भाऊ-बीज भाग : ३

“ठीक आहे, आकाश. जर तुम्हाला माझ्याकडून ते हवे असेल तर मी त्यासाठी तयार आहे. आपल्याला मूल असणे हा किती मोठा आनंद आहे हे मीही नुकतेच अनुभवले आहे व अनुभवत आहे. तो जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद माझ्यामुळे तुम्हाला प्राप्त होणार असेल तर मी त्याला तयार आहे.

“पण एक गोष्ट लक्षात ठेव. मी हे करायला तयार होत आहे फक्त तुमच्यासाठी. तुम्ही दोघे माझे जिवलग आहात, माझे आवडते आहात म्हणून मी तुमच्यासाठी हे करण्यास तयार होत आहे.” मी जणू त्यांच्यावर फार मोठी मेहरबानी करतोय अशा आविर्भावात त्याला बोललो.

“ओह. थॅंक्यु, समीर! तू ह्याला तयारी दाखवून माझ्या मनावरील फार मोठे ओझे उतरवले आहे. श्वेतालाही हे ऐकून फार आनंद होईल. आता खरा प्रॉब्लेम पुढे आहे. जो तूच सोडवू शकशील. ही जी मेडीकल ट्रिटमेंट आहे ती फार खर्चिक आहे व आम्हाला परवडण्यासारखी नाही.” त्याने गंभीर चेहऱ्याने मला म्हटले.

“किती खर्चिक आहे, आकाश? माझ्याकडून काही आर्थिक मदत हवी का तुम्हाला?” मी तत्परतेने त्याला विचारले.

“नाही म्हणजे ही ट्रिटमेंट बऱ्यापैकी खर्चिक आहे. आणि आम्हाला माहीत आहे की तू आम्हाला आर्थिक मदतही करू शकतोस. पण मी वेगळाच विचार करत होतो. इतकी खर्चिक मेडीकल ट्रिटमेंट करण्यापेक्षा आपण वेगळ्याच मार्गाने हा प्रकार केला तर? ह्या वेगळ्या प्रकारात एक पैसाही खर्च नाही. फक्त तुला तुझी तयारी दाखवावी लागेल, समीर.” आकाशने गूढपणे बोलत मला विचारले.

“वेगळा मार्ग? वेगळा प्रकार? काय बरे आहे तो?” मी कुतुहलाने त्याला विचारले.

“म्हणजे असा की, कृत्रिमरित्या तुझे शुक्राणू श्वेताच्या गर्भात सोडण्यापेक्षा नैसर्गिकरित्या सोडले तर?” थोडेसे साळसूदपणे आकाशने मला विचारले.

“काय? काय म्हणालास तू?” मला तो काय बोलला हे कळलेच नाही.

“म्हणजे मला असे म्हणायचे होते की तू तिच्याशी संभोग करून नैसर्गिकरित्या तिच्या गर्भाशयात शुक्राणू सोडले तर.” अतिशय थंडपणे त्याने मला विचारले.

“काय?? काय बोलतोस तू हे? तुझे डोके तरी ठिकाणावर आहे का?” आश्चर्याच्या धक्क्याने मी तारस्वरात त्याला म्हटले.

“अगदी व्यवस्थित विचार करून बोलतोय मी, समीर. तू श्वेताशी संभोग कर आणि तिला गर्भवती बनव.”

“अरे काय बोलतोस तू हे, आकाश? मी तिच्याशी संभोग करू? मी तुझ्या बायकोशी संभोग करू? मी माझ्या बहि‍णीशी संभोग करू?” मी डोळे वटारत, आ वासत त्याला विचारले.

“ओह कम ऑन, समीर. तू असे बोलतोस जणू आयुष्यात प्रथमच तू असे काही ऐकत आहेस. तुला आठवते आपण चावट कथांची ती पुस्तक वाचायचो. त्यातील त्या बहीण-भावाच्या संभोग कथा वाचायचो.”

“अरे त्या फक्त कथा होत्या. लैंगिक भावना उत्तेजित करण्यासाठी कोणा लेखकांनी लिहिलेल्या काल्पनिक कथा होत्या. खऱ्या आयुष्यात असे काही घडत नाही. हे तुला चांगले माहीत आहे.”

“हो! पण तुला आठवते. त्या कथा वाचून आपण फार उत्तेजित व्हायचो. आणि मी तुला विचारायचो की ह्या कथा वाचून तुझ्या मनात आपल्या बहि‍णीचा विचार येतो का. मग तू मला सांगायचास की हो म्हणून.”

