तृप्ती भाग : ५

ती आवेगाने त्याचे केस ओढत होती आणि त्याचे हात कधी त्याच्या मांडीवर फिरत होते कधी कमरेवर तर कधी पाठीवर फिरत होते. बऱ्याच वेळ तिच्या नाजूक ओठांचा आस्वाद घेतल्यानंतर त्याने तिच्या ओठांतून स्वतःची सुटका करून घेतली.

तिला तसेच धरून तो उभा राहिला. तिच्या पायांनी त्याच्या कमरेभोवती विळखा घेतला होता. एकमेकांच्या शरीराचा सुखद स्पर्श त्यांच्यात अंगार फुलवीत होता. तिला उचलून तो भिंतीशी गेला.

तिला तसेच कडेवर धरून त्याने तिची पाठ भिंतीशी टेकवली आणि आपल्या शरीराचा दाब तिच्यावर टाकला. तिचे स्तन त्याच्या छातिने दाबले गेले. तिच्या ओठांवर, गालावर, मानेवर व छातीवर त्याने चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. उत्तेजनेने तिचा श्वास घुसमटू लागला.

जोराच्या श्वासोछवासामुळे तिचे उरोज भराभर वर खाली होऊ लागले. चुंबने बरंसवतच त्याने ब्लाउजचे उरलेले हूक काढले. तिच्या उरोजांवरचा दाब थोडा कमी झाला. एका झटक्यात तिने स्वतःच ब्लाउज उतरवून दूर भिरकावला. आणि पुन्हा त्याच्या ओठांना ताब्यात घेतलं. तिच्या मध्यम आकाराच्या स्तनावर त्याचा डावा हात अलगद स्थिरावला.

तो हलके हलके तिच्या स्तनाला ब्रावरूनच कुरवाळू लागला. ती तिच्या पायांनी त्याच्या कमरेवर दाब टाकत त्याला स्वतःकडे खेचत होती. तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅपशी तो जीभेने खेळू लागला. तिच्या स्ट्रॅप आणि शरीराच्या मध्ये आपली जीभ कोंबून तो गुदगुल्या करत होता.

तिने तिचा चेहरा वर केला व छताकडे पाहत तिने आपली छाती त्याच्यासाठी खुली करून दिली. स्ट्रॅप मध्ये बोट घालत त्याने तो तिच्या खांद्यावरून उतरवून तिच्या कोपराशी सोडून दिला. तिचा घट्ट लोण्यासारखा मऊ आणि गुलाबी स्तन ब्राच्या कपमधून बाहेर बाहेर आला.

बरोबर त्याच्या तळव्यात बसेल एवढासाच होता तो. त्यांची पूर्ण वाढ झालेलीच नव्हती. नुकतंच बाळसं धरू लागलेला तो आंबा त्याने आपल्या मुठीत धरून पिळला. तिने दीर्घ सुस्कारा सोडला.

तिचे निपल्स गडद गुलाबी रंगाचे आणि अगदी एखाद्या मोठ्या मनुक्याएवढे होते. उत्तेजनेने ते फटफटत होते. अगदी अलगद त्याने ते दोन बोटांत पकडले आणि चिमटवले. “आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ ह!” ती कण्हली!

तिच्या पाठीवर हात फिरवत त्याने तिच्या ब्राची हूक काढली आणि हळुवारपणे तिची ब्रा उतरवून टाकली. ब्राच्या दाबाने तिच्या खांद्यावर काखेत आणि दोन उरोजांच्या खाली पुढे पोटावर व्रण पडला होता. जीभेने तो अलगद ते व्रण असलेल्या जागा चाटू लागला. तिला काही कळत नव्हते.

ती त्याला हवं ते करू देत होती. एवढ्या हावरटपणे तिच्या शरीरावर कधी कुणी तुटून पडले नव्हते. तिचे स्तन म्हणजे त्याच्यासाठी पर्वणीच होती. अगदी नवे कोरे, गोरे पान, मुलायम आणि एकदम जेवढे हवेत अगदी तेवढीच साईझ!

