गोवा ट्रीप भाग : ४

“कल्पना, विश्वास!” खोलीच्या बाहेरून रेखाचा आवाज आला, “उठलात का? ब्रेकफास्टसाठी जाऊयात का?”

“हो आई, आलोच २ मिनिटात.” कल्पना उत्तरली.

दोघेही कपडे घालून हॉटेलच्या रेस्तराँमध्ये गेले. तिथला अतिशय चविष्ट ब्रेकफास्ट खाताना कोणीच कोणाशी खुलेपणे बोलेना. तेव्हा हे अवघडलेपण दूर करण्यासाठी विश्वासनेच विषय काढला.

“आई, काल रात्री अचानक आम्ही असे तुमच्यासमोर सुरू झालो हे आमचे चुकले. व्हेरी सॉरी. पुन्हा असे होणार नाही. तू उठून आत गेलीस आणि डीसेन्सी पाळलीस पण आमचा ताबा सुटणे काही बरोबर नाही.” विश्वास एका दमात म्हणाला. आपल्या बोलण्यातून अतिशय चतुरपणे त्याने आपल्या सासूला हेही सांगितले होते की कल्पनासमोर काय सांगायचे आहे.

“अरे असे काय करता, तुमची काहीच चूक नाही. मी इथे येण्याआधीच नव्हते का म्हणले की मी कबाबमें हड्डी झाले आहे. खरं तर उगीचच आले मी.”

“नाही आई, तुझी काही चूक नाही. तुला सगळ्या गोष्टींचा पूर्ण आनंद घेता यायला हवा, म्हणून आम्हीच तर तुला आग्रह केला यायचा.” कल्पना बोलू लागली, “आम्ही इथून पुढे थोडी काळजी घेऊ. पण तू रागावली तर नाहीस ना?”

“वेडी की खुळी तू, रागवायचे काय त्यात? तरूण आहात तुम्ही. तारूण्य, गोवा, दारू असे सगळे एकत्र आल्यावर हे घडणारच होते. मला समाधान आहे की तुम्ही एकमेकांना असा आनंद देत आहात.” रेखा अगदी मोकळेपणे म्हणाली. पण तिने आपल्याला बघून आनंद घेतला अशी मनातली प्रतिमा पुन्हा डोळ्यांसमोर येऊन कल्पना उत्तेजित झाली.

“बघ, मी म्हणलो नव्हतो, तुझी आई अगदी समाधानी असणार काल रात्रीनंतर.”

विश्वास दिलखुलासपणे म्हणाला आणि कल्पनाला कळणार नाही अशा बेताने त्याने आपल्या सासूला डोळा मारला. रेखा लाजली. विश्वासच्या वाक्यानंतर तर कल्पना अधिकच उत्तेजित झाली. तिची योनी ओलसर झाली आणि स्तनाग्रे कडक झाली.

“असो, मी आता जरा या हॉटेलचा कॉम्प्लिमेंटरी असणारा मसाज घ्यायला जातोय, तुम्हाला यायचेय?” ब्रेकफास्ट संपवत विश्वासने विचारले. पण त्या दोघींनी मानेनेच नकार दिला. कदाचित त्यांना आता एकमेकींशी बोलायला जरा वेळ मिळतोय हे आवडले असावे.

“आई, तू खरंच रागावली नाहीस ना?” विश्वास गेल्यावर कल्पनाने पुन्हा विचारले.

“अगं माझी राणी, असे का बरं तुला वाटले?” आपल्या ज्यूसचा शेवटचा घोट घेत रेखाने विचारले.

“म्हणजे, कोणतीही आई पटकन रागावू शकते ना.”

“पण आपण कोणतीही आई-मुलगी असे थोडीच आहोत? आपले नाते वेगळं आहे. तसेही मुलीचे वय वाढल्यावर आई-मुलीचे नाते संपून मैत्रिणींचे नाते सुरू व्हायला हवे असे म्हणतात.” रेखा मोकळेपणे म्हणाली.

“हो, तू मला माझी मैत्रिणच वाटतेस.”

“तेच तर! आपण दोघी एकत्र बिकिनी शॉपिंगला गेलो, ती बिकिनी घालून इथे बीचवर फिरलो मस्त खुलेआम, हे काय पारंपरिक आई-मुलीसारखे नाते नाही.”

“खरंय तू म्हणतेस ते.”

“विश्वास हँडसम आहे आणि तू एकदम सेक्सी. दोघे लकी आहात की तुम्ही एकमेकांसाठी आहात. एकट्याने जगणे किती अवघड असते ते मला विचार.”

