लग्नाची वरात | भाग ३

त्याच्या शरीरावरील अत्तराचा गंध तिच्या नाकपुड्यांत शिरू लागला. प्रत्येक श्वासासह तिची छाती आणखी जोरात धडधडू लागली आणि काही क्षणातच कपाळावरील त्याचे ओठ खाली येत तिच्या गुलाबी ओठांवर आले. ओठांच्या पाकळ्या दूर करत तिने त्याच्या खालच्या ओठाला आपल्या ओठांच्या कात्रीत पकडून चुरपू लागली.

काही मिनिटे अधाशासारखे एकमेकांच्या ओठांचे रस प्राशन करून त्यांनी आपले ओठ मोकळे केले. अंधुक उजेडात एकमेकांचे चेहरे स्पष्ट दिसत नसले तरी दोन्ही शरीरांना एकमेकांची ओढ मात्र लागली होती.

त्याचे लांब केस तिच्या गालांवर येत होते. त्या केसांच्या टोकांचा स्पर्शदेखील तिला उत्तेजित करत होता. चुंबनाच्या आवेगात त्याच्यातील पुरुषत्वाची जाणीव सुद्धा तिला झाली आणि ती जाणीव होताच ती आपल्या नशीबावर खूप खुश झाली.

हळूहळू त्याने आपला चेहरा खाली आणला आणि तिच्या मानेवर चुंबन घेऊ लागला. तिच्या हातांची बोटे त्याच्या लांब केसात फिरत त्यांना कुरवाळू लागले. मध्येच त्याचे डोके दाबत त्याला आणखी आपल्या जवळ ओढायचा प्रयत्न करू लागली.

मानेवरील त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाने आणि ओलाव्याने तिच्या शरीरावर रोमांच उभे होऊ लागले. मानेवरील ओठ हळूहळू खाली आणत त्याने तिच्या छातीवर टेकवले. खोल गळ्याच्या चोळीतून तिच्या वक्षांच्या दरीत चेहरा लपवत त्याने चुंबन घेणे सुरू केली. छातीवरील त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाची जादू तिला खाली आपल्या योनित जाणवू लागली.

काही मिनिटांनंतर छातीवरील ओठ खाली ओटीपोटावर स्पर्श करताच तिच्या उत्तेजनेच्या सीमा राहिली नाही. उत्तेजनेने सित्कारत तिने त्याचे डोके आपल्या बेंबीजबळ दाबले. तोंडून निघणाऱ्या सुस्कारात क्षणोक्षणी वाढ होऊ लागली.

उत्तेजना सीमेपलीकडे जाऊ लागली. तिच्या मदमस्त शरीराचे रसपान करताना तोदेखील काळ वेळ विसरला होता. लागलीच त्याने तिच्या लेहंग्याचा नाडा सोडला आणि पुढच्याच क्षणी त्याला पायांतून ओढून काढून टाकला. लेहंग्याबरोबर कंबरपट्टासुद्धा निघून खाली आला.

एसीच्या गारव्याने म्हणा की उत्तेजनेने म्हणा, तिच्या मांड्यांवरील बारीक लव उभी होऊ लागली. तिचा कंबरपट्टा आणि लेहंगा बर्थखाली लोटून तो उभा झाला आणि स्वतःलाही कपड्यांतून मुक्त करत तिच्या पायात आला.

तिच्या मदनकुंभावर असलेली तिची लाल पॅन्टी योनिरसाने पूर्ण ओली झाली होती. चेहरा खाली करत त्याने आपले नाक तिच्या पॅन्टीवर टेकवत लांब श्वास घेतला. तिच्या मदनरसाचा गंध जणू त्याला वेडावून गेला. दुसऱ्याच क्षणी त्या पातळ कापडाला बाजूला सरकवत त्या मदनरसाचा आस्वाद घेऊ लागला.

“आह्ह्ह्हऽऽऽ आईऽऽऽ गऽऽ स्स्स्सऽऽऽ” त्या स्पर्शाने ती सित्कारली.

