रीता नर्स भाग : ६

“ऊंऽऽऽ हूंऽऽऽ नको!” तिने लाडिकपणे नकार दिला.

“नको काय? मी पहाणार.” मी हलकेच तिच्या कानाच्या पाळीला जीभ लावत तेथे चावा घेत म्हणालो.

माझ्या जि‍भेच्या स्पर्शाने, निश्वासाच्या हुंकाऱ्याने तिला तेथे गुदगुल्या झाल्या आणि तिने हसत मान आकसून घेतली! पण ती पुढे काही बोलली नाही. पुन्हा तिची मूक संमती गृहीत धरून मी चेहरा वर उचलला आणि माझ्या एका हातावर शरीराचा भार सांभाळत मी दुसर्‍या हाताने तिच्या ड्रेसच्या शर्टाचे हूक काढायला सुरुवात केली.

तिने डोळे मिटून घेतलेले होते. एक एक करत मी तिच्या ड्रेसचे हूक तिच्या बेंबीपर्यंत काढले. मग खालील स्कर्टमध्ये खुपसलेला तिचा शर्ट मी ओढून काढला आणि राहलेले एक दोन हूकही काढले. मग मी तिच्या शर्टच्या दोन्ही बाजू तिच्या उभारांवरून बाजूला केल्या.

आत तिने पांढर्‍या रंगाची ब्रेसीयर घातली होती. तिचे उभार भलतेच मोठे होते तेव्हा मोठ्या पट्ट्याची ब्रेसीयर तिने घातली होती. डोळे भरून तिची ब्रेसीयरमधली छाती बघितल्यावर मी तिला साईडला कुशीवर वळवले आणि पाठीवरील तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढला. हूक निघाल्याबरोबर तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या तिच्या काखेत उडाल्या कारण इतकी ब्रेसीयर घट्ट होती.

मग मी पुन्हा तिला पाठीवर सरळ केले आणि तिच्या उभारांवरून ब्रेसीयर वर केली. तिच्या छातीचे ते भरगच्च नग्न उभार पाहून माझे डोळे चमकले! माझ्या पॅन्टमध्ये माझा लंड वळवळायला लागला. तिच्या शिडशिडीत अंगाच्या मानाने तिच्या छातीचे उभार मोठे होते. डार्क चॉकलेटी अरोला आणि जाडा भरडा निप्पल ताठ झाला होता!

तिचे उभार पाहून अक्षरश: माझ्या तोंडाला पाणी सुटले! मी पटकन उठून बसलो आणि अधाश्यासारखे तिचे दोन्ही उभार मी दोन्ही हातात पकडले. मग वेड्यासारखे मी तिच्या छातीचे नग्न उभार दाबायला लागलो. अचानक मा‍झ्यात रानटीपणा आला आणि मी तिच्या फिलिंगची जराही कदर न करता हपापल्या सारखा तिची छाती कुस्करू लागलो.

“ओह डिअरऽऽऽ तुला इतकी घाई का लागली आहे? तुझ्याकडे भरपूर वेळ आहे. जरा आरामात कर ना!”

रीताच्या ह्या बोलण्याने मी भानावर आलो! मला माझीच लाज वाटली की लगेच मी इतका कसा काय रानटी झालो?

खरे तर त्यात माझा दोष काही नव्हता. दोष होता तर तो तिच्या उभारांचा! कारण तिला पाहल्यापासून मी तिच्या ह्या भरदार उभारांची कल्पना करत होतो.

तिचे हे उभार आठवून मी न जाणो कित्येक वेळा मूठ मारली होती. तिच्या नग्न छातीबरोबर खेळायला मिळाले तर मी काय करेल आणि काय नाही ह्याची अनेक स्वप्ने मी रंगवली होती. तेव्हा आता जेव्हा तिची ही छाती माझ्यासमोर नग्न झाली तेव्हा मला राहवले नाही.

पण मग माझा उतावळेपणा माझ्या लक्षात आला आणि शरमून मी हळुवारपणे तिचे उभार दाबायला लागलो. खाली वाकून मी तिच्या एका उभाराचा निप्पल तोंडात घेतला आणि चोखायला लागलो. तसेच दुसर्‍या हाताने तिचा दुसरा उभार मी हलकेच दाबायला लागलो. साधारण दहा बारा मिनिटे मी तिच्या छातीचे उभार आळीपाळीने चोखत होतो, दाबत होतो.

