रीता नर्स भाग : ८

मला कळेना असे का होतेय ते! आणि लगेच माझ्या लक्षात आले की रीता फक्त माझ्या सुखाचा विचार करत होती! ह्या झवाझवीत ती स्वत:ची तृप्ती करून घेत नव्हती तर फक्त मला तृप्त करत होती. ती जाणीव मला झाली आणि मला थोडे ऑकवर्ड वाटायला लागले. न राहवून मी तिला विचारले,

“रीता काय झाले? तुला मजा वाटत नाही का?”

“वाटतेय! का रे? असे का विचारतोस?” तिने उत्तर देत मला विचारले.

“नाही. तू जास्त हालचाल करत नाही आहे. तुझ्या तोंडून उत्तेजनेने हुंकारही बाहेर पडत नाही आहे. काय झाले? काही चुकतेय का?” मी तिची काळजी वाटतेय असे दाखवत विचारले.

“नाही रे. मला मजा वाटतेय. ते मी तुझ्या सुखाचा विचार करतेय. तेव्हा तुला जास्तीत जास्त मजा वाटावी ह्याकडे मी लक्ष देतेय.” रीता म्हणाली.

“पण मला एकट्याला मजा घेण्यात मजा वाटत नाही. तेव्हा तूपण मजा घे ना.” मी म्हणालो.

“अरे ठीक आहे रे. पहिले तू तर सॅटिस्फाय हो.” तिने मला म्हटले.

“नाही! तूपण माझ्याबरोबर सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे नाहीतर मी बाहेर काढेल. तुला सुख नको तर मलाही नको.”

त्यावर रीता काही बोलली नाही आणि काही क्षण विचार करत राहिली. मग हसून ती मला म्हणाली,

“तू जर इतका माझ्या सुखाचा विचार करत असशील तर मी सांगते तसे करशील का मला?”

“का नाही? मला आवडेल तुला पाहिजे तसे करायला. सांग बरं कसे काय करायचे ते?” मी म्हणालो.

“उठ माझ्या अंगावरून.” तिने मला सूचना केली.

मी पटकन तिच्या अंगावरून उठलो आणि ती बेडवरून खाली उतरली. तिने मलाही बेडवरून उठायला लावले आणि स्वत:च्या मागे उभे केले. मग ती खाली वाकली आणि आपले खांदे बेडवर ठेवत ओणवी झाली.

आपले पाय फाकवून ती आपले नितंब वर उचलून धरत मला म्हणाली,

“हंऽऽऽ आता झव मला मागून! मागून माझ्या योनीत घाल आणि हात पुढे आणून मस्तपैकी माझी छाती दाब. एकदम जोरात झव! तुझ्यात जितका जोर असेल तितका लाव आणि फाडून टाक माझी योनी!”

अच्छा! म्हणजे रीताला डॉगी स्टाईलमध्ये झवायला आवडते तर. ते जाणून मला तिच्यापेक्षा जास्त आनंद झाला कारण मलाही असे डॉगी स्टाईलने झवणे आवडत होते. लगबगीने मी तिच्या मागे पवित्रा घेतला आणि लंड हातात पकडून तिच्या फाकलेल्या योनीत मागून घातला.

जेव्हा माझा पूर्ण लंड तिच्या योनीत गेला तेव्हा मी तिच्या अंगावर भार टाकत माझे हात तिच्या पोटाकडून पुढे नेले आणि तिचे लोंबणारे भरीच उभार दोन्ही हातात पकडले. मग मी तिचे उभार दाबायला लागलो आणि कंबर हलवायाला लागलो. माझ्या धक्क्याने रीताचे अंग हलायला लागले.

खचाखच माझा लंड तिच्या योनीत आत-बाहेर व्हायला लागला. पहिले काही धक्के हळू मारल्यावर मी वेग पकडला आणि गचागच तिची योनी झवू लागलो. रीता आपली मान वळवून बेडवर दाबून हुंकरायला लागली. तिचे डोळे मिटलेले होते आणि तिचे तोंड उघडे होते. माझा धक्क्याचा जोर वाढला तसे तिचे अंग जास्तच हलायला लागले. माझ्या धक्क्याने बेडही हलायला लागला.

आता रीताची उत्तेजना वाढायला लागली आणि ती आपली कंबर मागे ढकलून मला साथ द्यायला लागली. मध्येच तिने आपला हात आपल्या मांड्यांमध्ये नेला आणि ती काहीतरी करू लागली. माझ्या लक्षात आले की ती आपला दाणा घासत होती. जेव्हा तिच्या भावना अनावर झाल्या आणि ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली तेव्हा तिच्या तोंडून दबकी किंचाळी बाहेर पडली आणि ती गुरगुरत रत व्हायला लागली.

तिची तृप्ती झाली ह्याचा खरा आनंद मला झाला आणि माझ्या धक्क्याचा जोरही वाढला! पुढच्या दोन मिनिटानंतर माझी सहनशक्ती संपली आणि मी तिच्या योनीत वीर्याची पिचकारी सोडली. सटासट धक्के मारत मी तिच्या योनीत वीर्य सोडत राहलो. जेव्हा माझ्या गोट्या पूर्णपणे मोकळ्या झाल्या तेव्हा मी थांबलो आणि तिच्या योनीतून मी लंड बाहेर काढला.

