाला एकमेकांच्या चेहऱ्यावरचे भाव दिसत नव्हते. पण आत्ता ह्या पोजीशनमध्ये आम्ही एकमेकांकडे बघू शकत होतो. माझी बहीण माझ्याकडे रोखून बघत होती आणि मी तिच्या डोळ्याला डोळा भिडवत तिची छाती दाबत होतो.

मग मी तिच्या नाईट गाऊनचे पुढचे हूक काढायला सुरुवात केली. एक एक करत मी तिच्या गाऊनचे वरचे ३/४ हूक काढले आणि गाऊन तिच्या छातीवरून बाजूला केला. आता मला तिचे ब्रेसीयरमध्ये कसलेले उभार दिसत होते.

मी तिच्या कंबरेवरून तिच्या दोन्ही बाजूने माझे हात तिच्या पाठीवर नेले आणि तिच्या ब्रेसीयरचा हूक मी काढला. मग मी तिची ब्रेसीयर तिच्या छातीवरून वर केली. आता माझ्या बहिणीच्या छातीचे प्रमाणबद्ध उभार माझ्या नजरेसमोर नग्न झाले होते.

एकदम सेक्सी आणि मादक दिसत होते तिच्या छातीचे उभार! गोल गरगरीत उभार आणि त्याच्यावर डार्क ब्राऊन कलरचा अरोला व त्याच्या मध्यावर टपोरा निप्पल. उत्तेजनेने तिचे निप्पल ताठरलेले होते. जराही न लाजता माझी बहीण मला आपली छाती दाखवत होती.

“वाऊ! दिदी. सुपर्ब! मस्त छाती दिसते तुझी!” मी चमकत्या डोळ्याने तिच्या छातीचे निरीक्षण करत म्हणालो.

त्यावर ती अभिमानाने हसली आणि तिने आपला गाऊन अजून बाजूला केला व ब्रेसीयर उभाराच्या वर पकडून ती मला दाखवू लागली. त्यावरून हे स्पष्ट होत होते की मला छाती दाखवायला आणि चोखायला द्यायला ती फारच उत्सुक होती.

जरी आज माझी बहीण मला झवायला द्यायला तयार झाली नाही तरी आज मी बरेच काही मिळवले होते. आज मी तिच्याशी झवण्याची गोष्ट स्पष्टपणे बोललो, तिची छाती आज मी मनसोक्त दाबली आणि आता तिची छाती मी चोखणार होतो.

मला खात्री होती की असे काही करून करून शेवटी ती मला झवायला नक्कीच देणार होती तेव्हा मी त्या आशेने माझे प्रयत्न चालू ठेवले.

मी हात पुढे करून तिच्या छातीचा एक उभार तोलला आणि पुढे झुकत मी माझे ओठ त्यावर ठेवले. मग ओठ विलग करून मी तिच्या छातीवरचा निप्पल तोंडात घेतला व चोखू लागलो. माझा दुसरा हात मी तिच्या दुसऱ्या उभारावर नेला आणि मी तो उभार दाबू लागलो.

उत्तेजनेने तिचे अंग थरारले आणि तिच्या अंगावर काटा उभा राहिला. त्यावरून सिद्ध होत होते की तिला माझ्या चोखण्याची मजा वाटत होती. मी तोंड अजून वासले आणि तिच्या उभाराचा अजून भाग माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

मी मुद्दाम जोराने चोखत नव्हतो कारण मला तिची छाती दुखवायची नव्हती तर फक्त तिला माझ्या चोखण्याची जाणीव करून द्यायची होती. मग थोडा वेळ तसे चोखल्यानंतर मी माझी उत्कटता वाढवली. मी तिच्या छातीचे उभार आता अधीरपणे चोखू लागलो.

कधी जि‍भेने मी तिचा निप्पल डिवचवू लागलो तर कधी तिचे निप्पल ओठात पकडत तर कधी दातात पकडत मी चावू लागलो. ती उत्तेजनेने विव्हळू लागली. मी तिच्या उभारावरून तोंड उचलले आणि वर तिच्याकडे पाहिले. तिने आपले डोके मागे पाडले होते व डोळे मिटून घेतले होते.

“दिदी, फार मजा वाटते तुझी छाती चोखायला,” मी तिला म्हटले आणि पुढे विचारले, “तुला कसे वाटते? मी करतोय ते तुला आवडले का??”

“ओह येस, सागर!” तिने डोळे तसेच मिटून ठेवत मला उत्तर दिले, “फारच छान! छान चोखतोस तू! अजून चोख ना माझी छाती.”

मी उठलो आणि तिच्या अंगावर झुकत तिच्या चेहऱ्याजवळ मी माझा चेहरा नेला. मग हळूच मी तिच्या हनुवटीवर माझे ओठ टेकवले. तिने सावकाश डोळे उघडले आणि आमची नजरानजर झाली. मी ओठ वर नेत तिच्या ओठावर ठेवले. तिच्या तोंडातून एक सुस्कारा बाहेर पडला! मग मी माझ्या बहिणीच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो. तीही मला प्रतिसाद देऊ लागली. जेवढ्या उत्कटतेने मी तिचे चुंबन घेत होतो तेवढ्याच उत्कटतेने ती आपले ओठ माझ्या ओठांवर दाबू लागली.

