रीता नर्स भाग : ५

काही क्षण आम्ही तसेच गप्प बसून राहलो. नंतर मी भानावर आलो आणि कसेनुसे हसत तिला म्हणालो, “आय ॲम सॉरी रीता! तुझी कहाणी ऐकून मला वाईट वाटतेय! तू खूप काही सहन केलेस.”

“वेल डोंट बी सॉरी!” हसून असे बोलून ती उठली आणि माझ्या गालावर एक हलकीशी चापट मारत म्हणाली, “मला त्याचे अजिबात वाईट वाटत नाही! लाईफ ईज लाईक दॅट! आयुष्यात काही काही ॲडजस्टमेंट कराव्या लागतात. आय विल बी बॅक!”

असे बोलून रीता माझ्या रूमच्या अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये गेली. मी बेडरेस्टला टेकून बसलो आणि विचार करू लागलो.

रीताच्या कहाणीने मला वाईट जरूर वाटले पण ती कहाणी ऐकून माझ्या मनातील तिच्या लालसेला जणू मार्ग मिळाला! म्हणजे मी काही भावनिक दृष्ट्‍या तिच्या प्रेमात पडलो नव्हतो तर मला तिचे शारीरिक आकर्षण वाटत होते.

तेव्हा ती वर्जीन नाही व बऱ्याच जणांबरोबर झोपली आहे हे सत्य जाणून मी नाउमेद झालो नाही तर माझा उत्साह वाढायला लागला. ती आपल्याला सहज पटेल असा आत्मविश्वास मा‍झ्यात जागा झाला! मी आतुरतेने तिची बाहेर यायची वाट पाहू लागलो. काही मिनिटांनंतर ती बाहेर आली.

परत येऊन ती जेव्हा पुन्हा चेअरवर बसायला लागली तेव्हा मी पटकन तिला म्हणालो,

“रीता तसे चेअरवर बसून तुला अवघडल्या सारखे वाटत असेल. तू येथे बेडवर का नाही बसत? तुला थोडे कंफर्टेबल वाटेल!”

“अरे मला सवय आहे चेअरवर बसायची. आय ॲम कंफर्टेबल!” हसून असे म्हणत ती चेअरवर बसली.

“का? माझ्यावर विश्वास नाही का? तेव्हा माझ्याजवळ बसायला घाबरतेस?” मी मुद्दाम तिला डिवचले.

“तसे नाही. तुला काय घाबरायचे?” तिने हसून म्हटले.

“मग बस ना येथे. मला कसेतरी वाटतेय की मी बेडवर आरामात बसलोय आणि तू अशी चेअरवर अवघडल्या सारखी बसली आहे.” मी म्हणालो.

तिने मग आढावेढे घेतले नाही आणि उठून बेडजवळ आली. मी बेडरेस्टला टेकून बसलो होतो तेव्हा ती बेडच्या दुसर्‍या टोकाला बसली. मग मी पुन्हा तिच्याबरोबर गप्पा मारायला सुरुवात केली. पुन्हा काही विनोदी किस्से सांगून मी तिचा मूड हलका केला. नंतर ती रिलॅक्स झाली आणि बेडवर थोडी रेलून बसली. मग मी थोडे रोमॅंटीक आणि चावट किस्से तिला सांगायला लागलो.

ती हसत खिदळत माझे किस्से ऐकत होती आणि मध्ये मध्ये कमेंट्स करत होती. मी तिलाही काही किस्से सांगण्यासाठी प्रोत्साहीत केले आणि मग तीपण तिच्या जीवनातील काही किस्से मला सांगायला लागली. रीता बोलत असताना मी तिच्या चेहऱ्याकडे रोखून पाहत राहायचो. एक टक मी तिच्या ओठांकडे, गालांकडे पाहत राहायचो.

तिच्यापण ते लक्षात आले आणि तिने मला मध्येच विचारले,

“असा काय पाहतोस माझ्याकडे?”

“नाही! बोलताना तू खूप छान दिसतेस! तेव्हा तुझ्याकडे पाहत राहावेसे वाटते.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“झाले का पुन्हा तुझे सुरू? कशाला माझी खोटी स्तुती करतोस?” तिने हसून म्हटले.

