मामाची मुलगी भाग : ३

तिच्या तोंडातून नकळत हुंकार बाहेर पडत होते. बरोबर आहे ना पहिलीच वेळ होती. “आई गं… आई … अरे बस कर आपल्याला खाली बोलावले आहे. उशीर झाला म्हणून कोणी तरी बोलवायला आले तर अवघड होईल…. बस कर रे… मला कंट्रोल झाले नाही तर मग झवल्याशिवाय नाही रे पडणार चैन…. ब… स… आ… आ…”

“बरं, पण तू बाथरूममध्ये पूर्ण कपडे काढून तसेच माझ्यासमोर जावे लागेल, मी पण तसेच करेन. मान्य आहे ना?” मी म्हणालो.

तिने लगेच चड्डी काढली आणि मा‍झ्या हातात देत म्हणाली, “बरं. ही घे काढली चड्डी. आता तरी जाऊ का?”

“जा.. जा..” असे म्हणत, मी तिच्या गांडीच्या गोळ्यावर हलकेच चापट मारली.

ती पटकन जाऊन आली. आता वेळ माझी होती. मी पण सर्व कपडे काढून कडक झालेला बुल्ला घेऊन ऐटीतच गेलो. तो माझा अवतार पाहून तिला हसू काही आवरले नाही. मी परत येईपर्यंत ती दुसरा ड्रेस घालून माझी वाट बघत बसली होती.

कडक झालेला बुल्ला साफ करून मी परत आलो व तसाच तिच्यासमोर उभा राहलो. ती त्याच्याकडे एकटक बघत म्हणाली, “अरे तुझा बुल्ला तर खूप मोठा आहे तोही लांबीने व जाडीनेही. मा‍झ्या पुच्चीच्या छोट्या बोळात हा कसा जाईल रे, खरंच खूप त्रास होईल का रे?”

“हो तर मग, तुझ्या पुच्चीचे म्हणशील तर ती लवचिक असते योग्य आकाराप्रमाणे ती मोठी व बारकी होते. सुरुवातीला होणारा थोडासा त्रास तेवढा सहन करावा लागतो, नंतर असते ती फक्त मज्जाच मज्जा.” असे म्हणत मी कपडे घालायला सुरूवात केली, बुल्ला मात्र कपडे पूर्ण घालेपर्यंत तसाच बाहेर काढून ठेवला होता. कारण ती त्याला हलकेच चोळत बसली होती.

त्यानंतर अगोदर ती खाली गेली तर थोड्या वेळाने मी. नाश्ता करत जरा इकडच्या तिकडच्या गप्पा मामी व आजी बरोबर मारल्या, मामा तर घरी नव्हतेच.

आज झालेला अभ्यास त्यांना दाखवला, त्यावर मामी म्हणाल्या, “तुम्ही आल्यापासून खूप अभ्यास चांगला घेतला, हिची खूप सुधारणा झाली आहे. आता जास्त खेळत जा. नाही तर म्हणाल सुट्टीत मामीने काम लावले. कॉलेज जर लवकर भरत नसेल तर आणखी दहा पंधरा दिवस रहा ना, नंतर सहा महिने तरी यायला जमणार नाही.”

मी म्हणालो, “मामी उलट अभ्यास करायला मलाच जास्त आवडते, तेच तर आयुष्यात महत्त्वाचे आहे. आणि त्याबद्दल तुम्ही मात्र वाईट वाटून घेऊ नका. उद्यापासून आम्ही जरा जास्त खेळत जाऊ. कॉलेज नेहमी उशिराच भरते त्यामुळे मी आणखी काही दिवस इथेच राहीन.”

मामी म्हणाली, “अहो, तिची कॉलेज मधील परीक्षा पुढील महिन्यात आहे तर बोर्डाची पाच महिन्यानंतर, तेवढीच तिलाही मदत होईल. बारावी नंतर ती तुमच्याच कॉलेजला यायचे असे म्हणत होती.”

मी म्हणालो, “मग तर चांगलेच आहे की, पण मार्क खूप चांगले लागतील.”

ती म्हणाली, “अरे तू काय काळजी करतोस तुझ्या कॉलेजमध्ये येण्यासाठी मी कितीही अभ्यास करण्यास तयार आहे. आणि तू बघच मी येणारच.”

“अगं ये न मी तुझी वाटच बघेन.” मी तिच्याकडे पाहून हसत म्हणालो.

तो दिवस आम्ही तसाच गप्पा मारण्यात घालवला. त्यानंतर रोजच आम्ही एकमेकांना मिठी मारून आनंद घेऊ लागलो, पण यापुढे जाऊ शकत नव्हतो. कारण त्यासाठी योग्य वेळ आलीच नव्हती.

