आईचे ब्लाउज भाग : ३

आता मी सावध होत पवित्रा घ्यायचा ठरवला.

“हे बघ स्तन, छाती, थान, दूध, चूची आणि काही मोठ्या घरातल्या बायका बुब्स, बॉल्स इत्यादी शब्द वापरतात.” तिच्याकडे न बघता मी एका दमात सगळे सांगून टाकले.

“अरे व्वा, तुला तर सगळे शब्द माहीत आहे पण एक सोडून.”

“कुठला?” मी मुद्दाम कुतुहल दाखवत म्हटले.

“उरोज!! हा शब्द तू ऐकलाच नसशील, आणि मीपण हाच शब्द वापरते.” आई एकदम आत्मविश्वासाने म्हणाली.

मीपण शरणागती पत्करल्या सारखं म्हटले,

“हो गं, हा शब्द पहिल्यांदा ऐकतोय.”

आता आईला कोण सांगणार की मलापण हाच शब्द आवडतो ते!

“बरं ते जाऊ दे आता मला सांग, ब्रेसीयर काढून तू बघितलेच की माझे उरोज किती गळलेले वाटतात, मग तुझे ते नवीन डिझाइन्सचे ब्लाउजपण असेच दिसतील न अगदीच लूज?” तिच्या चेहर्‍यावर चिंता दिसत होती.

“मला वाटलंच तुला हा प्रश्न पडेल आणि म्हणूनच मी काही सॅम्पल आणले आहेत, आता एक मिनिट उभी रहा.” असे म्हणत मी उभा राहलो आणि तीपण.

“मी तुझ्या उरोजांना हात लावला तर चालेल नं?” मी मुद्दाम सभ्यपणा दाखवत म्हटले.

“हो रे शोन्या, मला तुझ्यावर पूर्ण खात्री आहे, आणि अजून लावायचा राहला आहेस का तू?”

तिने जोरात हसत म्हटले. आणि इकडे या वाक्याने मी अगदी गोरामोरा झालो.

आता तो क्षण आला होता जेव्हा मी तिचे उरोज माझ्या हातात पकडणार होतो, मी तिला ड्रेसिंग टेबल समोर नेऊन उभे केले आणि मी तिच्या बाजूला उभा राहलो आणि माझे दोन्ही हात तिच्या उरोजांखाली आणत म्हटले,

“हे बघ, आता हे किती खाली ओघळलेले आहेत, कारण याच माप तसं आहे.”

हे म्हणत असताना मी माझ्या दोन्ही हाताचे तळवे तिच्या दोन्ही उरोजांना खालून टेकवले होते. मग मी तिचे दोन्ही उरोजांना खालून थोडे वर ओढले, हे करत असताना २ सेकंद मला असे वाटले की तिचे उरोज करकचून दाबावे पण मी मनावर ताबा ठेवला. आता तिचे ओघळलेले उरोज नॉर्मल वाटत होते.

मग मी तिला म्हटले, “ते ब्लाउज घातल्यावर तुझे उरोज ह्या जागेवर एकदम फिट्ट बसतील, तुला काय वाटतं?”

माझ्या अंग आता थरथरायला लागले होते, छातीत धडधड वाढली होती. कारण आईची घळ थोडी लहान झाली असली तरी खूप क्युट दिसत होती. त्यावरपण कडी करत आईने तिचे हात माझ्या हातावर ठेवत थोडे हलवून मला म्हटले,

“तुला एक खरा सांगू शोन्या, मला काहीच हरकत नाहीये तसले ब्लाउज घालायला पण माझी एकच अट आहे ती म्हणजे, मला गळा जितका खोल होऊ शकतो तेवढा पाहिजे.”

मी हात काढत आईला म्हटले, “एक विचारू का आई? मला हेच कळत नाही की तुम्हा बायकांना जास्त खोल गळाच का आवडतो? तुझे उरोज किती बाहेर येतील, नॉर्मल गळापण छान दिसतो.” मी मुद्दाम काही कळत नसल्याचा आव आणत म्हटले.

“अरे शोन्या, मला घरीच तर घालायचे आहेत मग काय हरकत आहे? थोडा मोकळं वाटतं, शिवाय गर्मी सुद्धा नाही होत, फक्त एक मला सांग खूप खोल शिवल्यास ब्रेसीयर दिसेल का रे त्यातून?” आई म्हणाली.

“हो नक्कीच, पण गर्मीच होत असेल तर तू घरी फक्त गाऊन का नाही घालत, आतमध्ये काही नाही घातलस तरी चालेल, तुला मी छान स्लीव्हलेस गाऊन शिवून देतो.” मी पुन्हा नवीन विषय सुरू करत म्हटले.

