रंग प्रेमाचा भाग : ४

मीही पेटून तिच्या नितंबांवर माझी बोटे आणली होती. आता ती मला नाकारत नव्हती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा धाडस करून मी तिच्या नितंबांच्या घळीत माझी तर्जनी सारली. माझ्या तर्जनीचा स्पर्श तिच्या गुदाला झाला तशी ती एक क्षणासाठी स्तब्ध झाली.

मी तिच्या सुरकतलेल्या भोकावरून माझी तर्जनी फिरवली. ’आह्ह्ह्हऽऽ‘ असा मादक हुंकार करून ती पुन्हा माझ्या लंडाला खेळवू लागली. मी तिच्या गुदाच्या आजूबाजूला माझे बोट फिरवतच राहलो. ती मात्र तिच्या हातानी माझे पाय स्वच्छ करून तशीच उभी होती. तिलाही माझ्या बोटाच्या स्पर्शाची गुदावर होणारी कामुक गुदगुली आवडली असावी.

काही क्षण तिच्या गुदावर गुदगुली करून मी माझा हात तिथून काढला. तशी ती उभी झाली आणि तिने पाण्याची बादली जवळ ओढली. त्या बादलीतले तांब्याभर पाणी माझ्या अंगावर ओतले आणि पुन्हा हात फिरवून माझ्या अंगावर फेस केला.

“चल आता मला जसा रंग लावला होतास तसाच काढूनही टाक बघू.” म्हणतच तिने आपले हात वर केले.

तिला रंग कसा लावला हे आठवून मीच हसलो, कारण मी आज पहिल्यांदाच इतक्या मादक स्त्रीला मिठीत घेऊन रंग लावला होता. मी तिच्याजवळ जातच तिला मिठी मारली. तिच्या अंगावर माझे अंग घासू लागलो.

माझ्या शरीरावरचा फेस तिच्या शरीरावर घासतानाच तिच्या स्तनांना मी छातीने मसलत होतो. तर त्याच वेळेला माझा लंड तिच्या ओटी पोटावर घासत होतो. तिच्या ओटी पोटावर घासणाऱ्या माझ्या लंडात उत्तेजना वाढतच जात होती. तिने आपला एक हात खाली आणून माझा लंड सरळ करतच आपल्या जांघेमध्ये धरला आणि मग ती आपली जांघ हलवू लागली.

तिच्या शरीराच्या पुढच्या भागाचा रंग निघाला होता, तो फेसात मिसळून फेस रंगीत झाला होता. मी तिला फिरवले आणि तिच्या पाठीच्या भागावर माझे शरीर घासू लागलो. त्याच वेळेला माझा लंड तिच्या नितंबाच्या घळीवर घासात होतो.

तिलाही आता मजा येत होती त्यामुळेच ती माझ्या लंडावर आपले नितंब घासत होती. तिला मारलेल्या मिठीत माझे हात तिच्या स्तनावर होते. दोन्ही हातानी तिचे स्तन पकडून मी दाबू लागलो. तर माझे ओठ तिच्या मानेवर ठेवून मी चुंबू लागलो. तिने आपली मान वर करून डोळे गच्च मिटून घेतले होते.

“मधु विनयनी तुझ्या मागच्या भोकात कधी केले का गं?” मी हळूच प्रश्न विचारला.

त्यावर ती फक्त ‘हं’ म्हणून गप्प बसली.

मी पुन्हा शांतपणे तिच्या शरीरावर माझे शरीर घासू लागलो. एकदम ती मला म्हणाली,

“हो केले आहे रे, तुलाही हवंय का ते सुख?”

तिच्या या प्रश्नाने मी हबकलो. कारण मला ते हवे होते पण मी ‘हो’ अगर ‘नाही’ काहीच म्हणू शकत नव्हतो.

माझ्या शांततेत काय समजायचे ते ती समजली आणि तिने हळुवार आपल्या अंगाला बाक द्यायला सुरू केले. ती पुढे कलत होती, त्याच बरोबर मी मागे सरकत होतो. ती पूर्ण खाली वाकली आणि तिने हाताने आपल्या घोट्याला पकडले.