बराच वेळ त्याच्या कमरेस बसून तिची पाठ अवघडू लागली. तिने त्याच्या खांद्यांना दोन्ही हातांनी दूर ढकलले आणि पायांचा विळखा सैल केला. उतरून ती जमिनीवर उभी राहिली. दोघेही चुंबने घेऊनच दमले होते.

दोघांचाही श्वास जोरात चालत होता. कपाळांवर घर्मबिंदू जमा झाले होते. तो तिच्या शरीराला नजरेने पिऊन टाकत होता. एव्हाना तिचे बांधलेले केस मोकळे झाले होते. तिचे स्तन अगदी किंचित जमिनीकडे झुकले होते.

तिचे सर्वांग लालभडक झाले होते. त्याचे हात अलगद तिच्या कमरेवर स्थिरावले आणि त्याने तिला पुन्हा त्याचा मिठीत ओढले. तिने पुन्हा मान उंचावत स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले. त्याने पुन्हा आपले डोके तिच्या मानेत घुसवले आणि तिची नितळ त्वचा चाटू लागला चोखु लागला.

शृंगाराच्या उसळत्या समुद्रात त्यांची शरीरे आणि मनेही मनसोक्त डुंबत होती. डुंबत कसली, बुडून गेली होती. तिचा नवराही कधी तिच्या शरीराशी एवढा खेळला नव्हता. खरा शृंगार काय असतो हे तिला आत्ता कळत होतं.

तिचं रोम रोम फुलत चाललं होतं. एका क्षणासाठी तिला तिने तिच्या नवऱ्याबरोबर घालवलेल्या रात्री आठवल्या. मोजके अपवाद सोडले तर स्वतः सगळे कपडे काढून त्याच्या शेजारी पडायचं आणि त्याने तिच्या स्रीत्वासोबत संवेदनाहीन संभोग करायचा आणि कंटाळलोय म्हणून तोंड फिरवून झोपून जायचं.

छताला फिरणाऱ्या पंख्याकडे पाहत हिने रात्रभर पडून रहायचं डोळ्याची पापणीही न लववता. तिच्यासाठी हाच शृंगार होता. हे असंच असतं असंच तिला आत्तापर्यंत वाटायचं. तिला अचानक त्या सगळ्याची किळस आली आणि तिने तो विचार मनातून झटकून टाकला.

तिला ओढत तो बेडजवळ घेऊन गेला आणि तिला त्याने बेडवर बसवले. तिच्यासमोर उभे राहत त्याने कमरेभोतीचा टॉवेल काढला. त्याचे थाठरून फडफडत असलेले शिश्न तिच्यासमोर मोकळे झाले.

इतक्या वेळ आपल्याला लाज कशी वाटली नाही याचं तिला खरोखरच आश्चर्य वाटलं आणि ती लाजेने चुर झाली तिने आपल्या तळाव्यांमध्ये आपला चेहरा लपविला.

त्याने एका हाताने तिचा एक हात घट्ट धरला आणि तिच्या चेहऱ्यापासून दूर केला. तिने मान खाली घातली आणि डोळे गच्च मिटले. तिने दोन्ही हातांनी बेडच्या कडा घट्ट आवळल्या होत्या.

त्याने तिचे दोनही खांदे हातांनी घट्ट पकडले आणि तिला जवळ ओढले. तिला पुन्हा तिच्या नवऱ्याची आठवण झाली. त्याने कित्येकदा तिला यासाठी बळजबरी केली होती. पण तिने आजपर्यंत कधीही हे केलेलं नव्हतं आणि त्यामुळे तिला कितीतरीवेळा इच्छा असूनही काही न करता झोपावं लागलं होतं.

त्याच्या कडक झालेल्या शिश्नाचा अलगद स्पर्श तिच्या ओठांवर झाला आणि तिची तंद्री भंग पावली. तिने मन वर करून त्याच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाली, “हे नको! प्लीज!” पहिल्यांदा शांततेचाही भंग होतं होता.

“घे!” त्याच्या आवाजात जरब होती की प्रेम होतं की आणखी काय हे तिला कळलं नाही पण तिने आपले दोन्ही हात त्याच्या शिश्नाभोवती गुंफले आणि आपले टपोरे ओठ अलगद त्याच्या टोकावर टेकवले.

