रंग प्रेमाचा भाग : २

माझ्यातले पौरूषत्व जागे झाले होते, पण तिला ताई मानणारा मी मात्र त्याला आतमध्येच दाबत होतो. माझ्यातला पुरुष मला सांगत होता, ”हो पुढे आणि कर ताईला शांत, दे तिला ते सुख जे तिच्या नवऱ्याकडून तिला तिच्या स्वप्नात हवे होते. अगदी तेच सुख दे तिला आज सत्यात.”

तर माझ्यातला मी, त्या पौरुषाला बजावत होतो, ”खबरदार असे काही करशील तर, अरे ताई म्हणतोस ना तिला, मग असले विचार तरी शोभतात का तुला?”

दोन्ही मनांमध्ये माझी झालेली कात्रीमय अवस्था खूपच गंभीर होत होती.

ताईचे हुंदके थांबले होते. ताई उठली आणि उभी राहिली, तिच्या अंगावरची चादर गळून पडली. पूर्ण नग्न ताई माझ्यासमोर पाठमोरी होती. मी तिच्या त्या मादक शरीराच्या पार्श्व भागावर नजर खिळवून होतो. तिचे ते सुंदर नितंब माझ्या नजरेत मावत नव्हते. तरीही त्यांना नजरेने पिऊन मी माझी तहान भागवत होतो. माझ्यातला मी गळून पडला होता राहला तो केवळ एक पुरुष होता.

अचानक ताई मागे वळली. तिच्या शरीराच्या अधोभागाचे मला दर्शन झाले आणि मी हरवूनच गेलो. गोरीपान ताई तिच्या शरीरावर दोन छानसे गोलाकार स्तन मिरवत होती. त्यावरचा चॉकलेटी अरोला आणि मध्यभागी असलेले स्तनाग्र, चांगलेले फुगीर होते. तिच्या स्तनाच्या बाजूला असलेला तीळ तिच्या स्तनाचे सौंदर्य वाढवत होता.

खाली तिच्या नितळ आणि सपाट पोटावर असलेली खोलगट बेंबी तिच्या सौंदर्याला द्विगुणीत करत होती. त्याखाली जाणारी केसांची एक रांग तिच्या योनिचा मार्ग दर्शवत होती. बारीक केसांमधून तिच्या योनिकडे जाणारा मार्ग अतिशय सुंदर पाऊलवाटे प्रमाणे वाटत होता. त्याखाली तिच्या भरगच्च मांड्या, त्याखाली पोटऱ्या आणि मग ती नाजुक पावले.

एखाद्या संगमरवरी मुर्तीप्रमाणे ‘मधु’चे शरीर भासत होते. हो ‘मधु’. आता माझ्यातला सोनू नव्हताच तिथे केवळ होता एक पुरुष, जो एका मादक मादीचे सौंदर्य मनसोक्त पित होता आणि ती तहानलेली मादी बहुधा या पुरुषाला तिची तहान भागवण्यासाठी उद्‌धृक्त करत होती.

ताईने आपले डोळे उघडले माझ्या नजरेत नजर मिसळतच ती मला म्हणाली,

“मला रंग लावायला आला होतास ना, ये लाव रंग, सगळ्या शरीराला रंगीत करून टाक, माझ्या मनालाही रंगवून टाक, टाक हे कुंकू पुसून, टाक केस रंगीत करून की भांगात भरलेला सिंदूरही त्यात दिसेनासे होईल, मी विसरू पहातेय विनयला, आता नाही पहाणार वाट त्याची, ये, असा जवळ ये माझ्या.”

म्हणतच मधुने आपले हात वर करून पसरले. तिच्या काखेतला मादक सुगंध सर्वत्र दरवळला. तिच्या काखेचा तो घामट उत्तेजित वास माझ्या नाकात शिरला आणि इतक वेळ एक नग्न स्त्री समोर असतानाही न उठलेला माझा लंड आता उठू लागला.

मी नकळतच माझे बुड बेडवरून उचलले आणि हळुवार मधुच्या दिशेने सरकू लागलो. समोर बाहू पसरून उभ्या असलेल्या मधुच्या मिठीत मी विसावलो होतो. माझ्या अंगावरचा रंग तिच्या शरीराला लागत होता. आपले स्तन माझ्या छातीवर दाबून ती मला अजून कवेत घेत होती.