असेच एके दिवशी आम्ही तिघे वरच्या मजल्यावर टीव्ही बघत बसलो होतो. आम्ही वर असलो की मी मुख्य दरवाजा नेहमीच आतून लावून घेत असे. ती व मी दोघेही चिटकून बसलो होतो तर मामाचा मुलगा मा‍झ्या मांडीवर झोपून टीव्ही बघत होता. थोड्या वेळाने तो झोपी गेला.

ती पाय पोटाशी चिटकून घेऊन बसली होती त्यामुळे तिच्या पुढच्या भागाचा आकार कपड्यावरूनच स्पष्ट दिसत होता आणि त्यातच पाय हलवताना कपड्याचा तुकडा तिच्या पुच्चीच्या चिरेत चिकटून बसला होता. खरंच काय तो आकार दिसत होता.

मी मधून मधून तिकडे बघायचो तसा मा‍झ्या बुल्ल्याचा आकार वाढू लागला होता. ती टीव्ही बघण्यात इतकी गुंग झाली होती की त्याकडे तिचे लक्षच नव्हते.

मी सारखा तिच्याकडे का बघतोय हे शोधात असताना अचानक तिची नजर खाली गेली तसे तिला सर्व समजले. तेव्हा तिने हलकेच मा‍झ्या गालावर चापट मारली व म्हणाली, “अरे चावट, काय बघतोय रे, खरंच तुला इतकी आवडती का रे ती?”

“तिला मिळवणे व तिच्यात बुल्ला घालणे हे तर प्रत्येक पुरूषाचे कर्तव्य आहे, नाही का?” मी विचारलं.

“बरं बरं समजले आम्हाला.” असे म्हणत तिने माझा हात अलगद तिच्या पुच्चीवर ठेवला व तो चिरेत अडकलेला पॅन्टचा कपडा काढण्यास सांगितले.

हात फिरवताना तो पृष्ठभाग इतका मऊ, आनंद देणारा वाटत होता की त्याचे शब्दात वर्णन न केलेलेच बरे. तो तुकडा जसा बाहेर काढला तसा तिच्या तोंडातून एक अस्पष्ट आवाज निघाला. त्याबरोबर मा‍झ्या शरीरातील रक्तही चांगलेच तापले होते. मामाच्या मुलाला मी खाली झोपवले व तिच्याकडे मोर्चा वळवला.

तिच्या पॅन्टची नाडी सैल केली व पुच्चीला मालीश करायला सुरूवात केली. चड्डी खाली करून मी पुच्चीच्या चिरेवर बोट फिरवू लागलो, तसे तिने माझे बोट त्या बोळावर ठेवले. मी बोट दहा पंधरा मिनिटे तरी मागे पुढे करत होतो तेव्हा कोठे तिने पाणी सोडले. काही वेळ ती निपचित पडून होती.

“अगं उठ ना, एवढा माझा बुल्ला चोखून दे.” असे म्हणत मी बुल्ला बाहेर काढला व तिच्या तोंडाजवळ नेला.

तिने लगेच त्याला चोखायला सुरूवात केली. पहिलीच वेळ होती की कुठल्या मुलीकडून बुल्ला चोखून घेत होतो. ती इतक्या अधाशाप्रमाणे त्याला आत बाहेर करत होती की तो आकाराने जास्तच वाढत होता. पाणी सोडण्याची जशी चाहुल मला लागली तशी मी तिचे डोके गच्च धरून बुल्ला पूर्ण ताकदीने आत रेटला. सर्व चीक एकदम तिच्या घशाच्या आत पडला, तिने तो गटकन गिळून टाकला.

आता अंगातील सगळे त्राण गेल्यासारखे वाटत होते, त्याच अवस्थेत मी तिच्या अंगावर झोपलो. बुल्ला पुच्चीवर विश्रांती घेत होता तर ओठ ओठावर टेकले होते. घट्ट मिठी मारून इकडे तिकडे आम्ही गोल गोल फिरत होतो.

एका कोपऱ्यात गेल्यावर मी तिचे पाय फाकवले तेव्हा पुच्ची बरोबर चिरेतून विभागली गेली व बोळ दिसू लागले होते. बुल्ला त्या बोळावर ठेवला तेव्हा ती म्हणाली, “घाल… घाल… झव मला… फाड माझी पुच्ची.. आता सहन होतं नाही… झव… आह… आह… घाल बुल्ला…”

ती पुच्ची जोरात बुल्ल्यावर आदळत होती. मी पण ताकतिने आत ढकलू लागलो पण बऱ्याच वेळानंतरही तो आत जात नव्हता, दोघांचीही पहिली वेळ होती ना.

