परतीचा प्रवास भाग : ५

अचानक अजयने माझे तोंड आपल्या लंडावरून बाजूला केले. तो हळूच पुटपुटला,”मावशी उठ जरा!”

मी मुकाट उठले आणि सीटवर पुढे तोंड करून बसले. तसे बसताना मी अंगावरील शाल पुन्हा नीट लपेटून घेतली. काही क्षण गप्प राहून अजयने पुढच्या प्रवाश्यांचा अंदाज घेतला.

आमच्या हालचाली कोणाच्या लक्षात येत नाही आहे ह्याची खात्री झाल्यावर अजय माझ्या दिशेने झुकला आणि तो माझ्या कानात कुजबुजला, “मावशी तुझी पॅन्टी काढ ना!”

“कशाला?” मीपण हळूच पुटपुटले.

“काढ तर खरं, मग सांगतो.” अजयने पुन्हा म्हटले.

मग मी बसल्या जागीच हालचाल केली. माझे हात खाली नेऊन मी माझी साडी वर केली. मग हात साडीच्या आत नेऊन मी माझ्या पॅन्टीत बोटे खुपसली आणि किंचित नितंब उचलत मी पॅन्टी काढायला लागले. माझ्या गुडघ्यावरून पॅन्टी खाली सरकवत मी ती काढून टाकली आणि आम्हा दोघांच्या मध्ये सीटवर ठेवली.

अजय माझ्या हालचालींचा आढावा घेतच होता. मी पॅन्टी काढल्यानंतर त्याचा उजवा हात शाल खाली माझ्या उघड्या मांड्यांवर आला. मग तो काही क्षण माझ्या मांडीवर हात फिरवत राहला. मग आपल्या डाव्या हाताने त्याने मला माझ्या डाव्या बाजूला खाली झुकवले आणि त्याने आपला डावा गुडघा सीटवर आणून तो थोडा माझ्या दिशेने वळून बसला.

आता त्याचा डावा गुडघा सीटवर होता व उजवा पाय खाली होता. त्याने शालमध्ये हात घालून माझे नितंब पकडले. मग नितंबाखाली अडकलेली माझी साडी त्याने ओढून काढली आणि माझे नितंब उघडे केले. मग मला तो वर आपल्या डाव्या पायावर ओढायला लागला. त्याच्या हालचाली एकदम हळुवार होत्या पण त्यात एक जरब होती.

माझ्या लक्षात आले की त्याला नक्की काय करायचे होते ते आणि त्या विचाराने मी अजूनच उत्तेजित व्हायला लागले होते. अजय आता मला झवणार होता. बसमध्ये त्या एकांतात चक्क तो मला झवायला बघत होता आणि मी एखाद्या नालायक बाईसारखी त्याला साथ देत होती.

माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की कसे काय मी त्याला हे सगळे करू देत होते. वासना शेवटी आंधळी असते. माझ्या नवऱ्याबरोबर बरेच दिवस मी संभोग केला नव्हता तेव्हा मी एक प्रकारे उपाशीच होते. अजय माझ्याबरोबर गेले काही दिवस चावटपणा करत होता तर त्याने मी हरखून गेले!

कळत नकळत मी त्याच्याबरोबर वहावत गेले. त्याचाच फायदा घेऊन अजयने असे मला एकांतात पकडले होते व आता त्याची मला झवण्यापर्यंत मजल गेली होती. चोरट्या हालचाली करत मी मागे झाले आणि त्याच्या दुमडलेल्या पायावर मी माझे उघडे नितंब ठेवले. मग त्याने माझ्या नितंबाखाली एक हात घालून मला अजून वर ओढले आणि दुसर्‍या हाताने त्याने आपला कडक लंड माझ्या नितंबाच्या फटीत घातला.

आईऽऽ गंऽ!!! त्याचा लंडाचा स्पर्श माझ्या योनिला झाला आणि त्याने माझी अवस्था बिकट झाली! माझी योनितून आगीच्या ज्वाला बाहेर येत आहेत अशी मी तापले! मलाच आता राहवत नव्हते, तेव्हा मीच निर्लज्जपणे हालचाल केली आणि त्याच्या लंडावर माझी योनी अशी धरली की त्याला सहज लंड आत घालता यावा.

