मामाची मुलगी भाग : ४

मी जेव्हा परत आलो तेव्हा ती वरच्या मजल्यावर कुठे दिसली नाही म्हणून बाथरूममध्ये बघायला गेलो, तर ती त्याच अवस्थेत झोपी गेली होती. मी पटकन तिला उठवले. ती एकदम जागी झाली.

“अरे, कधी झोपले ते समजलेच नाही, खूप कंटाळा आला होता म्हणून असे झाले. तू पण इथेच झोपला होता काय?” तिने विचारले.

“अगं नाही, मी सगळी कामे करून आलो.” मी सांगितले.

“चल लवकर, माझी पुच्ची धुवायला मदत कर.” असे म्हणत तिने अंगावरची राहलेली कपडे काढून टाकली.

मी गरम पाण्याचा नळ चालू केला व तिच्या अंगावर पाणी टाकू लागलो. तिने साबणाने सगळे अंग धुतले व अंग पुसण्यासाठी टॉवेल मागितला. मी तो दिल्यानंतर ती सर्व अवयव कोरडे करत होती.

अंगाला टॉवेल गुंडाळून ती रूममध्ये आली व माझ्यासमोरच सगळे कपडे घालू लागली. त्यानंतरचा सगळा दिवस आम्ही मनापासून अभ्यास केला. दोघांचेही मन शांत झाल्यामुळेच अभ्यास चांगला झाला.

नंतर तीन चार दिवस मी रोज पुच्चीचे निरीक्षण करायचो व बुल्ला घालायचा प्रयत्न करायचो. आता सगळे नीट समजले होते म्हणून दुसर्‍या दिवशी झवायचेच असे ठरवले.

रोज रात्री वरच्या मजल्यावर मी, मामा बेडवर तर मामी व ती आमच्या शेजारी खाली झोपायच्या तर आजी व मामाचा मुलगा शेजारील रूममध्ये आणि आजोबा खालच्या मजल्यावर झोपायचे. पण त्या रात्री शेतातील पिकांचे काम असल्यामुळे आजी आजोबा व काही नोकर शेतातील घरात राहणार होते. तसे शेतातील घरही खूप मोठे व प्रशस्त होते.

त्यामुळे आम्ही सर्व जण वरच्या मजल्यावर एकाच रूममध्ये झोपलो. आम्ही दोघे कंटाळा आल्यामुळे जरा लवकरच झोपी गेलो. रात्री एकाच्या सुमारास मला जाग आली, खूप जोरात लघवी लागली होती.

रात्री जास्त पाणी पिण्याचा हा परिणाम होता. तसेच झोपीतच मी बाथरूममध्ये गेलो काम उरकले व परत आलो. आत आल्यानंतर बघतोय तर मामा तेथे झोपेलेले नव्हते, आणखी नीट बघितलं तर मामीही कुठेच दिसत नव्हत्या. होतो फक्त आम्ही तिघे बारके.

मी पटकन खालच्या मजल्यावर जाऊन बघितलं तर एका रूममधून हसल्याचे आवाज येत होते, मला काय समजायचे ते समजले होते. आमच्या मी तसेच वरी गेलो व तिला उठवले आणि म्हणालो,

“ए खाली चल न तुला मज्जा दाखवायचीय, लवकर चल.”

“का रे उगीच झोपमोड करत आहेस, इतक्या रात्री काय काम आहे.” ती म्हणाली.

“चल तर खाली.” असे म्हणत मी तिला खाली ओढतच आणले.

त्या रूमच्या दरवाजा जवळ हळूच उभे राहलो. आतून बोलल्याचा आवाज येत होता.

मामी किंचाळत होती, “अहो तुमचा बुल्ला नीट आत घाला ना, सारखा बाहेर निसटतोय. आपल्याला झवून चांगले पाच दिवस झाले.”

“हो गं, आज सगळे लवकर झोपले म्हणून वेळ मिळाला. हा घे आत घातला.” मामा आणखी जोर लावत असतील.

“झवा… पचाक… पाचाक… आह…” मामीचा आवाज वाढत होता.