रीता डोळे मिटून घेऊन अस्वस्थ हालचाल करत पडून होती. तिच्या तोंडून मादक हुंकार बाहेर पडत होते. तिच्या छातीशी खेळून जेव्हा माझे मन भरले तेव्हाच मी तोंड वर केले. आता मला पुढचा महत्त्वाचा टप्पा पार करायचा होता. तेव्हा मी बेडवरून उठलो आणि रीताच्या समोर उभा राहलो. ती पाय खाली सोडून बेडवर पडली होती आणि अजूनही डोळे मिटून होती.

मी तिच्या स्कर्टच्या हूकला हात घातला. पुन्हा तिने क्षणभर डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले आणि परत डोळे मिटून घेतले. मी तिच्या स्कर्टचे हूक काढले आणि तिचा स्कर्ट खाली खेचला. कसाबसा तो तिच्या नितंबावरून खाली आला. तिने आत पांढर्‍या रंगाची पॅन्टी घातली होती.

पॅन्टी अगदी साधी होती व तिची योनी आणि नितंब पूर्णपणे त्यात लपले होते. मी पॅन्टीत बोटे खुपसली आणि खाली खेचली. पुन्हा पॅन्टी तिच्या नितंबावरून खेचताना मला थोडा त्रास झाला पण शेवटी ती निघाली आणि ती पूर्ण नग्न झाली.

माझी नजर तिच्या दोन्ही मांड्यातील योनीवर खिळली! तिच्या योनीवर माफक केस होते पण तरीही त्यातून तिच्या योनीची चीर व्यवस्थित दिसत होती. काळ्या केसांच्या जंगलात काळपट योनीची पटले ओलेपणामुळे चमकत होती.

तिची योनी बघितल्यावर माझा लंड एकदम कडक झाला होता! आता ही योनी आपल्याला झवायला मिळणार ह्या विचाराने तो आचके द्यायला लागला आणि माझ्या पॅन्टमधून बाहेर यायला कासावीस झाला!

तिच्या योनीकडे पाहत मी माझे कपडे भराभर काढायला लागलो. काही क्षणात मी तिच्यासमोर नागडा झालो आणि माझा लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक लंड हवेत ताठ उभा राहला.

रीताच्या बाजूला बसत मी तिच्या योनीला माझ्या हाताच्या बोटांनी स्पर्श केला. तिला त्याची कल्पना नव्हती तेव्हा ती टणकन उडाली! डोळे उघडून तिने पाहिले तर मी तिच्या योनीला हात लावत होतो आणि मी ऑलरेडी नागडा झालेलो होतो. तिने पुन्हा डोळे मिटून घेतले आणि आपले पाय किंचित फाकवले.

एका हाताने मी तिची योनी चाचपडायला लागलो आणि दुसरा हात मी तिच्या लांबसडक पायांवरून फिरवू लागलो. तिच्या पायात अजूनही तिचे पांढरे लांब सॉक्स होते आणि पायात पांढरी सॅन्डल होती. मी हळूच तिला म्हणालो,

“ए रीता उठ ना. अशी माझ्या अंगावर ये ना.” असे बोलून मी तिचा हात धरून तिला वर उठायला लावले.

ती उठली आणि “एक मिनिट” म्हणत बेडच्या खाली उतरली. तिने पायातली सॅन्डल काढली. जेव्हा तिने सॅन्डल काढली आणि ती सरळ उभी राहिली तेव्हा ती हात वर करून आपले केस मागे घेऊ लागली. मी तिच्या नग्न शरीराच्या हालचाली उत्सुकतेने टिपत होतो. तिची ती अदा पाहून मला राहवले नाही!