अजय तर टपलेलाच होता! पटकन त्याने संधीचा फायदा घेतला आणि गपकन आपला लंड माझ्या योनित खुपसला! आईईगगऽऽऽ!! त्याला बहुतेक फारसा अनुभव नव्हता योनित लंड घालायचा कारण त्याने धुसमुळेपणे माझ्या योनित लंड घातला तर एक वेदनेची कळ माझ्या योनितून डोक्यात गेली. खूप मुश्किलीने मी माझ्या तोंडातून बाहेर पडणारी किंचाळी दाबून धरली!

त्याच्या लंडावर माझी योनी दाबून धरत मी त्याला काहीही हालचाल करायला चान्स दिला नाही व काही क्षण तशीच स्तब्ध बसून राहले. त्याच्या पण बहुतेक ते लक्षात आले तेव्हा त्यानेही काही हालचाल केली नाही. जेव्हा माझी वेदना कमी झाली, तेव्हा मी स्वत:च हलले. तोच इशारा समजून अजय हळूहळू कंबर हलवू लागला.

खरे तर बसच्या त्या सीटवर तसे झवताना आम्हाला थोडा त्रासच होत होता व आम्हाला बरीच सावधानी बाळगावी लागत होती पण त्यातल्या त्यात माफक हालचाली करत आम्ही झवण्याचे सुख घेत होतो. हो! मीपण ते सुख घेत होते. अजय बरोबर मलाही असे चोरून झवायला मजा वाटत होती.

मी सीटच्या डाव्या बाजूला झुकलेले होते आणि अजयही माझ्या अंगावर झुकून मला झवत होता. पुढून कोणी चुकून मागे पाहिले असते तर त्याला आमचे डोके जेमतेम दिसले असते. पण डोक्याच्या खाली आमच्या अंगाची हालचाल आणि कंबरेच्या खालील आमचे झवणे कोणालाही समजले नसते.

मी माझे नितंब त्याच्या जांघेवर ठेवून त्याच्या पायावर जवळ जवळ बसलेच होते त्यामुळे त्याच्या अंगावर माझ्या अंगाचा पूर्ण भार होता व त्याला मला बरोबर झवता येत नव्हते. त्याचा प्रॉब्लेम माझ्या लक्षात आला तेव्हा मी माझे नितंब किंचित वर उचलले आणि वर धरून ठेवले.

त्याने त्याचा अर्धा अधिक लंड बाहेर आला आणि त्याला खालून वर धक्के द्यायला जागा झाली. मग तो कंबर हलवत खालून वर धक्के द्यायला लागला आणि मला झवायला लागला. मी पुढील सीटमागील दांडीचा तसेच आमच्या सीटच्या बॅकचा आधार घेऊन माझे अंग तोलून धरले होते आणि तो मला उत्साहाने झवत होता.

खरे तर अश्या अवघडलेल्या स्थितीत त्याचा लंड योनित घेऊन माझ्या योनिला काही सुख मिळत नव्हते पण तरीही माझी वासनाही प्रचंड पेटली होती! माझी योनी खूपच पाझरायला लागली होती. एक प्रकारचा लाव्हा माझ्या योनितून बाहेर पडतोय असे मला वाटत होते.

माझा दाणा घासण्याची तीव्र इच्छा मला होत होती, तेव्हा मी सीटवर एक हात रोवून माझे अंग तोलून धरले आणि दुसरा हात खाली मांड्यांमध्ये नेऊन मी माझा दाणा घासायला लागले. अजय आपल्या धुंदीत कंबर हलवून मला झवत होता.

मध्ये मध्ये तो हात वर आणून माझ्या छातीचे उभार दाबत होता तर माझे नितंब कधी कधी चिवडत होता. मी बाकी माझा दाणा घासून माझी तृप्ती करायला बघत होते. लवकरच अजय उतावळा झाला आणि त्याचा स्पीड वाढला. त्यावरून मी ओळखले की तो गळायच्या बेतात आला होता.

मी माझ्या तृप्तीवर लक्ष केंद्रित केले व जोराने माझा दाणा घासायला लागले. मी डोळे घट्ट मिटून घेतले होते व माझी कामतृप्ती करून घेण्याच्या भरात होते. अजयची अवस्था काय होती कोणास ठाऊक पण तो पण गळण्याच्या भरात होता.

