परतीचा प्रवास भाग : ३

मी पटकन माझा हात शालच्या आत घातला आणि त्याचा हात पकडला. त्याच्या हाताचे बोट पकडून मी जांघेवर माझ्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये घातले आणि पॅन्टी माझ्या योनिवरून बाजूला करत त्याचे बोट माझ्या योनिवर ठेवले. काही क्षण तो माझ्या योनिवरील केसांवर बोट फिरवत राहला. पण मला त्याचे बोट माझ्या योनित हवे होते म्हणून मी त्याचे बोट पकडले आणि माझ्या योनिच्या भेगेत घातले.

मग त्याच्या लक्षात आले की मला काय हवे होते ते! नंतर तो आपले बोट माझ्या योनित आतबाहेर करायला लागला. वर तो माझे निप्पल चोखत होता व खाली माझ्या योनित बोट घालत होता. मी आता प्रमाणाच्या बाहेर उत्तेजित होते.

माझ्या योनित जणू आग लागली होती. माझ्या रसाने योनी चिंब झाली होती व अजयचे बोट भिजवत होती. आपसूक माझी कंबर हळूहळू हलायला लागली. मी त्याच्या हातावर हात ठेवून त्याचे बोट माझ्या योनिवर दाबू लागले. ते कमी होते म्हणून मी त्याचा हात माझ्या योनिवर घासायला लागले.

माझे कंबर हलवणे, त्याचे माझ्या योनित बोट घालणे, तसेच त्याचा हात माझ्या योनिवर घासणे, याचा एकत्रित परिणाम व्हायला लागला आणि माझी कामवासना शिगेला पोहचली. रात्रीच्या प्रवासात बसमध्ये असे माझ्या मुलासारख्या अजयकडून मी माझी योनी घासून घेत होते व त्याने माझी वासना प्रचंड पेटली होती.

काही क्षणातच मी विव्हळायला लागले. अत्यानंदाने माझ्या तोंडून किंचाळी बाहेर पडेल की काय अशी मला भीती वाटली तेव्हा मी ओठ घट्ट दाबून ठेवले होते. डोळे गच्च मिटून घेऊन मी अजयच्या बोटावर रत व्हायला लागले. त्याचे बोट योनित घालून घेऊन त्याचा हात मी माझ्या योनिवर घासत राहले आणि कामतृप्त झाले!

जेव्हा माझा भर ओसरला तेव्हा मी कंबर हलवायचे थांबवले आणि रिलॅक्स झाले! मी अजयचा हात धरून माझ्या योनिवरून बाजूला काढला. त्याने पुन्हा माझ्या योनिला हात लावायचा प्रयत्न केला पण मी जबरदस्तीने तो काढायला लावला. त्याच्या लक्षात आले की आता मला योनिवर हात नको आहे.

शालमधून डोके बाहेर काढून तो सरळ बसला. आजूबाजूला पहात त्याने कानोसा घेतला की कोणाला काही कळले तर नाही ना. सगळे आलबेल आहे ह्याची खात्री झाल्यावर त्याने माझा डावा हात पकडला. माझा हात खेचून त्याने पॅन्टवरून त्याच्या लंडावर ठेवला.

त्याच्या लंडाला हात लावून क्षणभर मला लाजल्या सारखे झाले! तसे तर त्याने मला स्पर्श केला होता पण मी प्रथमच त्याच्या अश्या अंगाला स्पर्श करत होते. त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता. आकारावरून भलताच जाडजूड आणि लांब वाटत होता. त्याच्या वयाच्या मानाने तो बराच मोठा होता.

त्याचा हा लंड आपल्या योनित गेला तर कसे वाटेल आपल्याला? ह्या विचाराने माझी हुरहूर वाढली. पण बसमध्ये मला त्याचा हा लंड योनित घेता येणार नव्हता, हे मला ठाऊक होते तेव्हा मी तसा विचार मनातून झटकून टाकला.

मुळात आत्तापर्यंत मी त्याच्याबरोबर जे काही केले ते खरे तर घडायला नको होते. मी अजय बरोबर असे काही करेल किंवा तो माझ्या बरोबर असे काही करेल असे जर मला कोणी आधी सांगितले असते तर मी त्यावर विश्वास ठेवला नसता. पण तसे झाले होते हे खरे. आणि मला त्यात काही वेगळे वाटत नव्हते. म्हणूनच आता त्याने जेव्हा माझा हात त्याच्या लंडावर ठेवला तेव्हा मी मुकाटपणे त्याचा लंड चोळायला लागले.

