परतीचा प्रवास

मी माझ्या माहेरी माझ्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला आले होते व आता परतीचा प्रवास करत होते. खरे तर ह्या लग्नाला माझा नवरा आणि मुले माझ्याबरोबर असायला हवी होती पण नवऱ्याला सुट्टी मिळाली नाही आणि मुले गावी रहायला वैतागतात म्हणून माझ्याबरोबर आली नाहीत.

माझ्या सासरी एकत्र कुटुंब असल्याने मुलांची काळजी माझी भावजय घेऊ शकत होती म्हणून मी निर्धास्तपणे एकटीच माहेरी आले होते. मुलांचे लचांड तसेच नवऱ्याची भुणभूण मागे नव्हती तेव्हा मी मोकळेपणे माझ्या माहेरी राहले आणि माझ्या ह्या नातेवाईकाच्या लग्नात मुक्तपणे मिरवले.

अजय माझा लांबचा भाचा आहे. १७/१८ वर्षाचा असेल. मुंबईला तो आमच्याच एरियात राहतो तेव्हा त्याचे आमच्याकडे नेहमी जाणे येणे आहे. तोपण लग्नाला आलेला होता आणि माझ्याबरोबर भरपूर गप्पा गोष्टी आणि चावटपणा करत होता. मी नात्याने त्याची मावशी लागते तेव्हा माझ्याशी तो खूप मोकळेपणे वागतो आणि मलाही तो आवडतो.

मला माहीत होते की मी दिसायला देखणी आहे तेव्हा तो माझ्याकडे आकर्षित होता. तसेच माझी फिगर छान आहे म्हणून तो माझ्याकडे नेहमी वेगळ्याच नजरेने बघायचा. पण मला त्याचे काही वाटायचे नाही व मी पण त्याच्या सोबत नेहमी मोकळेपणे बोलायची.

मी नुकतीच पस्तीशी पार केली होती. दोन मुलें झालेली होती तरी माझी फिगर अजून शाबूत होती. रंगाने मी सावळी आहे पण माझा चेहरा आकर्षक आहे. चार चौघीत माझी फिगर नक्कीच उठून दिसते म्हणून मला त्याचा अभिमान होता. म्हणून माझ्या देखणेपणाने कोणी आकर्षित झाले की मला मजा वाटते.

तेव्हा माझा हा भाचा माझ्याशी मोकळेपणे वागून माझ्याशी लगट करायचा, तेव्हा मला त्याची मजा वाटायची. कळत नकळत त्याने बऱ्याचदा माझ्याकडून नेत्रसुख आणि स्पर्शसुख घेतले पण मी त्याचा काही बाऊ केला नाही. लगीन घरात असलेल्या घाई गर्दीत तो अनेक माझ्या अंगाला स्पर्श करायचा. कधी उभारांना त्याचा हात लागायचा तर कधी नितंबाला घासून तो जायचा.

एकदा मी आतल्या खोलीत कपडे बदलत होते आणि दरवाजा नुसता लोटून घेतलेला होता. हा अचानक दरवाजा उघडून आत आला तर मी परकर, ब्रेसीयरवर होते आणि ब्लाउज हातातून चढवत होते.

तो आत आला आणि मी भांबावले! क्षणभर मला सुचेना काय करावे ते आणि मी ब्लाउज घालायचे विसरून तशीच स्तब्धपणे त्याच्याकडे पहात होती.

त्याची नजर माझ्या ब्रेसीयरमध्ये कसलेल्या उभारांवर होती. तो कुठे बघतोय हे लक्षात आल्यावर मी भानावर आले आणि पटकन वळून ब्लाउज घालू लागले. तो ‘सॉरी’ बोलून पटकन बाहेर निघून गेला. त्याबद्दल मी नंतर त्याला काही बोलले नाही व त्याच्या बरोबर नॉर्मल वागत होते.

लग्न झाल्यानंतर तीन दिवसांनी मी गावावरून मुंबईला निघताना हा मला म्हणाला की, “मी पण तुझ्याबरोबर येतो.” आता तो मुंबईत आमच्याच एरियात राहत होता तेव्हा माझ्या बरोबर तो निघाला तर त्यात कोणाला काही वागवे वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. तसेच रात्रीच्या प्रवासात मला त्याची सोबत होईल म्हणून माझीही काही हरकत नव्हती.

तेव्हा मी त्याला ‘ठीक आहे’ म्हणाले. गावातून सगळ्यांचा निरोप घेऊन आम्ही दोघे एसटी स्टॅन्डवर आलो. सिझन नसल्याने एसटी स्टॅन्डवर फारशी गर्दी नव्हती. आमची मुंबईची एसटी लागली आणि आम्ही त्यात चढलो.