“अरे हो. पण त्यावेळी तू मला जबरदस्ती विचारायचास तेव्हा मी तुला तसे म्हणायचो. कामवासनेच्या भरात मी तुला तसे उत्तर द्यायचो.”

“हो. पण तू तसे बोलायचास की नाही? आणि तू सांगायचास की तुला जर चान्स मिळाला तर तू तुझ्या बहि‍णीला असेच झवेन. बोलायचास की नाही तू तसे?” आकाशने मला जाब विचारण्याच्या स्वरात विचारले.

“हो! मी बोलायचो तसे. पण त्या फक्त कल्पना होत्या. हकीकत नव्हती. तसे कधी काही घडणार नाही हे मलापण माहीत होते आणि तुलाही. तेव्हा मजेसाठी मी तसे उत्तर द्यायचो. आणि मी तुला शेवटी शेवटी असेही म्हणायचो की मी तसे करेन पण त्यासाठी श्वेताताईची तयारी हवी. तरच मी करेन. तीही तसे काही करण्यास मनापासून तयार असावी. आता बोल. आहे तुझ्याकडे याला उत्तर?”

“हो! तिची तयारी आहे.” त्याने हसत हसत मला उत्तर दिले.

“काय? काय म्हणालास?” माझा माझ्या कानावर विश्वास बसेना.

“हो! मी तेच बोललोय. जे तू ऐकले आहेस. तुझ्या श्वेताताईची असे करण्यास तयारी आहे.”

“काय? तिची तयारी आहे? कसे शक्य आहे? तिला काय माहीत? तिला कोणी सांगितले? काय बोलतोस तू हे? तू ना आज मला पागल करणार आहेस. मला काहीच कळत नाही तू काय बोलतोस आणि येथे काय चालले आहे.” गोंधळून आणि वैतागून मी त्याला म्हटले.

“समीर. असा गोंधळून जाऊ नकोस. मी तुला व्यवस्थित समजावून सांगतो. शुक्राणू डोनेटसाठी मी आणि श्वेताने जेव्हा तुझे नाव फायनल केले तेव्हा आम्ही ह्या ट्रिटमेंटबद्दल व्यवस्थित चौकशी केली. तेव्हा आम्हाला समजले की ही ट्रिटमेंट महागडी आहे. तेव्हा हा उपायही सोडून द्यावा असा मी विचार करत होतो.

“पण आपल्याला मूल व्हावे यासाठी श्वेताने केलेली धावपळ मला कळत होती व मुलासाठी होणारी तिची तळमळ मला जाणवत होती. तेव्हा तिला हा आनंद मिळवूनच देण्याचा मी निश्चय केला. काहीही करावे लागले तरी चालेल पण तिला मुलाचे सुख प्राप्त करून देण्याचा मी संकल्प केला.

“तेव्हा मला अचानक आपल्या त्या चावट कथांच्या गमती-जमती आठवल्या. त्यावेळी तुला मी विचारले की तू आपल्या बहि‍णीला झवण्याच्या गोष्टी करायचा ते मला आठवले आणि मला मार्ग सापडला! मला माहीत होते की मी पूर्ण प्रयत्न केला तर तू या गोष्टीसाठी तयार होशील. नव्हे मला खात्री होती.

“पण प्रश्न होता श्वेताचा. तुझ्या श्वेताताईचा. तिला मी हे करायला कसा तयार करणार? तिच्या मर्जीविरूद्ध ती तयार झाली नसती. आणि तूही तिच्या मर्जीविरूद्ध काही करायला तयार झाला नसतास तेव्हा मी श्वेताला ह्या गोष्टीसाठी तयार करायचे ठरवले.”

आकाश मला सांगत होता आणि चकीत झाल्यासारखे मी त्याचे बोलणे ऐकत होतो. तो जे काही सांगत होता त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचेही भान मला नव्हते व भारावल्या सारखा मी त्याचे बोलणे ऐकत होतो.

“सेक्सच्या बाबतीत आम्ही दोघेही बोल्ड आहोत व नवनवीन गोष्टी आम्ही सेक्समध्ये करत असतो. तेव्हा सेक्सच्या अनेक प्रकाराबद्दल मी तिला माहिती देऊ लागलो. त्यातील इंसेस्ट प्रकाराबद्दलही मी तिला माहिती दिली.

“आधी तिला या गोष्टी खऱ्या वाटल्या नाहीत. रक्ताची नाती असलेली माणसे असा सेक्स करत असतील यावर तिचा विश्वास बसला नाही. तेव्हा मी तिला आपण जशी चावट कथांची ती पुस्तक वाचायचो तशी पुस्तक आणून वाचायला दिली. इंटरनेटवरील काही इंसेस्ट साईट तिला दाखवल्या तेव्हा कुठे हळूहळू तिला हा प्रकार पटू लागला.

