आंबट खेळ भाग : ४

शेवटी तिने दोन्ही हातांनी माझे तोंड धरले आणि म्हणाली, “प्लीज काढ ना. काहीतरी होईल!”

तिचा केविलवाणा स्वर ऐकून मला दया आली मी खाली बसून माझी दोन बोटं आत सरकवली. तिने पुन्हा एकदा मान वर केली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले दोन्ही हात स्वतःच्या उरोजांवर ठेवत तिने ते पिळून टाकले.

तिच्या ज्युसेसमुळे काकडी चिकट झाली होती त्यामुळे ती बोटांत सापडत नव्हती आणि पकडण्याच्या प्रयत्नात तिला अजुन गुदगुल्या होतं होत्या. त्यामुळे ती वर तिचे उरोज आणखी जोरात पिळत होती.

शेवटी कशीबशी ती काकडी काढून मी दूर भिरकवली. तिची योनी थंड पडली होती. लालभडक झाली होती. योनीमार्गाचा रंग गुलाबीचा गडद जांभळा झाला होता. काकडी निघताच तिने सुस्कारा सोडला.

“थैंक गॉड! ह्ह्हऽऽऽऽ! तू वेडा आहेस. कशाला हे?” ती दमलेल्या स्वरात बोलली.

“आता तू थंड आणि सुन्न झालीयेस. आता तू जास्त वेळ टिकशील!” असं म्हणत मी तिला पुन्हा मिठीत ओढलं.

“म्हणजे अजुन संपलं नाही?” ती लडीवाळपणे माझ्या केसांशी खेळत म्हणाली.

“संपायला सुरवात झाली कुठेय अजुन?” मी तिला सहज दोन्ही हातात उचलून घेत बोललो.

“चक्क तू उचललंस मला! माझी लाइफ टाइम फैंटसी होती ही. पण कुणाला झेपली नाही!” तिला खरंच खूप आनंद झाला होता.

“काय झेपली नाही? तू की फैंटसी?” मी एक पाणचट जोक मारला. तरीही मनापासून हसत ती बोलली, “दोन्हीही!”

माझा एक हात तिच्या खांद्याखालुन तिच्या स्तनावर स्थिरावला होता आणि दुसरा तिच्या गुब्बु मांडीवर! तिच्या एका स्तनावर माझ्या छातीचा दाब पडला होता.

“तू काहीतरी विसरतोयस का?” ती नजर झुकवून बोलली. मी तिला बेडरूमच्या दिशेने घेऊन निघालो होतो.

“काय?” मी विचारले.

“मगाशी तर तू माझ्या छातीकडे टक लाऊन पाहत होतास आणि..” तिचे पुढचे शब्द विरुन गेले.

जनरली मी स्तनांवरच जास्त तुटून पडतो पण निकिताचं शरीरच इतकं भारी होतं की, मी आज चक्क तिच्या स्तनांना अजुन मोकळंही केलं नव्हतं!

“पिल्लू! तुला बोललो ना मी की अजुन काही सुरूच झालेलं नाहिये!” तिची इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्धार करत मी बोललो.

मी नेऊन तिला बेडवर आदळले.

“हळू ना बावळट! तुटेल ना बेड!” ती मस्करी करत बोलली.

पण तिने स्वतःच्या जाडीवर केलेल्या जोकचा फायदा घेत मी बोललो, “ते तर असंही तुटणार आहे आज!”

“आहाहाऽऽऽऽ म्हणे बेड तोडणार. कळेल की घोडामैदान दूर नाही आता!” तीही स्मार्ट होती.

“घोडामैदानही दूर नाहिये आणि घोडाही!” मी तिच्या जवळ जात बोललो.

“घोडा नाही तू राक्षस आहेस!” असं म्हणत तिने मला आणखी जवळ ओढले.

आम्ही दोघांनीही आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांना भिडवले. कमी होण्याऐवजी आमची उत्कटता वाढतच चालली होती. खरंच ज्या उत्कटतेने आम्ही एकमेकांना किस करत होतो ती उत्कटता शब्दबद्ध करणे अवघड झालंय! आम्ही दोघांनी एकमेकांना गच्च मिठी मारली होती. आमची विवस्त्र शरीरे एकमेकांना चिकटुन बसली होती.

