आंबट खेळ भाग : २

तिच्या मनात काय आहे याचा खरंच अंदाज येत नव्हता आणि मला आता स्वतःला सावरणेही अवघड झालं होतं.

पुढे जावं आणि तिच्या मनात होकार नसेल तर काहितरी मोठा प्रॉब्लम होण्याची शक्यता होती आणि न जावं आणि तीही आसुसलेली असेल तर अशी संधी गमावणारा माझ्यासारखा मुर्ख मीच ठरणार होतो.

मी तिच्या आख्या शरीराला माझ्या डोळ्यांनी अक्षरशः पिउन टाकत होतो. ती मधूनमधून आरशातून माझ्याकडे कटाक्ष टाकत होती. मी एक दीर्घ श्वास घेतला आणि हिम्मत करुन बोललो.

“काही बोलशील का निकिता? माझं काही चुकलंय का?”

तिने आरशातून माझ्याकडे पाहिले. ती काहीच बोलली नाही.

“जर एखादा अविस्मरणीय क्षण माझ्या नशिबात असेल तर मला त्याला मुकायचं नाहिये आणि जर तो नसेल तर मला त्या अपेक्षेत राहायचं देखील नाहिये. कहितरी बोल निकिता.” मी पुन्हा बोललो.

तरीही ती गप्पच होती.

“ह्या मौनाचा मी मला हवा तो अर्थ लाऊ का?” मी.

“तू खूप फॉरवर्ड आहेस.” ती एवढंच बोलली.

आता मात्र हद्द झाली होती. मी सरळ जाऊन पाठीमागून तिला भिडलो आणि माझे हात तिच्या पोटाभोवती आवळले. माझे ताठरलेले शिश्न तिच्या रेखीव नितंबांच्या फटीत घासले गेले. मी माझे ओठ अलगद तिचा टॉप खांद्यावर जिथे रुतला होता तिथे टेकवले. तिने तिचे डोळे गच्च मिटून घेतले. तिच्या कपाळावर अठ्यांचे जाळे पसरले.

“आय लव यू निक्की! आय रियली लव यू!” असं म्हणत मी तिचा खांदा चोखू लागलो.

तिने अंग चोरून घेतले होते आणि तिचा खालचा ओठ वरच्या दातांनी दाबून धरला होता. मी आधाशीपणे तिचे खांदे आणि टॉपमधून उघडी दिसणारी पाठ चोखत होतो. दोन्ही हातानी तिची कंबर घट्ट दाबून धरली होती. ती तिच्या हातांनी माझ्या हातांची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न करत होती. तिचे शरीर थरथरत होते.

तिने अचानक जोर लावून माझी पकड सोडवली आणि मागे फिरून मला जोराचा धक्का दिला. मी अक्षरशः भिंतीवर जाऊन धडकलो आणि आश्चर्य आणि भीतिमिश्रित नजरेने तिच्याकडे पाहू लागलो. ती रागाने माझ्याकडे पाहत होती. तिचा श्वास आणखीच फुलला होता. मी आता पुरता घाबरलो होतो. आता थरथरण्याची वेळ माझी होती.

“हीच तुझी फॉरवर्डनेसची डेफिनिशन का?” ती जवळजवळ ओरडलीच. आता माझं काही खरं नाही याची खात्री पटली होती.

“मी पाहत होते तुझी मजल कुठपर्यंत जाते ते.” ती माझ्याकडे येत म्हणाली. आता थोबाडीत खायची तयारी मी मनातल्या मनात केलेली होती.

“पण तू पोट आणि खांद्याच्या पुढे सरकायलाच तयार नाहीस!” असं म्हणत ती अक्षरशः माझ्यावर आदळलीच.

तिच्या भारदस्त स्तनांचा भार तिने माझ्या अंगावर झोकून दिला. मला काही कळायच्या आतच तिने माझा चेहरा तिच्या हातात धरून माझे ओठ तिच्या ओठांत घेतले होते. ती जवळजवळ माझ्या ओठांना चावतच होती.

तिचे शरीर ती माझ्या शरीरावर दाबत जास्तीत जास्त उत्कटतेने किस करत होती. मीही माझे हात तिच्या कमरेभोवती आवळले आणि तिला तेवढ्याच उत्कटतेने प्रतिसाद देऊ लागलो. हातांची मिठी घट्ट करत माझ्या छातीचा तिच्या उरोजांवरील दाब वाढवून तिचा श्वास कोंडू लागलो.