माझा लंड आता ताठरला होता. मी हळुवारपणे तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होतो. मध्येच तिच्या केसातून हात फिरवत होतो. पण अजूनही तिच्या नितंबांवर हात नेण्याची धमक मा‍झ्यात येत नव्हती. माझ्या कपड्यांवरच्या रंगाने ते रंगली होती हे नक्की होते.

तिच्या मिठीतून सुटतच मी बाजूला झालो आणि तिच्या शरीराकडे बघू लागलो. पोटावर सप्तरंगांचे मिश्रण असलेला कुठलासा नवीनच रंग मला दिसत होता, स्तनांना हलकासा पिवळा आणि निळा रंग, तर मानेवर माझ्या हाताला असलेला राणी कलर मला दिसत होता.

तिच्या केसांनाही चंदेरी, सोनेरी रंग लागला होता, तिच्या कपाळावरचे कुंकू पुसले गेले होते, तर भांगात भरलेला सिंदूर चंदेरी रंगात विलीन झाला होता. मधुला मी रंगात रंगवले होते. आता तिच्या मनाला रंगवायचे होते.

मी मिठीतून सुटताच तिची तंद्री भंगली. माझ्याकडे बघतच ती मला म्हणाली,

“काय झाले? का असा दूर गेलास?”

“मला बघायचे होते तुझे रूपडे, हे रंगीत शरीर, तूही बघ आरशात कशी माझ्या रंगात न्हाऊन निघाली आहेस तू.”

असे म्हणतच मी तिच्या हाताला धरून तिला ड्रेसिंग टेबलपाशी आणले.

नखशिखांत दिसणार्‍या त्या आरशात तिने स्वत:ला पाहिले आणि अगदी गोड हसली. ती गोड हसताच तिच्या गालावरची खळी उमलली. त्या खळीने प्रतिपदेच्या दिवशीही मला कृष्ण चतुर्थीची चंद्रकोर दाखवली. तिच्या उभट चेहर्‍यावरचे ते स्मित मला भावून गेले. तिच्या डोळ्यातली चमक मला सतावून गेली. माझ्याकडे वळतच ती मला म्हणाली,

“हंऽऽ शरीर तर रंगवले तसेच माझे मनही रंगवून टाक आता, माझे मन, माझे तन कुणा पुरुषाच्या स्पर्शाला आसुसलेले आहे रे, ये असा माझ्याजवळ ये.” असे म्हणतच तिने माझ्या हाताला धरून मला जवळ ओढले.

माझ्या मानेला धरून तिने माझे तोंड तिच्या ओठांच्या दिशेने खेचले. नकळतच माझे ओठ तिच्या ओठाला बिलगले, दोघांच्या ओठांचे मिलन झाले. तिची जीभ सळसळत्या नागि‍णीप्रमाणे माझे ओठ विलग करतच मा‍झ्या मुखात शिरली. माझ्या जि‍भेला आलिंगन देताच आम्ही एकरूप होऊ लागलो.

माझ्यातला पुरुष आता अधीर झाला होता, त्याला अर्धमिलनाचा आनंद मिळत होता पण त्याला आता संपूर्ण आनंद घ्यायचा होता. माझे हात अलगदच तिच्या नितंबांवर स्थिरावले. तिचे ते मृदू, मुलायम नितंब मा‍झ्या हातांच्या तावडीत आले.

त्यांना दाबतच मी माझी छाती पुढे रेटली. तिच्या नग्न स्तनांना भिडणारी माझी छाती तिच्या स्तनांच्या गोलाईला भेदू लागली होती. आमचे मिलन तीव्र होऊ पाहत होते. माझ्या मस्तकावरचा तिचा हात मला तिच्या अंगावर ओढू पाहत होता तर तिचा दुसरा हात माझ्या शर्टवरूनच माझ्या पाठीवर आपली नखे रूतवायचा.

काही क्षण त्या मिलनाचा उपभोग घेतला आणि ती माझ्यापासून दूर झाली. दूर म्हणजे ती जाऊन बेडवर बसली. तिची नजर माझ्यावरच रोखलेली होती. तिच्या नजरेतले प्रेम माया संपली होती, होती केवळ वासना.