मी तिच्या काखेतून माझे दोन्ही हात मागे टाकले. माझे हात तिच्या पाठीवर फिरत होते. तिनेही तिचे हात माझ्या खांद्यांवर टाकले होते. तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅप्सशी खेळता खेळता मी अलगदपणे हुक काढले. तिचे उरोज एवढे मोठे होते की ब्रा हुक काढल्यानंतरही गळून पडली नाही. फक्त जराशी ढीली पडली!

तिला मी मझ्यापासून थोडं दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होतो. मला तिचे उघडे स्तन पहायचे होते. पण ती माझे ओठ सोडायलाच तयार नव्हती. उसळून उसळून पुन्हा ती मला मिठीत घेत होती. मागच्या आरशात तिची पाठ मला पूर्ण दिसत होती. हुक लटकत होते पण ब्रा जागच्या जागीच होती. फक्त आधीसारखी ती तिच्या शरीरात रोवली नव्हती.

शेवटी जोर लावून मी तिला माझ्यापासून दूर लोटले. “ऊँऽऽऽऽऽ…प्रवीऽऽऽऽऽण!” असं म्हणत ती मला पुन्हा बिलगु लागली.

मी दोन्ही हातांनी तिचे खांदे घट्ट धरून तिला थोपवून धरलं! ती लटक्या रागाने माझ्याकडे पाहू लागली. मी माझी बोटं तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅप्स मध्ये अडकवली आणि ते स्ट्रॅप्स अलगद तिच्या खांद्यांवरुन खाली उतरवले. ते तिच्या दंडांवर येऊन अडकले.

कप्सची तिच्या स्तनांवरील पकड आणखी थोडी ढीली झाली. हळूच तिच्या पोटाच्या बाजूने माझे हात तिच्या कप्समध्ये सरकवले आणि ते दोन मोठे लोण्याचे गोळे माझ्या हातात आले. तिच्या गुबगुबीत स्तनांना मी माझ्या हातात घेतले होते. तिने डोळे गच्च मिटले.

“आहऽऽऽ! अंऽऽऽऽऽ!” ती शहारली.

“निकी! यू आर ऑस्सम!” मी हलकेच तिचे गल्ले दाबत बोललो.

तिला आता धड अंगही चोरता येईना! तिने अचानक मला जोराचा धक्का दिला. मी बेडवर उताणा पडलो. माझ्या डोळ्यात रोखून पाहत तिने दोन्ही दंडांवर अडकलेले ब्राचे स्ट्रॅप्स अलगद हातातुन सोडवले. पण कप्स काही मला तिचे उरोज दिसू देत नव्हते. तिने दोन्ही हातांनी ते कप्स पकडले आणि किंचित चूरगळत ते आपल्या उरोजांवरून दूर हटवले.

तिचे स्तन एवढे मोठे होते की ते लोंबु लागले. पण ते इतर लोंबणाऱ्या स्तनांसारखे कीळसवाणे नव्हते दिसत. ते मुळांपासून टोकांपर्यंत परफेक्ट फुगीर होते. तिचे निपल्स काळेकुट्ट होते. तिच्या गल्ल्यांच्या मानाने वर्तुळेही जरा मोठीच होती.

ती न लाजता पुढें सरकत माझ्या मांड्यांवर दोन्ही बाजूला पाय सोडून बसली. तिने वाकुन एक हात माझा छातीवर ठेऊन आधार घेतला. वाकल्यामुळे तिचे मोकळेढाकळे स्तन आणखी खुलून दिसू लागले.

माझ्या दोन्ही हातात तिचे स्तन पकडत मी तिच्या झुकलेल्या शरीराला आधार दिला. तिने गुडघ्यावर उठून तिची योनी माझ्या लिंगासमोर आणली.

खट्याळपणे माझ्याकडे पाहत तिने एका हाताने माझे गरम लिंग तिच्या योनीद्वारावर टेकविले आणि दाब देऊन ती आत घुसविण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण बहुधा बऱ्याच महिन्यांनी ती करत असावी माझे लिंग काही आत घुसेना.

तिने उठून मागे सरकत पुन्हा एकदा आख्खेच्या आख्खे लिंग तोंडात घेतले. हे करताना ती माझ्या पायांवर पालथी झोपले होती. ते दोन स्पंज बॉल माझ्या पायाची मालिश करत होते. एकदाही मान वर न करता तिने माझे लिंग थूंकीनी चोपडून टाकले आणि पटकन पुन्हा पूर्वीच्या पोजीशनला आली.

