परतीचा प्रवास भाग : ४

मी प्रश्नार्थक नजरेने त्याच्याकडे पाहिले तर तो मिश्किलपणे हसत हळू आवाजात मला म्हणाला, “मावशी मी आता खिडकी जवळ बसतो. तशी पण खिडकी जवळ जास्त हवा लागते तेव्हा तुला बाजूला येथे बसायला बरे वाटेल.”

“अरे पण मला खिडकीच्या दांडीवर डोके ठेवून आधार घेता येत होता. आता येथे मध्ये कसला आधार घेऊ?” मी त्याच्या बाजूला बसत त्रासिकपणे म्हणाले.

“मावशी तू माझ्या खांद्यावर डोके ठेवून झोप. नाहीतर तू सरळ येथे बाजूला झोप ना. दोन माणसांची जागा आहे ही. तू सहज आडवी होऊ शकतेस.” अजयने पटकन म्हटले.

मी थोडी विचारात पडले! अजय काहीतरी ठरवूनच खिडकी जवळील माझ्या जागेवर बसला होता आणि आता मला तो त्याच्या बाजूला झोपायला सांगत होता. नक्कीच त्याच्या मनात काहीतरी असावे. काय बरे असावे त्याच्या मनात? मी विचार केला पण माझ्या लक्षात काही येईना की त्याच्या मनात काय आहे ते.

शेवटी मी म्हणाले, “अरे पण अजय मला इतकी जागा झोपायला पुरणार नाही.”

“मावशी तू असे कर ना, माझ्या मांडीवर डोके ठेव आणि कुशीवर झोपून पाय जवळ घे, मग तुला आरामात झोपता येईल. माझ्या मांडीच्या उशीवर तुला छान झोप लागेल.”

अजयने अगदी निरागस आवाजात मला उत्तर दिले. पण मला माहीत होते की ह्या निरागस बोलण्यामागे काहीतरी वेगळेच प्लानिंग होते. त्याच्या मनात नक्कीच काहीतरी चावट विचार होते. त्याने माझी उत्सुकता जागी झाली. पण मी पुढे काही त्याला बोलले नाही व गप्प बसून राहले.

नंतर बस चालू झाली आणि एसटी स्टॅन्डच्या बाहेर पडल्यावर ड्रायव्हरने बसमधील लाईट बंद केली. पुन्हा बसमध्ये अंधार पसरला आणि फक्त बाहेरील लाईटचे अधून मधून कवडसे आत येत राहले. साधारण दहा मिनिटे गेल्यावर अजयने मला हळूच म्हटले, “मावशी झोप आता खाली.”

माझे मन मला सांगत होते की ‘झोपू नकोस खाली’ पण त्याच्या उलट माझ्याकडून हालचाल झाली! मी सीटवर सरकले आणि कुशीवर पडले. माझे डोके मी अजयच्या मांडीवर ठेवले. मग पाय दुमडून जवळ घेत मी शाल माझ्या पूर्ण अंगावर ओढून घेतली. मी अजयच्या डाव्या बाजूला माझ्या उजव्या कुशीवर पडले होते. आणि मग मी झोपण्याचा प्रयत्न करू लागले.

मी डोळे मिटून घेतले पण मला काही झोप लागत नव्हती. अजय आता काय करेल याची मला उत्सुकता लागून होती. अपेक्षेप्रमाणे साधारण दहा मिनिटाने अजयने त्याचा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला. माझी छाती धडधडू लागली आणि माझा श्वास वाढायला लागला! आता मला झोपेचे नाटक करायची गरज नव्हती पण तरीही मी डोळे बंद ठेवले.

मी शाल माझ्या खांद्यावरून ओढलेली होती तेव्हा नंतर अजयने त्याचा हात माझ्या पाठीवरून शालमध्ये घातला आणि आत माझ्या खांद्यावर आणला. मग काही क्षण वाट पाहून त्याने हात पुढे केला आणि पटकन माझ्या डाव्या छातीचा उभार पकडला.

खरे तर आधीही त्याने मला असा स्पर्श केला होता तरीही पुन्हा एकदा माझ्या अंगावरून एक गोड शिरशिरी गेली आणि माझ्या अंगावर काटा उभा राहला. मग अजय माझा डावा उभार दाबायला लागला.

