लावण्यवती भाग : ४

खांद्यावरून हात टाकून त्याने तिचा उघडा दंड गच्च धरला होता. तिने अंग चोरून घेतले होते आणि डोळे मिटून मान खाली घातली होती. त्याने दुसऱ्या हाताने तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. नाजूक कोरीव ओठ थरथरत होते. जणू त्याच्या ओठांचा रस पिण्यासाठी ते अधीर झाले होते.

ती जोर जोरात श्वास घेत होती आणि त्यामुळे तिचे टच्च उरोज भराभर वरखाली होत होते. तिला असं वाटत होतं की तो आता तिच्या ओठांना ताब्यात घेईल पण तिला अचानक तिच्या गळ्यावर एक नाजूक स्पर्श जाणवला. जणू एखादा साप वळवळत तिच्या एका खांद्यावरून दुसऱ्या खांद्यावर गेला.

“स्सऽऽऽऽ” तिने ती उत्तेजित होत असल्याचं जाहीर केलं. तिचा सुस्कारा पूर्ण होतो न होतो तोच तिच्या उजव्या स्तनातून मेंदूपर्यंत झिणझिण्या आल्या.

“आऽऽऽऽ ई!” त्याने साडीवरूनच तिचा उजवा स्तन करकचून पिरगळला होता.

“वॉऽऽऽऽ व!” त्याच्या तोंडातून नकळत उद्गार बाहेर पडले. त्या झिणझिण्या शमतात न शमतात तोच तिच्या मानेवर तिला ओलसर नाजूक स्पर्श जाणवला. तो त्याच्या ओठांचा स्पर्श होता.

“अहाहाऽऽऽ हं ऽऽऽऽऽ!” तिला उत्तेजना असह्य होऊ लागली होती. तिला आवडू लागलं होतं.

तो अगदी अनप्रेडिक्टेबल होता. त्याची प्रत्येक चाल तिच्यासाठी अनपेक्षित ठरत होती. तिला याचीच खूप मजा वाटत होती. मानेची शीर त्याने आपल्या ओठात लपकली आणि जि‍भेने तो तिथे गुदगुल्या करू लागला.

“आऽऽऽ उंऽऽऽ!” तिलाही कळत नव्हते ती कशी सुस्कारत होती. त्याचे ओठ तिच्या मानेचा आणि उजव्या खांद्याच्या समाचार घेत होते आणि ती दातांनी आपले ओठ दाबून धरत आपले सुस्कारे आतल्या आत जिरवत होती.

अचानक मगाशी खांद्यावर झाला जसा स्पर्श तिला तिचा सपाट नाजूक पोटावर जाणवला. त्याचा उजवा हात तिच्या पदराखालून आत शिरून तिच्या पोटावर स्थिरावला होता. त्याची बोटे तिच्या पोटावर फिरत होती, तिच्या पोटावरच्या खळीशी खेळत होती आणि मानेवर चुंबनांचा वर्षाव सुरू होता.

ती फक्त आनंद घेत होती. त्याचा डावा हात तिच्या डाव्या खांद्यावर घुटमळत असल्याचं तिला जाणवलं. तो एकाच हाताने तिच्या साडीची पिन काढण्यासाठी धडपडत होता. त्याचा दुसरा हात तिच्या पोटावरून हटण्यास तयार नव्हता. शेवटी तिने स्वत: त्याला खांद्यावर ब्लाउजला लावलेली पिन काढण्यास मदत केली आणि तिचा तलम पदर तिच्या खांद्यावरून ओघळून मांडीवर पडला.

पदर खाली जाताच त्याचा डावा हात तिच्या खांद्यावरून ओघळून मागे गेला आणि तिच्या काखेतून पुढे येत तिच्या गोबऱ्या उरोजावर स्थिरावला. त्याच्या नाजूक स्पर्शांनी तिचे शरीर जाणून असंख्य वि‍जांनी भरून वाहत होते. तो हलक्या हातांनी तिचा उजवा स्तन कुरवाळू लागला. तिने तिचा उजवा हात त्याच्या खांद्यावरून मानेभोवती आवळत त्याला आणखी जवळ ओढले.