ती दरवाज्याला कान लावून ऐकत होती. मी तिच्या मागे जाऊन उभा राहलो, कमरेत हात घातला व गांड बुल्ल्यावर दाबली. पूर्ण ताकदीने मी बुल्ला पुढे सरकवला, तो तसाच आत शिरला. पण तिने मला वर चालण्याची खूण केली, तसे मी पाठीमागे सरलो. ती पटपट वर जायला लागली, तिच्या गांडीच्या चिरेत अडकलेली ती कपडे पाहून माझं अंग शहारलं.

आज रात्रभर हे दोघे वर येणार नाहीत असा माझा अंदाज होता, त्यामुळेच तिला रात्रभर झवायचे मी मनाशी पक्के केले. वर जायचे दार लावून घेतले, मामाचा मुलगा झोपलेल्या रूमला बाहेरून कडी लावली व तिला घेऊन त्या कोपऱ्यातल्या रूममध्ये गेलो. आता कुठे रात्रीच्या दीड वाजले होते.

तेथे ती बेडवर बसली होती मी आत आल्या आल्या गोड हसली.

“आज हे सर्व पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष ऐकले रे बाबा!” असे म्हणत तिने पळत येऊन मला मिठी मारली, तीही अगदी घट्ट मिठी.

दोघांचेही अंगाला अंग भिडले, ओठ ओठावर टेकले. त्या रूममध्ये फक्त आमच्या दोघांच्या श्वासाचा आवाज येत होता. माझा हात तिच्या मागच्या बाजूने मुंगीच्या गतीने फिरत होता.

कदाचित तो पण तिच्या शरीराचा मनमुराद आस्वाद घेत होता. शेवटी तो तिच्या कंबरेवर येऊन थांबला. मी हलकेच तिला माझ्याकडे ओढले, तिच्या पुच्चीचा गरमपणा लगेच मा‍झ्या बुल्ल्यात भिनला. इतक्या दिवस फक्त मुलीच्या शरीराच्या गरमाई बद्दल ऐकत होतो पण आज प्रत्यक्ष अनुभव घेत होतो.

मी माझी कंबर हळूच वर उचलायचो व तिच्या पुच्चीवर घासायचो, काय ते फिलिंग होतं! काय तो आनंद सगळे नुसते अवर्णनीय! शरीर बधिर झाल्यासारखे वाटत होते तर आतापर्यंत दोन वेळेस पूर्ण दाबाने चीक गळाला होता. माझे जेव्हा तिच्या पॅन्टकडे लक्ष गेले तर काय ती गुडघ्यापर्यंत पूर्णपणे चिकट झाली होती व मांडीला चिकटून बसली होती.

“अरे आणखी किती वेळ असा मोघम आनंद घ्यायचा, बघ ना अडीच वाजले आहेत. वेळ कमी आहे रे, तू मला कधी झवणार आहेस. माझी पुच्ची बुल्ल्यासाठी किती उताविळ झाली हे तुला सांगू तरी कसे. सगळे गुप्त अवयव कसे बधिर झाल्यासारखे वाटत आहेत. त्यांना फक्त तुझ्या शरीराचाच स्पर्श समजतोय.”

“झव रे… झव मला… उगीच तापवून ठेऊ नकोस… तुला एका मुलीची भूक नाही समजणार. किती दिवस झाले या क्षणाची मी वाट बघितली. काय काय करायचे याचे किती तरी वेळेस चिंतन केले. किती वेळेस तुझ्या नावाने पुच्चीवरून बोट फिरवले, ह्याची मोजदादच मीसुद्धा करू शकले नाही.”

“अग माझी अवस्था काही तुझ्यापेक्षा वेगळी नव्हती गं. सारखी तुझी आठवण येत होती, मनात तुला किती वेळेस झवले हे मी पण सांगू शकणार नाही.” असे म्हणत मी तिला अलगद बेडवर निजवले व तिची एक एक कपडे काढायला सुरूवात केली.

तिनेही माझी कपडे काढण्यास मदत केली ती पूर्णपणे नग्न होईपर्यंत. ती नग्न पुच्ची बघून तेथील केस मी हळूच ओढले. दोन्ही पाकळ्या अगदी अलगद बाहेर येत होत्या.