थोडा वेळ तसे दाबून झाल्यावर त्याने हात मागे घेतला आणि माझ्या बगलेत घालून पुन्हा पुढे आणला. मग तो पुन्हा माझा डावा उभार पकडून दाबायला लागला. मी काहीच हालचाल करत नव्हते व गुपचूप पडून राहले. तो थोडा वेळ माझा उभार दाबत राहला.

मग त्याने तो हात तसाच झाली सरकवला आणि माझ्या पोटावर आणला. थोडा वेळ तो माझ्या पोटावर हात फिरवत राहला. माझ्या बेंबीमध्ये बोट घालून तो बेंबीची खोली तपासत होता.

मग त्याने माझ्या कंबरेवर हात आणला आणि तसाच मागे नेत माझ्या नितंबावर ठेवला. थोडा वेळ तो नुसता माझ्या नितंबाची गोलाई चाचपत राहला आणि मग तो उत्साहाने माझे नितंब कुस्करायला लागला, दाबायला लागला.

त्याने त्याचा उजवा हात वर माझ्या गळ्याकडून शालमध्ये घुसवला आणि माझ्या ब्लाउजच्या घळीतून आत घालत त्याने माझा डावा उभार पकडला. मग तो उजव्या हाताने वर माझा उभार दाबत राहला आणि डाव्या हाताने खाली माझे नितंब चिवडत राहला. मी गुपचूप पडले होते व त्याला हवे तसे माझ्या अंगाशी खेळू देत होते.

माझी योनी पुन्हा पाझरायला लागली होती. माझी पॅन्टी आधीच थोडी ओली होती आणि आता पुन्हा माझ्या रसाने ती भिजत चालली होती. माझ्या योनित आता मला गरमपणा जाणवायला लागला. माझी कानशि‍ले गरम व्हायला लागली. मी हळुवारपणे माझी मान हलवून अजयच्या मांडीवर घासायला लागले. अजयच्या लक्षात आले की मी पण आता पुन्हा गरम होतं चालले होते.

अचानक अजयने माझ्या उभारावरील आपला उजवा हात काढून घेतला आणि माझे डोके धरून त्याने माझे तोंड वरच्या दिशेने फिरवले. मग तो खाली वाकला आणि त्याने आपले ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. माझ्या गालावर हात ठेवून तो माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला.

उजव्या कुशीवर झोपून डाव्या बाजूला वरच्या दिशेने माझे डोके धरले गेले होते तेव्हा माझ्या मानेला रग आली म्हणून मी वळले आणि पाठीवर पडले. माझे पाय मी दुमडले होते तेव्हा सीटवर माझी पावले रोवली होती.

आता अजयने माझ्या गालावर बोटे फिरवायला सुरुवात केली आणि माझ्या ओठांचे तो कसून चुंबन घ्यायला लागला. मलापण त्याच्या राकट चुंबनाने मजा वाटू लागली आणि मीही त्याला चुंबनात साथ देऊ लागले. माझ्या तोंडात जीभ सारून तो माझे जीभ चोखायला लागला तेव्हा माझ्या योनित फारच वळवळ झाली!

माझ्या नवऱ्यानेही कधी माझे असे चुंबन घेतले नव्हते तेव्हा अजयची ही रांगडी अदा मला एकदम आवडली! माझा हात आपोआप वर झाला आणि मी त्याच्या केसांवरून हात फिरवायला लागले. मी वळून पाठीवर पडले तेव्हा अजयचा डावा हात जो माझ्या नितंबावर होता तो माझ्या जांघेवर आला होता. माझे चुंबन घेता घेता तो आता माझ्या जांघेवर, माझ्या योनिवर साडीवरून हात फिरवायला लागला.

आता मी वळले होते तेव्हा माझी मान अजयच्या मांडीवर सरकली होती व माझ्या डोक्याला कसला तरी कडक स्पर्श व्हायला लागला होता. तो कडकपणा त्याच्या लंडाचा होता, हे मी लगेच ओळखले! माझी कानशि‍ले तशीही मला गरम भासत होती तेव्हा मी माझी मान हलवत होते. मी मान हलवण्याने त्याच्या लंडाला माझे डोके लागायला लागले आणि एक प्रकारे मी त्याच्या लंडाला डिवचायला लागले.

त्याने अजयला काय हिंट मिळाली कोणास ठाऊक, पण तो पटकन वर झाला आणि त्याने आपल्या मांडीवरील माझे डोके थोडे खाली सरकवले. मग त्याने आपली पॅन्ट खोलली आणि आपला कडक लंड त्यातून बाहेर काढला. मग त्याने माझे डोके धरले आणि माझा गाल स्वत:च्या लंडावर तो घासायला लागला. ही त्याची हालचाल पहिल्यापेक्षा जास्तच बोल्ड होती!