काही क्षणानंतर अजयने हालचाल केली. अंधुक प्रकाशात मला कळले की तो आपली पॅन्ट उघडत होता. पॅन्ट खोलून त्याने आपला कडक लंड बाहेर काढला आणि माझ्या हातात दिला. खरोखरच अजयचा लंड चांगलाच मोठा होता. त्याने माझी बोटे आपल्या लंडाभोवती लपेटून घेतली आणि मला त्याचा लंड हलवायला लावले. मग मी त्याच्या लंडावर मूठ आवळून लंड हलवायला लागले.

त्याने मग आपला उजवा हात माझ्या पाठीमागून माझ्या उजव्या बाजूला नेला आणि शाल वर करून हात आत घातला. मग आपला डावा हात सुद्धा शालमध्ये घालून त्याने माझा डावा उभार पकडला.

मग उजव्या हाताने उजवा उभार पकडून तो दोन्ही हाताने माझे दोन्ही उभार दाबायला लागला. मी निमुटपणे त्याचा लंड हलवत होते. माझ्या खांद्यावर हनुवटी ठेवून तो माझ्या गालावर नाक घासायला लागला आणि माझी छाती अक्षरश: पिळायला लागला.

मी जोरजोराने त्याचा लंड हलवायला लागले आणि तो व्याकूळ व्हायला लागला. हळूहळू आता तो आपली कंबर हलवायला लागला. माझ्या लक्षात आले की तो गळायच्या बेतात होता. मीपण मग उत्साहाने त्याचा लंड हलवायला लागले. मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की असे कसे मी बसमध्ये एका मुलाचा लंड हलवत आहे? पण ह्यात सुद्धा एक वेगळीच मजा होती, उत्तेजना होती!

माझी योनी काही क्षणापूर्वी तृप्त झालेली होती तरी पुन्हा पाझरायला लागली. त्याचा परिणाम म्हणजे माझी मूठ त्याच्या लंडाभोवती जास्तच आवळली गेली आणि मी जोराने त्याचा लंड हलवायला लागले. माझ्या अंदाजाप्रमाणे पुढच्याच क्षणी त्याची सहनशीलता संपली आणि तो गळायला लागला. त्याचा चीक त्याच्या व माझ्या अंगावर उडू नये म्हणून मी त्याचा लंड पुढच्या दिशेने दाबून धरला आणि हलवायला लागले.

त्याचा चीक गळायला लागला आणि पुढच्या सीटच्या बॅकवर उडायला लागला. तो कंबर हलवत होता व चीक गाळत होता. मी त्याच्या लंड मुळाशी पकडला होता तेव्हा त्याचा चीक माझ्या हाताला लागत नव्हता. बराच वेळ त्याचा लंड हलवल्यावर तो हळूहळू शांत झाला आणि सीटवर गुपचूप बसला.

मग मी त्याचा लंड सोडला आणि सरळ होऊन बसले. अंधुक प्रकाशात त्याने माझ्याकडे पाहिले आणि मी त्याच्याकडे पाहिले. अजय माझ्याकडे बघून हसला आणि मीपण कशीबशी हसले. अजयने त्याचा रूमाल काढून त्याने आपला लंड पुसला आणि तो पॅन्टमध्ये घातला.

मी शालच्या आत माझी ब्रेसीयर माझ्या छातीवर नीट केली आणि हात मागे नेऊन तिचा हूक लावला. मग ब्लाउज छातीवर नीट करत मी हूक लावून घेतले. पदर खांद्यावर नीट करत मी पुन्हा शाल अंगाला नीट लपेटून घेतली.

अजय अंधारात माझ्या हालचाली बघत होता. माझे झाल्यावर मी क्षणभर त्याच्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि डोळे मिटून घेऊन खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून मी झोपण्याचा प्रयत्न करू लागले. सांगूनही कोणाला खरे वाटले नसते की आम्ही आत्ता काय केले होते. जे आम्ही केले तेच विचार माझ्या मनात घोळत होते आणि मला काही झोप लागत नव्हती.

