भाऊ-बीज भाग : ४

“अगदी खरे. हे बघ. बहीण-भाऊ संभोग या कल्पनेला तिचे मन आधीच तयार झाले होते. तेव्हा तिने जेव्हा त्या गोष्टी ऐकल्या तेव्हा तिला त्याचे काही वाटले नाही. फक्त ती इतकेच म्हणाली की त्या तुमच्या गोष्टी फार आधी झाल्या आहेत.

“पण आत्ता समीरच्या म्हणजे तुझ्या मनात तिच्याबद्दल काही नसावे. तेव्हा मी तिला म्हटले की तू ते शोधून का काढत नाहीस. म्हणजे समीरच्या मनात तुझ्याबद्दल काही कामभावना वगैरे आहेत का हे तू जाणून घे. तेव्हा आम्ही तुला दिवाळीसाठी येथे येण्यास सांगितले.”

शेवटी आकाशने या गोष्टीचा खुलासा केला की मला एवढ्या आग्रहाने त्या दोघांनी दिवाळीसाठी का बोलावले. पुढे तो सांगू लागला.

“आम्ही ठरवले की दिवाळीसाठी तुला येथे बोलावून आधी आम्ही चेक करू की तुझ्या मनात श्वेताताईबद्दल काही लैंगिक भावना आहेत का. एकदा ते जाणून घेतल्यावर त्याप्रमाणे पुढचे प्लानिंग करूया.

“त्याप्रमाणे तू आल्यानंतर तुला तुझ्या श्वेताताईचा अंगावर घातलेल्या कपड्यांचा निष्काळजीपणा जाणवला असणार. ते तिच्याकडून नकळत घडत नव्हते तर जाणून बुजून घडत होते. तुझ्या मनातील खऱ्या भावना जाणून घेण्यासाठी.

“तुझ्या बहि‍णीच्या अंगप्रदर्शनाने आणि तिच्या लगटीने तू उत्तेजित झालास आणि तिला आणि मला ह्याची खात्री झाली की तू तिच्याबरोबर संभोग करण्यास नक्कीच तयार होशील. तेव्हा आता तुला आम्हाला नकार देण्यास काहीही कारण नाही. तुला आमचे म्हणणे मान्य करायला हवे.”

शेवटी आकाश असे बोलून शांत झाला. एक दोन मिनिटे आम्ही दोघेही चुपचाप बसून राहलो. आता माझी बोलण्याची पाळी होती. खरे तर मला त्याचे म्हणणे मान्य केल्याशिवाय काही चॉईस नव्हता. तरीही सरळ सरळ त्याचे म्हणणे मान्य करून मलाही तेच हवे होते असे मला दाखवायचे नव्हते. तेव्हा मी त्याला म्हणालो,

“आकाश. हे सगळे ऐकून मी खरे तर सुन्न झालो आहे. तुला काय उत्तर द्यावे हेच मला कळत नाही. तू आणि श्वेताताईने मला चांगलेच जाळ्यात ओढले आहेस. खरे तर मला काही चॉईसच नाही. तुमचे म्हणणे मान्य करण्याशिवाय.” मी नाईलाज असल्यासारखा त्याला म्हणालो.

“हे बघ, समीर. तू माझा जिवलग मित्र आहेस. मित्रापेक्षा जास्त तू माझ्या लहान भावासारखा आहेस. तू आणि फक्त तूच एक असा आहे ज्याच्याकडे मी खरी मदत मागू शकतो. ज्याला मी असे काही विचारू शकतोस.

“योगायोगाने माझी बायको तुझी बहीण आहे आणि ती तुझी बहीण नसती तरी मी तुझ्याकडेच अशी मदत मागितली असती. तेव्हा श्वेता तुझी बहीण आहे हे तू विसरून जा आणि आम्हा दोघांना ही मदत कर. माझ्यासाठी, तुझ्या बहि‍णीसाठी. आम्हा दोघांसाठी, आम्हा दोघांच्या सुखासाठी. तू या गोष्टीला तयार हो.

“प्लीज. नाही म्हणू नकोस. भाऊबि‍जेच्या या दिवशी तुझ्या बहि‍णीला हीच खरी भेट हवी आहे. तिला तुझे बीज हवे आहे. तिच्या उदरात तिला तुझे बीज हवे आहे. भावाचे बीज हीच खरी भाऊबीज तिला हवी आहे. द्यायचे की नाही हे तू आता ठरव.