“तू कधीच एकटे वाटून घेऊ नकोस आई, आम्ही नेहमी आहोत तुझ्याबरोबर.” कल्पना एकदम रेखाचा हात हातात घेऊन म्हणाली.

“नाही नाही. तुम्ही असताना मला काय चिंता? मा‍झ्या सगळ्या गरजा तुम्ही पूर्ण करू शकता.” आपल्या आईच्या बोलण्यात चावटपणाचा भाव होता की काय या विचाराने कल्पना गोंधळली. रेखाला तिच्या अवस्थेची मजा वाटली.

“आणि खरं सांगू?” एखादे सिक्रेट सांगावे तसे आवाज कमी करत रेखा म्हणाली, “तू ज्या वेळेस गुडघ्यावर बसून विश्वासचे अऽऽ तोंडात घेतलेस, मी फारच टर्न ऑन झाले होते.”

“व्हॉट? तू हे काय बोलतेयस?” कल्पनाचे डोळे विस्फारले होते.

“काय झाले? मला वाटले आपण मैत्रिणी आहोत आणि एकमेकींना आपली सिक्रेट्स सांगू शकतो.”

“अगं हो पण हे जरा जास्त नाही का होते?”

“आपण सगळेच शेवटी नर-मादी आहोत. मनातल्या इच्छा आणि त्यातून निर्माण होणार्‍या भावना यावर कुठे आपला ताबा असतो?” रेखा सहजपणे म्हणाली, “समाजाने जे नियम केले त्याला त्या त्या वेळी काही कारणे होती. पण आता या गोष्टी फार रिलेव्हन्ट उरलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता या भाव-भावनांमुळे अपराधी वाटता कामा नये, असे भास्कर म्हणायचा.”

“बाबा असे म्हणायचे?” कल्पनाने आश्चर्याने विचारले.

“हो तर. तुझे बाबा फार फार प्रोग्रेसिव्ह आणि लिबरल विचारांचे होते. तुला जे सांगितले ते मी त्यांना सांगितले असते तर ते माझ्यासाठी खुशही झाले असते आणि मला नक्की माहीत आहे की ती प्रतिमा डोळ्यांसमोर आणून त्यांना इरेक्शनच आले असते!”

एखाद्या आठवणीत हरवून गेल्यासारखी रेखा बोलत होती. नंतर बराच वेळ दोघी काहीच बोलल्या नाहीत. ब्रेकफास्ट संपवून त्या आपल्या लक्झरी स्यूइटच्या दिशेने चालू लागल्या.

“मी एक सांगू?” स्यूइटचा दरवाजा उघडताना कल्पनाने विचारले.

“हं, बोल ना.”

“खरं तर तू आम्हाला बघून टर्न ऑन झालीयेस, या विचाराने सुद्धा मी सकाळी ओली झाले होते.”

“नॉटी गर्ल!” रेखा डोळे मिचकावत म्हणाली, “तू अगदी तुझ्या वडिलांसारखीच आहेस, प्लेझरसाठी जगाचे नियम झुगारून देणारी!”

“आणि आत्ताही मी फार ओली झालीये.” आत आल्यावर दरवाजा लावून घेत कल्पना म्हणाली. स्वत:चा खालचा ओठ मुडपून तिने तो हलकेच चावला. तिची ती कृती बघून रेखाच्या उत्तेजना चाळवल्या गेल्या. आता दूर राहणे असाह्य झाले.

रेखा आवेगाने आपल्या तरूण मुलीकडे झेपावली. दोघींचे ओठ भिडले. कल्पनाने तोंड उघडून आपली जीभ पुढे सारली. रेखानेही मग प्रतिसाद दिला. ती कल्पनाची जीभ चोखू लागली, पाठोपाठ आपली जीभ तिच्या तोंडात सारू लागली.

हे करत असतानाच कल्पनाने रेखाचे उभार असणारे स्तन कुस्करायला सुरूवात केली होती. रेखाचे हात कल्पनाच्या केसांमधून, तिच्या मानेवरून आवेगाने फिरत होते. एका क्षणाला काय झाले काय माहीत, पण रेखा एकदम विजेचा झटका बसल्यासारखी कल्पनापासून दूर झाली.

“कल्पना! आपण हे काय करतोय? हे चूक आहे, आई आहे मी तुझी.”

“आई कुठे? तू तर मैत्रिण आहेस माझी!”

“नाही नाही, हे चूक आहे!”

रेखा लॉन्जमधील सोफ्यावर बसली. याच सोफ्यावर काल रात्री तिने आपल्या जावयाचे शिश्न तोंडात घेतले होते. तिला ते एकदम आठवले. तिचा विरोध लटका पडू लागला. कल्पना तिच्यापाशी आली. दोन्ही हातात रेखाचा चेहरा धरून ती हलकेच तिला म्हणाली,

“एक ही लाईफ है, रिमेंबर?”

