शोभाताई

मी दहावीत शिकत असतानाची ही गोष्ट. आमच्या गल्लीमध्ये माझ्या घराच्या पुढे चार घरे सोडून शोभाताई रहायची. तिचे शिक्षण पूर्ण झाले होते. ती घरीच असायची. तिची आई कामाला जायची व तिचे बाबा कामानिमित्त बाहेरगावी असायचे. तिचा भाऊ इंजिनीअरिंग करीत होता व तो होस्टेलवर रहायचा.

दिवसभर शोभाताई घरी एकटीच असायची. तिचे व माझ्या आईचे खुप जमायचे. ती सतत आमच्या घरी यायची. माझ्या आईला ती कामात मदत करायची. आईला ती काकू म्हणायची. माझा लहान भाऊ खुप वात्रट होता. म्हणून आईने तिला त्यांच्या घरी माझा अभ्यास घेण्याची विनंती केली. ती पण हो म्हणाली.

मग मी रोज तिच्याकडे जाऊ लागलो. ती खुपच छान अभ्यास घ्यायची. ती शिकवताना कधी रागवायची नाही. खुप समजुन सांगायची. मला लगेच समजायचे. मग मी दहावीची परीक्षा दिली. सर्व पेपर खुपच छान गेले.

मी रोज शोभाताईकड़े जायचो. संध्याकाळी मात्र मी मित्रांकडे जायचो. आम्ही सर्व जमलो की मुलींची थट्टा करायचो. मुलींविषयी मला खुप आकर्षण वाटु लागले होते. पण पण कोणाला सांगायची हिम्मत होत नसे. रस्त्याने जाताना एखाद्या मुलीचे मोठे गोळे बघितले की माझा बाबुराव खाडकन जागा व्हायचा. मग मात्र त्याला शांत करता करता नाकी नऊ यायचे.

शोभाताई दिसायला खुप सुंदर होती. ती साधारणपणे २० वर्षाची असावी. गोरीपाण, सुंदर डोळे, नाक थोडे छोटेसे होते पण तिचे ओठ नाजुक व गुलाबी होते. ती उंच होती पण थोडीशी जाड होती. केस अगदी काळेभोर व लांब, तिच्या नितंबाना स्पर्श करीत होते. उरोज मोठे व उभारदार होते. ती घरात नेहमी गाऊन घालायची. तिचे नितंब खुपच सुंदर व आकर्षक होते. तिची त्वचा खुपच मुलायम होती. ती खुपच मादक व खळखळून हसायची. तिचे बोलने खुपच गोड होते. मला ती खुप आवडायची. मात्र माझ्या मनात कधीही तिच्याबद्दल कधी वाईट विचार आले नव्हते.

एक दिवस मी असाच कोपऱ्यावर उभा राहून टवाळकी करीत होतो आणि तेवढ्यात शोभाताई तिथे दुकानात काहीतरी घेण्यासाठी आली होती. माझे अचानक तिच्याकडे लक्ष गेले. मी खुप घाबरलो. मला काहीच सुचेना. म्हटले, आपली काही खैर नाही आता. मी शोभाताई जवळ गेलो. ती रागाने माझ्याकडे पाहत निघून गेली. मी थोडासा धीर एकवटून तिच्यामागे गेलो. ती माझ्याच घरात घुसली. गोट्या कपाळात जाणे म्हणजे काय, ते मला आत्ता समजले. तसाच मनाचा हिय्या करून मीही घरात घुसलो.

तिने माझ्या आई जवळ सामान व पैसे दिले आणि ती जाऊ लागली. मी तिला घराबाहेर जाऊ दिले मग तिच्या मागे गेलो आणि तिच्याशी बोलण्याकरीता तिला थांबवू लागलो, पण ती मला भिक घालायला तयार नव्हती. मी हिरमुसला होऊन तिथून निघालो. माझे कशातच लक्ष लागत नव्हते.

