परतीचा प्रवास भाग : २

जेव्हा मी काही केले नाही तेव्हा तो हलकेच माझी छाती कुरवाळू लागला. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे त्याला हात लावू देत होते. आता त्याचे कुरवाळणे थांबले व तो आता माझी छाती हलकेच दाबू लागला. आश्चर्य म्हणजे माझी स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला जाणवले की माझ्या मांड्यांमध्ये वेगळीच संवेदना चालू झाली. आणि ही संवेदना मला चांगलीच परिचित होती.

बापरे! चक्क मी त्याच्या स्पर्शाने उत्तेजित होतं चालले होते आणि हीच ती उत्तेजना मला त्याला थांबवू देत नव्हती. अजयच्या हालचाली इतक्या बोल्ड होत्या की कोणत्याही स्त्रीची त्याने झोपमोड झाली असती. पण मी जागी होतं नव्हते. म्हणजे तसे दाखवत तरी होते आणि माझ्या चुप्पीचा फायदा अजय घेत होता.

तो विचार करत असावा की मी खरोखरच गाढ झोपेत तरी आहे किंवा जागी झालेली असून झोपेचे सोंग तरी करत आहे. ह्या दोन्ही अवस्था त्याला पुढे अजून काही करण्यास प्रोत्साहीत करत होत्या.

आता अजयने त्याचा हात माझ्या दोन्ही उभारांच्या मध्ये आणला आणि तो माझ्या ब्लाउजचा हूक काढायचा प्रयत्न करू लागला. निव्वळ एका हाताच्या बोटांनी त्याने माझा ब्लाउजचा खालचा हूक काढला आणि त्या परिस्थितीतही त्याच्या कौशल्याची मला मजा वाटली!

एक एक करत त्याने माझ्या ब्लाउजचे सगळे हूक काढले आणि मग ब्लाउज माझ्या उभारावरून बाजूला केला. मग त्याने दोन उभारांमधील घळीतून माझ्या ब्रेसीयरमध्ये बोटे घातली. प्रथमच त्याच्या बोटांचा स्पर्श माझ्या नग्न त्वचेला झाला आणि माझ्या अंगावर त्याने काटा आला!

माझ्या मुलासारखा असलेला अजय माझ्या छातीशी चाळे करत होता. त्याच्या चाळ्यांनी की माझ्या स्वत:च्या एक्साईटमेंटमुळे ते मला कळत नव्हते पण माझे अंग शहारले जरूर! सुरुवातीला मला कसेतरीच वाटत होते, आश्चर्य वाटत होते पण आता मला त्याच्या चाळ्यांची गंमत वाटू लागली.

बसमध्ये अंधार होता आणि आमच्या आजूबाजूला कोणीही नव्हते तेव्हा आमचे काय चालले आहे ते कोणाला कळायला मार्ग नव्हता. तेव्हा त्या परिस्थितीत मलाच मनातून वाटू लागले की त्याने अजून पुढे काहीतरी करावे.

अजयने जणू माझ्या मनातले ओळखले अश्या तऱ्हेने पुढची हालचाल केली. माझ्या अजून जवळ सरकत त्याने आपला हात माझ्या शाल खालून अजून आत आणला आणि तो माझ्या ब्रेसीयरमध्ये आत बोटे घालत माझ्या निप्पलवर पोहचला. उत्तेजनेने माझे निप्पल आधीच ताठर झालेले होते आणि त्यावर त्याच्या बोटांचा स्पर्श जाणवून ते अजूनच आकसले गेले.

आता तो माझ्या टपोऱ्या कडक निप्पलशी खेळू लागला. मध्ये मध्ये तो माझ्या उभारावर आपला पंजा पसरवून माझा उभार हातात घ्यायचा प्रयत्न करायचा. ब्रेसीयरच्या घट्टपणामुळे त्याला मुक्तपणे ते दाबता येत नव्हते पण तो जमेल तसे करत होता.

मी हतबल झाल्यासारखी त्याला पाहिजे ते करू देत होती. मी खरे तर आधीच जागे झाल्यासारखे दाखवायला पाहिजे होते पण आता मला झोपेचे सोंग घेतल्याशिवाय पर्याय नव्हता. आता तर अजय जास्तच डेअरींग करायला लागला. त्याने माझ्या ब्रेसीयरमधून माझा उभार बाहेर काढायला प्रयत्न केला. पण घट्ट ब्रेसीयरमुळे त्याला ते जमले नाही.

