शेजारची कोमल भाग : ३

राजूचा हा आयुष्यातला पहिलाच काम प्रसंग होता पण अभ्यासाच्या नावाने चोरून वाचलेली इतकी चावट गोष्टींची पुस्तके आता त्याच्या कामाला येत होती!

राजू कोमलच्या जवळ आला तसे डोळे न उधडता कोमलने त्याला भिंतीकडे सरकून जागा केली. राजूने वेळ न घालवता वाकून कोमलच्या किंचित दर्शन देणाऱ्या वक्षाच्या वरील भागावर ओठ ठेवले. कोमलने एक हुंकार दिला.

राजूने ब्रेसीयरच्या कडेपर्यंत उघड्या पडलेल्या भागावर जीभ फिरवली. तशी कोमल थरथरली व तिने राजूला कवेत घट्ट धरले व राजूचा चेहरा आपल्या गोळ्यांवर दाबला. राजूने एका हाताने कोमलची मांडी पेटिकोटवरूनच कुरवाळू लागला. तशी राजूचा डोक्यावरील आपला हात तिने सोडून दिला व आपल्या मांडीवर फिरणाऱ्या राजूच्या हातावर नेऊन घट्ट दाबून धरला.

राजूने आपला हल्ला आता कोमलच्या कडक झालेल्या स्तनांवर चढवला व त्याने तिच्या कपड्यावरूनच एक स्तन आपल्या ओठांनी पकडला व दांतानी हळूच चावला. ह्या दुहेरी हल्ल्याने कोमल हैराण झाली व तिने थरथरत्या क्षीण आवाजात “ए.. नको न..” अस काहीसं बोलली पण विरोध काही केला नाही.

राजूने तिच्या दुसर्‍या बॉलवर आपले ओठ टेकवले तसे कोमलने आवेगाने परत कवटाळले. राजूच्या ओठांना कोमलच्या ताठरलेला निप्पल लागत होता. त्याने आपल्या दातात हळूच दाबला. परत कोमलने राजूचा चेहरा आपल्या दोन्ही हातानी धरला व ती त्याच्या केसावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागली.

राजूला आता टारगेट सापडले होते. आपल्या ओठात पकडलेले कोमलचे बोंड तो तिच्या कपड्यावरूनच चोखू लागला. राजूच्या लाळेने तिचा शर्ट ओला होऊ लागला. राजूने आपले तोंड उंचावून तिच्या कानाचे एक चुंबन घेतले.

“ए मला बघू दे न.” राजूने कोमलचा शर्ट एका बाजूला करत तिच्या कानात कुजबुजला.

“काय?” कोमलने आपल्याला न कळल्याचा आभास केला.

“तुझे बॉल्स!” अस म्हणून राजूने तिच्या दुसर्‍या कबुतरावर भिडला.

“मला लाज वाटते.” कोमल उत्तरली.

“तू डोळे बंद कर.” राजूने आयडिया मारली.

“चल चावट!” कोमलने त्याच्या डोक्यावर एक चापट मारली.

“बरं. नको तर नको.” अस म्हणत राजूने उठण्याचे नाटक केले.

कोमलने त्याला क्षणभर आपल्या अंगावर ओढले. पण लगेच त्याला ढकलून कोमलने “आजीला एकदा बघून ये” अशी आज्ञा दिली.

घड्याळात तीन वाजत आले होते. आजी मंद सुरात घोरत होती. राजू धावतच परत आला. कोमल अजूनही अस्त व्यस्त पडली होती. राजूने अजून पर्यंतच्या आयुष्यात पाहिलेल्या ब्लू फिल्ममधील बायकांपेक्षा ती राजूला सेक्सी दिसत होती. राजू आपला लवड्यामुळे झालेला तंबू सरळ करत कोमलच्या बाजूला जाऊन बसला व सरळ दोन्ही हातांनी कोमलचे कडक बुब्स समोरून कुस्करू लागला.

“स्स्स… दुखतं न..!” कोमल बोलली.

राजूने सरळ तिचे बोंडं बोटात धरून चुरगळले.

“ए असं नको करू न…!” कोमल कळवळली.

“मग आधी मला तुझ्या पीप्या दाखव.”

राजूला पटकन शब्द सुचला नाही. कोमलच्या डोळ्यात पाहत राजू तिच्या शर्टची बटणे काढू लागला. पण आयुष्यात कधी न केलेले ते काम त्याला जमेना. तिच्या मोठाल्या गोळ्याच्या ब्रावरील प्रेशरमुळे ब्राच्या पट्ट्याचे हुक्स त्याला सोडता येईना.

कोमलला हसू फुटले. हसतच हात मागे नेऊन तिने हुक्स मोकळे केले व ती परत बेडवर टेकली. आता राजू तिच्या अर्ध्यापर्यंत उघड्या शर्टातून दिसणाऱ्या तिच्या ब्रामध्ये कैद होऊन पडलेल्या स्तनांकडे पाहत राहला. क्रीम रंगाच्या ब्रातून डोकावत मुक्ति पावायला आतुर झालेले त्या दोन टेकड्या राजूला खुणावत होत्या.

