आंबट खेळ भाग : ३

मी जळजळीत नजरेने एकदा तिच्याकडे पाहिले. तिने तिच्या हातांची पकड आणखीच घट्ट केली. मी हात सोडले आणि डाव्या हाताने तिचे केस घट्ट मुठीत आवळत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला.

तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणालो, “शहाणपणा नकोय. कळलं ना?” असं म्हणत मी तिच्या लेगिंगवरुनच तिच्या योनीत दोन बोटं खुपसली. ओढलेले केस आणि ही दोन बोटं यांच्या वेदनेने ती विव्हळली.

“नको प्रवीण. ऐक प्लीज!”

“हो का?” असं म्हणत मी एका हाताने तिची लेगिंग गुडघ्यापर्यंत खाली घेतली. तिची पॅंटी पूर्ण ओली झाली होती. तिच्या भारदस्त मांड्या उघड्या पडल्या. मऊ, घट्ट!! त्या लुशलुशीत होत्या पण लुळ्या नव्हत्या. तिचे केस अजूनही मी तसेच धरून ठेवले होते. माझ्या आणि तिच्या चेहऱ्यामधे काही सेंटीमीटर्सचेच अंतर होते.

“खरंच नको का? ऑर यू वांट इट रफ? बिलीव मी आय विल रिप यू ऑफ!” असं म्हणत मी माझं तोंड तिच्या तोंडात खुपसलं आणि तिच्या पॅंटीमधे हात कोंबुन तिची योनी चिमटीत पकडली. तिचे ओठ आणि जीभ माझ्या नियंत्रणाखाली असल्याने तिचे कन्हणे विव्हळणे आतल्या आतच विरत होते.

तिचे केस न सोडता आणि किस करत करतच मी तिला फरफटत फ्रिजजवळ घेऊन गेलो. तिचे तोंड ओट्याकडे करुन केस धरलेल्या हातानेच तिची पाठ जोरात दाबले आणि तिला ओट्यावर ओवणे दाबून धरले.

तिचे नितंब आणखी उभारुन बाहेर आले. तिच्या कमरेचे वळण आणखीच वक्र झाले. तिचे उरोज ओट्यावर दाबले गेले. भिंतीवरच्या टाइल्समध्ये तिचे दाबले गेलेले उरोज; तळापर्यंत खोल स्तनरेषा आणि वेदना, उत्कटता आणि उत्तेजना यांचे मिश्र भाव असलेला चेहरा दिसत होता.

एक दोनदा तिचे नितंब कुरवाळले आणि मांड्या कुस्करल्या. एका हातानेच तिची पॅंटी उतरवली. फ्रिज उघडला. नशीब जोरावर होते. एक भली मोठी काकडी वरच होती ती बाहेर काढली.

तिला फिरवून उताणे केले. तिच्या पाठीला मोठा बाक पडला. त्यामुळे तिचे उरोज आणखीच उभारून आले. दाबाने ब्रा आणखीच रोवली. पाठीत ओटा रुतत असल्याने तिला वेदना होतं होत्या. ओट्याच्या कडेवर तिचे नितंब टेकलेले होते आणि त्यामुळे तिची योनी थोडी बाहेर आली होती. मी पुढे होऊन तिच्या योनीवर माझ्या लिंगाचा फुगवटा टेकवला.

“स्सस्सस्ससऽऽऽऽऽऽ” तिच्या तोंडून सुस्कारा बाहेर पडला.

वाकून तिच्या उरोजांवर माझी छाती टेकवून मी माझे तोंड तिच्या तोंडाजवळ नेले. तिचे केस अजुन माझ्या मुठीतच होते. तिने एका हाताने मी केस धरलेला हात पकडला होता आणि दुसरा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला होता. माझ्या हातातली काकडी तिच्यासमोर धरत तिला बोललो.

“आता काय करायचंय हे कळलं आहे का तुला?”

“हे कशाला प्रवीण?” ती विव्हळत बोलली.

“नाही बाळा. तू विचार करतेयस तसं काही होणार नाहिये. ही तुझ्या तोंडात जाणार आहे. पण जर या काकडीवर तुझ्या दातांचा चुकून जरी व्रण पडला तर अशा दोन तुझ्या योनीत एकदम घुसतील!” मी राक्षसी हसत बोललो.

“काय?” ती खूप घाबरली होती.

मी हो म्हणत काकडीचे टोक तिच्या ओठांवर टेकवले. माझे लिंग अजुन दाबत तिच्या योनीवर दाब टाकला.

“नियम लक्षात ठेव! नीट!” असं म्हणत मी काकडी अलगद तिच्या तोंडावर दाबली. तिने झटकन मोठा आ केला. काकडी आत गेली. ती अक्षरशः कोम्बली गेली होती.

तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या चेहऱ्यावर वेदनेशिवाय काहीच नव्हते. मी काकडी आणखी आत दाबली. तिच्या डोळ्यातुन पाण्याच्या धारा वाहु लागल्या. काकडी अगदी तिच्या घश्यापर्यंत पोचली.

तिला उल्टीचा उमाळा आला पण तिने तो गिळला. काकडीने बरेच दणके तिच्या घश्यावर दिल्यानंतर मी काकडी बाहेर काढली. तिने कामगिरी चोख बजावली होती. काकडी ओट्यावर ठेऊन मी तिला उभे केले.

“गुड जॉब! यू आर अ प्रो!” असं म्हणत मी तिला गुडघ्यांवर खाली बसवले.

“प्रोसीड!” मी आदेश दिला.

तिने तिच्या हातांनी माझी अंडरवियर खाली ओढली. माझे भले मोठे पोलादी लिंग तिच्या तोंडासमोर फडफडु लागले. ती आश्चर्यचकितच झाली.

“यापेक्षा ती काकडी काय वाईट होती!” ती पुटपुटली.

“मला थोड्या मोठ्या आवाजात ऐकायची सवय आहे” मी दरडावून बोललो.

“थोडं प्रेमाने न! किती रफ वागतोयस.” ती अजीजीने बोलली.

“तसं बोल ना मग पिल्लू!” माझा स्वर इतका बदलला की तिच्या चेहऱ्यावरचा नूरच पलटला.

तिने लडिवाळपणे तिच्या नाजुक हातांनी माझे लिंग तिच्या ओंजळीत घेतले. तिच्या खांद्यावर, पाठीत रुतलेली ब्रा तिच्या नाजुक त्वचेवर लालभडक व्रण पाडु लागली होती.

वाकल्यामुळे तिचे स्तन वरुन आणखीच आकर्षक दिसत होते. चवड्यांवर बसल्यामुळे तिच्या मांड्यांवर नडग्यांचा दाब पडून दोन्हीही आणखी टच्च झाले होते. तिच्या नितंबांमध्ये तिच्या टाचा रोवल्यामुळे तेही आणखीच टम्म झाले होते.

“खूप मजा येणार आहे!” असं म्हणत तिने मान उचलून माझ्याकडे पाहिले. मान उचलल्यामुळे तिच्या स्तनांचा मस्त व्हू मिळाला.

माझ्याकडे पाहत तिने तिचे दोन्ही तळहात माझ्या भाल्याभोवती अलगद आवळले. हळूहळू पकड घट्ट करत ती तिचे हात मागे पुढे हलवू लागली. खरंच खूप मजा येत होती.

एका हाताने माझे लिंग हलवत दुसऱ्या हाताच्या बोटांनी ती माझ्या लिंगाच्या टोकावर हळूवारपणे गुदगुल्या करत होती. बराच वेळ खेळल्यानंतर तिने माझ्या लिंगावरील त्वचा पूर्ण मागे ओढली. लिंगाचा टोप तिच्या डोळ्यांसमोर फडफडत होता.

माझ्या डोळ्यांतील नजर न हटवता तिने तिचे रसरशीत ओठ माझ्या लिंगाच्या टोकावर टेकवले. ओठांत थोडी जागा करुन देत तिने टोप आत तोंडात घेतला. जीभेने लिंगाच्या तोंडातील सगळा रस पुसत तिने आपले काम चालू केले.

तिच्या दोन्ही हातांनी तिने माझ्या लिंगाचे मूळ पकडून ते पोजीशनमधे ठेवले होते. तोंडाने हवा आत ओडत तिने तिच्या तोंडातली आतली त्वचा माझ्या लिंगावर घट्ट चिकटवली आणि मान पुढे करत अर्ध्याहुन अधिक लिंग आत घेतले. तिची जीभ माझ्या लिंगाभोवती लपेटली होती.

मी तिच्या डोक्यावर माझे हात ठेवत पकड घेतली आणि तिचे डोके माझ्याकडे ओडत लिंग आणखी आत घुसवले. तिच्या ओठांचा स्पर्श माझ्या लिंगाच्या मुळापर्यंत पोचला. लिंगाच्या टोकाला काहीतरी स्पर्श झाल्यासारखे वाटले. माझे लिंग तिच्या नरड्यात घुसले होते. तिचे डोळे आता बंद झाले होते. डोळ्यांच्या कडांमधून अश्रुच्या धारा वाहु लागल्या होत्या.

“आआहहऽऽऽऽ” तिच्या घशातून आवाज आला. मी झटकन तिचे डोके माझ्या शरीरपासून लांब ओढले. लिंगावरील ओठांची पकड ढीली करत तिने तोंडातून आणि नकातून श्वास भरून घेतला आणि एका हाताने माझे तिच्या डोक्यावरील हात झटकुन बाजूला केले. पुन्हा एकदा पकड घेत तिने आख्खेच्या आख्खे लिंग तोंडात घेतले.