मी जीभ बाहेर काढून तिच्या ओठांमध्ये सारायचा प्रयत्न केला. काही क्षण तिने आपले ओठ दाबून धरले पण शेवटी तिने ते विलग केले आणि मी माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली. पुन्हा काही क्षण माझ्या जी भेला तिच्या तोंडात मुक्तपणे फिरू दिल्यावर शेवटी तिने आपली जीभ माझ्या जी भेला भिडवली. मग नंतर आम्ही एकमेकांच्या जीभा चोखून चुंबन घेऊ लागलो. थोड्या वेळानंतर ती पुटपुटली,

“चोख ना रे माझी छाती! मलाही मजा वाटते जेव्हा तू चोखतोस तेव्हा.”

मग मी खाली झुकलो आणि माझ्या बहिणीच्या छातीचा दुसरा उभार तोंडात घेऊन चोखू लागलो. त्याच वेळी खाली मी तिच्या पायावरून आणि मांडीवरून हात फिरवायला सुरुवात केली. तिने पायाची हालचाल केली पण तिने मला रोखले नाही.

थोडावेळ मी तिच्या गाऊनवरून तिच्या पायावर हात फिरवला आणि मग मी तिच्या गाऊनमध्ये हात घालून तिचे पाय चोळू लागलो. तिच्याकडून कसलाही विरोध व मला थांबवण्याचा प्रयत्न झाला नाही तेव्हा मी गाऊनच्या आत हात फिरवत फिरवत वर आणला. प्रथम तिच्या पोटऱ्या मग गुढगे आणि मग तिच्या मांडया असे एक एका भागावर मी हात फिरवू लागलो.

जेव्हा माझा हात तिच्या दोन्ही मांडयांच्या मध्ये तिच्या आतल्या भागात शिरू लागला तेव्हा तिने पायाची हालचाल केली पण मला थांबवले नाही. म्हणजेच मी जे काही करत होतो त्याला तिचा विरोध नव्हता हे यातून सिद्ध होत होते. तेव्हा मी डेअरींग करत हात अजून वर नेला आणि तिच्या पुच्चीवर टेकवला. तिच्या पँटीजवरून तिच्या पुच्चीचा आकार मी चाचपला. तिची पँटीज किंचित ओली झाली होती म्हणजेच ती उत्तेजित झाली होती. मी तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवू लागलो. तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा, दोन्ही बाजूची पटले, त्यामधील उभी चीर आणि वरचा दाणा. असे सगळे काही मी चाचपत होतो, चोळत होतो. तिच्या तोंडातून स्पष्ट चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडत होते आणि तिच्या शरीराची सुक्ष्म हालचाल चालू होती.

मी तिची छाती चोखायचो थांबलो आणि तिच्याकडे बघू लागलो. तिने डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहिले. माझा हात अजूनही तिच्या पुच्चीवर होता आणि मी तिची पुच्ची पँटीजवरून कुरुवाळत होतो. काही क्षण आम्ही तसेच एकमेकांकडे पहात होतो आणि मी तिची पुच्ची चोळत होतो. मी जे काही करतो होतो ते ती थांबवत नव्हती म्हणजेच तिला ते हवे होते. लगेच मी तिला म्हणालो,

“दिदी, मी तुझी पँटीज काढतो.”

माझ्या बहि‍णीने चकार शब्द उच्चारला नाही आणि नुसतीच माझ्याकडे पहात राहिली. तिचा शांतपणा तिची संमती आहे हे गृहीत धरून मी हात हलवले आणि तिचा गाऊन तिच्या मांडयांच्या वर सरकवून तिच्या मांडया उघडया केल्या. मग मी हात दोन्ही बाजूने तिच्या कंबरेवर नेऊन मी तिच्या पँटीजच्या वेस्ट-बॅन्डमध्ये अडकवला आणि तिची पँटीज मी खाली खेचू लागलो. त्यावर मला प्रतिसाद देत ती थोडी वर झाली आणि तिने आपले नितंब वर उचलून मला त्या खालून तिची पँटीज ओढून काढायला मदत केली. तिची पँटीज काढून मी बाजूला टाकली.

मग मी तिला चेअरवर थोडी पुढे ओढली आणि मग मी तिच्या फाकलेल्या मांडयांमध्ये शिरलो. आणि मग मी पुन्हा तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने चोखू लागलो. आता माझी बहीण खाली नागडी असल्याने मला तिच्या पुच्चीवर मुक्तपणे हात फिरवायला मिळत होता. आता मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेत बोट घालून तिला बोटाने झवत होतो. माझ्या एका हाताने मी तिची पुच्ची झवत होतो आणि दुसऱ्या हाताने तिच्या एका छातीचा उभार दाबत होतो. तसेच तिचा दुसरा उभार मी तोंडात घेऊन चोखत होतो. एकाच वेळी मी माझ्या बहि‍णीला तीन ठिकाणी मजा देत होतो आणि त्याने ती कामोत्तेजित होत चालली होती. तिची पुच्ची चांगलीच ओलसर झाली होती.