मी तिला माझ्या अंगावर खेचली आणि गच्च आवळले! तिचे ते भरगच्च छातीचे उभार माझ्या छातीवर चिरडले गेले. मी तिच्या पाठीवर हाताचा विळखा घालून तिला आवळून धरले होते आणि तिच्या नितंबाच्या खाली माझ्या पायाचा विळखा घालून तिला जखडले होते. माझा कडक लंड तिच्या योनीच्या वर खुपसत होता. मग मी वेड्यासारखा तिच्या चेहर्‍याची चुंबन घेऊ लागलो.

तिच्या संपूर्ण चेहर्‍यावर मी चुंबनाची अशी बरसात केली जणू मला पुन्हा कधीही तिला चुंबायचा चान्स मिळणार नव्हता. ते खरेही होते. न जाणो परत कधी तिला असे चोंबळायला मिळेल? ह्या विचाराने मी वेड्यासारखा तिला आवळत होतो, चुंबत होतो.

उत्तेजनेच्या भरात मी तिला वर उचलली आणि तिच्या छातीचे उभार माझ्या हनुवटीवर आले. मी तिला धरून कुशीवर वळलो आणि तिला खाली पाठीवर पाडले. तिच्या अंगावर झोपत मी तिच्या छातीचे दोन्ही उभार माझ्या हातात पकडले आणि कुस्करायला लागलो. तिच्या दोन्ही उभारांमध्ये माझे डोके घुसळत मी तिची छाती दाबत राहलो.

तिने हाताच्या ओंजळीत माझा चेहरा पकडला आणि मला प्रेमाने विचारले,

“तुला माझे उभार खूप आवडले का?”

“ते काय मी सांगायला पाहिजे का? तुला कळत नाही का माझ्या ॲक्शनने.” मी चावटपणे हसत तिचे निप्पल चुरगळत म्हणालो.

“कळतेय रे राजा. जरा चोख ना त्यांना.” तिने मादकपणे म्हटले.

तिचे वाक्य संपेपर्यंत मी तिच्या उभारावर तुटून पडलो! तिचा एक एक उभार आळीपाळीने तोंडात घेऊन मी चोखायला लागलो. मी त्यांना कुस्करत होतो, चोखत होतो, हलकेच चावत होतो.

पुन्हा जवळ जवळ दहा मिनिटे मी तिच्या छातीशी मनमुरादपणे खेळत होतो. कुस्करल्याने तिचे उभार लाल झाले होते आणि तिच्या उभारावरील हिरव्या निळ्या शिरा स्पष्ट दिसत होत्या.

तिचे उभार पाहून मला राहवले नाही आणि त्या उभारात लंड घालून घुसळायची मला हुक्की आली! तेव्हा मी पटकन उठलो आणि बेडवर चढलो. रीता कुतुहलाने माझ्याकडे पाहत होती की मी काय करतोय. मी तिच्या पोटाजवळ दोन्ही बाजूला पाय ठेवून तिच्या अंगावर उभा राहलो आणि खाली बसलो.

माझा पूर्ण भार मी माझ्या दुमडलेल्या गुडघ्यावर टाकला आणि जेमतेम तिच्या पोटावर माझे नितंब टेकवले. मग माझा लंड मी तिच्या दोन्ही उभाराच्या फटीत घातला आणि तिचे दोन्ही उभार माझ्या लंडावर दाबले. मग मी कंबर हलवायाला लागलो आणि तिच्या उभाराच्या फटीत माझा लंड मागे-पुढे करून तिची छाती झवायला लागलो.

ते पाहून रीताला मजा वाटली आणि तीपण माझ्या हातावर हात ठेवून छाती दाबायला लागली. मी लगेच माझे हात बाजूला केले आणि आता रीता आपली छाती माझ्या लंडावर दाबायला लागली.

मी जोर लावून मागे-पुढे होतं होतो. माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या छातीच्या घळीतून वरखाली सरकत होता आणि तिच्या गळ्याला लागत होता. मी मोकळ्या हाताने तिचे डोके धरले आणि वर केले.

मग मी तिला म्हणालो, “माझा लंड चाट ना!” तिला लगेच हिंट मिळाली आणि ती जीभ बाहेर काढून माझ्या सुपाड्याला लावू लागली. जेव्हा सुपाडा वर तिच्या तोंडाजवळ यायचा तेव्हा ती त्यावर जीभ फिरवायची.