“जरी ती हा प्रकार खरा आहे हे मानायला लागली तरी स्वत: तसे काही प्रत्यक्षात करायला ती तयार होणार नाही हे मला माहीत होते तेव्हा मी वेगळीच आयडीया केली. आम्ही सेक्स करायच्या आधी बऱ्याचदा ब्लू-फिल्म लावून बघतो. ब्लू-फिल्म लावून त्यातली झवाझवी बघून आम्ही उत्तेजित होतो व नंतर स्वत: त्यातील प्रकार करून झवतो.

“झवायच्या आधी ब्लू-फिल्म बघत आम्ही त्यातील स्त्री-पुरुषाबद्दल घाण घाण बोलायचो, त्यांच्या अवयवांबद्दल, लंड, पुच्ची, छातीबद्दल आचकट विचकट बोलून आम्ही उत्तेजित व्हायचो आणि मग आम्ही झवायचो. अशा प्रकारे झवल्याने तुझी श्वेताताई चांगल्या रि‍तीने कामतृप्त व्हायची आणि मीही फारच उत्तेजितपणे स्खलित व्हायचो.

“तेव्हा हळूहळू मी ब्लू-फिल्ममधील त्या स्त्री-पुरुषांना इंसेस्ट कॅरेक्टर बनवू लागलो. एखादा वयस्कर पुरुष असेल तर तो त्या स्त्रीचा बाप आहे किंवा अंकल आहे असे मी तिला बोलू लागलो. जर स्त्री वयस्कर असेल तर ती त्या पुरुषाची आई आहे, त्याची आंटी आहे, असे मी बोलू लागलो.

“सुरुवातीला श्वेता मी असे काही बोललो की वैतागायची पण हळूहळू तीही माझ्याबरोबर आचकट विचकट बोलायला लागली. इतर सगळ्या नात्यांबद्दल बोलून झाल्यावर मी बहीण-भाऊ नात्यावर आलो. आता श्वेताताईही ह्या प्रकाराला सरावली होती तेव्हा ब्लू-फिल्ममधील कॅरेक्टर बहीण-भाऊ आहेत असे समजून आचकट विचकट बोलण्यात तीही सामील होवू लागली.

“असले प्रकार झाल्यानंतर मग मी आम्ही झवत असताना तिला व मला बहीण-भाऊ बनवू लागलो. तिला मी म्हणू लागलो की तू माझी बहीण आहे व मी तुझा भाऊ. आता आपण झवतोय. आपण असे करतोय, आपण तसे करतोय. असे बोलून मी तिला अजून उत्तेजित करू लागलो व आम्ही झवू लागलो.”

आकाश मला हे सांगत होता आणि मंत्रमुग्ध होऊन मी त्याचे बोलणे ऐकत होतो. श्वेताताई आणि त्याच्यात असे काही घडत असावे हे ऐकून मला फारच आश्चर्य वाटत होतो आणि मी फार उत्तेजितही होत होतो.

काही असले तरी शेवटी तो श्वेताताईबद्दल बोलत होता, माझ्या बहि‍णीबद्दल बोलत होता. श्वेताताई आणि तो, बहीण-भाऊ बनून झवतात हे ऐकून मीही कमालीचा उत्तेजित होत होतो. तो पुढे सांगू लागला.

“एकदा ह्या प्रकारालाही ती सरावल्यावर मी तिला विचारायला सुरुवात केली की तिच्या मनात आपल्या भावाबद्दल म्हणजे तुझ्याबद्दल विचार येतो का. तेव्हा आधी आधी ती तुझ्यासारखीच माझ्यावर वैतागली पण नंतर नंतर ती कबूल करू लागली की आम्ही तसे बहीण-भाऊ बनून झवताना किंवा ब्लू-फिल्म बघताना तिच्या मनात तुझा विचार येतो म्हणून.”

“काय? काय सांगतोस तू, आकाश?” आश्चर्याने मला वेड लागायची पाळी आली.

“अगदी खरे तेच सांगतोय. तिने ते कबूल केल्यानंतर मग आम्ही झवताना तिला मी बोलू लागलो की मी तिचा भाऊ, समीर आहे व आपल्या बहि‍णीला झवत आहे. अशा तऱ्हेने तुझी बहीण, श्वेता तुझ्याकडून झवून घेते या कल्पनेला तयार झाली.

