शेजारची कोमल भाग : ४

राजूने कोमलच्या उरोजावरचा आपला हल्लाबोल अजूनही टिकवला होता व आळीपाळीने तो तिचे गोळे आईसक्रिमसारखे चोखत होता खात होता. राजूने आपला हात कोमलच्या मांड्याच्या फटीत खाली सरकवला. कोमलच्या चड्डीतून डोकावणाऱ्या झाटांचा स्पर्श त्याला झाला. कोमलच्या मांड्यांमध्ये चड्डी राजूला ओलसर लागली.

कोमलला जाणवत होते की काहीतरी चुकीचे होतं आहे आपण फार पुढे वाहवत जात आहोत, पण तिला इतके सुख मिळत होते की राजूला थांबवावे असे तिला अजिबात वाटले नाही. ती तिच्या तिनेच आपला हाताने बंद केलेल्या तोंडातून ती सुखाचे हुंकार देत होती. राजू चड्डी वरून कोमलची पुच्ची चोळून आता पुढच्या चालीचा विचार करत होता.

त्याने एक बोट हळूच कोमलच्या चड्डीत सरकावले व कोमलच्या झाटांच्या जंगलात तो शिरला. कोमलच्या झाटा इतक्या दाट होत्या की त्याला फक्त केसांचा पुंजकाच लागत होता. राजू बराच वेळ तिच्या झाटांशी खेळत होता. हळूच त्याला एक दरी व त्या दरीत एक जिवंत झरा मिळाला. त्या झऱ्यात ओले झालेले त्याचे बोट पटकन कोमलच्या पुच्चीतल्या दरीत गेले.

कोमलच्या मेंदूने एक नवीन संवेदना ओळखली व तिचे डोळे सुखाच्या धुक्यातून राजूवर रोखले गेले. पण तिने राजूला काहीच न बोलता सुखाचा एक दीर्घ हुंकार देऊन परत डोळे बंद केले. राजूचे बोट कोमलच्या योनिची खोली व रुंदीची मोजमापे घेत होतं. त्या बोटाने मदतीला आणखी कुमक मागवली. आता राजूची दोन बोटे कोमलच्या योनित फिरू लागली.

कोमलचे हुंकार वाढू लागले. मोजमाप करणाऱ्या जोडीला एक शिखर सापडले. राजूने वाचलेल्या सगळ्या गोष्टीत हमखास येणारा दाणा राजूला सापडला. त्याने कोमलचा दाणा दोन बोटांमध्ये पकडला व फिरवू लागला. राजूने आता त्याचा पुरा हात कोमलच्या चड्डीत सरकवला. बोटात व अंगठ्यात तिचा दाणा पकडून राजूने तो हलकेच दाबला.

त्यांचा लव गेम चालू झाल्यापासून इतक्या वेळ झडल्यावरही राजूच्या ताब्यात तिचा दाणा पडताच “अंह्ह्ह्ह… अ… अ…..” असे चित्कार काढत कोमल फळाफळा झडली. झडताना कोमलच्या हातातल्या राजूच्या लवड्यावरचा आपला ताबा सोडला नाही.

राजू बराच वेळ आपली बोटे कोमलच्या पुच्चीत आतबाहेर करत राहला. त्याची बोटे दमल्यावर त्याने काही क्षण असेच जाऊ दिले व आपला हात तिच्या पुच्चीच्या भेगेत तसाच ठेवला.

त्याचा हात तिच्या कामरसाने भिजला गेला. कोमलने डोळे उघडले व डोळ्यानेच राजूला आपल्या चड्डीतून हात काढण्याची विनंती वजा इशारा केला. राजूने कोमलच्या चड्डीतून हात काढला.

पुच्चीरसाने चमकणाऱ्या आपल्या हाताचा वास घेतला व जि‍भेने चव घेतली. मग कोमलच्या डोळ्यात डोळा घालत तिच्या पुच्चीरसाने भिजलेला आपला संपूर्ण हात चाटु लागला. कोमलचे डोळे परत विस्फारले पण ती काहीच न बोलता पडून राहिली.

