राजभोग भाग : २

मी बारजवळ जाऊन पेग बनवला आणि त्यात झोपेच्या दोन गोळ्या टाकल्या. विरघळवुन ग्लास जायबायकडे देत बोललो, “द्या त्यांना आणि तुम्ही जाऊन झोपा आता!”

जायबाय ड्रिंक देऊन आल्या आणि निघून गेल्या. त्यांचे आउटहाउस लांब गेटजवळ होते. मी जाऊन मुख्य दरवाजा बंद केला आणि लाइट घालवले.

मी तेजस्विनीच्या खोलीत गेलो तिने हा ग्लासही संपवला होता व ती बेडवर अस्ताव्यस्त निपचित पडली होती. तिचा दुपट्टा बेडच्या बाजूला जमिनीवर पडला होता. एक चप्पल पायतच होती. तिच्या कुर्त्याची बटने निघलेली होती त्यातून तिची छाती दिसत होती.

कुर्ता वर सरकुन तिचे पोट आणि मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. लेग्गिंग तिच्या जांघेत रूतून योनि उठावदार दिसत होती. मी तिचा कुर्ता सरळ करून व्हु झाकला. तिला ओढून नीट झोपवले. तिच्या पायातली चप्पल काढ़ताना तिच्या तळपायाला स्पर्श होऊन गुदगुल्या झाल्याने ती थोडी सावध झाली.

“कोण? काय करताय? राहु दया. तुम्ही त्रास नका घेऊ.” ती डोळे न उघडताच बरंळली.

“असू दया!”

मी मा‍झ्या रूममध्ये जाऊन पडलो. टी.व्ही. पाहत बसलो. थोड्या वेळाने तिच्या रूममधून मोठा आवाज आला. मी जाऊन पाहिले तर ती रूममध्ये दिसली नाही. धावत जाऊन बाथरूममध्ये पाहिलं तर ती खाली पडलेली होती आणि सगळे साबण शॅम्पू वगैरे तिच्या आजूबाजूला अस्ताव्यस्त विखुरले होते. तिचे डोळे झकलेलेच होते.

मी आत शिरून दरवाजा लावला आणि तिच्या काखेत हात घालून तिला उभं केलं. तिच्या मांसल काखेत माझा हात चिमटला गेला. माझे हात सोडवत मी तिला भिंतीला टेकून उभे केले. तिला काहीच कळत नव्हतं. तिने मान टाकली होती. नेहमी मोकळे असणारे केस आत्ता वर घेऊन बांधलेले होते.

“मॅडम! मॅडम!” मी तिच्या दोन्ही दंडाना धरून तिला गदागद हलविले.

तिने डोळे अर्धवट उघडले. “हम्म.” म्हणून तिने पुन्हा मान टाकली.

मी माझा शर्ट काढला व तिच्या समोर उभा राहिलो. दोन्ही हात तिच्या टच्च उरोजांवरून अलगदपणे फिरवू लागलो. तिचे निप्पल्स थाठरले होते. निप्पल्सवरुन बोटे फिरताच ती शहारून सावध झाली मला मागे ढकलत ओरडली.

“रवी !! काय चाललंय हे? ह्याचे परिणाम काय होतील ठाऊक आहे का?”

“काहीही होणार नाही. लक्षात ठेव. काहीही नाही.” मी पुढे सरकत बोललो.

मी मा‍झ्या छातीने तिला ढकलत भिंतीशी नेले आणि मा‍झ्या आणि भिंतीच्या मध्ये तिला चेमटवलं. ती दोन्ही हातांनी मला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती आणि मी तिला आणखी भिंतीवर दाबत होतो. तिचे प्रचंड भव्य स्तन दाबले जात होते.

“मी ओरडेन!” ती उसण अवसान आणत ती बोलली.

“ते तर तुला असंही ओरडावं लागणार आहे.” मी तिला आणखी दाबत बोललो.

“माझं लग्न झालंय रवी. मुलं आहेत मला.”

“चांगला अनुभव असेल मग तुला.”

“श्शी! किती घाण बोलतोयस?”

“याला शृंगारिक असं म्हणतात.”

“सोड ना मला. काय पाहिलंस माझ्यात? माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर आणि तरुण मुली सहज येतील तुझ्यासोबत!” तिची असहाय धडपड चालूच होती.