“अग हा तर आत जात नाही, आपण दोन तीन दिवस यावर विचार करूया आणि त्यानंतरच नीट घालूया, चालेल ना?” मी म्हणालो.

“अरे आताच घालता आला तर बघ, मला सहन होतं नाही… झव रे… पुच्चीत बुल्ला घाल.” तिला आता सहन होतं नव्हते.

तो आत जात नव्हता म्हणून मी तिच्या मांड्या एकमेकांना चिकटवल्या व त्यात बुल्ला घालून तो मागे पुढे जोरात करू लागलो. आम्ही दोघांनीही एकदाच पाणी सोडले व तसेच एकमेकांच्या अंगावर विसावलो. थोडेसे शांत झाल्यावर मी उठून सगळी आवरा आवर केली. मामाच्या मुलाला उचलून दुसर्‍या रूममध्ये झोपवले व तिला साफ करण्यासाठी बाथरूममध्ये घेऊन गेलो.

बाथरूममध्ये गेल्यानंतर मी तिची पॅन्ट व चड्डी बाजूला काढून टाकली व टॉप हातात धरायला सांगितला. पुच्ची बल्बकडे करून उभारण्याचे तिला सांगितले. त्या उजेडाने पुच्चीवरचा बारीक केस न केस दिसत होता, तर मी बारकाईने निरीक्षण करत होतो.

त्या वेळेस मात्र मा‍झ्या तोंडाला पाणी सुटले, तसे मी ओठ त्या आकारावर टेकवले. तिचे पाय थोडेसे फाकवून पुच्चीच्या दोन्ही पाकळ्या बाजूला केल्या व तो सपक रस जि‍भेने चाटू लागलो. ती चित्कारली, “आह… आह… आई गं… हळूच चाट रे… खूप दुखत आहे..”

मी जीभ पूर्णपणे बाहेर काढून पुच्चीची प्रत्येक पेशी चाटत होतो चोखत होतो. चीक तर इतका गळत होता की मला ग्लासात घेऊन पाणी पिल्यासारखे वाटत होते. तिची ती घालमेल पाहवत नव्हती पण मला इतका जोर चढला होता की मी तोंडाने धक्के देऊ देऊ काम सुरू ठेवले होते. तो अवयव की जो लाल असतो, पूर्णपणे पांढरा पडला होता. तेव्हा कोठे मी चाटणे थांबवले.

ती इतकी थकली होती की त्याच अवस्थेत ती खाली बसली. मी पण तिच्याच समोर थोडा वेळ बसलो व नंतर खाली कोण आले आहे का ते पाहण्यास निघून गेलो. मामी व आजी बरोबर थोड्या गप्पा मारल्या, मामाच्या मुलाला खेळण्यास त्याच्या मित्राकडे सोडून आलो. यात तीन चार तास कसे निघून गेले ते समजलेच नाही.

मामाची मुलगी भाग : ४

मी जेव्हा परत आलो तेव्हा ती वरच्या मजल्यावर कुठे दिसली नाही म्हणून बाथरूममध्ये बघायला गेलो, तर ती त्याच अवस्थेत झोपी गेली होती. मी पटकन तिला उठवले. ती एकदम जागी झाली. "अरे, कधी झोपले ते समजलेच नाही, खूप कंटाळा आला होता म्हणून असे झाले. तू पण इथेच झोपला होता काय?" तिने...

मामाची मुलगी भाग : २

दोन वर्षानंतर मी तिला आमच्या नातलगांच्या एका कार्यक्रमात भेटलो, आमचे तेथे फक्त दहा मिनिटे बोलणे झाले. किती सुंदर झाली होती ती? गोरीपान तर ती अगोदरच होती पण तिने कमावलेल्या शरीराने तर मी अचंबितच झालो. असे वाटले की इथेच तिची चड्डी काढून मन भरेपर्यंत झवावे. मी नजरेने...

मामाची मुलगी

लहानपण म्हटले की पहिल्यांदा आठवते ती केलेली ती मज्जा, तो अज्ञानपणा आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांसमोर ते नागडे फिरणे. मी शिक्षणासाठी पाचव्या इयत्तेपर्यंत बाहेरगावी होतो त्यामुळे माझा आमच्या पाहुण्यांबरोबर जास्त संबंध यायचा नाही ना कोणाबरोबर जास्त ओळख होती. पण अपवाद होती ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!