तिने ओठांची मिठी सोडवत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यापासून थोडा दूर नेला आणि लडीवाळपणे माझ्याकडे पाहत एक स्मितहास्य केले. माझ्या हातांची मिठी आवळून आणि पाठीला बाक देऊन मी तिला हवेत उचलले होते.

माझे लिंग तिच्या योनीवर दाब टाकून तिला आणखी उत्तेजित करत होते. क्षणभर माझ्याकडे पाहुन तिने पुन्हा माझ्या तोंडात तोंड खुपसले. आमच्या जीभा एकमेकांच्या जीभांभवती वेटोळे घालत होत्या.

काही वेळाने मी तिला उचलून भिंतीकडे उभे केले आणि माझे शरीर तिच्या शरीरावर जोरात दाबले. तिच्या स्तनांचा होणारा स्पर्श कपड्यांवरूनही मला बेभान करत होता. माझे आख्खे शरीर तिच्या शरीरावर घासत होते. माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवरील मांस जोरात कुस्करत होते. मी इतक्या उत्कटतेने किस करत होतो की असं वाटत होतं जणू मी तिच्या ओठांतुन तिच्या शरीरातच घुसणार होतो.

बराच वेळ तिच्या ओठांचा आस्वाद घेतल्यानंतर मी तिच्या मानेकडे वळलो. तिच्या मानेवर मनसोक्त किस करत मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो. ती हुंकारे भरत होती. आमची शरीरे तापली होती. मी तिच्या टॉप खालुन हात आत घातले आणि तिची कंबर हातांत घट्ट धरली. तिची त्वचा लोण्यासारखी मऊ होती. ते लोणी मी हातांनी कुरवाळत होतो.

ओठांनी तिच्या मानेवर खांद्यावर टॉपमधून उघड्या दिसणाऱ्या छातीवर जीभ बाहेर काढून अलगद गुदगुल्या करत होतो. उत्तेजनेने ती अंग चोरून घेत होती. माझे हात आता तिच्या पोटावर पाठीवर फिरत होते. फिरता फिरता माझ्या हातांना तिच्या घट्ट ब्राचा चोरटा स्पर्श होतं होता.

माझे लिंग पोलादासारखे कडक झाले होते. अचानक मी माझे हात तिच्या टॉपच्या आतून व ब्रावरुन तिच्या उरोजांवर घेतले आणि एकदम जोरात ते दोन्ही फुगे जोरात दाबले. दाबतानाच माझं शरीर तिच्या शरीरावर ढकललं गेलं.

“आह! प्रवीण!” ती चित्कारली. तिचे दोन्ही हात माझ्या खांद्यांवर टाकले आणि माझे केस गच्च धरून माझा चेहरा तिच्या चेहऱ्याजवळ नेत पुन्हा तिच्या ओठांना माझे ओठ भिडवले. तिची छाती कुस्करत पुन्हा आम्ही अक्षरशः प्राणपणाने एकमेकांना किस करू लागलो. तिच्या छातीचा मी चोळामोळा करुन टाकला होता. तिच्या ब्राचा तळव्यांना आणि तिच्या वरच्या छातीचा बोटांना होणारा स्पर्श माझ्यात अजुन जोश भरत होता.

मी माझी मान मागे घेत तिचा टॉप वर करुन काढून टाकला. तिची बिस्किट कलरची ब्रा तिच्या शरीरात रोवली होती. ते भारदस्त उरोज तिने कसेबसे थोपवून धरले होते. तिच्या स्तनरेषेच्या बाजूला, काखेखाली, खांद्यांवर तिच्या ब्राच्या दाबाने छोटेशे खड्डे पडले होते.

तिच्या कमरेवरही लेगिंग रोवल्यामुळे एक छोटीशी वळी पडली होती. तिच्या गुबगुबीत पोटावर नाजुकशी छोटी बेंबी खुलून दिसत होती. तिचे उरोज. मी तिचे उघडे शरीर डोळ्यांनी न्याहाळत होतो.

तिने अचानक लाजून मला बिलगली. तिनेही आता मला मिठी मारताना तिचे हात माझ्या टी शर्टखालून आत घातले होते तिच्या हातांचा माझ्या शरीराला स्पर्श होतं होता. मी न राहवून एका झटक्यात माझा टी शर्ट काढून टाकला.

मी पूर्वी केलेल्या जिममुळे माझे शरीरही अगदी आखीव रेखीव झाले होते. आता ती माझ्या मानेवर छातीवर पोटावर दंडांवर किस करू लागली. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या कखेखालून मागे घालून मला घट्ट मिठी मारली.