तिच्या डाव्या स्तनावर बाजूने त्याची छाती दाबली गेली. ती बेभान झाली आणि त्याला आणखी आवळू लागली. त्याला स्वत:च्या शरीरावर जोरजोरात दाबू लागली.

तो उजव्या हाताने तिचा स्तन ब्लाउज वरूनच कुरवाळत होता डाव्या हाताने तिची कमनीय कंबर घट्ट धरून तिला जवळ ओढत होता. तिची मान आणि खांदे चोखून चाटून लालभडक केल्या नंतर खाली घसरत त्याने आपली जीभ तिच्या स्तनांच्या मधल्या फटीत कोंबली.

तिला आपण जणू हवेत उडत आहोत असंच वाटत होतं. सेक्स तर खूप केला होता पण एवढी कामुकता ती बऱ्याच दिवसांनी अनुभवत होती. तिला कशाचेही भान राहले नव्हते. तिने आपला उजवा हात त्याच्या डोक्यावर ठेवला आणि त्याचे केस धरून ती त्याचे तोंड तिच्या उरोजांमध्ये दाबू लागली.

ब्लाउजच्या कडांच्या मधील भागात त्याने हल्ला चढविला होता. जेवढं मांस तोंडात येईल तेवढं आत ओढून तो जवळ जवळ तिला चावतच होता. ती उसासे टाकत त्याला प्रतिसाद देत होती.

तिच्या कमरेवरचा हात सोडून त्याने हात लांबवून तिची साडी व पेटीकोट मांडीपर्यंत वर केला. तिच्या गोऱ्या, मुलायम, भरलेल्या उजव्या मांडीवर तो हाताच्या बोटांनी गुदगुल्या करत होता.

तिला सुख असह्य होऊ लागलं होतं. तिच्या छातीवर होणार त्याच्या ओठांचा हिंसक हल्ला, उजव्या स्तनावर पडलेला त्याच्या छातीचा दाब आणि मांड्या आणि उरोजावर जलतरंगासारखी फिरणारी त्याची बोटे! तिला पुन्हा एकदा सोळावं लागल्याचा भास होत होता, असं वाटत होतं की ती पहिल्यांदाच या सुखाचा अनुभव घेत होती.

मांडीवर फिरणारा हात हळूहळू वर सरकत होता पण दोन्ही मांड्या चिटकून त्याचा जिथं जायचं होतं तिथला रस्ता आडवून बसल्या होत्या. इकडे चोखून चोखून त्याने तिचं छाताड लालबुंद करून टाकलं होतं.

मांडीवरचा हात काढून त्याने तिच्या साडीच्या निऱ्या सोडवल्या आणि पेटीकोटची नाडी सोडली. दोन्हीही थोडेसे लूज झाले. तिची आकाशी रंगाची चड्डी दिसू लागली. तिच्या नाजूक कमरेवर आणि पोटावर इलास्टिक रूतलं होतं त्याने तिच्या चड्डीला हात घातला. ती ओली झालेली होती! कापडाच्या आतल्या फटीचा अंदाज तो घेऊ लागला.

तिच्या खांद्याला ढकलून त्याने तिला सोफ्याला टेकवले आणि तिच्या छातीवरून घसरून तो तिच्या पोटावर आता चुंबने घेऊ लागला. तिला गुदगुल्या होत होत्या. ती गालातल्या गालात हसत होती. मधूनच तिच्या कपाळावर आठ्या पसरत तर कधी ती अचानक विव्हळत होती. तो तिच्या बेंबीत आपली जीभ घुसळत होता आणि दोन्ही हातांनी तिचे उरोज पिळत होता. ती त्याचे केस कुरवाळत होती. तो काही तिचं पोट सोडायला तयार नव्हता.