त्याने माझ्या खांद्यावरील ब्लाउज खाली खेचला आणि मग ब्रेसीयरची पट्टी खाली केली. त्याने उभारावरील ब्रेसीयर लूज झाली. मग त्याने आरामात माझा एक उभार ब्रेसीयरच्या बाहेर काढला. माझी छाती जणू त्याची हक्काचीच आहे, अश्या तऱ्हेने तो आता माझा उभार दाबायला लागला. गंमत म्हणजे मलापण मजा वाटायला लागली!

माझ्या मांड्यांमध्ये गोड संवेदना होत होत्या आणि तेथे आता पाझरणे चालू झाले होते. मी शक्य तितक्या माझ्या मांड्या एकमेकांवर दाबून धरल्या होत्या पण माझ्या योनित निर्माण झालेली खाज काही थांबत नव्हती.

माझे अंग शहारत होते व त्याला किंचित झटके बसत होते. जरी गाडी हलत होती व त्याने अंग हलत होते तरी उत्तेजनेने माझ्या अंगाची जी अवस्था होतं होती त्याची कल्पना अजयला नक्कीच मिळत होती.

ह्याचाच अर्थ मी झोपलेली नाही तर जागी आहे हे अजयला नक्कीच माहीत होते. तेव्हाच तो आता जास्तच फायदा घ्यायला लागला होता. मला जाणवले की पुढून माझी शाल उचलली गेली होती.

मी डोळे किलकिले करून पहायला लागले तर अंधुक प्रकाशात मला दिसले की अजय खाली वाकला आणि माझ्या शालमध्ये त्याने डोके घातले. पुढच्याच क्षणी त्याच्या गरम श्वासाचे फव्वारे मला माझ्या उघड्या छातीजवळ जाणवले. मग मला जाणवले की अजयने आपले तोंड माझ्या उभाराला लावले.

अरे देवा! हा नालायक माझी छाती चोखतोय. माझी छाती धडधडत होती व माझा श्वास जोराने चालू होता. अजय जवळ जवळ माझ्या छातीला चिकटला होता तेव्हा त्याला ते नक्कीच कळत होते. म्हणजे त्याच्या ह्या चावटपणाने मी उत्तेजित होतेय हे पण त्याला कळत होते. म्हणूनच तो माझा निप्पल आसुसल्या सारखा चोखायला लागला.

माझ्या ताठर निप्पलला जीभ लावून तो माझी छाती चोखत होता. मध्येच त्याने तोंड माझ्या दुसर्‍या उभारावर आणले पण तो उभार अजून ब्रेसीयरमध्ये होता. मग मला जाणवले की अजयने त्याचा एक हात माझ्या पाठीमागे सरकवला. माझी शाल वर करून त्याने हात मागे आणला आणि तो माझ्या ब्रेसीयरचा हूक काढायला लागला.

हूक काढायला त्याला थोडे कष्ट पडले पण त्याने शेवटी तो काढला. मग त्याने हात पुढे आणला आणि माझ्या दोन्ही उभारांवरून ब्रेसीयर वर सरकवली. मग तो मुक्तपणे माझ्या छातीचे दोन्ही उभार आळीपाळीने चोखायला लागला. मध्ये मध्ये तो हाताने उभार दाबून वर उचलायचा आणि पूर्णपणे तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करायचा.

हे बाकी आता अती होत चालले होते. तो काय करेल आणि कितपत मजल मारेल याची मला उत्सुकता होता पण आता त्याचा चावटपणा हाताबाहेर चालला होता. पण मी ना उठत होते ना त्याला थांबवत होते. उलट मीपण आता मजा घेत होते. तो त्याच्या धुंदीत माझी छाती चोखत होता आणि मी डोळे किलकिले करून आजूबाजूला लक्ष ठेवून होते.

तसे तर कोणाला काही कळण्याची शक्यता नव्हती पण तरीही मी लक्ष ठेवून काळजी घेत होते. अजय माझी छाती चोखत होता, दाबत होता. त्याने आता मी सुद्धा उत्तेजित झाले होते. आता त्याने अजून काही करावे असे मला वाटायला लागले. पुन्हा त्याने जणू माझ्या मनातले ओळखले! त्याने आपला डावा हात खाली नेला आणि खालून माझी साडी तो वर करायला लागला.

साडी गुडघ्यापर्यंत वर करून त्याने आपला हात आत घातला आणि माझ्या मांडीवर ठेवला. त्या परिस्थितीतही एक गोड शिरशिरी माझ्या अंगावरून गेली! मग तो माझ्या मांडीवरून हात फिरवू लागला. आळीपाळीने दोन्ही मांड्या चोळून तो चांगलेच स्पर्शसुख घेत होता.