आपली जीभ तिच्या योनिपटलावर फिरवत त्यांना चाटू लागला. भगांकुराला आपल्या जिभेच्या टोकाने चाटत छेडू लागला. लागलीच आपल्या दोन बोटांनी तिचे योनिपटल फाकवत त्याने आपल्या जिभेला आतला मार्ग दाखवला.

त्याच्या त्या कृत्याने तिच्या सित्कारात चांगलीच वाढ झाली. त्याच्या जिभेच्या स्पर्शाने तिची योनिही त्याला भरभरून साथ देत रस सोडू लागली.

पाण्याच्या जिवंत झऱ्याप्रमाणे तिच्या योनितून मदनरस वाहत होता. त्या रसाची खारट चव जणू त्यालाही मंत्रमुग्ध करत होती. त्याने तिचे दोन्ही पाय वर उचलले तसे तिचे नितंबही वर उचलल्या गेले.

आपल्या हाताच्या दोन्ही पंजांनी तिचे नितंब दाबत, त्याने तिचे पाय आणखी फाकवले आणि आपले ओठ तिच्या मदनकुंभावर टेकवत तिचे रसप्राण करू लागला.

अध्येमध्ये येणाऱ्या स्टेशनवरील लाईट्सच्या प्रकाशाने कूप काही क्षणांसाठी उजळून निघायचा. पण त्यांना ना त्या प्रकाशाची गरज होती ना अंधाराची. त्यांनी तर गरज होती एकमेकांची, एकमेकांच्या सहवासाची!

ती आज एका वेगळ्याच दुनियेत विवरत होती. इतकी उत्तेजना तिने कधीच अनुभवली नव्हती. यापूर्वी तिने कित्येकदा आपल्या बोटांनी सुखाचा अनुभव घेतला असला तरी यासारखी उत्तेजना तिने कधीच अनुभवली नव्हती. त्याच्या जिभेच्या चाळ्यांनी ती एकदा गळली होती आणि दुसऱ्या स्खलनाच्या वाटेवर पादाक्रांत करत होती.

काही वेळाने तिच्या मांड्यांमधून त्याने आपले तोंड काढले. मग पाय खाली करत तिला बर्थवर बसवले आणि स्वत: तिच्या अंगावर आरूढ झाला. आपला चेहरा तिच्या चेहऱ्याजवळ नेत तो पुन्हा एकदा तिचे ओठ चुरपू लागला आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवत अलगद त्याचा हात तिच्या चोळीच्या बंधाशी खेळू लागला. लागलीच एक हिसका देत त्याने तिची चोळीची गाठ सोडली तशी चोळी क्षणार्धातच खाली पडली.

तिच्या अंगावरील दागिने एक एक करत तो त्यांना काढून बर्थखाली टाकू लागला. गळ्यातील नेकलेस, नाकातील नथ, बाजूवरचे बाजूबंद, तिच्या अंगावरील सर्वच दागिने त्याने काढून टाकले जणू त्याला त्यांच्यामध्ये काहीच अडथळा नकोसा वाटत असावा.

शेवटी त्याने आपला हात तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्रावर नेला तसा तिने त्याचा हात अडवला आणि मानेनेच मंगळसूत्र काढण्यास नकार दिला. त्यानेही तिच्या इच्छेचा मान राखत अंगावर केवळ मंगळसूत्र शिल्लक ठेवले.

अंगावरील सर्व दागिन्यांचा अडसर दूर झाल्यावर त्याची नजर आपल्या समोर बसलेल्या खऱ्या दागिन्यावर पडली. त्याची नववधू पूर्णपणे नग्नावस्थेत त्याच्यासमोर बसली होती.

खिडकीतून येणाऱ्या चंद्राच्या मध्यम प्रकाशात तिला त्याच्या नजरेतील चमक दिसली तशी ती लाजून चूर झाली पण तिच्या लज्जेची जराही पर्वा न करता त्याने आपली मान झुकवली आणि दुसऱ्याच क्षणी तो तिचे ताठरलेले निप्पल आपल्या ओठांनी चुरपू लागला.

