आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते.

आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे ठरवले ज्यामध्ये अनेकदा तिच्या स्तनांना स्पर्श होणार होता.

“आई मला वाटतं गळा आहे तेवढाच खूप खोल आहे, त्याऐवजी आपण गळा एवढाच खोल ठेवून बाकी मोठा केलं तर?” मी तिच्या गळ्यातून टेप काढत म्हटले.

“का रे, आणखी खोल करण्यात काय हरकत आहे, आणि बाकी काय मोठा करणार सांग बरं?”

आता आई थोडी खुलत चालली होती! आणि मला तेच पाहिजे होतं!

“एक मिनिट थांब मी तुला समजावतो पण त्या अगोदर शेवटचं माप घेऊ दे! दोन्ही हात थोडे वर कर.”

आता मी तिच्या स्तनांचं माप घेणार होतो. तिने हात वर करताच मी तिच्या अगदी जवळ येऊन टेप तिच्या पाठीमागून फिरवून घेतला. आणि तिच्या स्तनांवरून घेऊन बरोबर मध्यभागी हुक्सच्या लाइन मध्ये तिचे स्तन थोडे स्पर्श होतील असा पकडला.

“हा ३६ येतोय. आपण एक काम करू साडे ३५ आणि साडे ३६ पण घेऊ.”

“ते कशाला, एकच कुठलं तरी ठेव ना!”

“अगं, वेगवेगळे डिझाइन्सचे शिवताना छातीचे माप वेगवेगळे घ्यावे लागतात. मला सांग तुझं आपण ३६ चं माप घेतलं ते टाईट वाटलं का तुला?”

“नाही. फार नाही.” ती म्हणाली.

यावर मी लगेच टेप छातीवर थोडा आवळून साडे ३५ चं माप घेत म्हणालो,

“आता सांग बरं.”

आता माझी बोटे बर्‍यापैकी तिच्या स्तनांना दाबत होते, माझ्या चड्डीत आता लवडा चांगलाच उग्र रूप धारण करायला लागला होता, मला थोडी भीती वाटायला लागली होती.

“थोडंच टाईट वाटतंय.” ती म्हणाली.

आणि मी टेप काढून माझ्या गळ्यात टाकला.

“आता इकडे आरशासमोर ये.”

आणि तसंच आईला तिचे दोन्ही खांदे धरत मी आरशासमोर आणली.

तिच्या चेहर्‍यावर प्रश्नार्थक मुद्रा होती. तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“सांगतो सगळं थांब इथेच. मी पाणी पिऊन येतो. तुला हवं का?”

तिने नकारार्थी मन हलवली आणि मी किचनमध्ये येऊन पाणी पिलं. माझा मोठा झालेला लवडा व्यवस्थित केला तरी सुद्धा तो फुगवटा दिसतच होता. हे सगळं करत असताना पुढचं पाऊल कसं उचलायचं ह्याचा विचार करत होतो.

२/३ पर्याय डोक्यात ठेवून मी पुन्हा बेडरूममध्ये आलो. आईने पदर पुन्हा खांद्यावर घेतला नव्हता, ५ फुट मोठ्या आरशासमोर तीचं रूप सुंदर दिसत होतं.

“आई, आता मी तुला याच ब्लाउजमध्ये चेंजेस करून दाखवतो. तू म्हटल्याप्रमाणे आपण एक इंच गळा खोल करू, तू तुझा वरचा हुक उघड आणि वरच्या कडा आतमध्ये उलट खोस पाहू.”

तिला न कळल्यामुळे ती प्रश्नार्थक नजरेने माझ्याकडे बघत म्हणाली,

“मला नाही कळलं, तूच कर बरं.”

माझा वार थेट निशाण्यावर लागला होता, मला हेच हवे होतं.