पुन्हा माझ्या हातांवर तिचे गब्बे उरोज स्थिरावले तिच्या शरीराच्या ओझ्याने ते पुरते चेमटले होते. माझ्या लिंगाला हाताने मार्गदर्शन करत तिने योनीद्वारावर आणून सोडले. कमरेतून सरळ होतं तिने तिच्या शरीराचा अख्खा भार माझ्या लिंगावर सोडून दिला! घस्सकन अर्धे अधिक लिंग आत सरकले.

“आयाई…गंऽऽऽऽऽऽ! आऽऽऽऽऽऽह ऊँऽऽऽऽऽ” ती चित्कारली.

तिच्या ओझ्याने माझी लिंग अगदी हळूहळू आत सरकत होते. एखाद्या सापाने एखादे सावज गीळल्याप्रमाणे तिची योनी माझे लिंग हळूहळू गीळंकृत करू लागली. मिनीटभरात तिने माझे आख्खे लिंग आत घेतले.

खूप खूप म्हणजे खूप घट्ट पकड घेतली होती माझ्या लिंगावर. तिच्या योनीमार्गाच्या त्वचेचा माझ्या लिंगावर दाब पडला होता. तिची वरची त्वचा लिंग पूर्ण आत गेल्याने माझ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेशी घासु लागली.

तिने तिचे दोन्ही हात तिच्या केसांत घातले होते आणि उत्तेजनेने डोळे मिटून मान वर केली होती. मी तिच्या कमरेला घट्ट धरून ठेवले होते. माझ्या हातांना घट्ट धरत तिने तिची कंबर अगदी हळुवारपणे मागे पुढे हलविण्यास सुरवात केली. माझे लिंग तिच्या योनीमार्गाच्या त्वचेशी घासु लागले.

“आऽऽऽऽह! हम्मऽऽऽऽऽ! आऊच! सस्सऽऽऽऽ!” असे वेगवेगळे आवाज काढून ती हुंकारु लागली.

एकदा जम बसल्यावर तिने वेग वाढविला. कमरेच्या वेगासोबतच तिच्या कण्हण्याचा वेगही वाढत होता. कशाचीही तमा न बाळगता ती जोरजोरात तिची कंबर मागेपुढे करत होती. तिचे गल्ले धडाधड उसळण्या मारत होते.

“आ… आ… ई… अं… म्म… म्म… हं….. में…. ले….!” तिचे विव्हळणेदेखील आता तालबद्ध झाले होते. तिने आता वेग कमालीचा वाढविला होता. आता तिला तोल सावरता येईना. तिने तिचे शरीर माझ्या शरीरावर झोकून दिले.

आंबट खेळ भाग : ५

पहिल्यांदाच माझ्या शरीराला तिच्या स्तनांचा स्पर्श झाला. खाली पडली तरी तिच्या वेगात फरक पडला नव्हता. ओठांनी माझे खांदे छाती चोखत चाटत ती धाडधाड दणके देत होती. तोंडाने माझे शरीर चाखण्यात गुंग असल्याने तिचे चीत्कार आतल्या आतच विरत होते. बऱ्याच वेळाने ती समाधानी होऊन...

आंबट खेळ भाग : ३

मी जळजळीत नजरेने एकदा तिच्याकडे पाहिले. तिने तिच्या हातांची पकड आणखीच घट्ट केली. मी हात सोडले आणि डाव्या हाताने तिचे केस घट्ट मुठीत आवळत तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला. तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत म्हणालो, “शहाणपणा नकोय. कळलं ना?” असं म्हणत मी तिच्या लेगिंगवरुनच...

आंबट खेळ भाग : २

तिच्या मनात काय आहे याचा खरंच अंदाज येत नव्हता आणि मला आता स्वतःला सावरणेही अवघड झालं होतं. पुढे जावं आणि तिच्या मनात होकार नसेल तर काहितरी मोठा प्रॉब्लम होण्याची शक्यता होती आणि न जावं आणि तीही आसुसलेली असेल तर अशी संधी गमावणारा माझ्यासारखा मुर्ख मीच ठरणार होतो. मी...

आंबट खेळ

निकिता नेहमी मोठमोठ्या गप्पा मारायची. तिच्या म्हणे तीन तीन कंपन्या होत्या, सासुच्या नावाने मेडिकल ट्रस्ट होतं. सगळ्यांना माहिती होतं की ती फेकतेय पण कुणाला काही बोलता येत नव्हतं. एक दिवस मी ठरवलं आता खरं काय ते शोधून काढायचंच. एक दिवस कामानिमित्त पुण्याला गेलेलो होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!