मला गालावर त्याच्या लंडाचा गरमपणा जाणवायला लागला. आपोआप माझी मान हलायला लागली आणि मी त्याच्या लंडावर गाल फिरवायला लागले. काही क्षणानंतर अजयने माझे तोंड खाली दाबले आणि मला जबरदस्तीने वळायला लावले. आता मी सीटच्या दिशेने तोंड करत माझ्या डाव्या कुशीवर वळले.

अजयने माझे केस धरून माझे डोके उचलले आणि आपल्या लंडाच्या सुपाड्यावर माझे ओठ ठेवले. त्याच्या लंडातून पातळ चीक बाहेर येत होता जो माझ्या गालाला आणि ओठांना बरबटला गेला. आपल्या लंडाचा दाब देऊन त्याने मला तोंड उघडायला भाग पाडले आणि मी गपकन त्याच्या लंड तोंडात घेतला!

बराच काळ झाला होता मी माझ्या नवऱ्याचा लंड शेवटी कधी चोखला होता. त्यामुळे हा जरी एका परपुरूषाचा लंड होता तरी मला तो तोंडात घ्यायला काही वाटले नाही. उलट मी माझी मान हलवून अशी पोझीशन घेतली की मला त्याचा लंड चोखायला सोपे जावे. माझे केस धरून अजय माझे तोंड आपल्या लंडावर वरखाली करायला लागला, जणू तो माझे तोंड झवत होता!

उजव्या हाताने तो माझे डोके धरून लंडावर वर खाली करत होता आणि डाव्या हाताने तो माझे उभार दाबत होता. आम्ही मागच्या सीटवर एकांतात काय करत होतो हे कोणाला सांगितले जरी असते तरी कोणी विश्वास ठेवला नसता. ही येथे मी अशी सीटवर पडले होते व माझ्या मुलासारख्या अजयचा लंड गुपचूप चोखत होते. तोपण आपल्या मावशीचे तोंड झवून मजा घेत होता.

माझ्या योनित आता जणू आग लागली होती! आपोआप माझा हात माझ्या मांड्यांमध्ये गेला आणि मी माझी योनी साडीवरून स्वत:च चोळायला लागले. माझ्या अंगावर शाल होती तेव्हा मी माझी योनी चोळतेय हे अजयला कळत होते की नव्हते कोणास ठाऊक? पण तो आपल्याच धुंदीत होता.

परतीचा प्रवास

मी माझ्या माहेरी माझ्या एका जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्नाला आले होते व आता परतीचा प्रवास करत होते. खरे तर ह्या लग्नाला माझा नवरा आणि मुले माझ्याबरोबर असायला हवी होती पण नवऱ्याला सुट्टी मिळाली नाही आणि मुले गावी रहायला वैतागतात म्हणून माझ्याबरोबर आली नाहीत. माझ्या सासरी...

परतीचा प्रवास भाग : २

जेव्हा मी काही केले नाही तेव्हा तो हलकेच माझी छाती कुरवाळू लागला. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे त्याला हात लावू देत होते. आता त्याचे कुरवाळणे थांबले व तो आता माझी छाती हलकेच दाबू लागला. आश्चर्य म्हणजे माझी स्तनाग्रे कडक झाली होती. मला जाणवले की माझ्या...

परतीचा प्रवास भाग : ३

मी पटकन माझा हात शालच्या आत घातला आणि त्याचा हात पकडला. त्याच्या हाताचे बोट पकडून मी जांघेवर माझ्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये घातले आणि पॅन्टी माझ्या योनिवरून बाजूला करत त्याचे बोट माझ्या योनिवर ठेवले. काही क्षण तो माझ्या योनिवरील केसांवर बोट फिरवत राहला. पण मला त्याचे बोट...

परतीचा प्रवास भाग : ५

अचानक अजयने माझे तोंड आपल्या लंडावरून बाजूला केले. तो हळूच पुटपुटला,"मावशी उठ जरा!" मी मुकाट उठले आणि सीटवर पुढे तोंड करून बसले. तसे बसताना मी अंगावरील शाल पुन्हा नीट लपेटून घेतली. काही क्षण गप्प राहून अजयने पुढच्या प्रवाश्यांचा अंदाज घेतला. आमच्या हालचाली कोणाच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!