शोभाताई भाग : २

आम्हाला दोघानाही सर्व जगाचा विसर पडला होता. तिचे मुलायम हाथ माझ्या शर्टमध्ये घुसले होते. ती हळूवारपणे तिचा मुलायम हात माझ्या छातीवर फिरवित होती. मग मी पण मुका घेत घेत माझा एक हात हळूच तिच्या छातीवर आणला आणि तिच्या एका उरोजाला दाबले. ती हळूच सित्कारली. मी तिच्या गाऊनवरुनच तिचे गोळे कुस्करत होतो.

ती खुप गरम झाली होती. तिने माझ्या शर्टची बटने काढायला सुरवात केली. मी हळूच तिच्या कानाचा चावा घेतला. तशी ती पुन्हा सित्कारली. तिने माझा शर्ट काढला. माझ्या पॅन्ट मधून माझ्या लवडयाचा उभार स्पष्ट दिसत होता. ती वरुनच माझ्या लवडयाला कुरवाळू लागली. कुरवाळत असताना तिने मला हलकेच ढकलत पलंगाकडे सरकावले.

मी पलंगावर पडलो आणि ती माझ्या अंगावर पडली. मी परत तिचा मुका घेतला व तिचा गाऊन काढू लागलो. तिने गुलाबी ब्रा घातलेली होती. तिचे ते सुंदर गोरेपान शरीर बघून मी वेडा झालो. मी तिचे दोन्ही स्तन तसेच कुरवाळू लागलो. मग मी तिला माझ्या जवळ ओढले व तिची ब्रा काढू लागलो पण मला काही जमेना. मग मी तिला ब्रा काढायला सांगितली. ती उठली आणि माझ्याकडे पाहून हसली. मला कळेना ती का हसली, पण लगेच मला उमगले की तिच्या ब्रा चे हुक पुढेच होते.

तिने हुक काढताच तिची दोन्ही कबूतरे मोकळी झाली. केवढे मोठे स्तन होते तिचे. त्याच्या अग्रभागी गुलाबी रंगाची तिची कडक बोंडे त्या गोऱ्या स्तनांचा आकर्षकपणा वाढवित होती. तिच्या स्तनांवर हिरव्या रंगाच्या नसा फुगून स्तनान्मध्ये ताठरपना आला होता. मग मी हळूच तिचा एक स्तन तोंडात घेतला आणि त्याला चोखू लागलो. तशी शोभाताई खुपच वेडीपीशी झाली. मग तिने माझी पॅन्टची चैन काढून आत हात घातला. माझा लवडा दाबू लागली. माझ्या मस्तकाकडून एक जोराची कळ निघाली. आज पहिल्यांदाच कोणीतरी माझ्या लवड्याला हात लावला होता. मला खुप बरे वाटत होते.

तिने हळूच माझ्या पॅन्ट चे बटन काढले आणि हळूहळू काढू लागली. माझी जींस असल्याने ती खाली सरकवताना माझी अंडरविअरपण थोडी खाली सरकली आणि माझा लंड त्यातून थोडा बाहेर आला. शोभाताई ने हे पाहताच माझ्या अंडरविअरमध्ये हात घालून खाली सरकवली व माझा ताठलेला लवडा हातात घेऊन त्याच्याशी खेळू लागली. मला असे वाटु लागले की आता माझ्या लवडयातुन काहीतरी बाहेर पडणार मी तिला लगेच थांबवले.

तिने विचारले, “काय झाले.” मी म्हणालो, “मला असे वाटतय कि आता काहीतरी बाहेर पडतोय”. ती म्हणाली, “चल मग सुरू करूया.” मी म्हणालो, ”ठीक आहे.” मग ती पलंगावर आडवी झाली. मी तिच्या परकराची नाडी खेचली. मी तिचा परकर खाली ओढू लागलो. परकर खाली खेचताना मला तिची बेंबी दिसली. तिची बेंबी खुपच सुंदर होती, असे वाटत होते की त्याची पप्पी घ्यावी पण आता मी कंट्रोल करू शकत नव्हतो. तिचा परकर खाली खेचताच तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या वरची तिची निळ्या रंगाची फुलांची चड्डी दिसू लागली. तिचे शरीर म्हणजे संगमरवरच वाटत होते.