“अगं खोटी स्तुती नाही. खरोखर तू ॲट्रॅक्टीव वाटतेस! खास करून बोलताना तुझ्या ह्या टपोऱ्या ओठांची जी हालचाल होते ना. त्याकडे नुसते बघत राहावे असे वाटते.” असे बोलून मी पुढे झालो आणि बाजूला कुशीवर पडत पुन्हा तिच्या ओठांकडे टक लावून पाहत म्हणालो, “तू बोलत रहा. मी तुझ्या ओठांकडे पाहत राहतो.”

त्यावर ती दिलखुलासपणे हसली आणि हसत मला म्हणाली,

“आता तू असे माझ्या ओठांकडे बघत राहलास तर माझ्या तोंडातून शब्द तरी बाहेर फुटेल का?”

“का? बाहेर पडलेला तुझा शब्द मी चोरतोय का?” मी चावटपणे म्हणालो.

“काय माहीत? चोरतपण असशील. ॲट लिस्ट नजरेने माझा शब्द गिळत असशील. आता तू थांबविले पाहिजे ते! मला कसेतरीच होतेय तुझ्या नजरेने.” तिने म्हटले.

“काय होतेय? मला तरी कळू दे.” मी लाडात तिला विचारले.

“मला नाही सांगता येणार. बस तू ते तसे पाहणे थांबव आधी!” तिने म्हटले.

“नाही बघत मी तुझ्या ओठांकडे. जर तू मला एक फेवर केलेस तर.” मी म्हटले.

“काय?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“मला तुझ्या ओठांना किस करायला दे.” मी म्हणालो.

“नाऊ यु आर गेटींग नॉटी! मला म्हणालास माझ्याकडून तुला काही धोका नाही. आता मला तुझ्यापासून सावध राहायला पाहिजे.” हसून असे बोलत ती उठून बसली.

“नाहीच आहे धोका! मी काय तुझ्यावर जबरदस्ती करतोय का? उलट मी किती विनम्रपणे विचारतोय तुला.” मी म्हणालो.

“विनम्रपणे तू काहीही विचारशील मग मी काय सगळे मान्य करायचे?” तिने म्हटले.

“मी काहीही विचारले नाही. फक्त किस मागितला. तुला द्यायचा नसेल तर नको देऊस. मग मी तुझ्या ओठांकडे असेच टक लावून पाहत राहणार.” असे बोलून मी पुन्हा तिच्या ओठांकडे टक लावून पाहत राहलो.

ती हसत राहिली आणि बेडवर इकडून तिकडे पोझीशन बदलत राहिली. पण मी तिच्या ओठांवरून नजर अजिबात हलवली नाही आणि एकटक तिच्याकडे पाहत राहलो. शेवटी तिलाच कसेतरी झाले आणि ती चढ्या आवाजात मला म्हणाली,

“बस थांब आता! तुझे हे आता अति होतेय.”

“मी थांबतो! पण मला किस दे.” मी म्हणालो.

“अरे का म्हणून देऊ मी तुला किस?” तिने डोळ्यांची मादक हालचाल करत मला प्रश्न विचारला.

“का नाही? मी हॅन्डसम नाही का? विनम्र नाही का? मग मला किस द्यायला तुझी काय हरकत आहे?” मी म्हणालो.

“अरे पण असे बरेच हॅन्डसम मला भेटतात. मग मी काय सगळ्यांना किस देत रहायचे?” ती हसत म्हणाली.

“बरेच भेटत असतील. पण माझ्यासारखे कोणी भेटत नसेल. तेव्हा मला किस दे ना प्लीज.” असे बोलून मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिचा हात धरून मी तिला खाली ओढले.

ती लटक्या रागात मला म्हणाली,

“आता तू हाताबाहेर जातोय. मला उठू दे.”

ती असे बोलली पण तिने उठायचा अजिबात प्रयत्न केला नाही.

“ओह कम ऑन, रीता! मला फक्त तुला किस करायचेय. आय लव यु! ॲन्ड आय केअर फॉर यु! आय वॉन्टू मेक यु फिल गुड. सो लेट मी किस यु.” मी म्हणालो.

“अरे पण.”

तिने काही बोलायचा प्रयत्न केला पण मी तिच्या ओठांवर माझी तर्जनी ठेवून तिला गप्प केले आणि हळुवारपणे पुटपुटलो,

“आता पण नाही आणि बिन नाही. तुझे डोळे बंद कर आणि माझा किस एंजॉय कर!”

तिच्या उत्तराची वाटही न बघता मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले. ती “उंऽऽ हुंऽऽ” करत मला काहीतरी सांगायला गेली पण मी त्याकडे दुर्लक्ष करत तिच्या ओठांवर माझ्या ओठांचा दाब वाढवला.

