शोभाताई भाग : ३

ती घाबरली ती थोडा विचार करून म्हणाली, ”जर तू माझी चाटली तरच.” मी आनंदाने हो म्हणालो व तिच्या पायाजवळ गेलो आणि तिच्या दोन्ही मान्सलदार मांड्या फाकविल्या. समोर तिची झाटात लपलेली पुच्ची दिसू लागली. मी हलकेच तिची झाटे बाजूला करू लागलो. तिची मुलायम व कुरुळी काळीभोर झाटे माझ्या बोटाना मोरपिसासारखी वाटत होती. मी माझ्या नखाने त्यांना भांग पाडल्यासारखे बाजूला करीत होतो. बहुतेक तिने तिचे मैदान कधीच साफ केले नव्हते.

मी तिची झाटे बाजूला केल्यावर मला तिची गोरी पुच्ची दिसू लागली. तिच्या पुच्चिचे ओठ बोटाने बाजूला करताच तिची गुलाबी योनी व त्या वरचा तिचा छोटासा पण गोंडस दाना दिसू लागला. मी हळूच तिच्या दान्याला माझ्या जिभेचा शेंडा लावून गोलगोल फिरवू लागलो. तशी ती वेडीपिशी झाली. मी तिच्या कडे हळूच एक कटाक्ष टाकला. तिने डोळे घट्ट मिटून घेतले होते व तिचे ओठ कोरडे पडले होते. त्या कोरड्या ओठावरुण ती जीभ फिरवित होती.

तिचे वक्ष जोरजोरात वर खाली होत होते. तिने एका हाताने चादर घट्ट पकडली होती व तिचा दूसरा हात माझ्या केसात रुतून माझ्या डोक्याला खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करीत होता. मी तिच्या झाटावरुन माझी जीभ फिरवायला सुरुवात केली. माझे एक बोट तिच्या पुच्चीच्या ओठावरून फिरवित होतो. झाटे चाटून मग माझ्या जिभेने तिच्या पुच्चित प्रवेश करताच तिच्या तोंडातून आ..उम..आह..उ..असा हळू आवाज येऊ लागला. त्या आवाजाने मी बेफाम होउन जोर जोरात तिच्या पुच्चीच्या आत बाहेर जीभ करू लागलो.

ती खुपच वेडी झाली होती व म्हणत होती की, “तू खुपच छान चाटतोयस… अजुन चाट…” मग बहुधा ती झडनार असावी म्हणून तिने मला बाजूला केले व उठून ती माझा मुका घेऊ लागली. माझ्या लवड्यात खुप सुरसूरी होत होती. आता माझा लवडा चोख असे मी म्हणायच्या आत शोभाताई गुडघ्यावर बसली आणि तिने माझा लवडा हातात घेतला. त्याला कुरवाळीत ती निरखून पहात होती. आणि ती पटापट त्याच्यावर चुम्बनांचा वर्षाव करू लागली. ती पटापट माझ्या गोट्यानाही चोखू लागली. एका हातात लवडा धरून ती वाकून माझ्या गोट्या चोखित होती. मी हवेत तरंगत होतो. तिने माझ्या लवड्याच्या शेंड्यावरुन जीभ फिरवायला सुरवात केली. माझ्या मस्तकापर्यंत कळा जात होत्या.

मी तिच्या अम्बाड्यात हात घालून तिच्या डोक्याला मागे पुढे करू लागलो. त्यामुळे तिचा अम्बाडा सुटला आणि तिचे केस मोकळे होऊन तिच्या मांसल नितम्बान्वर लोळू लागले होते. ती खुपच सुंदर दिसत होती. बराच वेळ लवडा चोखल्यानंतर ती जावून पलंगावर आडवी झाली. तिचा मूक इशारा समजुन मी तिच्या दोन्ही मांड्याच्यामध्ये गेलो आणि तिच्या स्तनाना कुरवाळू लागलो. मग तिने माझा लंड हातात धरून पुच्चिवर सेट करून दिला. मी हळूहळू लंड तिच्या पुच्चित घुसवला आणि कंबर हलवून तिला झवु लागलो.

ती मोठमोठ्याने सुस्कारे सोडू लागली होती. तिला झवताना तिचे सुस्कारे ऐकून मी जास्तच चेकाळत होतो. मी हळूच माझा लवड़ा तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला तिला वाटले चुकून निघाला असेल म्हणून ती परत हातात घेऊन पुच्चिवर ठेवू लागली पण मी मी मुद्दाम पुढे सरकत नव्हतो. तिने माझ्याकडे पाहून डोळे दटावित मला म्हणाली, “घाल ना बंटी, लवकर.” मी म्हणालो, “कुठे घालू ?”