आता माझ्या सहनशक्तीचा अंत झाला होता. मी पटकन तिची चड्डी खाली ओढली आणि मला तिची पुच्ची दिसू लागली. काय सुंदर पुच्ची होती. तिची काळीभोर आणि मुलायम झाटे बघून मला कधी एकदा माझा लंड तिच्या पुच्चित घालतो असे झाले होते.

मी माझी अंडरवेअर पटकन काढून टाकली आणि तिच्या अंगावर आडवा झालो. आम्ही दोघेही खुपच गरम झालो होतो. शोभाताईची छाती वरखाली होत होती. तिचे ते हलणारे पुष्ट उरोज पाहून मी चेकाळलो होतो मी माझा ताठलेला लवडा हातात धरून तिच्या पुच्चिवर रगडत होतो. शोभाताईला हसू आले व म्हणाली, “जागा सापडत नाही का?” मी रागाने हो म्हणालो. पण खरेच माझी पहिली वेळ असल्याने काही जमत नव्हते.

माझ्या सहनशक्तीचा अंत झाला होता. माझी करुण अवस्था पाहून शेवटी शोभाताईनेच माझा ताठलेला लवडा हातात धरून पुच्चिवर ठेवला आणि हळूच माझ्या कानात म्हणाली, ” बंटी, आता हळूच आत घुसव.” मला कसला धीर, मी जोरात दनका दिला. तशी ती किंचाळली, “आई..ग!!” लवडा आत गेल्यावर मी कंबर हलवायला सुरवात करणार तोच माझा पुन्हा परत बाहेर आला. मी परत लवडा तिच्या पुच्चीच्या जवळ नेला आणि शोभाताईला विनंती करू लागलो तर ती म्हणाली, ”बंटी, तू पुन्हा धसमूसळ्यासारख करशील तर मला त्रास होइल.” मी म्हणालो, ”नाही ग, आता मी हळूच घालीन.”

तिने परत माझा लवडा हातात पकडून पुच्चिवर ठेवला. मग मी हळूच आत घातला. तिने तिच्या पायाची घडी माझ्या मांड्यावर टाकली आणि मला म्हणाली, ”आता हळूहळू कंबर हालव.” मी तिला झवु लागलो. तिच्या तोंडातून हळूहळू आवाज येत होते आणि चेहऱ्यावर लालिमा चढला होता. दोनच मिनिटात माझा बार उडाला. माझी पहिलीच वेळ असल्याने चांगल्या सात ते आठ चीळकाड्या उडाल्या आणि धापा टाकत तिच्या अंगावर पडलो.

पहिल्यांदा मला कळेना की मी मुतलो की वेगळे काही घडले. शोभाताई ने मला पटकन बाजूला ढकलले. ती उठू लागली. मी तिला उठताना तिच्या पुच्चीच्या जवळ पाहिले तर तिच्या पुच्चीतुन माझा रस बाहेर पाझरत होता आणि चादरीवर जवळ जवळ अर्धी वाटी तरी माझा चिक पडला होता. तिने तशीच चादर ओढून घेतली आणि ती बाथरुमकडे पळाली. तिची गोरी गांड हलताना बघून मी परत वेडा झालो. आयुष्यात मी आज पहिल्यांदा झवलो होतो. माझा लवडा पूर्ण चिकाने भरला होता. मी तसाच पलंगाच्या कोपऱ्यावर तिची वाट पाहत बसलो.

माझे लक्ष उशीकडे गेले. चादर ओढताना उशी खाली पडली होती. तिचे पुस्तक पण पडले होते. मी सहज चाळन्याकरिता म्हणून उचलले आणि उडालोच. पुस्तकामध्ये सर्व नागडी आणि झवाझवीची चित्रे आणि गोष्टी होत्या. त्यातली एक कहानी मी वाचू लागलो. ती बहिन भावाच्या झवाझविची होती. त्यातील चित्रे पाहून माझा बुल्ला परत ताठ झाला. मी समजलो ही पुस्तक वाचून गरम झाली होती. पण शोभाताईकडे हे पुस्तक आले कुठून? असा प्रश्न मला पडला. मनात म्हणालो, जाऊ दे आपल्याला काय करायचे आहे. आज त्यामुळे कमीतकमी झवायला तरी मिळाले.