काही क्षण ती विरोधाची क्षीण हालचाल करत राहिली पण नंतर ती शांत झाली. एक दोन क्षण आम्ही दोघांनी एकमेकांच्या डोळ्यात बघितलं. तिच्या डोळ्यात मला मूक संमती दिसली. तिने आपले डोळे आपोआप मिटले. मीपण डोळे मिटून घेत तिच्या ओठांचे उत्कट चुंबन घेऊ लागलो.

रीताचे ओठ माझ्या अंदाजाप्रमाणे रसरशीत आणि मुलायम होते! माझ्या ओठांनी तिचा ओठ पकडत मी दाब देत होतो आणि त्याचा लुसलुशीतपणा अनुभवत होतो. साधारण दोन मिनिटे तिच्या ओठांना मी तसेच चुंबत होतो. आम्ही दोघांनीही श्वास रोखून धरला होता.

शेवटी मी माझे ओठ वर उचलले आणि दोघांनीही निश्वास टाकला! रीताने हळूच आपले डोळे उघडले आणि माझ्या डोळ्यात पाहिले. मी प्रसन्नपणे हसलो आणि ती लाजली!

हळुवारपणे मी पुटपूटलो,

“कसा वाटला माझा किस? आवडला का?”

“हो! बराच वेगळा होता.” तिने हळूच म्हटले.

“वेगळा म्हणजे??” मी विचारले.

“वेगळा म्हणजे, या आधी ज्यांनी ज्यांनी मला किस केले त्यांच्या किसमध्ये वासना होती, पाशवीपणा होता. ॲट लिस्ट! तू मला प्रेमाने तरी किस केलेस. तुझ्या किसमध्ये पॅशन होते!” तिने प्रामाणिकपणे कबूल केले.

“आय ॲम ग्लॅड! तुला माझे किसिंग आवडले. मग मला अजून एकदा तुला किस करू दे.” असे बोलून मी पुन्हा तिच्या उत्तराची वाट न पहाता तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले आणि तिचे चुंबन घ्यायला लागलो.

तिचे दोन्ही ओठ चुंबल्यावर मी हळूच ओठ वर उचलले आणि हलकेच म्हणालो,

“तुझ्या जि‍भेने तुझे ओठ ओले कर ना.”

ती काही बोलली नाही आणि तिने आपल्या दोन्ही ओठांवर जीभ फिरवून लाळेने ओठ ओले केले. मग लाळेने ओला झालेला तिचा एक ओठ माझ्या ओठात पकडून चोखायला लागलो.

एक ओठ झाला तसे मी तिचा दुसरा ओठ धरला आणि चोखला. त्या भरात तिचे ओठ विलग झाले आणि तिने तिच्या जि‍भेचा शेंडा माझ्या ओठाला लावला. त्याचे निमित्त करून मी माझे ओठ विलग केले आणि माझी जीभ तिच्या जिभेला लावली.

मग आम्ही एकमेकांच्या जिभेला जीभ लावत ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. एकमेकांची जीभ आम्ही कधी चोखायला लागलो हे आम्हाला कळलेच नाही आणि आम्ही दोघे फ्रेंच किसिंगमध्ये आकंठ बुडायला लागलो.

रीताबरोबर मी चुंबाचुंबी चालू केलीच होती तेव्हा आता मला पुढची स्टेप घेणे जरूरीचे होते. तिला मी बरोबर जाळ्यात पकडले होते तेव्हा आता पुढे मी काही केले तर ती मला विरोध करणार नाही याची मला खात्री वाटत होती.

तेव्हा मी हळूच माझा हात नेऊन तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला! तिने हळूच आपले डोळे उघडले आणि माझ्या डोळ्यात पाहिले. माझ्या डोळ्यात तिला वासना दिसली की प्रेम हे तिलाच माहीत पण तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि ती मला किस करत राहिली.

तिच्या उभाराला मी केलेल्या स्पर्शाबाबत तिने ऑब्जेक्शन घेतले नाही हे पाहून मला हुरूप आला आणि मी हलकेच तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने दाबायला लागलो.

वाऊऽऽऽ काय लुसलुशीत होती तिची छाती! आणि एकदम भरीव व भरगच्च होती! माझ्या हातात तिच्या छातीचा उभार मावत नव्हता आणि मला एक एक भाग वेगवेगळा दाबावा लागत होता.