अचानक अजयने माझ्या पाठीवर आपली हनुवटी रोवली आणि माझ्या अंगावर भार टाकत तो घुसमटल्या सारखा करायला लागला. त्याने मला जोराने आपल्या नितंबावर दाबून धरले आणि तो किंचित कंबर हलवून माझ्या योनित खोलवर लंड खुपसायला लागला. तो माझ्या योनित गळत होता हे मी ओळखले!

माझ्या योनित माझी वेगळीच आग भडकली होती. मला त्याच्या खोलवर खुपसल्याने वेदनाही जाणवत होत्या आणि एक अनामिक सुखही जाणवत होते. आईईईगगऽऽऽ!! मी माझ्या बोटाने माझा दाणा कुरतडत होते. माझ्या तोंडूनही एक घुसमटलेला हुंकार बाहेर पडला आणि मी झडायला लागले!

माझी कामतृप्ती होऊन मी रत व्हायला लागले. मी डोळे घट्ट मिटून घेतले होते आणि माझे नितंब अजयच्या जांघेवर दाबून धरले होते. त्याचा लंड माझ्या योनित खोलवर तर होताच पण मी अजून दाब देऊन त्याला अजून आत घ्यायला बघत होते.

अजयलाही माझ्या झडण्याची कल्पना आली आणि तोही मला अंगावर दाबून धरायला लागला. त्याने माझ्या पाठीवर मान टाकली होती. बहुतेक डोळे मिटून तो पण गळण्याच्या सुखाचा आनंद घेत होता.

माझ्या डोळ्यापुढे किंचित अंधारी आली होती तेव्हा मी घट्ट डोळे मिटून घेऊन मला सावरायला बघत होते. माझा वाढलेला श्वास आणि उराची धडधड काबूत आणायचा मी प्रयत्न करत होते. मी झडून शांत झाले होते आणि अजयही गळून गप्प झाला होता तरीही बराच वेळ आम्ही तसेच बसून राहलो होतो. बहुतेक ग्लानिने त्याला माझ्या पाठीवर झोप लागली होती.

जेव्हा मी भानावर आले तेव्हा मी प्रथम हालचाल केली. जवळ जवळ दहा मिनिटांनी मी प्रथमच डोळे उघडले आणि समोर पाहिले. समोर पहातच माझ्या पाठीच्या मनक्यातून भीतीची एक चमक सरसरत वर गेली! माझा ऊर भयाने भरून गेला!

आमच्या बाजूच्या सीटवर बसून कंडक्टर गुपचूप आमच्याकडे बघत होता. अंधुक प्रकाशात मला नीट दिसले नाही पण त्याच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हास्य होते असे मला वाटले.

परतीचा प्रवास

मी माझ्या माहेरी माझ्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला आले होते व आता परतीचा प्रवास करत होते. खरे तर ह्या लग्नाला माझा नवरा आणि मुले माझ्याबरोबर असायला हवी होती पण नवऱ्याला सुट्टी मिळाली नाही आणि मुले गावी रहायला वैतागतात म्हणून माझ्याबरोबर आली नाहीत. माझ्या सासरी...

परतीचा प्रवास भाग : २

जेव्हा मी काही केले नाही तेव्हा तो हलकेच माझी छाती कुरवाळू लागला. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे त्याला हात लावू देत होते. आता त्याचे कुरवाळणे थांबले व तो आता माझी छाती हलकेच दाबू लागला. आश्चर्य म्हणजे माझी स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला जाणवले की माझ्या...

परतीचा प्रवास भाग : ३

मी पटकन माझा हात शालच्या आत घातला आणि त्याचा हात पकडला. त्याच्या हाताचे बोट पकडून मी जांघेवर माझ्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये घातले आणि पॅन्टी माझ्या योनिवरून बाजूला करत त्याचे बोट माझ्या योनिवर ठेवले. काही क्षण तो माझ्या योनिवरील केसांवर बोट फिरवत राहला. पण मला त्याचे बोट...

परतीचा प्रवास भाग : ४

मी प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले तर तो मिश्किलपणे हसत हळू आवाजात मला म्हणाला, "मावशी मी आता खिडकी जवळ बसतो. तशी पण खिडकी जवळ जास्त हवा लागते तेव्हा तुला बाजूला येथे बसायला बरे वाटेल." "अरे पण मला खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून आधार घेता येत होता. आता येथे मध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!