तिच्या शरीराची तहान तिच्या नजरेतून मला खुणावत होती. तिच्या शरीराची उब मला इतक्या दुरूनही आपलेसे करत होती, ती मला संपूर्ण हवी होती आणि मी तिला. तिच्याकडे माझी पावले वळली. एकेक पाऊल उचलतच मी तिच्याजवळ गेलो.

माझ्याजवळ येण्याची चाहुल तिला लागलाच तिने आपले अंग अलगदच मागे टाकले. बेडवर पहुडलेली ती संगमरवरी मूर्ती माझ्या शरीरात अनंत उत्तेजना देऊन गेली. मी तिच्याजवळ पोहोचलो आणि तिच्या रंगलेल्या स्तनावर नजर रोखली.

माझे हात नकळतच तिच्या स्तनावर पोहोचलेही. तिच्या स्तनांना हाताच्या तळव्यात धरून मी कुस्करू लागलो. तिने आपले डोळे मिटले आणि माझ्या स्पर्शाचा आस्वाद घेऊ लागली. मी तिच्या स्तनांना मर्दन करतानाच माझे शरीर तिच्या शरीराच्या डाव्या बाजूला टेकवले.

माझ्या पॅन्टचा तंबू तिच्या शरीराला चिकटला. तिने स्पर्शानेच ते जाणले आणि आपला एक हात माझ्या तंबूवर फिरवला. माझ्या पॅन्टचे हुक्स काढले झिप खाली केली. तशी माझी पॅन्ट खाली सरकली. तिने हातानेच चाचपडले.

रंगात भिजायचे असल्याने मी न घातलेल्या निकरमुळे, माझा लंड तिच्या हाताला लागला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने उन्मादित झालेला माझा लंड फुरफुरला आणि त्या सळईसारख्या तापलेल्या माझ्या लंडाला काबूत आणण्यासाठी तिने आपल्या हाताची मूठ आवळली.

त्या मुठीच्या पिंजऱ्यात माझा लंड अडकला आणि पिंजऱ्यात अडकलेल्या भुकेल्या वाघाप्रमाणे डरकाळी फोडू लागला. तिनेही सराईत रिंगमास्टर प्रमाणे त्याला काबूत आणण्यासाठी चाबूकाचा वापर सुरू केला. तिने आपल्या मुठीत अडकलेल्या माझ्या वाघाला पुढे मागे करत मजा द्यायला प्रारंभ केला.

मी माझी मान वाकवली. तिच्या त्या स्तनावर मी माझी जीभ चिटकवली. कडवट अशी रंगाची चव मा‍झ्या जि‍भेवर पसरली, पण त्याहूनही मादक तिच्या स्तनाग्राची चव मला मदहोश करू लागली. आपले ओठात तिच्या स्तनाग्राला चिमटून मी चोखू लागलो.

तिच्या स्तनाग्राची ऊब मला जाणवत होती, तिच्या स्तनात आणि स्तनाग्रात आलेली ताठरता मला भुलवत होती. मी दुसरा हात अलगदच तिच्या दुसर्‍या स्तनावर ठेवला आणि तर्जनी आणि मधल्या बोटात तिचे स्तनाग्र पकडले.

हळुवार तिच्या स्तनाची मालीश करतानाच तिचे स्तनाग्र ओढले जात होते. तिच्या शरीरातली कंपने मला जाणवत होती. तिच्या शरीरातली वाढती उष्णता मला बेभान करत होती. काही वेळ चोखून मग मी तिच्या दुसर्‍या स्तनाकडे माझ्या तोंडाचा मोर्चा वळवला.

माझ्या वाघावर दया येऊन कदाचित तिने त्याला मोकळे सोडले. पण तिने आपली बोटे त्याच्या आयाळीत शिरवली. त्याच्या आयाळीत असलेल्या माझ्या गोट्यांना तिने बोटानेच स्पर्श केले आणि सिंहाने पुन्हा एक डरकाळी फोडली.

तिचे त्याच्यावर प्रेम बसले असावे म्हणून की काय ती माझ्या गोट्यांना आपल्या मुठीत धरून हलकेच दाबू लागली. तिच्या मऊ मुठीत माझ्या गोट्या सुखावल्या होत्या. अलगदच त्यांना मर्दन करून तिने आपल्या तर्जनीचा प्रवास खालच्या चिरेवरून माझ्या गुदाकडे वळवला.