राजूचा छोटा राजू अजूनही कोमलच्या हातात होता. राजूच्या गोट्या ठणकायला लागल्या होत्या. त्याने कोमलच्या हातातून आपल्या छोट्या राजूची सुटका करून घेतली व मोठ्या कष्टाने हळूहळू चालत तो आजीच्या खोलीत डोकावला.

आजी झोपली होती पण आता वेळ खूपच कमी राहला होता. राजू लंड हातात पकडून कोमल समोर आला. कोमलने आपले कपडे ठीकठाक केले होते व ती आता पलंगावर बसली होती. त्याच्या हातात पकडलेला ६ इंची बुल्ला धरून कोमलसमोर फ़ुटभर अंतरावर उभा राहला. कोमल लाजेने चुर होऊन तिरक्या डोळ्याने राजूच्या तंबूकडे पाहत होती.

राजू कॅब्रे डांन्सरच्या अविर्भावात आपला लंड पकडून नाचत होता. नाचत नाचत त्याने कोमलचा हात पकडून त्याने तिचा हात आपल्या दांडक्यावर ठेवला. कोमलने न लाजता राजूला लवडा हातात घेऊन दाबला.

राजूने तिचा हात काढला व बर्मुडा आतल्या फ़्रेन्चीसकट खाली खेचली व राजूच्या छोट्या राजूने ११० अंशात खडी सलामी दिली. मोकळा होताच राजूचा बाबुराव वर खाली होतं मदमत्त हत्ती सारखा झुलू लागला. तिच्या अगदी जवळ जात राजूने परत कोमलचा हात लवड्यावर ठेवला.

राजूचा नग्न लवड्याच्या स्पर्शाने कोमल परत शहारली. कोमलने दुसरा हात पुढे करून राजूची बर्मुडा व फ़्रेन्ची आणखिन खाली खेचली व राजूच्या दोन्ही गोट्या हातात घेतल्या. राजू कोमलच्या अजून जवळ सरकून उभा राहला.

राजूचा लवडा कोमलच्या चेहऱ्यापासून एक इंच अंतरावर होता. कोमल राजूच्या अवयवाचे सूक्ष्म निरीक्षण करत होती. राजूच्या शिश्नातून प्री-कमचा एक थेंब चमकत होता. राजू कोमलच्या आणखिन जवळ सरकला. कोमलने राजूकडे पाहत लवड्याच्या टोकाला जि‍भेने तो थेंब टिपला. आता सुखाचा हुंकार द्यायची राजूची पाळी होती.

राजूला जाणवले की आता त्याचा बाब्या कधीही आचके देऊ शकतो व गळू शकतो. त्याने कोमलला डोळ्यांनी विनंती केली व लवडा तिच्या ओठांवर फिरवला. तसा कोमलने त्याचा लवड्याचा सुपाडा चाटला. परत एकदा निरीक्षण करून ती डोळे बंद करून राजूचा लवडा आइसक्रिम कोनसारखा चाटु लागली व त्याच्या गोट्या कुरवाळू लागली.

राजू एकदम टोकावर पोचला होता. कोमलच्या एका स्तनावर आपला हात ठेवून राजूने तिचे स्तनाग्र दाबताच त्याची तोफ उडाली. चपळाई करून त्याने हातात तयार ठेवलेला रूमालाने लवडा झाकला व आयुष्यात गळला नसेल इतका रूमालावर गळला.

कोमल राजूचा लंड झटके थांबेपर्यंत धरून होती व त्याची फडफड अनुभवत होती. आचके थांबताच तिने रूमाल सरकवला अजूनही कडक असलेल्या लवड्याला आपल्या तोंडात घेतले व चाटून पुसून साफ केला. राजूची चड्डी व बर्मुडा वर सरकवली. राजू थकून पलंगावर बसला व डोळे मिटून पडला.