तिचे नितंब खुलून तिचे सुरकतलेले भोक मला दिसले. मी अलगद माझे बोट तिच्या गुदावर फिरवले आणि माझे बोट आत घालू लागलो. विनयने तिच्या त्या भोकाला आधीच उमलवले होते पण अजूनही ते भोक चांगलेच घट्ट होते.

मी बोट हळुवार तिच्या गुदात सारले. तिच्या घट्ट गुदात माझे बोट केवळ पहिल्या पेरापर्यंत शिरले पुढे शिरेच ना. गुदा आतमध्ये घट्ट होत गेलेली होती. तेव्हा ती एकदम उभी झाली आणि समोरच्या रॅकमधली शॅम्पूची बाटली माझ्या हातात दिली.

पुन्हा एकदा खाली वाकून तिने एका हाताने आपला घोटा धरला तर दुसरा हात आपल्या योनिवर आणून ती योनिशी खेळू लागली. मी हाताच्या ओंजळीत शॅम्पू घेतला आणि त्यावर चार थेंब पाणी टाकले. मग ते बोटावर घेऊन, तिच्या गुदात बोट सारले.

त्या शॅम्पूच्या कृपेने माझे बोट पूर्ण आतमध्ये गेले. ती आपल्या दाण्याशी खेळत होती. बहुधा ती पुन्हा माजावर आली होती.

“घाल ना रे आता आतमध्ये, नाही राहवत मला, रंगवून टाक माझी गांड.” असे म्हणतच तिने गांड हलवली.

‘गांड’ तिच्या तोंडातून हा शब्द ऐकून मला वाटले की नक्कीच ही बया आता माजावर आली आहे. मी अजून थोडा मागे झालो. माझा लंड चांगलाच तापलेला होता. माझ्या लंडाची सुपारी मी तिच्या नितंबाच्या घळीवर धरली आणि दोन्ही हाताने तिचे कूल्हे बाजूला केले.

आतमध्ये दिसणार्‍या तिच्या गुदद्वारावर मी माझा लंड टेकवला. तिच्या कूल्ह्यांच्या दोन फाकांमध्ये मी तर्जनी आणि मधले बोट धरले तर दुसरा हात बाजूला काढून माझा लंड धरला. हळुवार दाब देतच मी आत सारू लागलो.

तिच्या घट्ट गुदात माझ्या लंडाची अर्धीच सुपारी शिरली की तिने एकदम ‘आह्हऽऽ‘ म्हणून ओरडायला सुरू केले. मी घाबरूनच माझा लंड बाहेर काढला.

“काय गं काय झाले? दुखतंय का?”

मी तिला आपुलकीने विचारले तशी डाफरून वर मलाच म्हणाली

“अरे घाल ना तू! माझ्या दुखण्याची पर्वा नको करूस! घाल! घाल!” असे म्हणतच तिने आपल्या पायातून आपला हात वर आणला आणि माझ्या गोट्या पकडल्या.

मी पुन्हा एकदा माझा लंड तिच्या गुदद्वारावर धरला. तिने आपल्या हातातल्या माझ्या गोट्या सोडल्या आणि तिचा हात तिने तिच्या योनिवर नेला. तिथले द्रव बोटावर घेऊन तिने ते बोट माझ्या लंडाला लावले.

तिच्या बोटाचा बुळबुळीत स्पर्शाने माझा लंड एकदम आचके देऊ लागला. मी जोर लावून माझा लंड तिच्या गुदद्वारात घुसवला. माझी सुपारी आत शिरली होती पण पुढे काही लंड जाईना, मी जोर लावत होतो, तिने आपली कंबर थोडी वर केली. तसे तिचे गुदद्वार फाकले.

मी पुन्हा एकदा जोर लावला आणि माझा लंड अर्धा आत घुसवला. विनयने तिची गुदा आधीच मोकळी करून ठेवली असल्याने मला जास्त त्रास होत नव्हता. मी थोडा थोडा दाब देतच तिच्या गुदात माझा लंड सारला.

