शेजारची कोमल भाग : २

राजूचा बर्मुड्यामधील उंदीर आता मोठा होऊन कोमलच्या मांडीवर उड्या मारायला लागला होता. राजूच्या पायाच्या मध्ये कोमलची मांडी आली होती व तिचा उजवा बॉल राजूच्या छातीवर रगडत होता व राजू आजवर न अनुभवलेला एक आनंद घेत कोमलला बिलगून होता.

कोमलला अजूनही भान नव्हते. तिची नजर व लक्ष अजूनही पूर्णपणे उंदरावर होते. राजूने कोमलच्या पाठीवरून हात हळूच खाली सरकवला व कोमलच्या गरगरीत कूल्ह्यावर ठेवला. कोमलची नजर अजूनही उंदरात गुंतली होती. राजूने धीर करून दुसरा हात हळूच कोमलच्या डाव्या गोळ्यावर ठेवला.

कोमलचा बॉल हातात मावत नव्हता तरी राजू हातात त्याला मापायचा प्रयत्न करत होता. राजूची छाती डेक्कन क्विनसारखी धडधडायला लागली. धीर करून राजूने कोमलच्या बॉलवरचा दाब वाढवला. कोमलच्या कुडत्यावरूनही त्याला जाणवले की कोमलचा स्तन ताठरला आहे.

राजूचा त्याच्या चड्डीत बंदिस्त लवडा आता पूर्ण ६ इंचाचा होऊन फणा काढून कोमलच्या मांडीवर उसळ्या मारत होता. राजूने कोमलच्या कंबरेला धरून तिला जवळ खेचले व पटकन तिच्या ओठावर आपले ओठ ठेवले.

कोमल एकदम भानावर आली व राजूच्या गळ्यातला आपला हात सोडवत राजूच्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न करायला लागली. या हालचालींमुळे उंदराचे पिल्लू हडबडले व कोमलच्या पायावर उडी मारून पळून गेले. कोमलने एक किंचाळी फोडत परत राजूला मिठी मारली.

राजू मजेत आपला लवडा कोमलच्या मांडीवर व पोटावर घुसळत होता व हात कोमलचा कूल्हा चिवडत होता तर डाव्या हाताने कोमलच्या गोळ्यांचे मोजमाप करत होता. उंदीर नजरे आड होताच कोमलच्या जीवात जीव आला.

पण त्याबरोबर तिला आता राजूचा तिच्या कूल्ह्यावर फिरणारा व आपल्या छातीवर बागडणाऱ्या राजूच्या हाताच्या वाढत्या दाबाचे व आपल्या मांडीवर रगडणाऱ्या कडक व लांब उंदराचे अस्तित्वाचे भान आले. तशी कोमल धडपडत राजूपासून वेगळी व्हायचा प्रयत्न करू लागली.

राजू अजूनही कोमलला चिकटून होता व त्याचा लंड कोमलला टोचा मारत होता. त्याने कोमलचा हात धरून ठेवला व तिला हलकेच आपल्याकडे खेचले.

“राजू तू हे काय चालवले आहेस?” कोमलने रागाने विचारले.

“सॉरी.” राजूने नाटकी स्टाइलने माफी मागून टाकली.

त्यावर काहीच न बोलता कोमल फणफणत आजी व पिंकी झोपल्या होत्या त्या खोलीत गेली. राजू मग बराच वेळ त्याच्या ताठलेल्या लंडाला कुरवाळत उभा राहला व शेवटी न राहवून बाथरूममध्ये लवड्यावर हातगाडी चालवायला गेला.

राजू परत आजीच्या खोलीत आला तेव्हा कोमलचा पत्ता नव्हता पण पिंकी आजीजवळ झोपली होती. राजू मग हॉलमध्ये जाऊन बसला. त्याला खात्री होती कोमल परत येणार कारण तिने बाहेरचे दार नुसते ओढून घेतले होते.

राजू दचकून उठला व समोरच्या घड्याळाकडे पाहिले. दोन वाजत आले होते. म्हणजे आजीला उठायला अजून २ तास तरी अवकाश होता. तो आजीच्या खोलीत डोकावला. आजी झोपली होती, पण कोमलचा पत्ता नव्हता.