“अरे हळूच ओढ रे, खूप दुखत आहे आहे.” तिचा तुटकसा आवाज ऐकू आला. मी दोन्ही पाकळ्या फाकवल्या व खालच्या बोळाचे नीट निरीक्षण केले. तिचे सील आणखी अबाधित होती. त्या पडद्याला खालच्या बाजूला बारीकसे छिद्र दिसले, मासिक पाळी मध्ये घाण द्रव बाहेर येण्यासाठी ते निसर्ग निर्मित‍च होते.

“मी बुल्ला आत घालायलो आहे. थोडा वेळ त्रास होईल. मी मा‍झ्या परीने सर्व नीट करण्याचा प्रयत्न करीन. तू उगीच आरडाओरडा करू नकोस.” असे म्हणून मी बुल्ला हलकेच आत घातला व अगदी पद्धतशीरपणे तो आत बाहेर करू लागलो. तिसर्‍या धक्क्याला रक्ताचा एक एक थेंब पाहेर पडू लागला.

“अं… आई… मेले रे… खूप दुखतंय… अगदी आग आग होतेय… सऽऽ” ती चित्कारली.

अर्धा तासानंतर बुल्ला पूर्ण आत गेला, पाणी सुटणार हे लक्षात आल्यावर मी आणखी जोरदार त्याला आत घातले तसे सर्व पाणी आत गेले. शरीरातील सगळे त्राण गेल्यासारखे वाटत होते. मी माझा देह तसाच तिच्या शरीरावर ठेवला, कंबरेपासून खालचा भाग ठणकू लागला होता. कधी झोप आली हे समजलेच नाही.

सकाळी साडेपाच वाजता मला जाग आली, आणखी कोणीच उठले नव्हते. लागलीच मी तिचे बॉल धरले व ओढू लागलो तशी ती पण जागी झाली.

“अरे पुच्ची खूप दुखत आहे रे, चार पाच दिवस लघवीला पण नीट बसता येणार नाही असे वाटतेय.” असे म्हणत ती उठू लागली पण तिला दोन्ही पायावर नीट उभेही राहता येत नव्हते.

मी तिला दहा मिनिटे पायाचा व्यायाम करायला लावला. कपडे घालून दुसर्‍या रूममध्ये जाण्यास मदत केली. खरे तर माझाही बुल्ला दुखत होताच पण त्याही पेक्षा मिळणारा आनंद जास्त होता. दोघेही पहिल्या जागेवर झोपी गेलो ते मामींनी हाक मारेपर्यंत शांतच झोपलो होतो.

मामाची मुलगी भाग : ३

तिच्या तोंडातून नकळत हुंकार बाहेर पडत होते. बरोबर आहे ना पहिलीच वेळ होती. "आई गं… आई … अरे बस कर आपल्याला खाली बोलावले आहे. उशीर झाला म्हणून कोणी तरी बोलवायला आले तर अवघड होईल…. बस कर रे… मला कंट्रोल झाले नाही तर मग झवल्याशिवाय नाही रे पडणार चैन…. ब… स… आ… आ…" "बरं,...

मामाची मुलगी भाग : २

दोन वर्षानंतर मी तिला आमच्या नातलगांच्या एका कार्यक्रमात भेटलो, आमचे तेथे फक्त दहा मिनिटे बोलणे झाले. किती सुंदर झाली होती ती? गोरीपान तर ती अगोदरच होती पण तिने कमावलेल्या शरीराने तर मी अचंबितच झालो. असे वाटले की इथेच तिची चड्डी काढून मन भरेपर्यंत झवावे. मी नजरेने...

मामाची मुलगी

लहानपण म्हटले की पहिल्यांदा आठवते ती केलेली ती मज्जा, तो अज्ञानपणा आणि मुख्य म्हणजे एकमेकांसमोर ते नागडे फिरणे. मी शिक्षणासाठी पाचव्या इयत्तेपर्यंत बाहेरगावी होतो त्यामुळे माझा आमच्या पाहुण्यांबरोबर जास्त संबंध यायचा नाही ना कोणाबरोबर जास्त ओळख होती. पण अपवाद होती ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!