संध्याकाळी मी परत मित्रांकडे गेलो. पण तिथेही माझे मन रमेना. रम्याने मला विचारले, “काय झालय रे तुला.” मी त्याला सर्व परिस्थिति सांगितली. तर तो म्हणाला, “अरे सोड रे, ती तरी कुठे साजुक आहे. ती नाही का सुरेशदादाला चढवून घेत.” “काय?” मी जवळ जवळ किंचाळलोच. तो म्हणाला, “खरेच बोलतोय मी , हवे तर संजयला विचार.” संजयनेपण मान डोलावली. मला खुप राग आला होता. मी तिथून लगेच घरी आलो. शोभाताईबद्दल कुणी असे काही बोलले तर मला ते आवडत नव्हते. त्यानंतर शोभाताई रोज आमच्या घरी यायची पण माझ्याशी ती बोलत नव्हती.

मग तो दिवस उजाडला. त्या दिवशी माझा रिझल्ट होता. माझे बाबा घरी नव्हते म्हणून मी व माझी आई शाळेत गेलो. मला ९० टक्के पडले होते. आई खुप खुश झाली. आम्ही येताना वाटेत थांबून पेढे घेतले आणि घराकडे निघालो. रस्त्यात माझा एक मित्र भेटला. मी आईला सांगून त्याच्याजवळ थांबलो. आईने लवकर घरी येण्यासाठी बजावले. मी हो म्हणालो. थोडा वेळ त्याच्याबरोबर टाइमपास केला आणि घरी आलो.

घरी आल्यावर आईने तोंडहातपाय धुवून देवाजवळ पेढा ठेवायला सांगितला. देवाजवळ पेढा ठेवल्यावर आईने एक पेढा मला भरविला व स्वत एक पेढा खाल्ला अन मला म्हणाली, “जा, पहिला जाऊन शोभाताईला पेढे देऊन ये.” मी गप्प झालो व तिथेच घुटमळत राहिलो. आई म्हणाली, “अरे जा ना”. मी म्हणालो, “आई ती माझ्यावर चिडली आहे. ती माझ्याशी बोलत नाही”. तर आई पटकन म्हणाली, “अरे जा काही नाही होत. तूच काहीतरी वात्रटपना केला असशील. ती मोठी आहे ना तुझ्यापेक्षा. तिनेच तुझा अभ्यास घेतला. जा तिला पेढा दे आणि तिची माफ़ी पण माग. मला माहित आहे तिचा स्वभाव. ती कधी कुणावर चिडत नाही”.

आईने असे सांगितल्यावर मला खुप बरे वाटले. मी लगेच तिच्या घरी गेलो. दरवाजा बंद होता, म्हणून मी थोडासा लोटला तर तो उघडला मी मनाचा हिय्या करून आत गेलो. शोभाताई पलंगावर आडवी होऊन कसले तरी पुस्तक वाचत होती. मी हळूच तिला हाक मारली व म्हणालो, “शोभाताई, मला ९० टक्के पडले”. तिने पटकन ते पुस्तक उशीखाली ठेवले आणि माझ्याकडे पाहत उठली आणि मला मिठी मारली आणि म्हणाली, “ग्रेट मला माहित होते की तुला खुप चांगले मार्क्स मिळणार.” असे म्हणून तिने माझी पप्पी घेतली व म्हणाली, “आधी पेढे दे.” मी तिच्यासमोर पेढ्याचा डब्बा धरला. तिने त्यातून एक पेढा काढून मला भरविला.

पेढा खाताना मी तिला म्हणालो, “अग तू पण खा ना”. तर ती म्हणाली, “मी तुला पेढा भरविला आता तू मला भरव.” मी तिला पेढा भरवला. पेढा खात खात ती म्हणाली, “बंटी, मला आज खुप आनंद झालाय, तू अगदी माझ्या अपेक्षेप्रमाने मार्क्स मिळविलेस. सांग तुला काय गिफ्ट हवय.” मी म्हणालो, “काही पण तुला आवडेल ते दे.” तिचा मूड बघून मी पटकन तिला म्हणालो, “शोभाताई सॉरी, मी त्या दिवशी चुकलो, मी परत नाही असे करणार.” तिने परत मला जवळ ओढले आणि माझ्या गालाची पप्पी घेत म्हणाली, “मला माहित आहे तू असा नाहीस पण कुठल्याही मित्रांच्या नादाने तू काही चुकीचे करावे असे मला नाही वाटत.”