पिंकी तर अजूनही इथेच होती. राजूच्या मनात प्रश्नचिन्ह उभे राहले. तो परत हॉलमध्ये आला. बाहेरचे दार आता बंद होते. तो धावतच दुसर्‍या बेडरूममध्ये गेला. कोमल बाल्कनीच्या दारात उभी होती. राजू तिच्या मागे उभा राहला.

“कोमल तुला मी काय केलेले ते तुला आवडले नसेल तर आय ऍम सॉरी.” राजू पुटपुटला.

कोमलने मागे वळून पाहिले.

“पण आवडले असेल तर?” कोमलने घोगऱ्या आवजात विचारले.

राजू उडालाच! त्याला कळेना काय उत्तर द्यावे. तसा कोमलने त्याच्या हातावर तिचा हात ठेवला. तिच्या तळव्याचा कंप व तिला फुटलेला घाम त्याला जाणवला. राजूने तिला आपल्याकडे ओढले व मिठीत घेतले.

“अस काय करतोस? कोणी पाहिले तर?”

“मग आत चल.” अस म्हणून त्याने तिला आत खेचले.

राजूने अजून पर्यंत वाचलेल्या काम साहित्याची मनातल्या मनात स्मरण केले. पण पुढची स्टेप घ्यायच्या आधी आजीचा कानोसा घेणे जरूर होते. राजू आजीच्या बेडरूममध्ये डोकावला. आजी ढाराढूर झोपली होती.

घड्याळात २ वाजून पाच मिनिटे झाली होते. राजू परत त्याच्या खोलीत आला. कोमल त्याच्या अभ्यासाच्या टेबलजवळ उभी होती. राजूने कोमलच्या कंबरेवर हळूच हात ठेवले. कोमलने एक लूज जेंट शर्ट व खाली पेटिकोट घातला होता.

कोमलने राजूचे कंबरेवरचे हात आपल्या हातात पकडून आपल्या पोटावर आणले. त्यामुळे राजू कोमलच्या अंगावर खेचला गेला. तिचे गुबगुबीत कूल्हे राजूच्या अर्धवट ताठणाऱ्या लंडावर टेकले. तसा राजू मागे सरकला. पण राजूचे हात खेचून कोमलने आपली गांड अजून मागे केली.

राजूला वाटले की त्याला ग्रिन सिग्नलच मिळाला व राजूने आपला एक हात पोटावरून वर सरकवत तिच्या बॉलवर आणला. कोमलने लटका विरोध करायचा प्रयत्न केला पण तसे करताना राजूचा राजूचा कडक झालेला बाबुराव कोमलच्या नितंबावर रगडला गेला.

कोमलने आपल्या स्तनावर फिरू पहाणारा राजूचा हात सोडुन दिला. राजू जोमाने कोमलचा बॉल तिच्या शर्ट व ब्रेसीयरवरून कुरवाळू लागला. दुसर्‍या हाताने राजू कोमलच्या पोटावर मानेवर गोंजारू लागला.

कोमल आता सुस्कारे सोडायला लागली व आपले अंग राजूच्या अंगावर घासू लागली. राजूने मागून तिचा कान चावला. “आईग..” करत कोमल शहारली व आपल्या छातीवर बागडणारा राजूचा हात दाबला.

राजू आता कोमलचे दोन्ही स्तन आळीपाळीने कुस्करू लागला. तिच्या जाड्या शर्टातूनही कोमलच्या कबुतरांच्या चोची राजूच्या हाताना टोचू लागल्या. राजू आळीपाळीने दोन्ही गुंड्या बोटानी फिरवू लागला. हे सुख असह्य होऊन कोमलचे पाय लटपटू लागले.

मानेवर फिरणारा राजूचा हात कोमलच्या शर्टात शिरला व राजूची थरथरणारी बोटे शर्टाच्या आत ब्रेसीयरची सीमा पार करून कोमलच्या कबुतराला गोंजारू लागली.

मग थोडा जोर लावून त्याने कोमलच्या निप्पलचे शिखर गाठले व निप्पल चिमटीत पकडून पिरगळले. आता कोमलच्या सुखाचा कडेकोट होतं होता. ती तडफडायला लागली व तिचे शरीर ताठ होऊन ती झडली.

