रंग प्रेमाचा भाग : ३

तिने आम्हा दोघांच्या शरीरामधून आपला हात खाली आणला तिच्या योनिवर आणि तिच्या योनित ती बोटाने खेळू लागली. तिच्या दाण्याशी खेळताना तिच्या तोंडातून मादक हुंकार येत होते. तिच्या शरीराची चलबिचल चालू होती.

मध्येच आपले पाय जवळ घेऊन ती योनित माझा लंड दाबत होती. मध्येच आपली कंबर वर करत मला हेलकावे देत होती. मी नेटाने तिच्या योनित माझा लंड हलवत होतो. पहिल्यांदाच कुठल्या माजावर आलेल्या मादीशी मी खेळत होतो. त्यामुळेच मी धक्के हळुवार देत होतो. पण अचानक ती मला म्हणाली,

“कम ऑन विनय, फास्ट, कम फास्ट.” म्हणतच ती आपली कंबर माझ्या लंडावर दाबू लागली.

मीही मग आपसूकच धक्क्यांची तीव्रता वाढवू लागलो. माझ्या धक्क्यांची तीव्रता वाढताच मी उत्तेजनेच्या परमोच्च शिखराकडे निघालो, जिथून माझा कधीही कडेलोट होणार होता, पण आता मला त्याची पर्वा नव्हती.

मी सरळ न थांबता धक्के देतच राहलो आणि अचानक मी त्या क्षणापाशी पोहोचलो जिथे माझ्या शरीराची शांती झाली. माझ्या वीर्याच्या चार पाच पिचकाऱ्या तिच्या योनित उडाल्या, इतक्या वेगाने उडालेल्या माझ्या पिचकाऱ्या पिऊन तिची योनी थंड होऊ लागली. मी तिच्या शरीरावर निपचित पडलो, तिने आपले शरीर शिथिल केले.

दुपारच्या गर्मीने आणि अंगावरच्या सुकलेल्या रंगाच्या खरखरीतपणामुळे मला जाग आली. किती वेळ मी तिच्या शरीरावर पडलो होतो कोण जाणे, पण तिच्या शरीराची उब मला दूर करूच देत नव्हती. माझ्या शरीराखाली निजलेली मधु माझ्या केसातून हात फिरवतच कसलासा विचार करत असलेली मला जाणवली.

“मधु कसला विचार करतेस?”अचानक केलेल्या माझ्या प्रश्नाने ती चमकली.

“कसला नाही रे सोन्या?” म्हणतच तिने मला गच्च मिठीत भरले.

तिच्या मिठीत मी पुन्हा एकदा सुखावलो पण अंगावरच्या रंगाचा खरखरीतपणा आता मला जाणवू लागला होता.

“चल गं खूप गरम होतेय ना आणि पंखा चालू असूनही किती घामाने भिजलोय आपण.” म्हणतच मी उठू लागलो.

तसे तिने पडल्या पडल्याच माझा हात पकडला आणि मला पुन्हा एकदा जवळ ओढले. मी तिच्या शरीरावर खेचलो गेलो. तिने माझ्या कपाळामागे हात धरून माझे डोके झुकवले. आपल्या ओठावर माझे ओठ धरून ती मला चुंबू लागली. मीही आवेगाने तिच्या त्या चुंबनात सामिल झालो.

काही क्षणा पुरतेच होते ते चुंबन पण युगा युगाचे नाते असल्यासारखे मी तिला चुंबत होतो. तिने माझे ओठ सोडले आणि मला म्हणाली,

“खरंच आज तू माझे तन, मन सगळे रंगवलेस. चल आता रंग काढायची वेळ आली आहे.”

मला काहीच समजले नाही. मी प्रश्नार्थक नजरेने तिच्याकडे पाहिले तसे ती हसून म्हणाली,

“चल मी तुला न्हाऊ घालते, तुलाही आणि या शोनुल्यालाही.”

माझ्या लंडाला स्पर्श करून तिने मला बाथरूमकडे नजर करतच सांगितले. तिची नजर खूपच बोलकी वाटत होती मला. तिच्यात झालेला बदलही मला जरा बरा वाटला. मगाची अतृप्ती आता नाहीशी झाली होती.