“हो पण तू? अशी संधी परत मिळेल न मिळेल!” मी तिच्या कमरेची वळणं मा‍झ्या मुठींमध्ये आवळत बोललो.

“नाही रवी.”

तिने माझे खांदे मा‍झ्या मानेजवळ घट्ट धरले होते आणि ती मला तिच्या शरीरापासून दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती. तिच्या कमरेवरुन माझे हात तिच्या मागे, तिच्या नितंबांवर घसरले.

तिचे भव्य नितंब मा‍झ्या हातात मावत नव्हते. जेवढे मांस हातात सापडेल तेवढे हातात घेऊन मी तिचे शरीर मा‍झ्या मिठीत घेतले. तिच्या भारदस्त कलिंगडांवर माझे शरीर दाबले गेले. हो कलिंगडंच ती.

ती मान मागे घेऊन तिचा चेहरा मा‍झ्या चेहऱ्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. मी मा‍झ्या दंडांमध्ये तिचं शरीर दाबून धरत तिच्या पृष्ठभागाचा चोळामोळा करून टाकला होता. तिने मान मागे घेतल्यामुळे तिची छाती उघडी दिसत होती. तिची गडद स्तनरेशा आणखी दाट झाली होती.

मी अधाशीपणे तिच्या छाताडात माझे तोंड खुपसलं आणि मनसोक्त तिची गुबगुबीत त्वचा चोखू लागलो. तिच्या स्तनरेषेत जीभ घुसवून गुदगुल्या करु लागलो. तिने दोन्हीं हातांनी माझे केस गच्च पकडले आणि माझे डोके तिच्या छातीपासून दूर ओढू लागली.

“रवी! नको म्हणतेय मी! कळत नाहिये का? आपल्या दोघांचंही आयुष्य बरबाद होऊन जाईल.” ती दात खांत बोलली.

“जर तू हे कुणाला सांगितलं तर ना! मग त्यापेक्षा गप्प बस आणि एंजॉय कर!” मी तिची छाती चाटत बोललो.

“नाही. मला नको. प्लीज!” ती धडपडत होती.

“तुला नको असेल पण मला हवंय!” माझं काम चालूच होतं.

मी तिची दोन्ही मनगट धरून तिचे हात तिच्या खांद्याना समांतर भिंतीवर दाबून धरले. तिने तिचा चेहरा एका बाजूला वळवून खांद्याकडे झुकवला होता. तिच्या मानेवरची शीर उठून आली होती. मी अलगद माझे ओठ तिच्या मानेवर टेकवले ती थरथरली.

“आह… उम्म्म… रवी… नको…”

मी तिची मान चोखून चोखून लाल करून टाकली. तिच्या मानेवर खांदयांवर जागोजाग माझे दांत रोवून व्रण पडले होते. ती घुसमटत मा‍झ्या पकडीतून सुटू पाहत होती.

मी अचानक तिचे हात सोडून तिला पुन्हा मिठीत घेतलं. तिचं शरीर खूपच गुबगुबीत होतं! मी किसिंग करत तिच्या पाठीवर नितंबांवर हात फिरवत होतो. ती कण्हत कुंथत धडपडत होती.

दोन्ही हातांनी जिथे धरता येईल तिथे धरून मला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती. मी तिची टॉपच्या आणि स्लिपच्याखालुन माझे हात आत सरकवले. आणि तिच्या पाठीवर कमरेवर हात फिरवू लागलो.

“सस्सऽऽऽऽ, रऽऽऽऽ वी! नको ना रे! प्लीज!” तिच्या आवजातील धार कमी होऊन तिचा स्वर थोडासा केविलवाणा झाला होता.

“विरोध करु नकोस. बघ तुला मजा येईल.”

मी माझे हात वर करून तिचा टॉप आणि स्लिप एकदाच उतरवली आणि लॉण्ड्री डक्टमध्ये टाकली. आणि तिच्यापासून दूर झालो. ती आता फक्त ब्रा आणि लेगिंगवर होती.

मी दूर होताच तिने आपले दोन्ही हात छातीसमोरून क्रॉस करून खांद्यांवर धरले. तिने काळ्या रंगाची ब्रा घातली होती. आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहत होतो. तिच्याकडे पाहत पाहत मी तिच्या जवळ गेलो.