तिने एक एक करून आपल्या ब्लाउजची सगळी हुक्स काढली. पण तो तिच्या स्तनांवरची पकड ढिली करण्यास देखील तयार नव्हता. त्यामुळे तिला ब्लाउज उतरवता येईना. तिचे पोट चोखत त्याने तिच्या स्तनांना अक्षरश: चुरगाळून टाकले होते.

ती स्वत:चे केस मुळापासून मुठीत धरून ओढत आपल्या आवेगाला वाट करून देत होती. त्याच्या मनगटांना धरून तिने तिचे उरोज त्याच्या तावडीतून सोडविले. त्याने तिच्या कमरेला मिठी मारली. तिने दोन्ही हातातून तिचा ब्लाउज बाहेर काढत दूर भिरकावला.

पुन्हा त्याचे केस घट्ट धरत तिने त्याला स्वत:पासून दूर केले. जोराचा धक्का देऊन त्याला मागे सोफ्याच्या कडेवर पाडले. तो सोफ्यावर उताणा पडला. ती उठून उभी राहिली. साडी आणि पेटीकोट तिच्या पायात गळून पडले.

त्याने कल्पना केल्यापेक्षाही तिचे शरीर खूप जास्त आकर्षक होते. तिचे उरोज टच्च भरलेले होते. तिच्या त्या गुबगुबीत फुग्यांना त्या आकाशी रंगाच्या नाजूक नक्षी असणाऱ्या ब्राने कसेबसे थोपवून धरले होते.

तिचे पॅन्टीवर किंचित ओघळलेले पोट वगळता तिच्या शरीरावर कुठेही एकही वळी नव्हती. तिच्या स्तनांचा आकार तिच्या शरीराच्या मानाने थोडा मोठाच असल्यामुळे ब्रा तिच्या शरीराला घट्ट लपेटून बसली होती. पाठीवर, खांद्यांवर, काखेत आणि पुढे छातीवरही ती तिच्या शरीरात रूतली होती.

असं वाटत होतं की तिच्या उरोजांचं मांस थोपवून धरल्यामुळे तिची त्वचाही ताणली गेली होती. ब्रामधून उघड्या पडलेल्या तिच्या स्तनांच्या गोलांवर हिरव्यागार नसा स्पष्ट दिसत होत्या. स्तनांच्या खाली तिचे पोट आत गेले होते आणि कमरेवर किंचित फुगून तिच्या पॅन्टीवर ओघळले होते. तिची कंबर अतिशय बारीक होती आणि तिचे नितंब फुगून बाहेर आले होते.

स्तनांप्रमाणेच तिच्या नितंबांची त्वचा देखील ताणली गेलेली होती. मांड्याही तट्‍ट फुगल्या होत्या आणि गुडघ्याकडे जात लहान होत गेल्या होत्या. तिच्या योनिच्या अगदी जवळच तिच्या दोन्ही मांड्या एकमेकींना चिकटल्या होत्या.

ती एकेक पाऊल टाकत त्याच्याकडे येऊ लागली. तिचं पाऊल पडताच तिचे उरोज, तिचं पोट आणि तिचे नितंब थरथरत होते. तो तिच्याकडे पाहतच राहला. तीही आता त्याच्या थेट डोळ्यात रोखून पाहत होती.

त्याच्या जवळ जात तिने त्याच्या कमरेला हात घातला. त्याचा हात लगेच तिच्या स्तनाकडे सरसावला. तिने त्याच्या हातावर चापट मारून त्याला शांत पडून राहण्यास सांगितले.

त्याच्या टी-शर्टला हात घालून तिने त्याचा शर्ट काढून टाकला. सायकलवर बसावं तसं तिने आपला एक पाय उंचावून त्याच्या शरीरावरून पलीकडे टाकला व त्याच्याकडे पाठ करून ती त्याच्या छाती आणि पोटाच्या मधल्या भागावर बसली.

त्याच्या शरीराला तिच्या गुबगुबीत मांड्यांचा स्पर्श झाला. दोन्ही हातांनी तिने त्याची ट्रॅक पॅन्ट आणि अंडरवेअर दोन्हीही त्याच्या घोट्यांपर्यंत खाली ढकलले. त्याचा भला मोठा ताठरलेला भाला मुक्त होऊन डोलू लागला.