“आहहहऽऽऽ स्स्स्स्सऽऽऽ!” सित्कारासह तिने त्याचा चेहरा आपल्या वक्षावर दाबला.

एक एक करत आळीपाळीने दोन्ही ताठरलेले निप्पल चुरपत तो तिला उत्तेजनेच्या शिखराकडे नेऊ लागला. तिकडे तो स्वतःही बराच उत्तेजित झाला होता. त्याने स्वतःला कसे काबू केले ते त्यालाच ठाऊक नव्हते पण आता त्याला स्वतःवर अजून ताबा ठेवणे कठीण होऊ लागले.

लागलीच तो उभा झाला आणि आपल्या अंगावरील एकमेव कापड, त्याची चड्डी, त्याने खाली खेचून पुन्हा बर्थवर आला आणि तिच्या पायांत येऊन बसला.

योनिवर त्याच्या ताठर लंडाचा स्पर्श होताच तिच्या अंगावर शहारे आले. पुढे येणाऱ्या क्षणांची वाट पाहत ती आपले पाय फाकवून बर्थवर लेटली होती. मनातील भावना आपल्या परमोच्च बिंदूवर होत्या. अचानक तिला आपल्या योनित एक वेदनेची कळ जाणवली.

“स्स्सस्स्सऽऽऽ आह्ह्हऽऽ हळूऽऽऽ!”

त्याने आपल्या दोन्ही ओठांनी तिचे ओठ घट्ट बंद केले आणि तिच्या किंकाळ्या त्याच्या तोंडात विरल्या. आपल्या कंबरेला हिसका देत तो इंच-इंच करत आपले शिश्न तिच्या योनित सारू लागला.


(क्रमशः)

लग्नाची वरात | भाग १

गाडी येण्याची घोषणा होताच प्लॅटफॉर्मवर प्रवाशांच्या हालचाली सुरू झाल्या. रात्रीचे पावणे दहा वाजले होते. गाडी नियमित वेळेपेक्षा एक तास उशिरा आली होती. सर्व प्रवासी डिसप्ले बोर्डंबर फ्लॅश होत असलेल्या कोच क्रमांकानुसार उभे राहून गाडीची वाट पाहू लागले. दहा वाजून पाच...

लग्नाची वरात | भाग २

"काय आई तू पण?" नणंद म्हणाली. दरम्यान ती नजर झुकवून ओढणीच्या आत केवळ मानेनेच होकार नकार दर्शवत होती. "हो! तुला काय? ती हेमांगी पण सुरुवातीला हिच्यासारखीच मान हलवायची पण आता बघ कशी झाली. मागच्या आठवड्यात तर कमालच केली बाई तिने, मोबाईलच्या नादात नीट तांदळातले खडे काढले...

लग्नाची वरात | भाग ४

ती तिची पहिलीच वेळ होती त्यामुळे तिची पुच्ची घट्ट होती. त्याच्या धक्क्यांना आपल्या पुच्चीत सामावून घेत ती विव्हळू लागली. इंच-इंच करत त्याने आपला लंड तिच्या पुच्चीत सारला आणि हळुवार धक्क्यांनी तो तिची पुच्ची सैल करत खूप प्रेमाने तिला झवू लागला. काही मिनिटे त्याचे...

लग्नाची वरात | भाग ५

बाहेर अजूनही अंधार होता. ट्रेन आपल्या गतीने धावत होती. मोबाईलमध्ये साडेपाच वाजत होते. म्हणजे पोहोचायला अजून अर्धा तास वेळ होता. तसं पाहता कूपचे दार केवळ टेकवले होते. पण बाहेरच्यांना ते माहीत नसावे. ती उठली तशी पुच्चीतून रात्रीच्या प्रणयाच्या वेदनेची गोड सणक...

error: नका ना दाजी असं छळू!!