आता तृप्त मनाने आणि हसून, ती बोलत होती, मगाचे दु:ख दूर झाले होते, जे घडले होते त्यात चूक कुणाचीच नव्हती पण तरीही मला गिल्टी वाटत होते. त्यामुळेच मी तिला म्हणालो,

“सॉरी ताई माझ्या मनात नव्हते गं असे काही करायचे पण भावनेच्या आवेगात हे घडून गेले. मी कधीच तुझ्याकडे या नजरेने पाहिले नव्हते.”

“बघ पुन्हा ताई म्हणाला, तुला सांगितले ना की आता येथून पुढे एकांतात तू मला फक्त ‘मधु’ म्हणायचेस. आणि सॉरी कशाबद्दल? अरे वेड्या हे घडतेच, जेव्हा एक मादी आणि एक नर एकत्र येतात तेव्हा अश्या गोष्टी घडणारच आणि आज मीच तुला माझ्याकडे ओढले हे तू विसरलास का?”

तिच्या या बोलण्याने मला धीर आला.

“ठीक आहे, मग मी घरी जाऊन आंघोळ करेन.”

असे म्हणत मी कपडे उचलू लागलो. तसे एकदम कपडे हातातून हिसकावून घेत ती मला ओरडली,

“नाही! आत्ता इथे तू आंघोळ करायचीस, मी घालणार आहे माझ्या सोन्याला.” म्हणतच तिने कपडे बाजूला भिरकावून दिले.

ती बाथरूमकडे वळली. चालताना तिचे डुचमळणारे नितंब मला घायाळ करू लागले. तिची चाल मंदावलेली होती, मीही तिच्यामागे चालू लागलो. बाथरूमचा दरवाजा उघडून तिने मला आत जायला प्रवेश दिला.

मी आत जाताच तिने मागून आत येऊन दरवाजा लावून घेतला. तिच्या घराचे बाथरूम तसे प्रशस्त होते. मला समोर उभा करून ती मला न्याहाळू लागली. आता मी काहीसा लाजत होतो. माझ्यातला पुरुष, तो पुरुष निघून गेला होता. आता मी केवळ सोनूच होतो, त्यामुळेच तिच्यासमोर मला लज्जा वाटू लागली होती.

मी माझ्या हाताची ओंजळ माझ्या लिंगावर धरून उभा होतो. मगाचा बुखार संपला होता, मी थंड होतो. ती माझ्याकडे बघतच पुढे झाली. माझ्या हातांना पकडून ती बाजूला करायचा प्रयत्न करू लागली. मी लज्जेमुळे हात बाजूला करत नव्हतो.

“नको मधु, मला कसेतरीच वाटतेय.” मी म्हणालो.

“वा वा वा, म्हणे कसेतरीच वाटतेय, त्यात काय लाजायचे आता, आता आपण एकरूप झालो आहोत आणि तुला सांगितले ना.”

तिला पुढे बोलू न देताच मी तिच्या म्हणण्याप्रमाणे हात बाजूला केले. माझे एवढे मोठे लिंग आता अगदी भुईमुगाच्या शेंगेसारखे छोटे झाले होते. त्याला बघून हसतच तिने माझ्या लिंगावरून हात फिरवला आणि माझ्यासमोर खाली बसली.

गुडघ्यावर माझ्या लिंगाला सॉरी त्या भुईमुगाच्या शेंगेला हातात धरून ती हलवू लागली. तिच्या हाताची जादू म्हणा किंवा माझ्यातल्या पौरुषाची ताकद पण माझे लिंग आपला आकार वाढवू लागले. त्याच्या आकाराच्या वाढण्याने तिच्या नजरेत वेगळीच झळाळी येऊ लागली.

जस जसे माझे लिंग आपला आकार वाढवत होते, ती तितकीच उत्साही होताना दिसत होती. माझे लिंग आपल्या मुख्य रुपात अवतीर्ण झाले होते. चांगले ७ इंचाचे आणि जाड जुड लिंग आपल्या नजरेत साठवतच तिने आपले ओठ माझ्या लिंगावर टेकवले.