जसा मी लंड बाहेर काढला तसे रीता वर झाली आणि धाडकन बेडवर पडून धापा टाकायला लागली. मीपण जाऊन तिच्या बाजूला पडलो आणि मी माझे डोळे मिटून घेतले. साधारण दहा मिनिटे आम्ही तसेच डोळे मिटून पडून होतो. मग रीता माझ्या अंगाला बिलगली तेव्हा मी डोळे उघडले.

माझ्या चेहऱ्याचे चुंबन घेत घेत रीता म्हणाली,

“थॅंक्स, डिअर! मला खूप मजा वाटली! आणि बरेही वाटले! तू माझ्या जीवनातील पहिलाच पुरुष आहेस ज्याने माझ्या तृप्तीची कदर केली. नाहीतर मला झवणारे सगळे फक्त स्वत:च्या सुखाचाच विचार करायचे.”

तिने ते सत्य सांगितले आणि मला फार बरे वाटले! मी तिची कामतृप्ती करायला हातभार लावला त्याचा मला अभिमान वाटला! मी तिला तसेच मिठीत घेऊन पडून राहलो. खरे तर आम्ही दोघेही थकलो होतो.

साधारण दीड तासाच्या दरम्यान मी दोनदा गळलो होतो तेव्हा पुन्हा लवकर माझा लंड उठण्याची शक्यता नव्हती. रीताला बहुतेक त्याची कल्पना होती तेव्हा तिनेही लगेच काही हालचाली केल्या नाहीत.

ती माझ्या मिठीतून उठली आणि बेडवरून खाली उतरली. मग ती परत टॉयलेटमध्ये गेली आणि फ्रेश होऊन आली. मग पुन्हा तिने कपडे घालायला सुरुवात केली आणि मला म्हणाली,

“जाऊन एक राऊंड मारून येते.”

मलापण तसेही विश्रांतीची गरज होती तेव्हा मी काही बोललो नाही आणि चादर अंगावर घेऊन डोळे मिटून पडून राहलो. कपडे घालून रीता कधी रूमच्या बाहेर गेली आणि मला कधी झोप लागली हे मला कळलेच नाही.

कसल्या तरी हालचालीने अचानक मला जाग आली! मी जागा होऊन भानावर यायला दोन मिनिटे गेली. नंतर माझ्या लक्षात आले की मी कुठे आहे आणि काय चालले आहे. रीता परत आली होती आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखत होती. दरवाजा लॉक केलेला होता आणि रीता पूर्ण नागडी होती.

मी भिंतीवरील घड्याळावर नजर टाकली तर ती जाऊन जवळ जवळ ४०/५० मिनिटे झाली होती. म्हणजे मी जवळ जवळ पाऊण तास झोपलो होतो. त्या झोपेने मला थोडी तरतरी आली आणि मी फ्रेश झालो! रीताच्या चोखण्याच्या कौशल्याने माझा लंड बघता बघता कडक झाला आणि अभिमानाने ताठ उभा राहला!

मग रीता मांजरी सारखी हालचाल करत वर आली आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवून ती माझे चुंबन घ्यायला लागली. मी तिच्या छातीचे उभार कुस्करत तिला चुंबनात साथ द्यायला लागलो. जेव्हा चुंबनाने तिचे मन भरले तेव्हा ती माझ्या अंगावर बसली. मग आपल्या मांड्यांमध्ये हात घालून तिने माझा लंड पकडला आणि आपली योनी त्याच्यावर दाबली.

हळूहळू माझा लंड तिच्या योनीत गडप होत गेला. माझा लंड पूर्णपणे आपल्या योनीत घेतल्यावर रीता वरखाली व्हायला लागली आणि माझा लंड तिच्या योनीत आत-बाहेर व्हायला लागला. ह्या पोझीशनमध्ये तिला हवे तितका लंड ती आत घेत होती आणि आपला दाणा माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर घासत होती.

मी मध्ये मध्ये तिच्या छातीचे उभार चोखत होतो तर मध्येच तिचे नितंब चिवडत होतो. मध्येच ती माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला खाली वाकून स्तब्ध झाली की मी तिचे नितंब वर धरून तिला खालून सटासट झवत होतो.

लवकरच तिचा जोर वाढला आणि ती जोराने माझ्या लंडावर योनी घासायला लागली. माझ्या खांद्यावर हात रोवत ती हलायला लागली आणि बघता बघता ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली.

तिची कामतृप्ती झाल्यावर तीन चार मिनिटात मी तिच्या योनीत लंड गाळून मोकळा झालो! ह्या वेळी आमची झवाझवी झाली तरी रीता माझ्या अंगावरून उठली नाही आणि तशीच माझ्या अंगावर पडून राहिली.