“आई गंऽऽ किती मस्त वाटतेय.” असे म्हणतच तिने आपले बोट स्वत:च्या योनित सारले.

तिच्या बोटाचा स्पर्श माझ्या लंडाला मधल्या कातडीतून जाणवला. ती आपले बोट योनित सारून हलवू लागली. मीही इशारा समजलो आणि माझा लंड तिच्या गुदातून बाहेर ओढला.

अजूनही तिची गुदा तशी घट्टच होती. मी तिथे पडलेली शॅम्पूची बाटली घेतली आणि त्यातला शॅम्पू काढून माझ्या लंडावर चोपडला आणि मग पुन्हा एकदा दाब दिला. आता मात्र माझा लंड सराईप्रमाणे आत शिरला. मी धक्के देऊ लागलो.

ती आपल्या बोटाने आपली योनी चोदत होती आणि मी लंडाने तिची गुदा. पण तिच्या घट्ट गुदापुढे माझे काही चालणार नव्हते. त्यामुळेच मी लगेच गळायला आलो. काही वेळही मी टिकू शकलो नाही आणि माझे पाणी मी तिच्या गुदात टाकून मोकळा झालो.

आता मगापेक्षा कमी पाणी आले होते, पण मला वेगळीच इच्छा निर्माण झाली होती. माझे पाणी मला तिच्या त्या ग्लासमधून प्यायचे होते. त्यामुळेच मी लगेच माझा लंड बाहेर काढला आणि गुडघ्यावर खाली बसलो. तिच्या त्या लक्षात आले असावे त्यामुळे ती एकदम उभी राहिली.

“शीऽऽ काय करायचे होते तुझ्या मनात?” तिने मला विचारले.

तसे मी काही न बोलता जीभ बाहेर काढून दाखवली. तिने पुन्हा एकदा ‘शीऽऽ‘ म्हणत ती माझ्याकडे तोंड करून फिरली.

इतक्या वेळाच्या संभोगानंतर मी भयानक विकृत झाल्यासारखे मला वाटले. त्याच मुळे मी तिच्या कंबरेला धरून ठेवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या फाकलेल्या पायात पाठीवर झोपतच मी माझे डोके तिच्या मागच्या बाजूला आणून वर केले.

तिच्या गुदात फवारलेले माझे वीर्य तिच्या मांड्यावर ओघळले होते. मी जि‍भेनेच ते वीर्य चाटत तिच्या गुदावर माझे तोंड आणले. तिच्या मांडीवर फिरवलेल्या माझ्या जि‍भेमुळे ती पुन्हा एकदा तापू लागली होती. त्यामुळेच आता तिने मला आडवले नाही.

मी सरळ माझ्या जि‍भेने तिच्या गुदद्वाराभोवती पसरलेले माझेच वीर्य चाटून काढले आणि माझी जीभ तिच्या गुदाच्या त्या छोट्याश्या भोकावर आणली. माझ्या जि‍भेचा शेंडा त्या भोकात सारून मी तिथे लपलप चाटू लागलो.

माझे हात तेव्हा तिच्या मांड्यांना धरून होते. त्यातला एक हात मी बाजूला करून तिच्या योनित बोट घातले आणि वरखाली करत हलवू लागलो. काही वेळाने मी माझे बोट बाहेर काढले आणि माझी जीभ चाटतच तिच्या योनिवर आणली. तिच्या योनित जीभ सारून मी तिथले तिचे द्रव चाटू लागलो.

माझ्या वीर्याची चव माझ्या जि‍भेवर असतानाच तिच्या त्या मादक द्रवाची चव माझ्या जि‍भेवर जमू लागली होती. मी चाटतच तिच्या दाण्याला जि‍भेचा स्पर्श केला. तशी एकदम तिच्या शरीरात थरथर जाणवली. म्हणजे माझा बाण योग्य निशाण्यावर लागला होता.