त्याने त्याचा एक हात तिच्या खांद्यावर आणि एक डोक्याच्या मागे धरला. तिला कसेसेच वाटत होते. पराकोटीची उत्तेजनाही आता तिला सहन होतं नव्हती. तिने आपला हात आपल्या पॅंटीत कोंबून स्वतःच योनिशी खेळण्यास सुरवात केली आणि एका हाताने त्याचे शिश्न घट्ट धरले.

जेवढे तिच्या मुठीत होते तेवढेच आणखी तिच्या मुठीच्या बाहेर होते. तिने डोळे गच्चं मिटले आणि तो गरम झालेला पोलादी भाला आत घेतला. इतका आत की त्याचे टोक तिच्या घश्यात पोचले.

तिचा श्वास कोंडला आणि एक जोरदार उबळ आली. झटक्यात तिने ते बाहेर काढलं आणि जोरजोरात खोकू लागली.

“राहू देत! तुला जमणार नाही. सराव लागतो त्यासाठी. तू अगदीच नवखी आहेस.” तिला जणू तो आव्हान देत होता.

तिने नकारार्थी मान हलवत त्याचे लिंग पुन्हा दोन्ही हातांत घट्ट धरले आणि त्याचे फक्त पुढचे टोक ओठांनी अलगद कुरवाळू लागली. तिच्या ओठांतून जणू वीजेचा प्रवाह त्याच्या सर्वांगात सळसळला.

त्याने तिचे केस गच्च पकडले. थोडं थोडं करून तिने अर्ध्याहून अधिक लिंग तिच्या तोंडात घेतलं होतं. आतल्या आत तिची जीभ त्याच्या एकएका शिरेला उत्तेजित करत होती. डोळे मिटून ती त्याच्यावर तुटून पडली.

सुरवातीला तिला कसंसंच वाटलं पण आता तिलाही मजा येऊ लागली होती. तिच्या जिभेला होणारा तो नवीनच स्पर्श तिला आवडू लागला होता. ती आता अधाशीपणे चोखू लागली. तिच्या लाळेचे ओघळ त्याच्या अगदी मांड्यांपर्यंत आले होते.

तिच्या हनुवटीवरून लाळ ठिबकत होती. पण ती थांबायला तयार नव्हती. डोके जोरात पुढे मागे करून ती त्याच्या लिंगाचे दणके स्वतःच्या घशावर घेत होती. अचानक त्याने तिचे केस ओढून तिला थांबवले व तिला उभे केले.

तिने आपल्या दंडाला आपली हनुवटी पुसली. तो तिला तिच्या पाठीमागून बिलगला. आणि तिच्या पोटांवर अलगद हात फिरवू लागला. आपलं तोंड त्याने तिच्या दाट काळ्याशार केसांत घुसवला. तो गंध त्याला वेड लावीत होता.

तिच्या मानेवर खांद्यावर आणि पाठीवर त्याने चुंबनांनाचा वर्षाव सुरु केला. मध्येच तो तिचा कान चावत होता. आता आवेगामुळे तो तिच्या मांसल शरीरावर त्याचे दात रुतवू लागला.

ती विव्हळत कण्हत त्या उन्मादाचा आनंद उपभोगत होती. पोटावरून सरकत सरकत त्याचा हात तिच्या स्तनांवर पोचला. चेंडू तळव्यात धरावा तसे त्याने त्याचे हात तिच्या स्तनांखाली अलगद धरले आणि तो तिचे स्तन अगदी हळुवारपणे कुरवाळू लागला.

चाटून चोखून आता त्याने तिची पाठही लालबुंद करून टाकली होती. मध्येच तो तिचे स्तनाग्र बोटांत धरून पिरगळत होता. तिने डोळे गच्च मिटले होते आणि मान मागे त्याच्या खांद्यावर सोडून दिली होती. त्या

च्या एकेका स्पर्शाबरोबर तिचे शरीर शाहारत होतं. तिच्या स्तनांबरोबर मनसोक्त खेळल्यानंतर त्याने तिला फिरवले. तिने बहुधा आता डोळे उघडायचेच नाहीत असंच ठरवलं होतं.