आमच्या त्वचा एकमेकांना घासल्या. तिच्या स्तनांच्या आणि माझ्या छातीच्यामधे आता फक्त तिच्या ब्राचे सुळसुळीत कापड होते. त्यातून तिचे टणक झालेले निपल्स माझ्या छातीवर टोचत होते.

“आहाहा! ऑसम निकिता!” नकळत माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले. मी बाजूला होतं माझी जीन्सही उतरवली. अंडरवियर मधून तिला माझ्या ताठरलेल्या लिंगाचा फुगवटा दिसला.

ती लाजली की घाबरली हे कळले नाही पण ती तेथून पळून किचनमध्ये जाऊन उसासे टाकत उभी राहिली. मी पुन्हा तिच्या मागोमाग किचनमध्ये गेलो. ती दरवाज्याकडे पाठ करुन उभी होती.

मी तिच्या जवळ जाऊन तिचे तोंड माझ्याकडे केले आणि तिचे खांदे दोन्ही हतांनी धरून तिला माझ्याजवळ ओढले. शरीर तिच्या शरीरावर झोकून दिले. किचन ओटा आणि माझ्यामध्ये तिचं सैंडविच झालं. तिच्या भव्य नितंबांवर किचन ओट्याचा दाब पडला.

तिची लेग्गिंग इतकी घट्ट होती की, त्यातून तिच्या पॅंटीची बॉर्डर स्पष्ट दिसत होती. तिच्या योनीच्या फटीत दोन्हीही अडकून एक फट लेगिंगच्या वरूनही दिसत होती. माझा फुगवटा मी त्या फटीवर दाबला.

“म्मम्मम्मम!” तिने मान वर करुन दीर्घ उसासा सोडला. मी तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधील गुबगुबीत छातीवर माझी जीभ अलगद फिरवली. हाताने लेगिंगच्या वरुनच तिच्या योनीला हात घातला. आणि तिच्या योनीरेषेवर उभे बोट रागडले.

“आईऽऽऽऽ” ती हुंकारली. माझा एक हात तिच्या पाठीवर फिरत होता आणि दुसरा हात घसाघस तिच्या योनीवर रगडून तिला पाझर फोडत होता. तिची लेगिंग आता मांड्यांपर्यंत ओली झाली होती.

तिचे डोळे गच्च मिटलेले होते. मुठी गच्च आवळून तिने त्या ओट्यावर टेकवून ओट्याचा आधार घेतला होता. मी तिची लेगिंग उतरवण्यासाठी माझ्या हातांनी तिच्या लेगिंगचं इलास्टिक पकडलं. पण अचानक तिने माझा हात धरला!

“बस प्रवीण! यापुढे नको! आता बास!” ती थरथरत्या स्वरात बोलली.

आंबट खेळ भाग : ५

पहिल्यांदाच माझ्या शरीराला तिच्या स्तनांचा स्पर्श झाला. खाली पडली तरी तिच्या वेगात फरक पडला नव्हता. ओठांनी माझे खांदे छाती चोखत चाटत ती धाडधाड दणके देत होती. तोंडाने माझे शरीर चाखण्यात गुंग असल्याने तिचे चीत्कार आतल्या आतच विरत होते. बऱ्याच वेळाने ती समाधानी होऊन...

आंबट खेळ भाग : ४

शेवटी तिने दोन्ही हातांनी माझे तोंड धरले आणि म्हणाली, “प्लीज काढ ना. काहीतरी होईल!” तिचा केविलवाणा स्वर ऐकून मला दया आली मी खाली बसून माझी दोन बोटं आत सरकवली. तिने पुन्हा एकदा मान वर केली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले दोन्ही हात स्वतःच्या उरोजांवर ठेवत तिने ते पिळून...

आंबट खेळ भाग : ३

मी जळजळीत नजरेने एकदा तिच्याकडे पाहिले. तिने तिच्या हातांची पकड आणखीच घट्ट केली. मी हात सोडले आणि डाव्या हाताने तिचे केस घट्ट मुठीत आवळत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला. तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणालो, “शहाणपणा नकोय. कळलं ना?” असं म्हणत मी तिच्या लेगिंगवरुनच...

आंबट खेळ

निकिता नेहमी मोठमोठ्या गप्पा मारायची. तिच्या म्हणे तीन तीन कंपन्या होत्या, सासुच्या नावाने मेडिकल ट्रस्ट होतं. सगळ्यांना माहिती होतं की ती फेकतेय पण कुणाला काही बोलता येत नव्हतं. एक दिवस मी ठरवलं आता खरं काय ते शोधून काढायचंच. एक दिवस कामानिमित्त पुण्याला गेलेलो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!