माझ्या लिंगाचे चुंबन घेऊन तिने हातानेच माझे लिंग वर धरले. लिंगाखाली असलेल्या फुगीर शिरेवर तिने आपल्या जि‍भेचा शेंडा टेकवला. मात्र माझ्या शरीरात गोड संवेदना डोकावून गेल्या. त्या शिरेला चाटतच तिने आपली जीभ माझ्या लंडाच्या सुपारीवर आणली आणि पुन्हा मुळाकडे घेऊन गेली.

असे दोन तीनदा चाटून मग मात्र तिने आपल्या जि‍भेचा शेंडा माझ्या लंडाच्या सुपारीवर फिरवला. माझा लंड आता मस्तीत येत होता. तीही आपले ओठ माझ्या लंडावर फिरवत होती. माझ्या लंडावर फिरणाऱ्या तिच्या ओठानी आता चंबू केला आणि माझ्या सुपारीवर आपले ओठ ती घासू लागली.

“मधु एक प्रश्न विचारू?” मी तिला विचारले.

माझा लंड तोंडातून बाहेर न काढताच तिने केवळ ‘हं’ इतके उत्तर दिले.

तिच्या डोक्यावर हात ठेवतच मी तिला विचारले,

“मधु विनयचा किती मोठा होता गं?”

मी तिला विचारले कारण तिच्या योनिच्या आकारावरून तरी मला तो मोठा वाटत होता. तिचे ते बीळ एखाद्या गुहेसारखे वाटत होते मला.

“विनयचा?? विनयचा यापेक्षा लहान होता.” तिने माझा लंड बाहेर काढून मला सांगितले आणि पुन्हा माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला.

“मग तरीही तुझे भोक इतके मोठे कसे?” मी पुढे विचारले.

माझा हा बाळबोध प्रश्न ऐकून तिने माझा लंड बाहेर काढला आणि हसली. एक आवंढा गिळून ती म्हणाली,

“वेडा रे, वेडा! अरे भोक मोठे होणे हे काय लंडाच्या आकारावर असते काय, काही लोक असतात धुसमुसली, त्यामुळेही होते असे.” मला उत्तर देऊन ती लहान मुलीप्रमाणे माझी कॅन्डी पुन्हा चोखू लागली.

माझ्या बाळबोध प्रश्नावर मीही एकदम हसलो आणि पुढे तिला विचारले, “मी केले ते आवडले का तुला मधु?”

तिने एकदम डोळे वर केले आणि मिचकावले. त्यावरून मी समजून गेलो की तिला आवडले होते.

तिच्या लाळेने माझा लंड बरबटला होता आणि तिच्या लाळेच्या वंगणात माझा लंड चांगलाच तयारही झाला होता. तिने माझा अख्खा लंड आपल्या तोंडात दडवला होता. आणि ती पूर्ण लंड आतबाहेर करत होती.

मला खूपच मजा यायला लागली होती, जेव्हा तिचे ओठ माझ्या सुपारीवर येत होते, तेव्हा तर मला बेभान व्हायला होत होते. कारण तिथलेच सेंसेशन जास्त प्रभावी असते असे कुठल्याश्या मॅगझिनमध्ये मी वाचलेले होते. माझा लंड पुन्हा एकदा तयार झालेला तिला दिसला.

तिने माझा लंड तोंडातून काढला. मी तिला म्हणालो,

“मधु काय झाले? का काढलास तोंडातून?”

“काय? काय काढले मी तोंडातून?” ती मला हसतच विचारू लागली.

तिला लंडाला चांगला शब्द कुठला सांगावा ते मला कळेच ना. त्या वेळेला मला असा कुठलाही शब्द आठवत नव्हता की जो मी तिला सांगू शकेन. पण ती माझ्या मागेच लागली सांग म्हणून तेव्हा मात्र मी पटकन बोलून गेलो,

“लंड!!”

माझ्या या शब्दावर ती हसली आणि तिने मला विचारले,

“आणि मग माझ्या ह्या भोकाला काय म्हणशील तू?”