“मग इतर वेळी जेव्हा आम्ही चावट मूडमध्ये असू तेव्हा मी तिला विचारायचो की यदाकदाचित जर अशी वेळ आली की तुला आणि समीरला झवायला मिळाले तर तू तयार होशील का? तर आधी एकदा दोनदा ती नाही म्हणाली पण मी नेहमीच विचारायचो तेव्हा शेवटी ती म्हणाली की ती तयार होईल.

“मग नंतर जेव्हा जेव्हा मी तिला चावटपणे विचारायचो तेव्हा तेव्हा ती म्हणायची की ती तुझ्याबरोबर झवायला तयार होईल. मग मी तो गरोदरपणाचा ऑप्शन पुन्हा तिच्यासमोर मांडला. तिला मी सांगितले की ती तुझ्याबरोबर खरा संभोग करून गरोदर राहू शकते.

“आधी आधी तिला ते पटले नाही. ती पाप-पुण्य वगैरेचा विचार करून मला नकार देत होती. तिच्या नकारावर मी तिला जास्त फोर्स करत नव्हतो. मग हळूहळू तिलाही ते पटू लागले. मग ती आडून आडून मुलाचा आणि गरोदरपणाचा विषय काढू लागली.

“आणि मग एक दिवशी तिने सरळच मला सांगितले की ती तुझ्याबरोबर संभोग करून गरोदर राहण्यास तयार आहे. बस्स! माझे काम झाले होते. तुझी बहीण तुझ्याबरोबर संभोग करायला तयार व्हावी हेच मला हवे होते. हे सगळे प्रकार करून तिला तयार करायला मला ३/४ महिने लागले तेव्हा कुठे आता ती तयार झाली.

“पण ती तयार झाली एका अटीवर. तुझ्यासारखेच तिचे म्हणणे होते की तू तिच्याबरोबर संभोग करायला मनापासून तयार असावे. तू आपल्या बहि‍णीशी संभोग करायला तयार होशील की नाही याबद्दल तिला शंका होती तेव्हा तुझ्या मर्जीशिवाय ती हे करायला तयार नव्हती. तेव्हा मी तिला आपल्या त्या जुन्या चावट कथांच्या गोष्टी सांगितल्या. तुला मी श्वेताला झवण्याबद्दल विचारले की तू जे सांगायचास ते मी तिला सांगितले.”

“काय? तू तिला माझे विचार सांगितलेस? माझी पूर्ण नाचक्की केलीस तू.” मी खोट्या खोट्या रागाने आकाशला म्हटले.

“अरे हो! हो! ते ऐकून तिला तुझा तिरस्कार वगैरे वाटला नाही. उलट तिला मजा वाटली.” आकाशने हसत हसत मला उत्तर दिले.

“खरंच? खरे सांगतोस तू हे?” मी चकीत होऊन त्याला विचारले.

भाऊ-बीज

मला दोन वर्षापूर्वीची दिवाळी चांगली आठवते. त्यावेळी आकाशची पोस्टिंग बँगलोरला होती आणि तो व श्वेताताई तिकडे राहत होते. श्वेताताईने मला फोन करून दिवाळीसाठी खास बोलावले होते. तिचा आवाज अगदी उत्साही होता. गेले बरेच महिने तिला मी इतके उत्साही बघितले नव्हते म्हणून मला...

भाऊ-बीज भाग : २

काय सेक्सी दिसत होती, माझी बहीण!! पहिल्यापेक्षा आता ती अंगाने भरलेली वाटत होती. तिला असे पाहून बऱ्याच दिवसांनी माझ्या मनात तिच्याबद्दल वासनामय विचार आले. एकतर गेले चार महिने माझी बायको माझ्याजवळ नव्हती त्यामुळे मी उपाशी होतो. काही वेळा हस्तमैथुन वगैरे करून मी माझी...

भाऊ-बीज भाग : ४

"अगदी खरे. हे बघ. बहीण-भाऊ संभोग या कल्पनेला तिचे मन आधीच तयार झाले होते. तेव्हा तिने जेव्हा त्या गोष्टी ऐकल्या तेव्हा तिला त्याचे काही वाटले नाही. फक्त ती इतकेच म्हणाली की त्या तुमच्या गोष्टी फार आधी झाल्या आहेत. “पण आत्ता समीरच्या म्हणजे तुझ्या मनात तिच्याबद्दल काही...

भाऊ-बीज भाग : ५

जसे तिची पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून दूर झाली तसे तिच्या पुच्चीरसाचा गंध माझ्या नाकात शिरला. तिच्या पुच्चीरसाच्या त्या सुगंधाने मी धुंद झालो आणि आपसूक माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर गेले. तिची पूर्ण पुच्ची माझ्या तोंडाने झाकली गेली. मग मी श्वेताताईच्या पुच्चीच्या पाकळ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!