“उद्यापासून मी ऑफीसला जायला सुरुवात करणार आहे. तू आणि श्वेता दिवसभर घरात एकटेच असणार. तेव्हा त्या एकांताचा फायदा घ्या. मला माहीत आहे मी आजूबाजूला असलो तर तुम्ही दोघे मोकळेपणे संभोग करू शकणार नाही तेव्हा मी जास्तीत जास्त वेळ बाहेर राहीन आणि तुम्हां दोघांना एकांत देईन.

“तुझी ही सुट्टी संपवून तू जेव्हा परत जाईल तेव्हा तुझ्या बहि‍णीच्या उदरात तुझे बीज असायला हवे. ती एक आयुष्यातली सगळ्यात मोठी भेट तुझ्याकडून तिला मिळालेली असेल. अच्छा तर. गुड नाईट आणि गुड लक!”

असे बोलून आकाश उठला आणि आपल्या रूममध्ये निघून गेला. मी नंतर बराच वेळ तेथे बसून राहिलो. आकाश काय बोलला आणि कसा बोलला हेच विचार माझ्या मनात घोळत होते. त्याचे सुरुवातीपासून शेवटचे बोलणे मी आठवून आठवून त्यावर विचार करत राहिलो.

श्वेताताईच्या निष्काळजी वागण्याचा उलगडा आता मला झाला. तिचे ते अंगप्रदर्शन आठवले आणि आपसूक मी उत्तेजित व्हायला लागलो. तिच्या सेक्सी अंगाच्या विचाराने माझा लंड कडक व्हायला लागला. त्यात आणि आकाशने श्वेताताईबद्दल सांगितलेल्या सेक्सच्या गोष्टी मला आठवल्या आणि मी कमालीचा उत्तेजित झालो.

श्वेताताई, माझी बहीण. माझ्याबरोबर सेक्स करण्याच्या कल्पना करते ह्या विचाराने मी कामवेडा बनत चाललो. ती जर तयार आहे आणि तिला जर यात काही वागवे वाटत नाही तर मग आपण का मागे राहावे? आपण का नाही तिच्या मादक शरीराचा उपभोग घ्यावा? अशा विचाराने मी कमालीचा कामोत्तेजित झालो.

उठून मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसखस मूठ मारून मी वीर्य स्खलन केले. श्वेताताईच्या नग्न शरीराची कल्पना करून आणि तिच्याबरोबर संभोग करण्याची कल्पना करून मी त्या रात्री दोन वेळा मूठ मारली.

रात्रभर माझ्या मनात श्वेताताई आणि फक्त श्वेताताईचेच विचार होते. पहाटे केव्हातरी मला झोप लागली. दुसर्‍या दिवशी मला उशीराच जाग आली. सकाळचे दहा वाजून गेले होते. मी अंघोळ वगैरे आटपून बाहेर आलो.

आकाश रात्री सांगितल्याप्रमाणे ऑफीसला गेलेला असावा आणि आत्ता मी आणि श्वेताताईच फक्त घरात असावे. किचनमधून आवाज येत होता त्यावरून मी ओळखले की श्वेताताई तेथेच असावी. सावकाश चालत मी किचनमध्ये आलो. श्वेताताई किचनच्या ओट्याजवळ पाठमोरी उभी होती.

आईग! काय गाऊन तिने घातला होता. तिच्या अंगप्रदर्शनाने आज तर कळसच केला होता. तो गाऊन तिने घातला नसता तरी चालले असते. कारण लाल रंगाचा तो गाऊन इतका झिरझिरीत आणि पारदर्शक होता की आतले सगळे काही स्पष्ट दिसत होते.

तिने आत घातलेली लाल रंगाची पॅन्टी आणि ब्रेसीयर स्पष्ट दिसत होती. तिच्या मादक शरीराची प्रत्येक वळणे त्या गाऊनमधून दिसत होती. अक्षरश: फक्त अंतर्वस्त्रात ती उभी आहे असे वाटत होते.

श्वेताताईला तशी बघताच क्षणी माझा लंड कडक व्हायला लागला. तिला मी असाच बघत राहिलो तर माझा लंड पायजम्यात तंबू करून उभा राहील हे मी जाणले. तेव्हा ते टाळण्यासाठी मला तेथून लवकरात लवकर निघून जाणे भाग होते.

तेव्हा मी खाकरून माझी चाहुल तिला करून दिली. तिने मान तिरकी करून माझ्याकडे घायाळ नजरेने बघितले. मादकपणे हसत ती म्हणाली,

“अरे तू उठलास. मला वाटले आज तू उठतोस की नाही. डायनिंग टेबलवर बस हं. मी तुला नाश्ता घेऊन येते.”