तिचे उरोज माझ्या हनुवटी आणि गळ्याला स्पर्श करीत होते. तिचा तो उबदार स्पर्श मला मोहुन टाकित होता. मी ही तिला बिलगलो. ती म्हणाली “बंटी, अरे असे छेडून मुली पटत नसतात.” मी म्हणालो, “माझा तसा हेतु नव्हता.” ती हसून म्हणाली, ” तुझ्या वयात मुलांना मुलींबद्दल आकर्षण निर्माण होने हे काही नवीन नाही. मुली पटवन्याचे अनेक मार्ग आहेत. मी तुला शिकवेल मुलींना कसे पटवायचे ते.”

शोभाताई ने मला विचारले, “तुला कशा मुली आवडतात ?” मी म्हणालो, “स्वभावाने छान आणि दिसायला सुंदर.” तिने थोडा विचार केला आणि म्हणाली, “सुंदर म्हणजे कोणासारखी ? मी म्हणालो, “तुझ्यासारखी खुप सुंदर नसेल तरी चालेल.” तिने परत मला मिठी मारली अणि विचारले, “मी एवढी सुंदर आहे का ?” मी म्हणालो, “हो प्रश्नच नाही.” ती म्हणाली, “तू माझ्यात काय पाहिले की तुला मी सुंदर दिसते.” मी म्हणालो, “तुझा गोरा रंग.” ती म्हणाली, “बस, गोऱ्या रंगामुळे मी तुला सुंदर दिसते.” मी म्हणालो, “नाही ग, तुझे लांबसड़क काळेभोर रेशमासारखे केस, तुझे टपोरे डोळे, तुझे लाल लाल गाल, तुझे गुलाबाच्या पाकळयासारखे ओठ.”

ती अधिक लाडात येऊन मला म्हणाली, “सांग ना, आणखी काय आवडते?” मी म्हणालो, “तुझा गोड गळा.” ती समोर सरकून म्हणाली, “पुढे बोल ना.” आता माझा बाबुराव उठू लागला होता. मी तुझ्या छातीवरचे ते दोन मोठे गोळे म्हणता म्हणता, माझे शब्द गिळून म्हणालो, “शोभाताई तू खूपच सुंदर आहेस.”

तिने परत माझ्या गालाची पप्पी घेतली. मी घाबरत तिला विचारले, “शोभाताई, मी पण तुझी पप्पी घेऊ का ?” काही न म्हणता तिने डोळे मिटून घेतले. मग मी धीर एकवटून तिच्या गालाच्या जवळ माझे ओठ नेताना पाहिले तिचे ओठ थरथरत होते. तिच्या सर्वांगावर शहारे आले होते. ते पाहून मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले. ती काहीच म्हणाली नाही. आता मात्र माझा बांध तुटू लागला. मी पहिल्यांदा आवळले आणि तिच्यावर माझ्या मुक्यांचा वर्षाव करू लागलो. ती पण मला प्रतिसाद देत होती. मी तिच्या तोंडात तोंड घालून तिचा मुका घेत होतो.

शोभाताई भाग : ४

पुढचे तिन चार दिवस खुप धामधूमित गेले. माझा १० वी चा निकाल बघायला आणि माझं अभिनंदन करायला आमचे सर्व पाहुणे येवून गेले. माझे मात्र कशातच लक्ष लागत नव्हते. आईने मला विचारन्याचा प्रयत्न केला पण बाबा म्हणाले की जाऊ दे स्वारी हवेतच आहे. मला मात्र माझ्या मार्कांच फारसे कौतुक...

शोभाताई भाग : ३

ती घाबरली ती थोडा विचार करून म्हणाली, ”जर तू माझी चाटली तरच.” मी आनंदाने हो म्हणालो व तिच्या पायाजवळ गेलो आणि तिच्या दोन्ही मान्सलदार मांड्या फाकविल्या. समोर तिची झाटात लपलेली पुच्ची दिसू लागली. मी हलकेच तिची झाटे बाजूला करू लागलो. तिची मुलायम व कुरुळी काळीभोर झाटे...

शोभाताई भाग : २

आम्हाला दोघानाही सर्व जगाचा विसर पडला होता. तिचे मुलायम हाथ माझ्या शर्टमध्ये घुसले होते. ती हळूवारपणे तिचा मुलायम हात माझ्या छातीवर फिरवित होती. मग मी पण मुका घेत घेत माझा एक हात हळूच तिच्या छातीवर आणला आणि तिच्या एका उरोजाला दाबले. ती हळूच सित्कारली. मी तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!