कोमल आजीच्या खोलीत मासिक वाचत बसली. थोड्या वेळेने आजी झोपेतून उठली. कोमलने तिला चहा करायला मदत केली. राजूचा चहा घेऊन ती राजूकडे आली. राजू झोपला होता. ती त्याचा चेहरा न्याहाळत बसली. कोमलची चाहुल लागून राजूने मान वर करून पाहिले.

कोमलने चहाचा कप समोर केला. एका हाताने कप घेताना त्याने कोमलचा हात पकडला. कोमलने डोळे मोठे करून आजीच्या खोलीकडे बोट केले. “आजी देवळात जात आहे.” कोमल कुजबुजली. तसे राजूने तिला मोठे स्माईल दिले व तोंडाचा चंबू करू दोन बोटांनी तिला एक फिल्मी किस दिले.

कोमल पिंकीला घेऊन तिच्या घरी गेली. आजी ४ वाजता देवळात किर्तनाला जायला बाहेर पडली. तिला यायला ७ वाजणार होते. राजू आजीला टाटा करायला बाल्कनीत उभी राहला. ती कोपऱ्यापर्यंत पोचताच तो धावत बाहेरच्या खोलीत जाऊन तो कोमल परत यायची वाट पाहू लागला.

कोमल पिंकीला घेऊन परत आली. तिने आता शर्टावर एक पुढे बटणाचा स्वेटर घातला होता. राजूचा लंड कोमलला पाहून परत कडक झाला व त्याच्या छातीतली धडधड वाढली. कोमलचा हात धरून त्याने तिला त्याच्या पलंगावर बसवले.

कोमलच्या कडेवर बसलेल्या पिंकीला आपल्याकडे घ्यायच्या बहाण्याने त्याने कोमलच्या पाठीवर हात ठेवला व पुठे झुकून पिंकीची एक मोठी पप्पी घेतली. मग कोमलच्या डोळ्यात पाहत त्याने आपले ओठ कोमलच्या ओठावर ठेवले. राजूने दुसरा हात कोमलच्या स्तनावर हळूच नेला.

कोमलने राजूच्या किसला प्रतिसाद देत आपले ओठ उघडले. राजूने कोमलच्या दांतांवर जीभ फिरवली. कोमलनेही तिची जीभ राजूच्या जिभेला भिडवली. बराच वेळ फ़्रेंच किसींग करून दोघं परत दीर्घ श्वास घ्यायला वेगळे झाले.

कोमल राजूला हाताने थांब असा इशारा करत पिंकीला घेऊन उठली व तिला आजीच्या खोलीत घेऊन गेली. तिथे कपाटात ठेवलेली काही खेळणी तिने पिंकीच्या समोर ठेवून तिला तिथे बसवले. पिंकी खेळण्यात रमली. एका मिनिटात कोमल राजूच्या खोलीत परत आली.

राजूने कोमलवर जणू झडप घातली व तिला मिठीत घेतले. परत ते किसींग करत एकामेकाच्या सर्वांगावरून हात फिरवू लागले. राजूचा लवडा कोमलच्या पोटावर रूतला होता तर कोमलचे स्तन राजूच्या छातीवर सपाट झाले होते.

राजूने आपला हात मागून कोमलच्या लूज शर्टमध्ये सरकवत तिच्या पाठीवर नेला. राजू तिच्या पोटाच्या वळीशी चाळा करत राहला. राजूचा हात वर सरकला व तो उडालाच. कारण त्याला कोमलच्या शर्टच्या आत ब्राचा पट्टा लागला नाही! तिने शर्टच्या आत ब्राच घातली नव्हती!