माझ्यासाठी तिचे ते छाती झवणे आणि सुपाडा चाटणे खूप होते! माझ्या लंडाला जे सेंसेशन मिळत होते त्याने माझी कामोत्तेजना प्रमाणाच्या बाहेर वाढत होती. माझ्या भावना अनावर झाल्या!

मला असे वाटायला लागले की माझ्या डोळ्यासमोर काजवे चमकताहेत आणि कधीही माझ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडेल. पण मला माझे वीर्य वाया जाऊ द्यायचे नव्हते. तिच्या कुठल्या तरी भोकात मला ते ओकायचे होते.

रीता नर्स

माझा रूम पार्टनर, अरूण, एके दिवशी रात्री बाहेरून काहीतरी खाऊन आला आणि त्याला लूज मोशन चालू झाले. आम्ही दोघेही विरारला एका रूममध्ये पेईंग गेस्ट म्हणून राहतो. तशी आमची या आधीची काही ओळख नव्हती पण त्या रूममध्ये आम्ही एकत्र राहतो तेव्हा ओळख झाली आणि मैत्रीही जमली. आम्ही...

रीता नर्स भाग : २

माझ्या डोक्यातील प्लॅन प्रमाणे दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी सर्वप्रथम एका पब्लिक फोनवरून त्या नर्सिंग होममध्ये फोन केला आणि रीताची ड्युटी कधी आहे ते विचारले. रिसेप्शनीस्टने मला सांगितले की ती नाईट शिफ्टला आहे. मला तेच हवे होते. तेव्हा मी त्या रिसेप्शनीस्टला म्हटले की मी...

रीता नर्स भाग : ३

“नाही! पण मी गोंधळून गेलेय. ह्यावर काय बोलावे हेच मला कळत नाही. मला कधी वाटले नव्हते की कोणी मला असे काही सांगेल म्हणजे तू तरी.” “हो पण मीच तुला सांगतोय, मला तू आवडतेस! म्हणून मला तुझा सहवास हवा आहे.” मी म्हणालो. “हो का! अरे पण मीच का तुला आवडले? मी तर तुझ्यापेक्षा...

रीता नर्स भाग : ४

“कारण मी तुझा मित्र आहे. गुड फ्रेंड! आणि तुझा एक चाहता!” मी म्हणालो. “ओह रियली!” ती उद्गारली. “मग काय. पाहिजे तर मला आजमावून बघ. जरा तुझे केस असे पुढे खांद्यावर आण ना… असे… असे नाही… असे ह्या बाजूने… हांऽऽ असे…” मी तिला केस तिच्या चेहऱ्याच्या बाजूने पुढे खांद्यावर...

रीता नर्स भाग : ५

काही क्षण आम्ही तसेच गप्प बसून राहलो. नंतर मी भानावर आलो आणि कसेनुसे हसत तिला म्हणालो, “आय ॲम सॉरी रीता! तुझी कहाणी ऐकून मला वाईट वाटतेय! तू खूप काही सहन केलेस.” “वेल डोंट बी सॉरी!” हसून असे बोलून ती उठली आणि माझ्या गालावर एक हलकीशी चापट मारत म्हणाली, “मला त्याचे...

रीता नर्स भाग : ७

तेव्हा मी क्षणात विचार केला की कुठल्या भोकात लंड घालायचा? माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या तोंडाजवळ होता तेव्हा मला ते भोक सोयीस्कर वाटले! मी पटकन तिच्या अंगावरून उठलो आणि उलटा फिरलो. झटकन खाली बसत मी माझा लंड तिच्या तोंडाजवळ आणला आणि तिला म्हणालो, “चोख माझा लंड आता.” तसे...

रीता नर्स भाग : ८

मला कळेना असे का होतेय ते! आणि लगेच माझ्या लक्षात आले की रीता फक्त माझ्या सुखाचा विचार करत होती! ह्या झवाझवीत ती स्वत:ची तृप्ती करून घेत नव्हती तर फक्त मला तृप्त करत होती. ती जाणीव मला झाली आणि मला थोडे ऑकवर्ड वाटायला लागले. न राहवून मी तिला विचारले, “रीता काय झाले?...

error: नका ना दाजी असं छळू!!