प्रवाशांची संख्या अगदी तुरळक होती तेव्हा भरपूर सीटा खाली होत्या. काही एशीयाड बसमध्ये एसटी महामंडळाच्या जुन्या लाल पिवळ्या एसटीत असायची तशी ३ बाय २ सीटची अरेंजमेंट असते तशी ही बस होती.

मी पुढे होऊन मागच्या बाजूला रिकामी असलेली एक थ्री-सीट पकडली. माझी बॅग वर रॅकवर ठेवून मी खिडकीच्या बाजूला बसले आणि अजय माझ्या बाजूला बसला. आमच्या बाजूच्या तसेच मागच्या पुढच्या सीटवर कोणीही नव्हते तेव्हा आम्हाला चांगलीच प्रायव्हसी होती.

एसटी चालू झाल्यावर अजयच्या आणि माझ्या हळू आवाजात गप्पा चालू झाल्या. एसटीचा कंडक्टर पुढे बसलेल्या प्रवाशांना तिकीट देत होता व मध्येच त्याने आम्हाला हाक मारली.

तो म्हणाला, “पुढे एवढ्या सीटा मोकळ्या आहेत तर पुढे येऊन बसा.” पण मी त्याला ओरडून सांगितले की, “नाही आम्ही येथेच ठीक आहोत.”

थोड्या वेळाने कंडक्टर थोडा वैतागतच मागे आला. पण मी बाई असल्याने त्याने जास्त बडबड केली नाही.

मी ‘नको नको’ बोलत होते तरी अजयने माझ्याही भाड्याचे पैसे दिले व आमचे दोघांचे तिकीट त्याच्याकडून घेतले. तिकीट देऊन कंडक्टर पुढे निघून गेला.

खरे तर मागच्या बाजूला आम्हीच दोघे फक्त बसलो होतो. जर माझ्याबरोबर माझा नवरा वगैरे असला असता तर कोणालाही वाटले असते की आम्ही मुद्दाम प्रायव्हसी मिळावी म्हणून मागे रिकाम्या सीटवर बसलो आहोत. पण मी अशी वयस्कर आणि अजय असा पोरसवदा तेव्हा कोणालाही काही वाटले नसावे.

सगळ्या प्रवाशांना तिकीट देऊन झाल्यावर कंडक्टरने लाईट बंद करायची बेल मारली आणि ड्रायव्हरने बसमधील लाईट बंद केल्या. आता फक्त बाहेरील लाईटचे कवडसे आत येत जात होते. बसमध्ये गार हवा लागत होती म्हणून मी माझ्या बाजूची खिडकी बंद करायला गेले. पण खिडकी अडकली होती म्हणून लागत नव्हती.

मग अजयने बसल्या जागी हात लांब केले आणि तो जोर लावून खिडकी बंद करू लागला. त्याने त्याच्या दंडाचा भाग माझ्या उभारांवर किंचित दाबला जाऊ लागला. बस हलत होती तेव्हा माझे उभार कमी-अधिक त्याच्या दंडावर दबले जात होते.

का कोणास ठाऊक? मला असे जाणवत होते की त्याच्या दंडाच्या स्पर्शाने माझी स्तनाग्रे ताठ होत होती. कदाचित गार हवेचा परिणाम असावा किंवा त्याच्या हाताच्या स्पर्शाचा. कारण काहीही असो पण मला वेगळीच उत्तेजना जाणवत होती.

मग अजयने कशीबशी खिडकी लावून घेतली व तो सरळ बसला. जरी माझ्या बाजूची खिडकी लावली होती तरी आजूबाजूच्या खिडकीतून हवा आत येत होती व गारवा जाणवत होता. तेव्हा मी अजयला वरतून माझी बॅग काढून त्यातून शाल काढायला सांगितली.

अजयने उभे राहून वरती ठेवलेली माझी बॅग काढली आणि उघडली. आत हात घालून त्याने कपडा बाहेर ओढला तर ती माझी ब्रेसीयर होती. माझी ब्रेसीयर पाहून मी ओशाळल्या सारखी हसले तर अजय दात विचकत हसायला लागला. मी पटकन ब्रेसीयर आत कोंबली आणि आतली शाल बाहेर काढली.

मग मी शाल अंगाला लपेटून बसले. थोड्या वेळात अजयही बोलू लागला की त्यालाही गारवा जाणवतोय. मग त्याने त्याच्या बॅगमधून एक शाल काढली व आपल्या अंगाभोवती लपेटून घेतली. मग आम्ही पुन्हा हळू आवाजात गप्पा मारू लागलो.