ती आता मनसोक्त चोखत होती. आतबाहेर करत होती. आधाशीपणे माझ्या लिंगावर तिने एकच हल्ला चडवला होता. तिच्या मागेपुढे झुलण्यामुळे तिचे स्तनही डुलत होते. शेवटी स्फोट झाला आणि तीन चार मोठे फवारे तिच्या तोंडात उडाले.

तिला कीळस वाटली आणि तिने झटकन डोकं मागे घेत माझे लिंग तोंडातून बाहेर काढले. ती तोंडाला हात धरून ती बाथरूममध्ये पळाली. माझे लिंग तिच्या थुंकीने थबथबले होते. मी ओटयावरची काकडी उचलली आणि बाथरूममध्ये घुसलो. तिने चूळ भरली आणि चेहराही धुतला.

मागे वळून बाहेर पडणार इतक्यात मी तिला अडवून आत ढकलले.

“श्शीऽऽऽ घाणेरडा!! तुला सांगता येत नाही का? इथे येइपर्यंत अर्ध पोटात गेलं माझ्या!” ती लटक्या रागाने मला बोलली.

“प्रोटीन असतं त्यात आणि पोटावाटे प्रेगनेंसी राहत नाही!” मी हसत म्हणालो.

पुढे होतं पुन्हा एकदा तिला माझ्या सगळ्या शरीराच्या आणि बाथरूमच्या भिंतीच्या मध्ये पकडले. एक दोनदा माझ्या लिंगाचा तिच्या योनीवर स्पर्शही झाला.

ती शहारली! डावा हात तिच्या उजव्या खांद्यावर ठेवला आणि कोपराने तिचा डावा खांदा भिंतीशी दाबून धरला! तिच्या श्वासोच्छवासामुळे तिचे उरोज भराभर वरखाली होतं होते.

“आता तुला मजा येणार आहे.” असं म्हणत माझ्या हातातील ती थंडगार काकडी तिच्या योनीद्वारावर टेकवली.

“अह्ह्हऽऽऽ किती गार आहे ती!” तिच्या अंगावर काटाच आला.

मी पुन्हा एकदा तिचे ओठ माझ्या ओठांत पकडले आणि जोर लावून ती काकडी आत सरकवली.

“ऊंऽऽऽऽऽ सस्सऽऽऽऽऽ!” ती हुंकारली

आणखी जोर लावत ती आख्खीच्या अख्खी काकडी मी आत सारून दिली आणि दोन्ही हातांनी तिचे हात भिंतीवर दाबून धरले व तिच्या छातीवर तुटून पडलो. चाटून चोखून तिची उघडी छाती अगदी लालभडक करुन टाकली.

तिने तिचा एक हात सोडवला आणि ती काकडी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण माझ्या आक्रमणामुळे तिला काही सुधरत नव्हते आणि काकडीही बऱ्यापैकी आत गेली होती.

आंबट खेळ भाग : ५

पहिल्यांदाच माझ्या शरीराला तिच्या स्तनांचा स्पर्श झाला. खाली पडली तरी तिच्या वेगात फरक पडला नव्हता. ओठांनी माझे खांदे छाती चोखत चाटत ती धाडधाड दणके देत होती. तोंडाने माझे शरीर चाखण्यात गुंग असल्याने तिचे चीत्कार आतल्या आतच विरत होते. बऱ्याच वेळाने ती समाधानी होऊन...

आंबट खेळ भाग : ४

शेवटी तिने दोन्ही हातांनी माझे तोंड धरले आणि म्हणाली, “प्लीज काढ ना. काहीतरी होईल!” तिचा केविलवाणा स्वर ऐकून मला दया आली मी खाली बसून माझी दोन बोटं आत सरकवली. तिने पुन्हा एकदा मान वर केली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले दोन्ही हात स्वतःच्या उरोजांवर ठेवत तिने ते पिळून...

आंबट खेळ भाग : २

तिच्या मनात काय आहे याचा खरंच अंदाज येत नव्हता आणि मला आता स्वतःला सावरणेही अवघड झालं होतं. पुढे जावं आणि तिच्या मनात होकार नसेल तर काहितरी मोठा प्रॉब्लम होण्याची शक्यता होती आणि न जावं आणि तीही आसुसलेली असेल तर अशी संधी गमावणारा माझ्यासारखा मुर्ख मीच ठरणार होतो. मी...

आंबट खेळ

निकिता नेहमी मोठमोठ्या गप्पा मारायची. तिच्या म्हणे तीन तीन कंपन्या होत्या, सासुच्या नावाने मेडिकल ट्रस्ट होतं. सगळ्यांना माहिती होतं की ती फेकतेय पण कुणाला काही बोलता येत नव्हतं. एक दिवस मी ठरवलं आता खरं काय ते शोधून काढायचंच. एक दिवस कामानिमित्त पुण्याला गेलेलो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!