मी तिचे दोन्ही स्तन चोखून तिच्या बेंबीकडे माझा मोर्चा वळवला होता. दोन डोंगर सर करून पुढच्या सपाट प्रदेशात आल्यावर एखाद्या गिर्यारोहकाला जितका आनंद होईल तितकाच मला झाला होता. त्या भुप्रदेशावरून माझी जीभ तिच्या नाभीवर पोहोचली. फारशी खोलगट नसलेली पण आपले अस्तित्व व्यवस्थित दाखवणारी तिची नाभी माझ्या जि‍भेने मी छेडू लागलो.

तिच्या श्वासाची गती वाढत होती. छातीबरोबरच तिच्या पोटाची होणारी हालचाल आता वाढू लागली होती. मी तिच्या नाभीला सोडून माझ्या जि‍भेला तिच्या ओटी पोटावर फिरवून तिच्या योनिकडे माझा प्रवास सुरू केला होता. तिच्या योनिपाशी पोहोचणारी माझी जीभ तिने अडवली. आणि मला आपल्या अंगावर घेतच मला म्हणाली,

“शीऽऽ आत्ता नको विनय, आत्ता मला मस्त ठोकून काढ मला!”

तिच्या या वाक्यावर मी आचंबित झालो. कारण तिच्या तोंडातून ‘विनय’ हे नाव निघाले होते. त्यातही ‘मस्त ठोकून काढ’ इतके पर्सनली बोलण्या इतका मी तिच्या जवळचा नव्हतो. मी काही बोलणार इतक्यात तिने मा‍झ्या तोंडावर आपले तोंड आणून मला आपल्या अंगावर झोपवले.

तसाही माझ्यातला पुरुष आता कशाची वाट बघणार? मी तिच्या अंगावर झोपलो. तिने आपले पाय फाकवले. माझे पाय तिच्या पायावरच होते. तिच्या पायासमवेत माझेही पाय फाकले. माझा लंड तिच्या योनिद्वारावर उभा होता, जणू दस्तक देत होता.

तिने आपल्या हाताने माझा लंड पकडला आणि आपल्या योनिचा मार्ग दर्शन केला. तिच्या योनिच्या द्वारावर असलेला असलेला माझा लंड तिच्या योनित आपले मुख सारून बसला. मी अलगदच धक्का दिला आणि तिच्या बुळबुळीत योनित माझा लंड सुळकन शिरला.

तिने योनिपात्र माझ्या लंडाच्या आकाराने चांगलेच मोठे होते. पण त्यातल्या द्रवामुळे मला मजा जाणवत होती. मी हळुवार धक्के देऊ लागलो. तीही आपली कंबर हलवतच मला साथ देत होती. बहुधा माझ्या लंडाचा घेर विनयच्या लंडाच्या घेरापेक्षा कमी असावा म्हणून की काय तिला मजा जाणवत नव्हती.

रंग प्रेमाचा

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ ‘दोनदा बेल वाजवली तरी माधुरीताईने दार का नाही उघडले?’ माझ्या मनात प्रश्न आला. खरेच मी दोनदा बेल वाजवली होती, आता एकदा दरवाजा वाजवून बघूया असा विचार करतच मी दरवाजावर थाप मारली. मा‍झ्या हाताच्या धक्क्याने एकदम दरवाजा उघडला गेला. मला कळेच ना की भर दुपारी...

रंग प्रेमाचा भाग : ३

तिने आम्हा दोघांच्या शरीरामधून आपला हात खाली आणला तिच्या योनिवर आणि तिच्या योनित ती बोटाने खेळू लागली. तिच्या दाण्याशी खेळताना तिच्या तोंडातून मादक हुंकार येत होते. तिच्या शरीराची चलबिचल चालू होती. मध्येच आपले पाय जवळ घेऊन ती योनित माझा लंड दाबत होती. मध्येच आपली कंबर...

रंग प्रेमाचा भाग : ४

मीही पेटून तिच्या नितंबांवर माझी बोटे आणली होती. आता ती मला नाकारत नव्हती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा धाडस करून मी तिच्या नितंबांच्या घळीत माझी तर्जनी सारली. माझ्या तर्जनीचा स्पर्श तिच्या गुदाला झाला तशी ती एक क्षणासाठी स्तब्ध झाली. मी तिच्या सुरकतलेल्या भोकावरून माझी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!