अर्थात राजूला ह्याचा काहीच क्ल्यु नव्हता. त्याला कळेना की कोमलचे अंग एकदम का गळपटले. राजूने जवळजवळ उचलून कोमलला त्याच्या सिंगल बेडवर नेले व विचारले “कोमल तुला काय होतंय का?”

कोमलचे डोळे बंद होते पण राजूला तिच्या चेहर्‍यावर अतीव सुखाचा भाव दिसला. तसे त्याने कोमलच्या ओठावर त्याचे ओठ टेकवले. इंग्लिश पिक्चरमध्ये बघितल्याप्रमाणे त्याने आपल्या ओठाने कोमलचा खालचा ओठ पकडला व आपली जीभ कोमलच्या ओठावरून फिरवली.

कोमलने डोळे उघडून राजूकडे पाहिले व ती लाजली. पण लगेचच राजूचे डोके पकडून ओठाचे जोरदार चुंबन घेतले. तसा राजूने पण तिच्यावर चुंबनाचा केला. तिच्या मानेचे मुके घेत घेत तो तिच्या वक्षावर किस करू लागला. एका हाताने त्याने कोमलच्या शर्टाची बटणं काढायला सुरूवात केली. तशी कोमल कुजबुजली, “आजी जागी झाली का पाहून ये.”

आजी अजून शांत झोपली होती व रोजच्या अनुभवावरून राजूला माहीत होते की अजून तासभर तरी ती उठणार नाही. तो परत आला तेव्हा कोमल तशीच डोळे बंद करून पहुडलेली होती.

राजूची चाहुल लागताच ती डोळे उघडून ती राजूकडे पाहू लागली. तिच्या शर्टाची वरची दोन बटणं उघडी होती व शर्ट तिच्या पोटावर वर सरकला होता व तिची बेंबी दिसत होती व पेटिकोट मांड्यापर्यंत वर चढला होता.

हे मनोरम दृष्य पाहून राजूच्या लवड्याने पूर्णपणे काटकोनात उभे राहून त्याच्या बर्मुड्यातून सलामी दिली. कोमलने हे पाहतच ती लाजली व तिने आपले डोळे बंद केले.

शेजारची कोमल

बऱ्याच वर्षापूर्वीची कहाणी आहे. पुण्याच्या प्रभात रोडवर राजूच्या आजोबांचे घर होते. राजूच्या आजोबांच्या पश्च्यात राजूची आजी तिथे एकटी रहायची. जुनी पण भक्कम तळमजला व वर एक मजली इमारत होती. इमारत जुनी असली तरी दोन मजल्यावर प्रत्येकी दोन असे ४ आधुनिक फ्लॅट होते. राजूच्या...

शेजारची कोमल भाग : ३

राजूचा हा आयुष्यातला पहिलाच काम प्रसंग होता पण अभ्यासाच्या नावाने चोरून वाचलेली इतकी चावट गोष्टींची पुस्तके आता त्याच्या कामाला येत होती! राजू कोमलच्या जवळ आला तसे डोळे न उधडता कोमलने त्याला भिंतीकडे सरकून जागा केली. राजूने वेळ न घालवता वाकून कोमलच्या किंचित दर्शन...

शेजारची कोमल भाग : ४

राजूने कोमलच्या उरोजावरचा आपला हल्लाबोल अजूनही टिकवला होता व आळीपाळीने तो तिचे गोळे आईसक्रिमसारखे चोखत होता खात होता. राजूने आपला हात कोमलच्या मांड्याच्या फटीत खाली सरकवला. कोमलच्या चड्डीतून डोकावणाऱ्या झाटांचा स्पर्श त्याला झाला. कोमलच्या मांड्यांमध्ये चड्डी राजूला...

शेजारची कोमल भाग : ५

संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरून पाहून राजू थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखू लागला. कोमलच्या स्तनावर राजूचे डोळे व तोंड ताव मारत असताना एका हाताने राजूने कोमलचा परकर पूर्ण वर सरकवला व कोमलला खालून उघडी केली. राजूचे एक बोट अजूनही तिला चोदत होते. “ए मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!