कोमलकडे राजूने मागे होतं कोमलकडे पहाताच ती लाजली व तिने चेहरा राजूच्या छातीवर लपवला. राजूने वेळ न गमावता हात पुढून कोमलच्या स्तनांवरून आळीपाळीने फिरवत तिची स्तनाग्रे चिमटीत पकडली.

राजूचा दुसरा हात कोमलच्या कूल्ह्यावर फिरत होता. त्या हाताने तो कोमलचा परकर वर सरकवू लागला. परकर पुरेसा वर होताच राजूचा हात कुठल्याही अडथळ्याविना सरळ कोमलच्या नग्न कूल्ह्यांना लागला.

राजूने गेस केल्याप्रमाणे तिने निकरपण घातली नव्हती! राजूने कोमलने दाखवलेल्या हुशारीबद्दल बक्षिसा दाखल कोमलवर चुंबनाचा वर्षाव केला. राजूने कोमलचे कूल्हे सर्व बाजूने हाताळून झाल्यावर त्याचे बोट कूल्ह्यांच्या फटीत फिरू लागले.

कोमलच्या कूल्ह्यावरही केस होते. केसाशी थोडा वेळ खेळून राजूने बोट आणखिन खाली घातले. त्याच्या बोटाला पुच्चीच्या पाकळ्यांचा फुगीरपणा जाणवला. बोट थोडे आत रेटल्यावर त्याला ओलसरपणा जाणवला. तो बोट आतबाहेर करत तिला सुख देऊ लागला. तिला मिळणाऱ्या या मजेने कोमलच्या तोंडातून सुस्कारे सुटू लागले.

राजूने कोमलला पलंगावर बसवले. राजूने कोमलचा हात आपल्या लवड्यावर ठेवला. मग हात वर करून तो कोमलच्या शर्टची बटणे काढायला झटू लागला. वरची चार बटणे काढताच त्याने कोमलचा शर्ट दोन्ही बाजूने फाकवून कोमलची वरची दौलत उघडी केली.

शेजारची कोमल

बऱ्याच वर्षापूर्वीची कहाणी आहे. पुण्याच्या प्रभात रोडवर राजूच्या आजोबांचे घर होते. राजूच्या आजोबांच्या पश्च्यात राजूची आजी तिथे एकटी रहायची. जुनी पण भक्कम तळमजला व वर एक मजली इमारत होती. इमारत जुनी असली तरी दोन मजल्यावर प्रत्येकी दोन असे ४ आधुनिक फ्लॅट होते. राजूच्या...

शेजारची कोमल भाग : २

राजूचा बर्मुड्यामधील उंदीर आता मोठा होऊन कोमलच्या मांडीवर उड्या मारायला लागला होता. राजूच्या पायाच्या मध्ये कोमलची मांडी आली होती व तिचा उजवा बॉल राजूच्या छातीवर रगडत होता व राजू आजवर न अनुभवलेला एक आनंद घेत कोमलला बिलगून होता. कोमलला अजूनही भान नव्हते. तिची नजर व...

शेजारची कोमल भाग : ३

राजूचा हा आयुष्यातला पहिलाच काम प्रसंग होता पण अभ्यासाच्या नावाने चोरून वाचलेली इतकी चावट गोष्टींची पुस्तके आता त्याच्या कामाला येत होती! राजू कोमलच्या जवळ आला तसे डोळे न उधडता कोमलने त्याला भिंतीकडे सरकून जागा केली. राजूने वेळ न घालवता वाकून कोमलच्या किंचित दर्शन...

शेजारची कोमल भाग : ५

संत्र्याच्या आकाराच्या तिच्या स्तनांना डोळे भरून पाहून राजू थोडा वाकला व कोमलचे स्तन चोखू लागला. कोमलच्या स्तनावर राजूचे डोळे व तोंड ताव मारत असताना एका हाताने राजूने कोमलचा परकर पूर्ण वर सरकवला व कोमलला खालून उघडी केली. राजूचे एक बोट अजूनही तिला चोदत होते. “ए मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!