मी अगदी आरामात तीचं हुक उघडले. हुक उघडताच तिचे बंदिस्त उरोज जणू काही बंदिस्त कबुतरं मोकळी करावी तशी मोकळी झाली. आणि तिच्या कडा उलट दिशेने ब्लाउजच्या आत खोसायला लागलो. हळूहळू करत असल्याने मला तिच्या उरोजांचं छान स्पर्शसुख मिळत होतं.

मी असं करत असताना आई स्वत:च्या उरोजांकडे बघत होती. तिचे साधारण अर्ध्याहून जास्त उरोज उघड झाले होते. आता मला तो दिवस फार जवळ दिसत होता जेव्हा मी आईचे निप्पल बघू शकणार होतो. माझं झाल्यावर मी तिच्या आणि ड्रेसिंग टेबलच्या मधून बाजूला झालो आणि तिला म्हटलं,

“बघ आता, हे तुला ज्याप्रमाणे पाहिजे होतं १ इंच खोल, काय वाटतं सांग?”

आता आई ब्लाउजकडे आणि उरोजांकडे बघू लागली आणि मला म्हणाली,

“रवि, तुला खरा सांगू? मला अशा गळ्यामध्ये खूप मोकळं वाटतंय, असेच ब्लाउज शिवावे असे वाटतंय मला.”

“आई, राग येऊ देऊ नकोस पण एक सांगू का?”

आता मी पुढचा खडा टाकून तिला बोलण्यात आणखी मोकळं करायचा प्रयत्न करणार होतो.

“नाही रे शोन्या, तुझा राग कसा येईल बोल नं.”

“एवढ्या खोल गळ्याच्या ब्लाउजमुळे तुझी छाती खूप जास्त बाहेर येत आहे आणि खूप जास्त दिसते.” मी सावधपणे बोललो.

मी असे म्हणताच तिने तिच्या ४ इंची घळीकडे बघत म्हटले,

“मला कोण बघणार आहे शोन्या? घरी तर आपण दोघंच असतो आणि मला बाहेर पडायचं काम खूप कमी असते आणि मला तुझ्यासमोर काही प्रॉब्लेम नाहीय, तुला आहे का?”

मी उत्सुकता दाबत म्हणालो, “ठीक आहे तुला आता मी जे सांगत होतो तसे ब्लाउज करून दाखवतो.” आणि मी तिच्या समोर आलो.

मी समोर येताच तिने तिचे उरोज मुद्दाम पुढे आणले. आता मी तिचे हुक परत लावण्यासाठी आत टाकलेले ब्लाउज परत बाहेर काढू लागलो. पण या वेळेला मी माझी बोटे थोडी जास्त आत टाकलीत. त्यामुळे माझी बोटे थेट तिच्या ब्राला स्पर्श करू लागली.

मी माझे हात जवळपास पूर्णपणे तिच्या उरोजांना टेकवत होतो. हुक काढल्यावर मी ते पुन्हा लावून घेतले आणि तिच्या दोन्ही खांद्यावरील ब्लाउजच्या कडा पकडल्या. आणि तिला अंग ढिलं सोडायला सांगितलं. आणि तिचे खांदे उघडे पडतील असे ते ब्लाउज बाहेरच्या बाजूने ओढले.

आता तिचे खांदे अगदीच उघडे पडले होते. मग मी उरोजांखालून दोन्ही बाजूने माझी दोन दोन बोटे आत टाकलीत जी सरळ तिच्या ब्राच्या सुद्धा आत गेलीत आणि तिच्या उरोजांना माझ्या बोटांचा स्पर्श झाला. तसा तिने माझ्याकडे बघून म्हटले,

“काय करतोयस बेटा, मला काही कळत नाहीये?”

“फक्त एक मिनिट थांब आई.” आणि पुन्हा माझ्या कामाला लागलो.

आता मी तिच्या ब्लाउजची खालची कडा पकडून थोडी खाली ओढली. मग मी तिचे दोन खालचे हुक उघडले. तिची काळी ब्रा खालून उघडी पडली. मग मी तिचे ब्लाउज वरच्या तीन हुक्ससहित थोडे वर ओढले.