प्रश्न करून उत्तराचीही वाट न बघते कल्पनाने पुन्हा आपले ओठ रेखाच्या ओठांवर टेकवले. रेखाने या वेळी विरोध केला नाही. कल्पनाने आपल्या आईचा गाऊन काढून टाकला आणि तिला सोफ्यावर आडवे केले.

रेखाची स्तनाग्रे चांगलीच कडक झाली होती. कल्पनाने त्यांना चाटायला सुरूवात केली. रेखाच्या शरीरातून एक लहर गेली. कल्पना आता रेखाचे स्तन चोखू लागली होती.

रेखाने कल्पनाचे कपडे काढले. कल्पनाच्या दाट केसांमधून हात फिरवत ती तिला अजून जोराने स्तन चोखायला उत्तेजित करत होती. स्तनांपासून चाटत चाटत कल्पना खाली सरकली. रेखाची पॅन्टी योनिरसाने गच्च ओली झाली होती. त्यावरूनच योनिचे एक चुंबन घेऊन मग कल्पनाने पॅन्टी काढली.

आपली आई ती जागा नेमाने साफ करत असेल असे कल्पनाला वाटले नव्हते. पण केस नसणाऱ्या मऊसर फुगवट्याच्या बरोबर मध्ये असणारी लाल गुलाबी योनी भलतीच आकर्षक होती.

कल्पनाने आपल्या जि‍भेने रेखाचा योनिरस चाटायला सुरूवात केली. पण तिच्या जिभेचा स्पर्श होताच रेखाच्या तोंडून एक अस्फुट किंकाळी बाहेर पडली आणि अजूनच वेगाने योनिरस वाहू लागला. त्या रसाच्या गंधाने धुंद होत कल्पना अधिकच वेगाने योनी चाटू लागली. हलकेच मदनबिंदू चोखू लागली.

अतिसुखाने रेखा विव्हळत होती. मान मागे टाकून डोळे बंद करून ती पुरेपूर उपभोग घेत होती. एकदा, दोनदा नव्हे तर सलग चार वेळा रेखाची कामपूर्ती झाली.

रेखाने आपल्या मुलीचा चेहरा जांघ्यातून वर केला आणि स्वत:ची पोझीशन बदलली. ती उलटी झाली आणि आता तिचेही तोंड कल्पनाच्या योनिपाशी आले. इंग्रजीतल्या ६९ आकड्याची पोझीशन आली.

दोघींच्या जीभा एकमेकींच्या योनिला आणि मदनबिंदूंना उत्तेजित करून आनंद देऊ लागल्या. हाताने एकमेकींचे स्तन कुरवाळू लागल्या, अध्येमध्ये स्तनाग्रे बोटांच्या चिमटीत घेऊन हलकेच चिमटा देऊन उत्तेजना निर्माण करू लागल्या.

आई-मुलीचे नाते मैत्रिणीच्या नात्याच्या मार्गाने आता प्रेयसींच्या नात्यापाशी आले होते. दोघींनी पुन्हा पोझीशन बदलली आणि आता दोघींच्या योनी एकमेकींच्या योनिवर घासून त्या कामतृप्ती मिळवू लागल्या.

एकमेकींच्या चेहऱ्यावरचे आनंद बघून त्या पुन्हा पुन्हा उत्तेजित होत होत्या. पराकोटीच्या आनंदानंतर एका क्षणी चित्कारत, विव्हळत मायलेकी थांबल्या. दोघींनी पुन्हा एकवार रसरसून चुंबन घेतले.

“थँक यु, कल्पना” रेखाने कृतज्ञतेने म्हणले.

“ट्रस्ट मी, इट वॉज ऑल माय प्लेझर मॉम!” कल्पनाने आपल्या आईच्या गालाचा मुका घेतला.

दुपारच्या जेवणानंतर थोडावेळ आराम करून कल्पना, तिचा नवरा विश्वास आणि कल्पनाची आई रेखा तिघेही बीचवर गेले. सूर्यास्ताला कललेला सूर्य फार छान दिसत होता. समुद्रावरून येणारे वारे सुखद वाटत होते.

बीचवरच्या शॅकमध्ये एक म्युझिक बँड इंग्रजी-कोकणी भाषेतली सुंदर गाणी गात होता. वातावरण, समोरचे सुंदर दृश्य आणि संगीत यांचा आस्वाद घेत तिघेही बिअर पीत होते.