मी काही बोललो नाही व गुपचूप येऊन डायनिंग चेअरवर बसलो.

काही वेळानंतर श्वेताताईने मला नाश्ता आणून दिला. मी गुपचूपपणे नाश्ता फिनीश केला. माझा नाश्ता झाल्यावर मी हॉलमध्ये सोफ्यावर जाऊन बसलो व टीव्ही लावून पाहू लागलो. मध्ये मध्ये श्वेताताई किचनमधून आत-बाहेर करत होती आणि मी हपापलेल्या नजरेने तिचे निरीक्षण करत होतो. आमची नजरानजर झाली की ती गूढपणे हसत होती.

एकदम पहिल्या वेळी जेव्हा श्वेताताईने मला तिच्या छातीकडे बघताना पाहिले होते व ती गूढपणे हसली होती तसेच मिश्कील हास्य तिच्या चेहर्‍यावर होते. तिला तसे पाहून पाहून माझा माझ्या मनावरील ताबा सुटत चालला होता. माझ्या लंडावरीलही माझा ताबा सुटला होता व तो कडक होत होता. पायजम्यावरून त्याचा कडकपणा स्पष्टपणे दिसत होता व श्वेताताईला तो नक्कीच दिसणार होता.

आणि एकदाचे श्वेताताईचे लक्ष माझ्या पायजम्यातील फुगीरपणावर गेले! माझ्या पायजम्याकडे बघून मग माझ्याकडे बघून ती मादकपणे हसली आणि चालत माझ्या जवळ आली. मला काही कळायच्या आत ती पुढे आली आणि माझ्या मांडीवर बसली.

“माझ्यामुळे तुझ्या ह्याची ही अवस्था झाली का?” माझ्या मानेभोवती हात टाकून मला चिटकत श्वेताताईने विचारले.

“नक्कीच!! तू अशा कपड्यात माझ्यासमोर वावरू लागली तर माझ्या ह्याची हीच अवस्था होणार.” मीही बिनधास्तपणे तिला उत्तर दिले.

“अच्छा. बराच धीट झालास की तू. आकाशने तुला विचारले वाटत. हो की नाही?” तिने लाडिक आवाजात मला विचारले. आता श्वेताताई माझ्या लंडावर आपले भरीव नितंब घुसळायला लागली.

“जणू काही तुला माहीतच नाही, ताई. रात्री त्याने तुला सांगितले असणारच.”

“हो! त्याने सांगितले खरे. पण इतकेच की तू तयार आहेस. खरंच तू तयार आहेस, समीर?” श्वेताताईने उगाचच डोळे फिरवून आश्चर्य दाखवत मला विचारले.

“हो, नक्की, ताई. पण तुझे काय? तू तयार आहेस ना मनापासून?”मी तिला उलट विचारले.

त्यावर ती काही बोलली नाही. तिने आपला गाऊन वर केला व माझा हात पकडून तिने आत घातला. मग दुसर्‍या हाताने आपली पॅन्टी पुढे ओढत तिने माझा हात आत घातला व आपल्या पुच्चीवर ठेवला.

“तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायची मला गरज आहे का?” माझा हात आपल्या पुच्चीवर दाबत ती डोळे बंद करत म्हणाली.

मी श्वेताताईच्या पुच्चीच्या पटलावरून बोटे फिरवू लागलो. तिची पुच्ची रसाने अतिशय ओलसर झाली होती. मी मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या फटीत सारले तर ते सुळकन आत गेले इतके तिची पुच्ची बुळबुळीत झाली होती.

“समीरऽऽऽ. जसा तू आला आहेस तशी माझी ही अवस्था झाली आहे. सतत मी पाझरत आहे. तुझी कामातूर नजर बघून मी ओली ओली होत आहे. मला माहीत आहे. मी तुला खूप तापवले आहे. तडफवले आहे. आता मलाही राहवत नाही. उचल मला आणि घेऊन चल बेडरूममध्ये. तृप्त कर मला आणि स्वत:लाही.”

श्वेताताईने असे बोलण्याचा अवकाश की मी चटकन तिला माझ्या मांडीवरून उठवले आणि तिला दोन्ही हाताने उचलले. अंगाप्रमाणे ती वजनानेही भरलेली होती पण मी तुला उचलून घेऊ शकलो. मग मी तिला घेऊन तिच्या बेडरूममध्ये गेलो.