आता मात्र माझी परीक्षा घेते आहे असे मला वाटू लागले. पण माझा नाईलाज होता आणि माझी भीड चेपली होती त्यामुळे मी पटकन उत्तरलो,

“पुच्ची!!”

ह्यावर मात्र ती खुश झाली आणि मला म्हणाली, “हां मग आता एकांतात असताना तू हेच शब्द वापरायचे.” असे म्हणून ती गप्प झाली.

तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव बदलले. बहुधा तिला विनयची आठवण आली होती. पण काही क्षणातच तिने डोळ्यात दाटून येणारी आसवे हृदयातच गिळून टाकली आणि माझ्याकडे बघून हसली.

बादलीतले पाणी तांब्यात घेऊन तिने माझ्या डोक्यावर ओतले आणि मला चोळू लागली. तिच्या हातांच्या स्पर्शाने माझ्या अंगावरचा तो कृत्रिम रंग तर निघून जात होता, पण मी तिच्या रंगात नहात होतो. ती माझे अंग चोळत असतानाच कंबरेत जेव्हा खाली वाकली तेव्हा मात्र मला राहवले नाही.

मागून उचलली गेलेली तिची कंबर आणि मागे फुगलेले तिचे नितंब पाहून त्यांना दाबण्याचा मोह मला आवरत नव्हता. मी माझे हात तिच्या नितंबांवर ठेवले आणि जोरात दाबले तसे ती एकदम ताठ झाली. आणि माझ्याकडे बघून गोड हसली. तिच्या गालावरची खळी मला लोभावून गेली.

माझा हात बाजूला करून ती पुन्हा एकदा मला घासून घेऊ लागली. आता तिच्या नितंबांवर हात ठेवण्याची माझे धाडस होत नव्हते त्यामुळे मी तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिच्या त्या गच्च नितंबांकडे पाहतच मी तिच्या पाठीवर माझी बोटे अलगद फिरवत होतो.

तीही खाली वाकून माझ्या शरीरावर साबणाचा फेस करत होती. माझ्या मांड्यावर तिचे हात आता फिरत होते. तेव्हाच माझा लंड ताठ होऊन तिच्या स्तनांना घासत होता. तिच्या मऊ, गुबगुबीत स्तनाचा स्पर्श माझ्या लंडाला सुखद वाटत होता. त्याचे आचके देत तिच्या स्तनांना चुंबणे चालूच होते.

तीही आता मुद्दामच पुढे होऊन माझ्या लंडाला आपल्या स्तनाच्या घळीत पकडत होती. मुद्दामच माझ्या सुपारीवर आपले स्तन घासत होती आणि आपली बोटे माझ्या मांडीवर फिरवत होती.

रंग प्रेमाचा

डिंगऽऽ डाँगऽऽऽ ‘दोनदा बेल वाजवली तरी माधुरीताईने दार का नाही उघडले?’ माझ्या मनात प्रश्न आला. खरेच मी दोनदा बेल वाजवली होती, आता एकदा दरवाजा वाजवून बघूया असा विचार करतच मी दरवाजावर थाप मारली. मा‍झ्या हाताच्या धक्क्याने एकदम दरवाजा उघडला गेला. मला कळेच ना की भर दुपारी...

रंग प्रेमाचा भाग : २

माझ्यातले पौरूषत्व जागे झाले होते, पण तिला ताई मानणारा मी मात्र त्याला आतमध्येच दाबत होतो. माझ्यातला पुरुष मला सांगत होता, ”हो पुढे आणि कर ताईला शांत, दे तिला ते सुख जे तिच्या नवऱ्याकडून तिला तिच्या स्वप्नात हवे होते. अगदी तेच सुख दे तिला आज सत्यात.” तर माझ्यातला मी,...

रंग प्रेमाचा भाग : ४

मीही पेटून तिच्या नितंबांवर माझी बोटे आणली होती. आता ती मला नाकारत नव्हती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा धाडस करून मी तिच्या नितंबांच्या घळीत माझी तर्जनी सारली. माझ्या तर्जनीचा स्पर्श तिच्या गुदाला झाला तशी ती एक क्षणासाठी स्तब्ध झाली. मी तिच्या सुरकतलेल्या भोकावरून माझी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!