पुढील काही मिनिटे मी तिची छाती दाबत होतो आणि तिला किस करत होतो. तिच्या तोंडून हलकेच उन्मादाचे हुंकार बाहेर पडायला लागले. म्हणजे ती उत्तेजित व्हायला लागली होती.

माझी उत्तेजना माझ्या पॅन्टमध्ये उठायला लागली होती. माझा लंड कडक होऊन तिच्या मांडीला साईडने टोचायला लागला आणि तिच्या ते नक्कीच लक्षात आलेले असणार होते. तिची छाती दाबता दाबता मी हळूच ओठ साईडला खाली नेले आणि तिच्या कानात कुजबुजलो,

“मला तुझे उभार पहायचे आहेत. बघू का?”

रीता नर्स

माझा रूम पार्टनर, अरूण, एके दिवशी रात्री बाहेरून काहीतरी खाऊन आला आणि त्याला लूज मोशन चालू झाले. आम्ही दोघेही विरारला एका रूममध्ये पेईंग गेस्ट म्हणून राहतो. तशी आमची या आधीची काही ओळख नव्हती पण त्या रूममध्ये आम्ही एकत्र राहतो तेव्हा ओळख झाली आणि मैत्रीही जमली. आम्ही...

रीता नर्स भाग : २

माझ्या डोक्यातील प्लॅन प्रमाणे दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी सर्वप्रथम एका पब्लिक फोनवरून त्या नर्सिंग होममध्ये फोन केला आणि रीताची ड्युटी कधी आहे ते विचारले. रिसेप्शनीस्टने मला सांगितले की ती नाईट शिफ्टला आहे. मला तेच हवे होते. तेव्हा मी त्या रिसेप्शनीस्टला म्हटले की मी...

रीता नर्स भाग : ३

“नाही! पण मी गोंधळून गेलेय. ह्यावर काय बोलावे हेच मला कळत नाही. मला कधी वाटले नव्हते की कोणी मला असे काही सांगेल म्हणजे तू तरी.” “हो पण मीच तुला सांगतोय, मला तू आवडतेस! म्हणून मला तुझा सहवास हवा आहे.” मी म्हणालो. “हो का! अरे पण मीच का तुला आवडले? मी तर तुझ्यापेक्षा...

रीता नर्स भाग : ४

“कारण मी तुझा मित्र आहे. गुड फ्रेंड! आणि तुझा एक चाहता!” मी म्हणालो. “ओह रियली!” ती उद्गारली. “मग काय. पाहिजे तर मला आजमावून बघ. जरा तुझे केस असे पुढे खांद्यावर आण ना… असे… असे नाही… असे ह्या बाजूने… हांऽऽ असे…” मी तिला केस तिच्या चेहऱ्याच्या बाजूने पुढे खांद्यावर...

रीता नर्स भाग : ६

“ऊंऽऽऽ हूंऽऽऽ नको!” तिने लाडिकपणे नकार दिला. “नको काय? मी पहाणार.” मी हलकेच तिच्या कानाच्या पाळीला जीभ लावत तेथे चावा घेत म्हणालो. माझ्या जि‍भेच्या स्पर्शाने, निश्वासाच्या हुंकाऱ्याने तिला तेथे गुदगुल्या झाल्या आणि तिने हसत मान आकसून घेतली! पण ती पुढे काही बोलली नाही....

रीता नर्स भाग : ७

तेव्हा मी क्षणात विचार केला की कुठल्या भोकात लंड घालायचा? माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या तोंडाजवळ होता तेव्हा मला ते भोक सोयीस्कर वाटले! मी पटकन तिच्या अंगावरून उठलो आणि उलटा फिरलो. झटकन खाली बसत मी माझा लंड तिच्या तोंडाजवळ आणला आणि तिला म्हणालो, “चोख माझा लंड आता.” तसे...

रीता नर्स भाग : ८

मला कळेना असे का होतेय ते! आणि लगेच माझ्या लक्षात आले की रीता फक्त माझ्या सुखाचा विचार करत होती! ह्या झवाझवीत ती स्वत:ची तृप्ती करून घेत नव्हती तर फक्त मला तृप्त करत होती. ती जाणीव मला झाली आणि मला थोडे ऑकवर्ड वाटायला लागले. न राहवून मी तिला विचारले, “रीता काय झाले?...

error: नका ना दाजी असं छळू!!