एक क्षणभर त्याला कळेना की ब्रा वर करावी तिला की खाली ओढावी. कोमलला त्याचा हा गोंधळ कळला. परत किंचित स्मित हास्य करत कोमलने ब्रा तिच्या बोटाने स्तनावरून वर ढकलली व स्तन उघडे करत राजूला रस्ता दाखवला.

राजूच्या छातीत मुंबई ते पुणे धावणाऱ्या सर्व गाड्या एकच वेळी धावू लागल्या. राजूला भीती वाटायला लागली की त्याच्या धडधडणाऱ्या हृदयाचा आवाज त्याच्या बहिऱ्या आजीला पण ऐकायला जाईल की काय.

राजूने मग एक मोठा श्वास घेऊन तिच्या ब्रा वर केला. पौर्णिमेच्या पूर्ण चंद्राचे जणू त्याला दर्शन घडले. पहिला ब्रातून एक स्तन मुक्त झाला. उघडे केलेले ते वैभव डोळ्यात साठवत मग त्याने तिचा दुसरा स्तन बाहेर काढला.

राजू आयुष्यात प्रथमच एका स्त्रीचे अर्ध नग्न रूप पाहत होता. कोमलच्या त्या खुल्या झालेल्या खजिन्याने राजूचे डोळे दिपले. गव्हाळी वर्णाच्या कोमलची फिकट रंगाची स्तनाग्रे राजूला गुलाबाच्या कळ्यांसारखी भासली. पाठीवर झोपलेल्या कोमलचे दोन्ही मोठ्ठे स्तन त्यांच्या वजनाने न ओघळता डोलत कोमलच्या श्वासाबरोबर वरखाली होत होते.

कोमलचे रोमांच उभे राहले होते. कोमलचे किंचित सुटलेल्या गोलाकार पोटावर तिची खोल गेलेली बेंबी राजूला प्रचंड सेक्सी दिसत होती. डोळे भरून कोमलचे सौंदर्य पाहील्यावर राजू तिचे दोन्ही स्तन त्याच्या ओठांनी स्पर्श करत सुटला. पोटभर चुंबून झाल्यावर तो दोन्ही हाताने तिचे स्तन कुस्करत त्यांना किस करत, चाटत, चोखत, चावत तो तिच्यावर तुटून पडला.

कोमल हास्य मुद्रेने राजूचा हावरटपणा न्याहळत ती तिच्या आयुष्यातल्या पहिल्या पुरूषाचे प्रेम अनुभवत होती. कोमलचे स्तन ह्या प्रचंड आवेगाने झालेल्या हल्ल्याने लालेलाल होऊन हुळहुळे झाले. पण तिला त्याची पर्वा नव्हती कारण सुखातिरेकाने गेल्या काही मिनिटात ती २/३ वेळा झडली होती.

राजूचा एक हात व तोंड तिच्या स्तनांवर व्यस्त असतानाच राजूचा दुसरा हात कोमलच्या पोटावर आला व तिच्या बेंबीशी खेळू लागला. कोमल तिच्या सुखात इतकी डुंबली होती की ती काहीच हालचाल न करता डोळे बंद ठेवून पडून राहिली.

राजू हात खाली जात तिच्या ओटी पोटावर फिरायला लागला तरी कोमलने त्याला आडवले नाही. राजूचा हात कोमलच्या मांड्याच्या मध्ये पोचला व तिच्या योनिवर थबकला. कोमलने “राजू नाही!!” असे दबल्या आवाजात ओरडली व राजूचा हात तिने पकडायचा प्रयत्न केला. ह्या जोराजोरीत राजूचा हात तिच्या योनिवर छान रगडला जाऊ लागला.

कोमल डोळे बंद ठेवूनच हलक्या आवाजात कण्हू लागली. राजू त्याच्या एका हाताने व तोंडाने आळीपाळीने कोमलच्या स्तनांशी खेळत होता तर त्याचा दुसरा हात कोमलच्या हातासकट पेटिकोटवरून तिची फुगलेली योनी रगडत होता.

राजूने आपले कूल्हे उचलून आपला फणा काढून डोलणारा फण्या नागोबा कोमलच्या कूल्ह्यावर दाबला. मगाशीच एकदा हस्तमैथुन केल्यामुळे अजूनपर्यंत बाबुराव मजेत टिकून होता.

कोमलला राजूचा तिसर्‍या आघाडीवरून झालेला हल्ला जाणवला होता व सुखाने ती अजून पर्यंत अनेकदा झडली होती. कोमलच्या योनिवरील राजूच्या हाताला आता विरोध जाणवत नव्हता. राजूने थोडा जोर लावताच कोमलने आपल्या मांड्या थोड्या फाकवल्या. राजूला मैदान थोडे मोकळे मिळताच राजूचा हात कोमलच्या योनिच्या फुगवट्यावर रेंगाळला होता.