ती मिस्किलपने माझ्याकडे पहात म्हणाली, “अरे असे काय करतोस. मघाशी कुठे घातलास ?” मी म्हणालो, “कुठे ?” शोभाताई बोलली, “तू पुढे सरक मी करते.” मी म्हणालो, “हो पण, आधी त्याला काय म्हणतात ते सांग ना ?” शोभाताई बोलली, “चल ना रे, बंटी का छळतोस.” मी पुन्हा म्हटलं, “एकदाच सांग ना.” शोभाताई रागाने बोलली ,”मला नाही माहित.” मी म्हणालो, “अग तू पुस्तक वाचतेस ना. मग काय म्हणतात ते वाचले असशील ना ?” ती बोलली, “आता फाजिलपना पुरे. तू करणार आहेस की नाही ते सांग.”

ती वैतागली होती. अशा निर्णायक क्षणाची वेळ येईल असे वाटले नव्हते. मग मी साफ शरणागति पत्करित म्हणालो , “प्लीज शोभाताई, सांग ना.” ती म्हणाली, “आधी तू कर, मगच मी सांगेन” मग मी परत माझा लवडा तिच्या पुच्चिवर ठेवला आणि तिने हाताने सेट केला. मी आत घुसवू लागलो. लवड़ा पूर्ण आत गेल्यावर मी तिच्या अंगावर पडलो आणि तिच्या कानाला थोडेसे जिभेने चाटले आणि हळूच तिच्या कानात म्हणालो, “सांग ना, शोभाताई, प्लीज..”

ती हळू आवाजात माझ्या काना जवळ येवून म्हणाली, “बंटी, त्याला पुसी म्हणतात.” मी म्हणालो, “नाही ग, शोभाताई, मराठीत काय म्हणतात सांग ना ?” लवडा आत ठेवून मी तसाच पडून राहिलो होतो. ती म्हणाली, “मला नाही माहित, तूच सांग.” मी म्हणालो, “शोभाताई, फक्त एकदाच सांग, मी पुन्हा नाही विचारणार.” मग ती खुपच लाजुन म्हणाली, “पुच्ची” तिचा चेहरा अजुनच लाल झाला होता.

मी परत तिला झवायला सुरवात केली तसे तिने माझ्या मानेभोवती घट्ट विळखा घालत मला जवळ ओढले आणि मला विचारले, “बंटी, मी माझ्या ह्याला काय म्हणतात ते सांगितले आता तू पण सांग ना तुझ्या ह्याला काय म्हणतात ते.” मी हळूहळू कंबर हलवीत म्हणालो, “लवडा” ती आणखिन लाडाने माझ्या केसांमधुंन हात फिरवित म्हणाली, ‘बंटी, आपण जे करतोय त्याला काय म्हणतात.” शोभाताई चांगलीच रंगात आली होती. मी लगेच म्हणालो, “झवाझवी.”

मी खुपच उत्तेजित झालो होतो. माझा स्पीड वाढला होता. मला कंट्रोल होत नव्हते. मी खुप जोरजोरात कंबर हलवू लागलो. ती सित्कारत होती. तिने डोळे घट्ट मिटून घेतले होते. ती खुपच कामुक दिसत होती. मी तिला झवताना तिचे दोन्ही गोळे दाबत होतो. आम्ही दोघेही घामाघूम झालो होतो. तिची पुच्ची खुपच ओली झाली होती. लवडा आत बाहेर करताना ‘पचाक..पचाक..’ असा आवाज येत होता.

शोभाताई झवन्याचा पुरेपुर आनंद घेत होती. तिचे सुस्कारे माझ्या लवड्याला चेकाळून टाकित होते. माझी दोन्ही कानशिले गरम झाली होती. शोभाताईच्या चेहरयावर घाम आला होता आणि तिचे केस त्या घामात भिजले होते. मला राहवले नाही. मी पटकन तिची पप्पी घेतली. तिच्या घामाने माझी जीभ खारट झाली मला तो स्वाद खुप आवडला. आम्ही दोघेही चरम सीमेवर पोहोचलो. मी माझा रस तिच्या पुच्चित सोडून दिला आणि तिच्या अंगावर पडून राहिलो.

तिने पण मला घट्ट मिठी मारली. माझे तोंड तिच्या उरोजान्मध्ये दबले गेले होते. तिचे उरोज अजुनही वरखाली होत होते आणि तो स्पर्श मला मोहुन टाकित होता. मला असे वाटत होते की कायमचे असेच पडून रहावे. ती माझ्या केसांमधुन बोटे फिरवित होती. तिच्या मुलायम स्पर्शाने मला स्वर्ग सुख मिळत होते.