माझी अवस्था पाणी पाणी झाली होती! मी जर हे झोपेचे नाटक करत नसले असते तर कदाचित मी हालचाल करून त्याला साथ दिली असती. जरी मला माहीत होते की त्याला माहीत आहे मी झोपेचे नाटक करतेय तरी त्याला उघड उघड साथ द्यायची डेअरींग मा‍झ्यात नव्हती म्हणून मी तशीच सुस्त राहून मजा घेत होते.

माझ्या योनित जास्तच वळवळ होतं होती म्हणून मी मांड्या जवळ दाबून धरल्या होत्या. पण हा मेला अजय माझ्या मांड्यांवरून हात फिरवून मला अस्वस्थ करत होता. त्याने मग माझी एक मांडी थोडी बाजूला सरकवायचा प्रयत्न केला. मी जणू वाटच पहात होते अश्या तऱ्हेने मांडी बाजूला केली आणि दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये मी त्याला प्रवेश दिला.

माझ्या मांड्यांच्या आतल्या भागावर हात फिरवत फिरवत तो हात अजून आत सरकवू लागला. त्याच्या बोटांचा स्पर्श माझ्या पॅन्टीला होत होता पण तो सरळ सरळ हात लावायला जरा कचरत होता. त्याला जास्त मोकळीक मिळत नव्हती. त्याचे काम सोपे करण्यासाठी शेवटी मी हालचाल करायचे ठरवले.

इतक्या वेळात प्रथमच मी स्वत:हून हालचाल केली. बसल्या जागी थोडेसे खाली सरकून मी माझ्या मांड्या अजून थोड्या फाकवल्या जेणे करून त्याला व्यवस्थित हात लावता यावा. माझ्या ह्या हालचालीने त्याची नक्कीच खात्री पटली की मी जागी आहे आणि मग तो उत्साहाने आपले तोंड माझ्या छातीवर दाबून माझ्या पॅन्टीवरून हात फिरवू लागला.

मी पाय फाकवले होते तेव्हा त्याला माझ्या योनिवरील पॅन्टीवर, माझ्या जांघेमध्ये हात फिरवता येत होता. माझी पॅन्टी पचपचीत झाली होती व त्याची बोटे नक्कीच माझ्या रसाने ओली झाली होती.

बराच वेळ तो पॅन्टीवरून माझ्या योनिवर हात फिरवत होता व माझी छाती चोखत होता. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मी फारच उत्तेजित झाले होते व आता मला फक्त तो स्पर्श नको होता तर अजून काही हवे होते.

परतीचा प्रवास

मी माझ्या माहेरी माझ्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला आले होते व आता परतीचा प्रवास करत होते. खरे तर ह्या लग्नाला माझा नवरा आणि मुले माझ्याबरोबर असायला हवी होती पण नवऱ्याला सुट्टी मिळाली नाही आणि मुले गावी रहायला वैतागतात म्हणून माझ्याबरोबर आली नाहीत. माझ्या सासरी...

परतीचा प्रवास भाग : ३

मी पटकन माझा हात शालच्या आत घातला आणि त्याचा हात पकडला. त्याच्या हाताचे बोट पकडून मी जांघेवर माझ्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये घातले आणि पॅन्टी माझ्या योनिवरून बाजूला करत त्याचे बोट माझ्या योनिवर ठेवले. काही क्षण तो माझ्या योनिवरील केसांवर बोट फिरवत राहला. पण मला त्याचे बोट...

परतीचा प्रवास भाग : ४

मी प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले तर तो मिश्किलपणे हसत हळू आवाजात मला म्हणाला, "मावशी मी आता खिडकी जवळ बसतो. तशी पण खिडकी जवळ जास्त हवा लागते तेव्हा तुला बाजूला येथे बसायला बरे वाटेल." "अरे पण मला खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून आधार घेता येत होता. आता येथे मध्ये...

परतीचा प्रवास भाग : ५

अचानक अजयने माझे तोंड आपल्या लंडावरून बाजूला केले. तो हळूच पुटपुटला,"मावशी उठ जरा!" मी मुकाट उठले आणि सीटवर पुढे तोंड करून बसले. तसे बसताना मी अंगावरील शाल पुन्हा नीट लपेटून घेतली. काही क्षण गप्प राहून अजयने पुढच्या प्रवाश्यांचा अंदाज घेतला. आमच्या हालचाली कोणाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!