एखादा कॉम्प्युटरचा माऊस पकडावा तसे त्याने कोमलची पुच्ची आपल्या तळव्यात पकडली. त्याच्या बोटांना तिची भेग जाणवत होती. तो आपले बोट कोमलच्या पुच्चीच्या भेगेवर चोळू लागला. त्याने कोमलचे पाय आणखिन फाकवले.

आता कोमल हातात व पायात त्राण नसल्यासारखी विरोध न करता डोळे बंद ठेवून राजूला सगळे करू देत होती. कोमलच्या योनिवरचा आपला हात काढून राजूने तिचा पोटावरचा उजवा हात आपल्या हातात घेऊन हळूच दाबला व आपल्या ताणलेल्या लंडावर ठेवला.

कोमलला ही नवीन जाणीव मेंदूपर्यंत पोचून प्रोसेस होईपर्यंत काही क्षण जावे लागले. मग ती जाणीव होताच तिचे डोळे खाडकन उघडले. राजूने तिला काहीच अवधी न देता तिचा हात तसाच आपल्या पूर्ण उत्तेजित असलेल्या आपल्या दांडक्यावर धरून ठेवला.

कोमल डोळे विस्फारत राजूकडे पाहत होती राहिली. परत डोळे बंद करून हळूहळू राजूचा लंड कुरवाळू लागली. तसा राजूने आपला हात उचलून तिच्या मांडीपर्यंत नेला व उघड्या पडलेल्या तिच्या मांड्यावर ठेवला. कोमलच्या उबदार मांड्यावर राजूचा थंडगार हात फिरायला लागला.

कोमलच्या मेंदूत पोचलेल्या ही नवीन संवेदना रजिस्टर होताच परत कोमलने आपले डोळे किंचित उघडून परत बंद केले. पण राजूच्या लंडावरचा आपला हात अजिबात हलवला नाही. राजूने कोमलची डावी मांडी वर सरकवली तर उजवी मांडी आपल्याकडे खेचली.

आता नवीन गड काबीज करायला सरसावलेल्या आपल्या मर्द मराठा गड्याने मग हळूच कोमलच्या परकरात हात घातला मांडी कुरवाळत तो आपल्या टारगेटवर पोचला. त्याने कोमलच्या डबल रोटीसारख्या फुगलेल्या योनिवर आपला तळवा दाबला. राजूला कोमलच्या कॉटन पॅन्टीतूनही तिचे झाटाचा स्पर्श जाणवला.

काही मिनिटे राजू हात तसाच स्थिर ठेवून कोमलच्या गुप्तांगाची उब अनुभवत राहला. कोमलचे योनी स्पंदत होती. कोमलही निपचित पडून सुस्कारे सोडत होती. तोंडातून मोठा आवाज बाहेर पडू नये म्हणून कोमलने तिचा डावा हात तोंडावर नेला.

शेजारची कोमल

बऱ्याच वर्षापूर्वीची कहाणी आहे. पुण्याच्या प्रभात रोडवर राजूच्या आजोबांचे घर होते. राजूच्या आजोबांच्या पश्च्यात राजूची आजी तिथे एकटी रहायची. जुनी पण भक्कम तळमजला व वर एक मजली इमारत होती. इमारत जुनी असली तरी दोन मजल्यावर प्रत्येकी दोन असे ४ आधुनिक फ्लॅट होते. राजूच्या...

शेजारची कोमल भाग : २

राजूचा बर्मुड्यामधील उंदीर आता मोठा होऊन कोमलच्या मांडीवर उड्या मारायला लागला होता. राजूच्या पायाच्या मध्ये कोमलची मांडी आली होती व तिचा उजवा बॉल राजूच्या छातीवर रगडत होता व राजू आजवर न अनुभवलेला एक आनंद घेत कोमलला बिलगून होता. कोमलला अजूनही भान नव्हते. तिची नजर व...

शेजारची कोमल भाग : ४

राजूने कोमलच्या उरोजावरचा आपला हल्लाबोल अजूनही टिकवला होता व आळीपाळीने तो तिचे गोळे आईसक्रिमसारखे चोखत होता खात होता. राजूने आपला हात कोमलच्या मांड्याच्या फटीत खाली सरकवला. कोमलच्या चड्डीतून डोकावणाऱ्या झाटांचा स्पर्श त्याला झाला. कोमलच्या मांड्यांमध्ये चड्डी राजूला...

शेजारची कोमल भाग : ५

संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरून पाहून राजू थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखू लागला. कोमलच्या स्तनावर राजूचे डोळे व तोंड ताव मारत असताना एका हाताने राजूने कोमलचा परकर पूर्ण वर सरकवला व कोमलला खालून उघडी केली. राजूचे एक बोट अजूनही तिला चोदत होते. “ए मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!