अचानक तिने मला बाजूला सरकवित म्हणाली, “बंटी, उठ. नाहीतर कोणी जर का आले तर प्रॉब्लम होइल.” मी बाजूला झालो आणि पलंगावर बसलो. ती उठली आणि माझ्या हाताला धरून बाथरुमकडे ओढत घेऊन गेली. बाथरुममध्ये जाताच तिने बादली मधून ताम्ब्या भरून पाणी घेतले आणि माझ्या लवड्यावर टाकले. एकदम गार पाण्याचा स्पर्श होताच मी शहारून गेलो. तिने लगेच साबन हातात घेऊन माझा लंड चोळायला लागली. माझा लंड धुतल्यावर मला बाहेर ढकलित म्हणाली, बंटी लवकर कपडे घाल, मी आलेच.”

“मला पण यायचय” असे म्हनन्याच्या आत तिने दरवाजा मिटून घेतला. मी बाहेर जावून कपडे घातले आणि परत पलंगावर जाऊन बसलो. शोभाताई सगळे अंग धुवून केस पुसत बाहेर आली आणि कपडे उचलून घालू लागली. मी चांगलाच चटावलो होतो. मी तिला म्हणालो, “शोभाताई अजुन एकदा करूयात ना.” तिने नकार देत म्हणाली, “अजिबात नाही, बंटी आपण हे जे केले ते चुकीचे आहे. माझा माझ्यावर ताबा राहिला नाही आणि ही चुक घडली. आता आपण पुन्हा असे करायचे नाही. आणि चुकून सुद्धा ही गोष्ट कुणाला सांगू नकोस. माझी शपथ आहे तुला.”

मी म्हणालो, “शोभाताई, मी कधीच कुणाला सांगणार नाही. पण आपण काय चुकीचे केले. उलट मला तर खुप मज्जा आली.” ती म्हणाली, “नाहीरे बंटी, कधी कुणाला समजले तर सगळे मला नावे ठेवतील. तू माझ्यापेक्षा खुप लहान आहेस शिवाय सगळे आपल्याकडे बहीण भाऊ म्हणून बघतात.” मी तिला म्हणालो, “अग पण कुणाला समजलेच नाही तर, कोण आपल्याला बोलतात आणि आपण सख्खे बहिन भाऊ कुठे आहोत.”

मी शोभाताईला समजावण्याचा प्रयत्न करीत होतो. मला वाटले आता आपल्याला परत कधीच झवायला मिळणार नाही म्हणून हिरमुसलो होतो. शोभाताईने माझी समजूत काढून मला परत पाठविले. शोभाताई मला म्हणाली, “बंटी, चांगली एखादी सुंदर मुलगी पटव. पाहिजे तर मी तुला मदत करीन.” मला शोभाताईच हवी होती हे तिला का कळत नव्हते. मला तिचा खुप राग आला होता. मी रागातच घरी गेलो.

शोभाताई भाग : ४

पुढचे तिन चार दिवस खुप धामधूमित गेले. माझा १० वी चा निकाल बघायला आणि माझं अभिनंदन करायला आमचे सर्व पाहुणे येवून गेले. माझे मात्र कशातच लक्ष लागत नव्हते. आईने मला विचारन्याचा प्रयत्न केला पण बाबा म्हणाले की जाऊ दे स्वारी हवेतच आहे. मला मात्र माझ्या मार्कांच फारसे कौतुक...

शोभाताई भाग : २

आम्हाला दोघानाही सर्व जगाचा विसर पडला होता. तिचे मुलायम हाथ माझ्या शर्टमध्ये घुसले होते. ती हळूवारपणे तिचा मुलायम हात माझ्या छातीवर फिरवित होती. मग मी पण मुका घेत घेत माझा एक हात हळूच तिच्या छातीवर आणला आणि तिच्या एका उरोजाला दाबले. ती हळूच सित्कारली. मी तिच्या...

शोभाताई

मी दहावीत शिकत असतानाची ही गोष्ट. आमच्या गल्लीमध्ये माझ्या घराच्या पुढे चार घरे सोडून शोभाताई रहायची. तिचे शिक्षण पूर्ण झाले होते. ती घरीच असायची. तिची आई कामाला जायची व तिचे बाबा कामानिमित्त बाहेरगावी असायचे. तिचा भाऊ इंजिनीअरिंग करीत होता व तो होस्टेलवर रहायचा....

error: नका ना दाजी असं छळू!!