मी माझ्या लवडयाला हातात धरून बसलो. तेवढ्यात शोभाताई येत असल्याची चाहुल लागली. मी ते पुस्तक खाली ठेवून परत पलंगाच्या कोपऱ्यावर तिची वाट पाहत बसलो. शोभाताई चादर व तिची पुच्ची धुवून आली. तिने चादरीची घडी करून घरातच वाळत टाकली. आणि माझ्या जवळ येवून लाडाने म्हणाली, “जा ना बंटी, धुवून ये.” मी तिच्या बाथरुममध्ये गेलो लवडा चांगला चोळून धुतला आणि बाहेर आलो.

शोभाताईने ब्रा घातली होती आणि ती खाली वाकून चड्डी घालित होती. मी तिच्या गांडीजवळ जावून माझा लवडा तिच्या गांडीला टेकवला आणि तिच्या कम्बरेला धरून तिला जवळ ओढले. ती म्हणाली, ”आता पुरे ना.” मी म्हणालो, ”नाही मला आणखी एकदा करायचे.” मग ती काही ना बोलता माझ्या लवड्यावर बसली. मी मागुन तिच्या मानेचे पटापट मुके घेऊ लागलो. पुस्तक पाहून माझा लवडा चांगलाच खवळला होता. तिच्या गांडीमध्ये तो रुतत चालला होता. असे वाटत होते की तिची गांड मारावी, पण मी तो विचार सोडला.

मी दोन्ही हाताने तिची ब्रा वर सरकवून, तिच्या स्तनांची बोंडे चोळू लागलो. तिचे उरोज माझ्या हातात मावत नव्हते. ती गरम व्हायला लागली होती. ती उठली आणि मला म्हणाली, “बंटी, करणारे लवकर.” मी तिला विचारले, ”शोभाताई, तू माझा लवडा चोखशील?” ती हादरलीच. मला म्हणाली, ”काय?” मी म्हणालो, ”शोभाताई, त्या पुस्तकातल्या चित्रासारखा तू पण चोख ना.” ती माझ्याकडे विस्मित होऊन मला पाहत म्हणाली, ”तू कधी पाहिलेस ते पुस्तक?” मी म्हणालो, ”आत्ताच.” आणि तिच्या कानाचा हलकेच चावा घेत म्हणालो, “चोखशील ना?”

शोभाताई भाग : ४

पुढचे तिन चार दिवस खुप धामधूमित गेले. माझा १० वी चा निकाल बघायला आणि माझं अभिनंदन करायला आमचे सर्व पाहुणे येवून गेले. माझे मात्र कशातच लक्ष लागत नव्हते. आईने मला विचारन्याचा प्रयत्न केला पण बाबा म्हणाले की जाऊ दे स्वारी हवेतच आहे. मला मात्र माझ्या मार्कांच फारसे कौतुक...

शोभाताई भाग : ३

ती घाबरली ती थोडा विचार करून म्हणाली, ”जर तू माझी चाटली तरच.” मी आनंदाने हो म्हणालो व तिच्या पायाजवळ गेलो आणि तिच्या दोन्ही मान्सलदार मांड्या फाकविल्या. समोर तिची झाटात लपलेली पुच्ची दिसू लागली. मी हलकेच तिची झाटे बाजूला करू लागलो. तिची मुलायम व कुरुळी काळीभोर झाटे...

शोभाताई

मी दहावीत शिकत असतानाची ही गोष्ट. आमच्या गल्लीमध्ये माझ्या घराच्या पुढे चार घरे सोडून शोभाताई रहायची. तिचे शिक्षण पूर्ण झाले होते. ती घरीच असायची. तिची आई कामाला जायची व तिचे बाबा कामानिमित्त बाहेरगावी असायचे. तिचा भाऊ इंजिनीअरिंग करीत होता व तो होस्टेलवर रहायचा....

error: नका ना दाजी असं छळू!!