मी खिडकीपासून साधारण सहा इंच अंतर ठेवून बसले होते पण अजय मला चिटकून बसला होता. त्याच्या डाव्या बाजूला बरीच सीट होती तरीही तो मला चिटकून बसला होता. पण मी त्याबद्दल त्याला काही बोलले नाही. एकतर गारवा होता तेव्हा आम्ही चिटकून बसलोय तर एकमेकांना थोडी ऊब मिळेल असा मी विचार केला.

थोडा वेळ गप्पा मारल्यावर मला झोप यायला लागली. तेव्हा मी अजयला म्हटले, “आपण झोपूया आता.” मग मी खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून झोपून गेले.

साधारण तासभर गेला असावा आणि कशाने तरी मला अचानक जाग आली. आहे त्या पोझीशन मध्येच मी डोळे किलकिले केले आणि विचार करू लागले की कशाने माझी झोप मोडली? तेव्हा मला जाणीव झाली की अजय माझ्या मांडीवर हात फिरवत होता.

बसमध्ये तसा अंधारच होता फक्त कधी कधी बाहेरच्या लाईटचे कवडसे आत यायचे. तेव्हा तो काय करतोय ते कोणाला दिसत नव्हते. तसेही कोणी पहाणारे आजूबाजूला नव्हते. माझ्याकडून काही हालचाल झाली नाही तेव्हा अजयचे धाडस वाढले आणि आता तो माझी मांडी हलकेच दाबू लागला.

थोड्या वेळानंतर त्याने आपला हात काढून घेतला. मला वाटले कंटाळला बहुतेक. पण मग मला जाणवले की माझी शाल माझ्या कंबरेकडून उचलली जात आहे. ओह, मी गाढ झोपेत आहे असे वाटून त्याची डेअरींग अजून वाढली. आता बाकी मला त्याच्या डेअरींगचे आश्चर्य वाटले! पण तरीही मी काही दर्शवले नाही व गप्पा राहले.

मला जाणवले की शाल वर करून त्याने आपला हात आत घातला आणि माझ्या हातावर ठेवला. काही क्षण माझ्या हातावर हात फिरवून त्याने अजून डेअरींग केली आणि हात अजून पुढे नेऊन माझ्या उभाराला स्पर्श केला!

अरे देवा! तो चक्क माझ्या छातीला स्पर्श करत होता! मी एकदम चकीत झाले! काहीतरी करावे असे मला वाटले पण तरीही मी काही केले नाही की त्याला थांबवले नाही. माझ्या छातीला स्पर्श करून काही क्षण तो थांबला आणि माझ्या रिॲक्शनची वाट पाहू लागला.


परतीचा प्रवास भाग : २

जेव्हा मी काही केले नाही तेव्हा तो हलकेच माझी छाती कुरवाळू लागला. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे त्याला हात लावू देत होते. आता त्याचे कुरवाळणे थांबले व तो आता माझी छाती हलकेच दाबू लागला. आश्चर्य म्हणजे माझी स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला जाणवले की माझ्या...

परतीचा प्रवास भाग : ३

मी पटकन माझा हात शालच्या आत घातला आणि त्याचा हात पकडला. त्याच्या हाताचे बोट पकडून मी जांघेवर माझ्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये घातले आणि पॅन्टी माझ्या योनिवरून बाजूला करत त्याचे बोट माझ्या योनिवर ठेवले. काही क्षण तो माझ्या योनिवरील केसांवर बोट फिरवत राहला. पण मला त्याचे बोट...

परतीचा प्रवास भाग : ४

मी प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले तर तो मिश्किलपणे हसत हळू आवाजात मला म्हणाला, "मावशी मी आता खिडकी जवळ बसतो. तशी पण खिडकी जवळ जास्त हवा लागते तेव्हा तुला बाजूला येथे बसायला बरे वाटेल." "अरे पण मला खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून आधार घेता येत होता. आता येथे मध्ये...

परतीचा प्रवास भाग : ५

अचानक अजयने माझे तोंड आपल्या लंडावरून बाजूला केले. तो हळूच पुटपुटला,"मावशी उठ जरा!" मी मुकाट उठले आणि सीटवर पुढे तोंड करून बसले. तसे बसताना मी अंगावरील शाल पुन्हा नीट लपेटून घेतली. काही क्षण गप्प राहून अजयने पुढच्या प्रवाश्यांचा अंदाज घेतला. आमच्या हालचाली कोणाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!