दोन्ही हातांची बोटे त्याने तिच्या कमरेवरील पँटीत घुसवली आणि खाली बसत त्याने तिची पँटी तिच्या घोट्यांपर्यंत खाली घेतली. उतरवताना त्याची बोटे तिच्या पूर्ण पायावरून फिरली.

ती शहारून बेडवर बसली आणि शरीर मागे झोकून देत तिने भिंतीला पाठ टेकली. त्याने तिचा डावा पाय अलगद आपल्या हातात धरून उचलला. आपले ओठ तिच्या घोट्याजवळ टेकवले. ती वळवळत सुस्कारे सोडू लागली. चाटत चोखत तो तिच्या गुडघ्यांपर्यंत आला.

जेव्हा त्याच्या ओठांनी तिच्या मांडीला स्पर्श केला तेव्हा ती अक्षरशः थरथरली. त्याने तिच्या दोन्ही गुडघ्यांना धरून तिचे पाय फाकवले. तिची योनि लालभडक होती हलकी काळसर सोनेरी लव सर्वत्र फुलली हाती.

एवढी उजळ योनि त्याने कधीच पहिली नव्हती. काय होतं होतं, काय होणार होतं हे तिला काहीच समजत नव्हतं! त्याने आपल्या हाताच्या बोटांनी एकमेकांना बिलगलेले ती तिच्या योनिद्वाराचे पडदे अलगद वेगळे केले.

तृप्ती भाग : ६

एखाद्या नव्या खेळाडूला जणू कपिल देव गोलंदाजी करायला मैदानावर उतरत होता. त्याने आपले जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या योनि द्वारावर टेकवली! “आऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ ह्ह! मंऽऽऽऽऽऽ!” तिला आता आवाज दाबणे अशक्य होऊ लागलं होतं. एक दोनवेळा जीभ वर खाली फिरवल्यांनंतर त्याने अलगद तिच्या योनित...

तृप्ती भाग : ४

ती उठून त्याच्या जवळ आली. अगदी त्याच्या समोर तिने तिच्या हातांच्या नाजूक तळव्यामध्ये त्याचा चेहरा अलगद पकडला आणि तिचा चेहरा त्याच्या चेहऱ्यासमोर आणला! इतका जवळ की त्यांचे उच्छवास एकमेकांच्या चेहऱ्यावर धडकत होते. तिचा चेहरा लालबुंद झाला होता तिची कानशिलेही तापली होती....

तृप्ती भाग : ३

दोघेही आंब्याच्या बागेत गेले. तो तिचे शरीर निरखून पाहत होता. मनातल्या मनात त्याने ना जाणे काय काय विचार केले. तिची गोरीपान पाठ पाहण्यासाठी तो मुद्दाम तिच्या मागे राहत होता. “हे आंबे कधी होतील!” ती “अजून गारवा आहे, फळही वाढली नाहीत अजून पूर्ण! हवा थोडी उबदार झाली की...

तृप्ती भाग : २

“इंटरेस्टिंग!” राजेंद्र खरंच इंप्रेस झाला होता. “खरंच!” मागून आवाज आला. त्याने मागे वळून पाहिलं. ती मगाशीची तरुणी त्याच्या मागे उभी होती. “अरे! बरंका! सॉरी मी अजून तुमचं नाव नाही विचारलं!” राजेंद्र “विशाल!” तो “ओके विशाल! ही माझी बायको तृप्ती! दोन महिन्यांपूर्वी लग्न...

तृप्ती

रोजप्रमाणे त्याचा पोफळीतल्या टपरीच्या बाजूला दोन स्टूल घेऊन चहा आणि सिगारेटचा कार्यक्रम चालू होता. शांत व स्वच्छ समुद्रकिनाऱ्यामुळे आणि घण्टेश्वराच्या टुमदार मंदिरामुळे गावात पर्यटकांची संख्या जरी वाढू लागली असली तरी तसं गाव मागासलेलंच होतं. शहरात मोठ्या हॉटेलांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!