आता तिची घळ थोडीच दिसत होती. मी ब्लाउजची खांद्यांपासून उरोजांपर्यंतची पट्टी थोडी आत दाबली. सगळं झाल्यावर थोडं मागे सरकून एकदा तिच्या ब्लाउजकडे बघून मी बाजूला झालो.

आता तिचा गळा मोठा झाला होता पण फार खोल नव्हता. पण आईच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसत नव्हते. तिला खोल गळाच हवा होता बहुतेक. मी विचारल्यावर म्हणाली,

“नाही रे, मला खोल गळाच आवडतो नाहीतर ह्यांना कुणी तरी घट्ट बांधल्यासारखे वाटते.” उरोजांवर हात ठेवून मिश्किल हसत आई म्हणाली.

आता मात्र माझा लवड्याला ४४० चा झटका लागल्यासारखे झाले.

“अगं ते बरेचदा ब्रा म्हणजे ब्रेसीयरमुळे पण होते, एक काम करतेस का? फक्त ब्लाउजमध्येच माप देतेस का? नाही तरी मला एक माप तसे पाहिजे होते, कारण मी आणलेले काही ब्लाउजच्या खाली ब्रेसीयर घातले नाही तरी चालते.”

“पण ब्रेसीयर काढून आले तर माझे स्तऽऽ? म्हणजे हे लूज होतील ना? मग माप व्यवस्थित येणार नाही.” उरोजांकडे बघत आई म्हणाली.

“हो बरोबर आहे आई पण इतर ब्लाउजसाठी ते आवश्यक आहे नाही तर ते टाईट होतील तुला.”

“ठीक आहे येतेच मी.”

असे म्हणून ती अटॅच बाथरूममध्ये गेली आणि फक्त दार ढकलून ब्लाउज काढायला लागली.

मनात तर आले की दारामागून बघावं पण मी संयम बाळगायचे ठरवले होते कारण हळूहळू आईला माझ्या समोरच नागडे करायचे ठरवले होते. २ मिनिटात आई बाहेर आली आणि माझ्या समोर पदर काढून उभी राहिली.

मी एक क्षण तिच्या उरोजांकडे बघितले आणि थक्क झालो कारण आईचे निप्पल्स, निप्पल्स भोवतीचे अरोला क्लिअर दिसत होते आणि घळीची साईझसुद्धा वाढली होती. मी फार प्रतिक्रिया न देता माझ्या कामाला लागलो.

“आपण आता फक्त तुझ्या स्तनांऽऽ छातीचं माप घेऊ कारण फरक फक्त त्यामध्येच जाणवेल.” आणि टेप लावू लागलो.

“काय रे तुम्ही लोक मग बुटिकमध्ये पण बायकांना ब्रेसीयर काढायला लावता का?” तिने माझ्याकडे बघत विचारले.

“नवीन बायकांना माहीत नसल्याने त्यांना सांगावं लागतं. पण ज्या आमच्या जुन्या कस्टमर आहेत त्यांना माहीत असल्याने त्या फक्त ब्लाउज घालूनच येतात.” मी तिच्या उरोजांना टेप लावत म्हटले.

“मग काय मज्जा आहे तुमची, इतक्या बायकांना हाताळायला मिळतं ते.” ती हसतच म्हणाली.

“मज्जा कसली गं, मी तर हल्ली काही बायका सोडल्यास माप घेणं बंद केलंय. बरं हे बघ इकडे तुझं माप थोडं म्हणजे अर्धा इंच वाढलंय.” आता तीपण उरोजांकडे बघायला लागली.

“हे कसं झालं रे?”

“अगं ब्रामध्ये म्हणजे ब्रेसीयरमध्ये स्तनांना थोडं टाईट बांधलं जातं. त्यामुळे मापात फरक येतो आणि म्हणूनच तुम्ही लोकं जेव्हा ब्रा काढून ब्लाउज घालता तेव्हा आतून जरी तुम्हाला थोडं मोकळं वाटत असेल तरी ते दिसायला टाईट दिसतं आणि स्तन गळ्यातून खूप जास्त बाहेर येतात.”