तिला असे काही घडेल याची कल्पना होती कारण बेडवर तिने गुलाबी रंगाची नवी बेडशीट अंथरलेली होती. मी श्वेताताईला अलगद बेडवर ठेवले. मग मी तिचा गाऊनची छातीवर असलेली नाडी ओढली व तिचा गाऊन दोन्ही बाजूला सारला. मग मी तिच्या बाजूला पडलो आणि तिला मिठी मारत तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो.

आधी हळुवारपणे तिचे ओठ चुंबत चुंबत नंतर मी उत्कटपणे तिला चुंबू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता मी तिच्या ब्रेसीयरने झाकलेल्या छातीवर हात फिरवू लागलो. तिची ब्रेसीयर पुढच्या हूकची होती. तेव्हा त्याचा हूक उघडायला मला त्रास पडला नाही.

खट्कन तिच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडून मी ब्रेसीयरचे कप तिच्या छातीच्या उभारावरून बाजूला सारले व खाली सरकून तिच्या छातीवर माझे तोंड ठेवले. मग मी श्वेताताईची छाती चोखू लागलो.

एका क्षणात तिच्या छातीचे बोंडूस रबरासारखे कडक झाले! मी तिचे कडक निप्पल तोंडात पकडून त्यांच्याशी खेळू लागलो, चोखू लागलो. मी जे काही करत होतो ते श्वेताताईला आवडत होते आणि आनंदाने तिच्या तोंडातून उसासे आणि चित्कार बाहेर पडत होते.

श्वेताताईच्या दोन्ही छातीच्या उभारांना आलटून पालटून चोखल्यावर मी खाली सरकलो. आता मी तिचे सपाट पोट आणि तिची खोल बेंबी चाटू लागलो. चाटता चाटता माझी जीभ तिच्या लाल पॅन्टीच्या वेस्टबॅंडला लागत होती व मी आवडीने तिच्या पॅन्टीची लेस चाटत होतो.

मला जाणवत होते की जस जसे मी खाली खाली तिच्या पुच्चीजवळ सरकत होतो तस तसे ती जास्त उत्तेजित होत होती. तिचा श्वास जोरजोराने होत होता व तिची छाती जोराने वर-खाली होत होती. मग मी तिची पॅन्टी दोन्ही बाजूने पकडून खाली खेचली. खाली खेचत खेचत मी तिची पॅन्टी तिच्या गुडघ्यावरून खाली सरकवली. नंतर तिने आपल्या पायाची हालचाल करत स्वत:च पॅन्टी काढून टाकली.

भाऊ-बीज

मला दोन वर्षापूर्वीची दिवाळी चांगली आठवते. त्यावेळी आकाशची पोस्टिंग बँगलोरला होती आणि तो व श्वेताताई तिकडे राहत होते. श्वेताताईने मला फोन करून दिवाळीसाठी खास बोलावले होते. तिचा आवाज अगदी उत्साही होता. गेले बरेच महिने तिला मी इतके उत्साही बघितले नव्हते म्हणून मला...

भाऊ-बीज भाग : २

काय सेक्सी दिसत होती, माझी बहीण!! पहिल्यापेक्षा आता ती अंगाने भरलेली वाटत होती. तिला असे पाहून बऱ्याच दिवसांनी माझ्या मनात तिच्याबद्दल वासनामय विचार आले. एकतर गेले चार महिने माझी बायको माझ्याजवळ नव्हती त्यामुळे मी उपाशी होतो. काही वेळा हस्तमैथुन वगैरे करून मी माझी...

भाऊ-बीज भाग : ३

"ठीक आहे, आकाश. जर तुम्हाला माझ्याकडून ते हवे असेल तर मी त्यासाठी तयार आहे. आपल्याला मूल असणे हा किती मोठा आनंद आहे हे मीही नुकतेच अनुभवले आहे व अनुभवत आहे. तो जीवनातला सगळ्यात मोठा आनंद माझ्यामुळे तुम्हाला प्राप्त होणार असेल तर मी त्याला तयार आहे. “पण एक गोष्ट लक्षात...

भाऊ-बीज भाग : ५

जसे तिची पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून दूर झाली तसे तिच्या पुच्चीरसाचा गंध माझ्या नाकात शिरला. तिच्या पुच्चीरसाच्या त्या सुगंधाने मी धुंद झालो आणि आपसूक माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर गेले. तिची पूर्ण पुच्ची माझ्या तोंडाने झाकली गेली. मग मी श्वेताताईच्या पुच्चीच्या पाकळ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!