मला माहीत होते की तिला मी काय करतोय ते दिसू शकत नव्हते तेव्हा मी माझा तिच्या छातीवरचा हात खाली नेला आणि हळु हळू माझ्या पायजम्याची बटणे काढली. मग आत हात टाकून मी माझ्या अंडरवेअरमधला लंड बाहेर काढला. माझा लंड चांगलाच कडक झाला होता व काही इंच दूर असलेल्या माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत जायला उतावीळ झाला होता. माझा लंड बाहेर काढून मी त्याला पोजीशन केले पण तिची पुच्ची बरीच वर होती तेव्हा तेथपर्यंत तो पोहचत नव्हता.

तेव्हा मी वेगळीच आयडीया केली. मी आता वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो व काही क्षणानंतर मी पुन्हा खाली होऊन तिची छाती चोखू लागलो. अश्या तऱ्हेने मी आळीपाळीने तिला किसींग करू लागलो व तिची छाती चोखू लागलो. तीन चार वेळा तसे केल्यानंतर पुढच्यावेळी तिला किसींग करायला वर होताना मी माझा लंड पकडला आणि तिला किसींग करता करता माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या ओलसर पुच्चीवर फिरवला.

माझी बहीण ताडकन उडाली जेव्हा तिच्या लक्षात आले की मी तिच्या जो दांडू फिरतोय तो माझा लंड आहे. तिने मागे व्हायचा प्रयत्न केला पण मी तिला दुसऱ्या हाताने जखडले होते व मी अतिशय उत्कटतेने तिच्या ओठाचे चुंबन घेत होतो. तिने एकदा दोनदा मला मागे सारण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला पण मी मागे होत नाही हे लक्षात आल्यावर ती गप्प झाली व मला हवे ते करू देऊ लागली. तिचा विरोध संपला आहे हे माझ्या लक्षात आले आणि मी बिनधास्तपणे माझा लंड तिच्या ओलसर पुच्चीवर वर-खाली फिरवू लागलो.

मनात आणले असते तर मी गपकन माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड घुसवून तिला झवायला सुरुवात करू शकलो असतो पण मला तिच्यावर जबरदस्ती करायची नव्हती. जोपर्यंत तिला वाटत नाही किंवा तिच्याकडून काही इशारा मिळत नाही तोपर्यंत मी तिच्या पुच्चीत लंड घालणार नव्हतो. मी मुद्दाम माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवरील दाण्यावर जास्त घासला जाईल याची काळजी घेत होतो जेणेकरून ती अजून उत्तेजित व्हावी.

शेवटी त्याचा परिणाम झालाच! मला अजिबात आश्चर्य वाटले नाही जेव्हा उत्तेजनेने तिने माझे नितंब धरले आणि मला अजून जवळ ओढून घेतले, जेणेकरून माझा लंड तिच्या पुच्चीत शिरावा. शेवटी तिला वाटलेच की माझा लंड पुच्चीत घ्यावा. आपल्या भावाचा लंड पुच्चीत घ्यावा. मग मी आरामात माझ्या बहिणीच्या पुच्चीच्या भोकात माझा लंड अर्धा-अधिक सारला. तिची पुच्ची चांगलीच ओलसर होती तेव्हा मला लंड आत सारताना त्रास पडला नाही.

एकदा काय झालं भाग : ४

वाऊऽऽऽऽ! काय फिलींग होते ते. माझ्या लंडाभोवती माझ्या बहिणीची पुच्ची. शेवटी एकदाचा माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत शिरण्यात यशस्वी झाला! काही क्षण मी तसाच तिच्या पुच्चीत अर्धा लंड घालून स्तब्ध उभा राहिलो व तिच्या पुच्चीच्या फिलींगची मजा घेत राहिलो. पण माझी बहीण...

एकदा काय झालं भाग : २

"तुला वेड लागलेय, सागर," तिने किंचित हसत म्हटले, "तू डोके फिरल्यासारखे काहीतरी बडबडतोय. तुला स्वत:च्या सख्ख्या बहिणीबरोबर सेक्स करावासा वाटतोय?" "अगदी खरे, दिदी." "तुला ना. त्या बिअरची नशा चढलीय. तेव्हा तू उत्तेजित झालाय. आणि असे काही चावट आणि पांचट बोलतोयस." "नाही,...

एकदा काय झालं

आमचे एक जवळचे नातेवाईक आहेत जे बॅंगलोरला राहतात. त्यांच्या मुलाचे लग्न होते व त्या लग्नाला आम्हाला जायचे होतो. सुरुवातीला आमच्या कुटुंबातील बरेच जण ह्या लग्नाला बॅंगलोरला जाण्यासाठी तयार होते पण काही ना काही कारणास्तव एक एक जण गळत गेला व शेवटी फक्त मी आणि माझी बहीण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!