थोड्या वेळानंतर मला माझ्या मांडीवर अजयचा हात जाणवला. मी डोळे उघडून त्याच्याकडे पाहिले तर तो माझ्याकडे पाहून गालातल्या गालात हसत होता आणि माझ्या मांडीवर हात फिरवत होता. मी काही बोलले नाही व पुन्हा खिडकीवर डोके ठेवून झोपायला लागले.

मुले म्हणजे एकदम उतावळे असतात. त्यांचे कधीच समाधान होतं नाही. एवढ्यात अजय गळून शांत झाला होता तरी पुन्हा त्याचा चावटपणा चालू झाला होता. पण मला पुन्हा काही करण्याची इच्छा नव्हती तेव्हा मी काही हालचाल केली नाही व गप्प राहले.

अजयचा हात माझ्या शालमध्ये घुसला आणि तो अजून काही करणार इतक्यात ड्रायव्हरने बसमधील लाईट चालू केल्या. बस मालेगावमध्ये शिरत होती व एसटी स्टॅन्ड जवळ आले म्हणून ड्रायव्हरने लाईट लावली होती. अजयने मुकाटपणे माझ्या मांडीवरील हात काढून घेतला.

मालेगाव एसटी स्टॅन्डला बस थांबली तेव्हा कंडक्टरने सांगितले की बस दहा मिनिटे थांबेल म्हणून. पुढे बसलेले काही प्रवासी खाली उतरून टॉयलेटला वगैरेला गेले. मग मी नुकतीच उठल्यासारखे आळोखे पिळोखे दिले आणि उठले. मग मी आणि अजय खाली उतरलो व सुलभ शौचालयात गेलो. तो पुरूषांच्या भागात गेला आणि मी स्त्रियांच्या भागात गेले.

आत टॉयलेटमध्ये मी लघवी केल्यानंतर माझी चिकट झालेली योनी आणि पॅन्टी पाण्याने साफ केली. ओली पॅन्टी पुन्हा घालायला मला कसेतरीच वाटत तरीही मी ती घातली. मी शौचालयाच्या बाहेर आले तर अजय बाहेर माझी वाट पहात होता.

मग आम्ही बसकडे निघालो. बसमध्ये चढताना अजय लगबगीने पहिला वर चढला आणि मग मी त्याच्या मागे वर चढले. मागच्या बाजूला आमच्या सीटजवळ आल्यावर तो प्रथम आत शिरला आणि खिडकी जवळील माझ्या जागी स्वत: जाऊन बसला.

परतीचा प्रवास

मी माझ्या माहेरी माझ्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला आले होते व आता परतीचा प्रवास करत होते. खरे तर ह्या लग्नाला माझा नवरा आणि मुले माझ्याबरोबर असायला हवी होती पण नवऱ्याला सुट्टी मिळाली नाही आणि मुले गावी रहायला वैतागतात म्हणून माझ्याबरोबर आली नाहीत. माझ्या सासरी...

परतीचा प्रवास भाग : २

जेव्हा मी काही केले नाही तेव्हा तो हलकेच माझी छाती कुरवाळू लागला. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे त्याला हात लावू देत होते. आता त्याचे कुरवाळणे थांबले व तो आता माझी छाती हलकेच दाबू लागला. आश्चर्य म्हणजे माझी स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला जाणवले की माझ्या...

परतीचा प्रवास भाग : ४

मी प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले तर तो मिश्किलपणे हसत हळू आवाजात मला म्हणाला, "मावशी मी आता खिडकी जवळ बसतो. तशी पण खिडकी जवळ जास्त हवा लागते तेव्हा तुला बाजूला येथे बसायला बरे वाटेल." "अरे पण मला खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून आधार घेता येत होता. आता येथे मध्ये...

परतीचा प्रवास भाग : ५

अचानक अजयने माझे तोंड आपल्या लंडावरून बाजूला केले. तो हळूच पुटपुटला,"मावशी उठ जरा!" मी मुकाट उठले आणि सीटवर पुढे तोंड करून बसले. तसे बसताना मी अंगावरील शाल पुन्हा नीट लपेटून घेतली. काही क्षण गप्प राहून अजयने पुढच्या प्रवाश्यांचा अंदाज घेतला. आमच्या हालचाली कोणाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!