आता मी अगदी बिनधास्त ‘स्तन’ हा शब्द वापरत होतो.

“मग या मापाचं काय करायचं?” मी टेप काढत असताना तिने विचारले.

“हे माप आपण ब्रा शिवाय घातल्या जाणाऱ्या ब्लाउजसाठी वापरू.” मी माप लिहित असताना म्हटले.

“तू काय म्हणत होतास, ‘फक्त काही सोडल्यास इतर बायकांचे तू माप घेत नाहीस,’ मला कळले नाही.” पदर खांद्यावर न घेताच पलंगावर बसत आईने विचारले.

“काही बायका म्हणजे ज्या अगदी मोठ्या घरातल्या असतील किंवा ज्या अगदीच आमच्या पहिल्या सुरुवातीच्या काळातल्या कस्टमर असतील, त्या माझ्या कारागीरांना माप घेऊ देत नाही.” तिच्या बाजूला बसत मी म्हटले.

“बरीच मोहिनी घातलेली दिसतेस तू बायकांवर.” मिश्किल हसत आईने म्हटले.

“नाही गं, मोहिनी कसली? मी अगदी प्रोफेशनल पद्धतीने माझं काम करतो, आणि बरेचदा कारागीर लोक चुकीच्या पद्धतीने माप घेतात म्हणून.”

“चुकीच्या म्हणजे?”

ती गाडी आता मला हव्या असलेल्या ट्रॅकवर चालली होती, माझ्या आतून आणि खालच्याला सुद्धा आनंदाच्या उफळ्या फुटत होत्या.

“अगं माप घेतांना ते मुद्दाम स्तनांना जास्त हाताळतील, किंवा ब्लाउजच्या आतमध्ये गरज नसताना बोटे घालतील, कधी कधी तर निप्पल्सला सुद्धा स्पर्श करतात.” मी मुद्दाम थोडं जास्त बोललो.

“अच्छा, पण मग तुझापण स्पर्श होत असेल ना?” आता तीच मला खोलवर विचारात होती.

“हो होतो ना, स्तनांना, निप्पल्सलापण त्या काही बोलत नाहीत कारण मी माझ्या लिमिटमध्ये काम करत असल्याने त्यांना मा‍झ्या समोर सेफ वाटतं.” मी स्वत:ची बढाई करत म्हटले.

“अरे माझ्या राजा, किती सभ्य आहे माझं बाळ.”

आईने मला मिठी मारली. तिचे उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले आणि अंगात एक गोड शिरशिरी आली. त्याला कारणही तसेच होते, इतक्या तापलेल्या वातावरणात तिने मला मिठी मारली होती.

“आणि मलापण ते जाणवलं. शोन्या, तुला बरीच नावं माहीत झालीत रे. जसं स्तन, निप्पल्स, हे कुठून शिकलास?” तिने कौतुहलाने विचारले.

“कुठून शिकणार? ह्या बायकांकडूनच शिकलो. इतके वेगवेगळी शब्द वापरतात की काय सांगू?” मी तिच्या मिठीतून बाहेर येत बोललो.

“कुठली? कुठली? मलापण सांग नं.”

तिने पुढचा बॉम्ब टाकला. आता मात्र आमची चर्चा खूपच गरम वळणावर आली होती.

“तू हसशील गं, आणि तुला माहीतच असतील न कशाला विचारतेस?” मी मुद्दाम आढेवेढे घेत म्हटले.

“तरीपण सांग नं. आज विषय निघालाच आहे आणि माझा शोन्या आता बराच मोठा झाला आहे त्यामुळे मला माहीत पाहिजे की तुला काय कळतं आणि काय नाही कळतं, ते.”

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला. “हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले. “अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.” “कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले. “हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो. “बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे...

आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट...

आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती. “म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले. “नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ...

आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!