ती पुन्हा झडू लागली होती. मी त्याच ठिकाणाला योग्य समजून तिच्या दाण्याला चाटत राहलो. काही वेळातच तिने माझे डोके बाजूला केले आणि मांड्या एकमेकांवर गच्च दाबल्या. तिच्या ताठ झालेल्या शरीराकडे मी बघतच राहलो.

हाताच्या मुठी गच्च आवळून ती उभी होती. तिच्या शरीरावर सुकलेल्या फेसाने एक वेगळीच नक्षी तयार झाली होती. तिच्या त्या नक्षीकाम केलेल्या मुर्तीकडे बघताना मला ती निर्जीव वाटत होती, कुणा कलाकाराने अशी अद्वितीय मूर्ती तयार केली आहे की काय, असाच भास मला होत होता.

मुळत:च सौंदर्याची खाण असलेल्या मधुला रंगात भिजवून आज मी अजूनच सुंदर केले होते याचा पुरावा म्हणजे काही वेळातच ती सामान्य झाली. तिच्यापासून एक फुटावर असलेलो मी. मला तिने हातानेच आपल्या जवळ ओढले, माझ्या ओठावर आपले ओठ टेकवून तिने मला एक जोरदार चुंबन दिले आणि मला म्हणाली,

“आज धुलवडच्या दिवशी तू मला तुझ्या रंगात भिजवलेस, आज दोन वर्षानी मी सत्यात कुणाला तरी आपलेसे केलेय, आजपासून मी कायमची तुझी झालेय, तुला हवे तेव्हा तू माझ्याकडून सुख मागून घेत जा आणि मला हवे तेव्हा तू मला सुख देत जा.” असे म्हणतच तिने मला सोडले.

काही वेळातच आम्ही स्नान उरकून बाहेर आलो. बाहेर आल्यावर तिने मला शरीर पुसायला टॉवेल दिला. तिच्या त्या सौंदर्याकडे बघतच मी माझे शरीर पुसले. ती तशीच ओलेत्याने उभी होती. मी पुढे होऊन तिच्या अंगावर टॉवेल टाकला आणि दोन्ही हाताने तिचे शरीर पुसू लागलो.

माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती पुन्हा उद्दिपीद होऊ लागली होती हे मला जाणवले. मीही पेटत होतो. पण मला अजून पुढे काही करणे शक्‍य नव्हते. तिला हवे तेवढे सुख मी दिले होते. आज मी तिच्याच रंगात भिजलो होतो आणि ती माझ्या. पुढेही अनेकदा आम्ही असे एकमेकांच्या रंगात भिजलो पण प्रेमाच्या!

रंग प्रेमाचा

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ ‘दोनदा बेल वाजवली तरी माधुरीताईने दार का नाही उघडले?’ माझ्या मनात प्रश्न आला. खरेच मी दोनदा बेल वाजवली होती, आता एकदा दरवाजा वाजवून बघूया असा विचार करतच मी दरवाजावर थाप मारली. मा‍झ्या हाताच्या धक्क्याने एकदम दरवाजा उघडला गेला. मला कळेच ना की भर दुपारी...

रंग प्रेमाचा भाग : २

माझ्यातले पौरूषत्व जागे झाले होते, पण तिला ताई मानणारा मी मात्र त्याला आतमध्येच दाबत होतो. माझ्यातला पुरुष मला सांगत होता, ”हो पुढे आणि कर ताईला शांत, दे तिला ते सुख जे तिच्या नवऱ्याकडून तिला तिच्या स्वप्नात हवे होते. अगदी तेच सुख दे तिला आज सत्यात.” तर माझ्यातला मी,...

रंग प्रेमाचा भाग : ३

तिने आम्हा दोघांच्या शरीरामधून आपला हात खाली आणला तिच्या योनिवर आणि तिच्या योनित ती बोटाने खेळू लागली. तिच्या दाण्याशी खेळताना तिच्या तोंडातून मादक हुंकार येत होते. तिच्या शरीराची चलबिचल चालू होती. मध्येच आपले पाय जवळ घेऊन ती योनित माझा लंड दाबत होती. मध्येच आपली कंबर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!