पाय फाकले गेल्यामुळे तिचे नितंब आणखीच उभारून बाहेर आले होते आणि कंबर आणखीच बारीक वाटत होती. तिच्या गोऱ्यापान पाठीवर रूतलेली तिची ब्रा अगदी खुलून दिसत होती. भल्या मोठ्या नितंबांच्या फटीतून उगवलेली तिच्या पॅन्टीची पट्टीही आकर्षक दिसत होती.

तो तिचे नितंब कुरवाळत होता चोळत होता. ती दोन्ही हातांनी त्याच्याशी मनसोक्त खेळत होती. मध्येच बोटांनी त्याच्या गोट्या कुरवाळत होती. कधी बोटांनी त्याच्या लिंगाचे टोक नाजूकपणे खाजवून गुदगुल्या करत होती. इकडे त्याने चावून, चोळून, चुरगाळून तिचे नितंब काळे निळे करून टाकले.

त्याने अचानक तिच्या उजव्या नितंबावर एक जोरदार चापट लगावली. तिने वळून मागे पहिले आणि ती खट्याळपणे हसली. मान वळवून ती खाली वाकली. आपली जीभ पूर्ण बाहेर काढून तिने त्याच्या लिंगाच्या अगदी टोकावर अलगदपणे टेकवले आणि गुदगुल्या करायला सुरवात केली.

आता सुख अनुभवण्याची पाळी त्याची होती. सरसरत एक विजेचा लोळ त्याच्या लिंगातून घुसून त्याच्या सर्वांगात पसरला. त्याच्या अंगावर काटा फुटला. त्याच्या लिंगाच्या सुपारीच्या कडांवर ती आपली जीभ अलगद फिरवू लागली. त्या नाजूक स्पर्शाने त्याला बेभान करून टाकलं.

लावण्यवती

गावात MIDC आल्यामुळे लोकांकडे पैसा बक्कळ झाला होता. बिना कष्टाचा पैसा खिशात न राहता डोक्यावर बसतो असं म्हटलं जायचं ते आता प्रत्यक्षात पहायला मिळू लागलं होतं. गावातल्या प्रत्येक दहा घरांमागे एक मंडळ आणि ग्रुप उगवले होते. दोन नंबरचा पैसा पाण्यासारखा घराघरातून वाहत होता....

लावण्यवती भाग : २

रात्रीचा कार्यक्रम उरकून दादा पहाटे पुन्हा गावात पोचला. तो येण्याआधी दोशीशी बोलून भय्याने सगळं फायनल करून घेतलं. पुन्हा संध्याकाळी सभा भरली. भय्या वाट पाहतच बसला होता. "भय्या हे घे आणि पुढचं बघ आता तू. पक्याकडून पाकीट घेऊन जा जाताना." दादाने एक फाइल त्याच्याकडे दिली....

लावण्यवती भाग : ३

खरं तर त्या दिवशी तिचं नाव ऐकल्यापासूनच त्याच्या डोक्यात तिचे विचार चालू झाले होते. तो तसाच उठला आणि गेस्ट हाऊसकडे गेला. दरवाजातून आत गेला. ती अंघोळ करून सोफ्यावर पडून टीव्ही पाहत बसली होती. ती त्याला पाठमोरी दिसली. तिचे केस ओले होते. बहुधा तिच्या शॅम्पूचा वास सगळीकडे...

लावण्यवती भाग : ५

नक्की काय होतंय हे त्याला कळतच नव्हतं. नकळत त्याचे हात तिच्या नितंबांवरून दूर होऊन त्याच्या मानेवर गेले. आता त्याला सुख सहन होईना. तसं तर अजून तिच्या ओठाचा स्पर्शच अजून त्याच्या लिंगाला झाला नव्हता. त्याच्या लिंगाच्या मुखाला जोडलेल्या शिरेवर आपली जीभ टेकवत ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!