ती घाबरलेल्या चेहर्‍याने मी आता काय करणार याचा अंदाज बांधत निःस्तब्ध उभी होती. मी पुढे होतं शॉवर चालू केला. फस्सकन थंडगार पाण्याचा फवारा तिच्या अंगावर उडाला.

“उहुहुऽऽऽऽऽ ह्ह्हऽऽऽऽऽ!” ती शहारली.

काही सेकंदातच ती नखशिखान्त भिजली. तिची लेगिंग तिच्या भरलेल्या मांड्यांना, नडग्यांना, तिच्या नितंबांना चिकटून बसली. लेगिंग चिटकल्यामुळे तिच्या पॅंटीची किनार तिच्या जांघेजवळ आणि मांड्यांवर उठावदारपणे दिसू लागली.

तिचे पोट कमरेवर लेगिंगच्या किनारीवर किंचित ओघळले होते. तिच्या नकट्या नाकावरून, हातांवरुन, तिच्या कमालीच्या आकर्षक वक्र कमरेवरुन पाणी ओघळत होतं. पाण्याचा एक ओघळ तिच्या खांद्यांवरून छातीकडे वाहत तिच्या स्तनरेषेत लुप्त होतं होता.

ती अचानक शॉवरखालुन बाजूला झाली आणि मला थोडासा धक्का देऊन दरवाज्याकडे जाऊ लागली. मागून तिची ब्रा तिच्या शरीरात रूतून बसली होती. खांद्यावर, काखेखाली आणि पाठीच्या मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजूंना असणाऱ्या उठावांवर ब्रा रूतून वळ्या पडल्या होत्या. तिने दरवाजा उघडण्याआधी पुढे होऊन मी तिचे केस हातात घट्ट धरून तिला मागे ओढले. ती माझ्यावर आदळली.

“आयाईऽऽऽ!!’ ती विव्हळली.

“पळतेस कुठे?” असं म्हणत मी तिचे केस एका हातात धरून ठेवत दुसर्‍या हाताच विळखा तिच्या पोटाभोवती घातला. तिची उघडी पाठ मा‍झ्या छातीवर टेकली. माझे ताठरलेले शिश्न तिच्या नितंबांच्या फटीत घासले गेले. रिकामा हात मी पोटावर फिरविता फिरविता अचानक तिच्या लेगिंग मध्ये घुसवला आणि बोटांनी तिची फट दाबली.

“आऔच! रऽऽऽ वी, नक्को ना!”

तिचा विरोध मावळत चालला होता. तिचा स्वर कमालीचा कामुक झाला होता. पटकन तिची लेगिंग आणि पॅंटी उतरवली. तिचे नितंब खूपच मोठे होते. तिच्या एका नितंबाचा आकार एक बास्केटबॉल एवढा होता. केसांवरील पकड सुटून देता तिचे दोन्ही नितंब पकडून गदागदा हलवले.

“श्शी!! काय करतोयस??” ती

“शांत बस! बोलू नकोस. जेवढं बोलशील तेवढा जास्त त्रास होईल!” मी आदेशच दिला.

राजभोग भाग : ४

“मुली असोत वा स्त्रीया मा‍झ्या एका इशाऱ्यावर मा‍झ्या मागे येतात आणि तू मला थप्पड मारलीस? आता तर तुझ्याबद्दलचं आकर्षण आणखीच वाढलंय.” ती बेडवर उताणी पडली होती. तिच्या मांड्या पसरट झाल्या होत्या. ती उठून बसली आणि मान खाली घालून विचार करु लागली. “तुझ्याकडे वेळ एकदम कमी...

राजभोग भाग : ३

तिचे केस ओढुन तिला बाजूला करत मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला. तिच्या केसांना धरून ओढ़त तिला मी बाहेर आणले. तिने एका हाताने तिच्या केसांची मुळे धरली होती तर दुसर्‍या हाताने तिची योनि झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. त्यामुळे तिचे छाती उघडी पडली होती. तिच्या ब्राने तिची...

राजभोग

सुधारत्या आर्थिक व सामजिक परिस्थितीमुळे मा‍झ्या आजबाजूस आता राजकारणी पुढारी लोकांचे घोळके वाढू लागले होते. इच्छा नसतानाही मी नकळत राजकारणात ओढला जाऊ लागलो होतो. तसा ग्रामीण भाग असल्याने तथाकथित समाजकार्यास बराच वाव होता. वेगवेगळ्या योजना आणण्याची पुढाऱ्यांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!