आदल्या रात्री आपण आपल्या सासूबरोबर केलेली मजा आठवून विश्वासला छान वाटत होते आणि तो तिच्याकडे काही चोरून कटाक्ष टाकत होता. थोडी फार लाजत तीही त्याला प्रतिसाद देत होती.

दुसरीकडे आपल्या आईबरोबर आज सकाळी केलेली मजा आठवून कल्पनाही अगदी हेच करत होती. रेखाला त्या दोघांनाही प्रतिसाद देताना फारच मजा येत होती.

अधून मधून ती हलकेच टेबलखालून आपला पाय त्या दोघांच्या पायावरून फिरवून त्यांना उत्तेजित करत होती. ते दोघेही एकमेकांपासून आपल्याबरोबरचे संबंध लपवत आहेत हे बघून तला हसूही येत होते आणि या थोड्या लपवाछपवीमुळे थ्रील सुद्धा वाटत होते.

गोवा ट्रीप

विश्वास आणि कल्पना यांचे लग्न होऊन आता २ वर्षं झाली. दोघे एकत्र कॉलेजमध्ये शिकत असतानाच प्रेमात पडले आणि मग त्यांनी लग्न करायचे ठरवले. कॉलेज झाल्या झाल्या दोघांनाही चांगल्या नोकऱ्या लागल्या होत्या. लग्नानंतर दोघेही आपल्या नोकरी निमित्त मुंबईहून पुण्यात येऊन स्थायिक...

गोवा ट्रीप भाग : २

कल्पना आणि विश्वासच्या कामांमुळे त्यांचा अनेक देशांतल्या लोकांशी संपर्क येत असे. एकुणात त्यांचे मित्रमंडळीही कॉस्मोपॉलिटिन होते. त्यामुळे असा गालाचा मुका घेण्याची दोघांनाही सवय होती. त्यामुळे आत्ताची विश्वासची कृती नेहमीचीच असली तरी घडल्या घटनेच्या आणि संभाषणाच्या...

गोवा ट्रीप भाग : ३

विश्वासला समजेना आता काय करायला हवे. त्याने कल्पनाला रोखण्याच्या आत तिने त्याचे शिश्न चोखायला सुरूवात देखील केली होती. तिथून आता उठून जायला हवे, असे रेखाला तिचे एक मन सांगत होते. पण दुसर्‍या मनाला ते पटत नव्हते. समोर जे दृश्य दिसत होते ते सोडवत नव्हते. ते बघून रेखाचा...

गोवा ट्रीप भाग : ५

"मी आता जरा थोडा वेळ समुद्रात पोहून येतो." विश्वास म्हणाला. त्याने आपल्या अंगातला टी-शर्ट काढून खुर्चीत ठेवला. आपली हाफ पॅन्ट सुद्धा काढली. आतल्या स्विमिंग ट्रंकवर तो समुद्राच्या दिशेने निघून गेला. रेखा आणि कल्पना दोघीच उरल्या तिथे. रेखाने विश्वासवरून नजर काढून आता...

गोवा ट्रीप भाग : ६

गोव्यातले सगळे दिवस कसे गेले समजलेच नाही. खाणे-पिणे, हुक्का, समुद्रात मनसोक्त डुंबणे आणि सोबतच कल्पना, विश्वास आणि रेखा यांच्या नात्यांत आलेला एक खास मोकळेपणा. आपल्या आयुष्यात आपण एकाच वेळी बायको आणि तिची कमालीची आकर्षक आई यांच्याबरोबर गोव्यात धमाल करू, हा विश्वासने...

गोवा ट्रीप भाग : ७

दोघांनी रसरसून चुंबन घेतल्यावर मग ते दोघे मिळून कल्पनाच्या योनिला चोखू लागले. त्यांची जीभ तिच्या योनिच्या पाकळ्यांवरून फिरत होती, मध्येच कधी योनित आत जात होती, त्यांचे ओठ कल्पनाच्या मदनबिंदूला रगडत होते आणि मध्ये मध्ये ते आपापसातही चुंबन घेत होते, एकमेकांच्या जीभा...

गोवा ट्रीप भाग : ८

कसिनो ब्लू लगून हा एक उंची कसिनो होता. विश्वासने आज एक खास लिमोझिन बुक केली होती कसिनोला न्यायला आणि परत आणायला. दरवाज्यावर एक काळ्या टी-शर्ट मधला आडदांड बाउन्सर उभा होता. डोळ्यांला काळा गॉगल आणि कानात ब्लूटूथ हेडफोन्स. लिमोझिन येताच तो अदबीने पुढे झाला आणि त्याने...

error: नका ना दाजी असं छळू!!