तिसऱ्यांदा लंड गाळून मी खरोखर गलितगात्र झालो होतो तेव्हा मी पुन्हा डोळे मिटून झोपायला लागलो. झोपण्या आधी शेवटचे जर मला काही आठवत असेल तर हेच की रीताचे वजन मला सहन झाले नाही आणि मी तिला हळूच माझ्या बाजूला कुशीवर ढकलले.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला जाग आली तेव्हा मी रूममध्ये एकटाच होतो. झरकन माझ्या स्मृती पटावरून मी रीताबरोबर रात्रभर केलेली मजा फास्ट फॉरवर्ड झाली.

शेवटी आम्ही नग्नपणे एकमेकांच्या मिठीत झोपलेलो मला आठवले आणि आपोआप माझा हात चादरीच्या आत गेला. आश्चर्य म्हणजे माझ्या अंगावर पॅन्ट घातलेली होती. बहुतेक रीताने जाण्यापूर्वी मला घातलेली असावी. मग मी उठलो आणि टॉयलेटमध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे व्हायला लागलो.

आता हे सांगायला नकोच की त्या दिवशी सकाळी मी डॉक्टरने सांगितलेल्या टेस्ट करून माझे पैसे बरबाद केले. पण त्या बदल्यात जे सुख मला रीताकडून मिळाले ते संस्मरणीय होते! आणि ते निव्वळ एका रात्रीचे सुख नव्हते तर आता मला रीताकडून भरपूर वेळा ते सुख मिळणार ह्याची मला खात्री होती.

रीता नर्स

माझा रूम पार्टनर, अरूण, एके दिवशी रात्री बाहेरून काहीतरी खाऊन आला आणि त्याला लूज मोशन चालू झाले. आम्ही दोघेही विरारला एका रूममध्ये पेईंग गेस्ट म्हणून राहतो. तशी आमची या आधीची काही ओळख नव्हती पण त्या रूममध्ये आम्ही एकत्र राहतो तेव्हा ओळख झाली आणि मैत्रीही जमली. आम्ही...

रीता नर्स भाग : २

माझ्या डोक्यातील प्लॅन प्रमाणे दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी सर्वप्रथम एका पब्लिक फोनवरून त्या नर्सिंग होममध्ये फोन केला आणि रीताची ड्युटी कधी आहे ते विचारले. रिसेप्शनीस्टने मला सांगितले की ती नाईट शिफ्टला आहे. मला तेच हवे होते. तेव्हा मी त्या रिसेप्शनीस्टला म्हटले की मी...

रीता नर्स भाग : ३

“नाही! पण मी गोंधळून गेलेय. ह्यावर काय बोलावे हेच मला कळत नाही. मला कधी वाटले नव्हते की कोणी मला असे काही सांगेल म्हणजे तू तरी.” “हो पण मीच तुला सांगतोय, मला तू आवडतेस! म्हणून मला तुझा सहवास हवा आहे.” मी म्हणालो. “हो का! अरे पण मीच का तुला आवडले? मी तर तुझ्यापेक्षा...

रीता नर्स भाग : ४

“कारण मी तुझा मित्र आहे. गुड फ्रेंड! आणि तुझा एक चाहता!” मी म्हणालो. “ओह रियली!” ती उद्गारली. “मग काय. पाहिजे तर मला आजमावून बघ. जरा तुझे केस असे पुढे खांद्यावर आण ना… असे… असे नाही… असे ह्या बाजूने… हांऽऽ असे…” मी तिला केस तिच्या चेहऱ्याच्या बाजूने पुढे खांद्यावर...

रीता नर्स भाग : ५

काही क्षण आम्ही तसेच गप्प बसून राहलो. नंतर मी भानावर आलो आणि कसेनुसे हसत तिला म्हणालो, “आय ॲम सॉरी रीता! तुझी कहाणी ऐकून मला वाईट वाटतेय! तू खूप काही सहन केलेस.” “वेल डोंट बी सॉरी!” हसून असे बोलून ती उठली आणि माझ्या गालावर एक हलकीशी चापट मारत म्हणाली, “मला त्याचे...

रीता नर्स भाग : ६

“ऊंऽऽऽ हूंऽऽऽ नको!” तिने लाडिकपणे नकार दिला. “नको काय? मी पहाणार.” मी हलकेच तिच्या कानाच्या पाळीला जीभ लावत तेथे चावा घेत म्हणालो. माझ्या जि‍भेच्या स्पर्शाने, निश्वासाच्या हुंकाऱ्याने तिला तेथे गुदगुल्या झाल्या आणि तिने हसत मान आकसून घेतली! पण ती पुढे काही बोलली नाही....

रीता नर्स भाग : ७

तेव्हा मी क्षणात विचार केला की कुठल्या भोकात लंड घालायचा? माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या तोंडाजवळ होता तेव्हा मला ते भोक सोयीस्कर वाटले! मी पटकन तिच्या अंगावरून उठलो आणि उलटा फिरलो. झटकन खाली बसत मी माझा लंड तिच्या तोंडाजवळ आणला आणि तिला म्हणालो, “चोख माझा लंड आता.” तसे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!