“गाऊन आणि मी? तोपण स्लीव्हलेस? मला आवडत नाही रे.” तिने नाक मुरडतच म्हटले.

“आता घरी काय हरकत आहे? शिवाय आतमध्ये ब्रा किंवा पेटीकोट घालायचाच नाही म्हणजे तेवढंच मोकळं वाटेल, आपण एक काम करू एक तसा गाऊनपण शिवून घेऊ तू घालून बघ पटला तर ठीक नाही तर नको घालूस.”

“बरं बाबा ठीक आहे, चल आता काय पुढे?”

“आता महत्त्वाचे काम म्हणजे हे सर्व ब्लाउजेस ट्राय करणे.” तिच्या हातात मी सर्व ब्लाउजेस ठेवत मी म्हटले.

चेहर्‍यावर आश्चर्य मिश्रीत भाव आणत आई मला म्हणाली,

“अरे इतके?? हे ट्राय करायला वेळ लागेल ना?”

जणू काही ती आत्ताच थकून गेलीय असे दिसत होतं. मी थोडे प्रोत्साहन देत तिला म्हटले,

“अगं एकदाच ट्राय कर, मला एकदा लक्षात आले की मग पुन्हा तुला कधीही ट्राय करायला नाही लावणार.” बेडवर बसत मी तिला म्हटले.

“ओके मिस्टर, मला असं वाटतंय आज तुझाच दिवस आहे.” असे म्हणत ती बाथरूमकडे वळली.

ती फक्त ब्रा आणि पेटीकोटवर ब्लाउजेस घेऊन बाहेर आली आणि म्हणाली,

“मी इथेच चेंज करते पुन्हा पुन्हा आत जाणे जीवावर येत आहे.”

माझी चड्डी माझ्या लवड्याच्या पाण्याने बऱ्यापैकी ओली झाली होती. मी तिला ‘ठीक आहे’ म्हटले.

तिने ब्रा घातलेली होती त्यामुळे ती माझ्यासमोर बेडवर बसूनच ट्राय करायला लागली. ब्रा घातलेली चालत असलेले वेगवेगळे ब्लाउज झाल्यावर शेवटचे ४ ब्लाउजेस असे होते की ज्यावर ब्रा घालायची नव्हती.

तिने पहिले ब्लाउज हातात घेतल्याबरोबर मी तिला म्हटले,

“अगं यावर ब्रा चालणार नाही, ओंगळवाणे दिसेल त्यामुळे तू ब्रा काढून टाक.”

माझी नजर ब्रामधील तिच्या उरोजांवर होती.

“ह्म्म्म, ठीक आहे. एक काम कर नं, माझे हुक काढून दे.” असे म्हणून ती माझ्याकडे पाठ करून बसली.

तिच्या गोऱ्या उघड्या पाठीवर ब्राचे हुक अगदी घट्ट रूतून बसले होते. मी थरथरत्या हाताने आधी माझा लवडा चोळून व्यवस्थित केला आणि तिचे हुक काढायला लागलो.

टाईट असल्याने थोडा वेळ लागला पण निघाला, हुक निघताच ब्राचे बेल्ट एका झटक्यात सैल झाले आणि आईने तसेच पाठमोरी बसत ब्रा अंगावेगळी केली. आई आता समोरून पूर्ण नागडी झालीय या फिलिंगनेच माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहले. ब्राचे बेल्ट रूतलेले असल्याने पाठीवर लाल व्रण उमटले होते, त्यावर हळूच हात लावत मी आईला म्हटले,

“आई, इतकी सुंदर तुझी पाठ आहे आणि टाईट ब्रा घातल्याने बघ कसे व्रण उमटलेत.”

“हो रे, बघ ना. पण काय करणार, ढिली ब्रा मला आवडत नाही.” आईने ब्लाउजकडे बघत स्पष्टीकरण दिले.

आई ट्राय करणार होती ते ब्लाउज अतिशय तोकडे होते. अतिशय पातळ, स्लीव्हलेस, मागून ब्राच्या पट्टीसारखी एक सिंगल पट्टी आणि समोरून पण चौकोनी अतिशय खोल गळा, दुसरी ब्राच होती ती.

“शोन्या यात आणि ब्रामध्ये काय फरक आहे? आणि बहुतेक खूप जास्त तलम असल्याने माझे निप्पल्स सुद्धा दिसत आहेत बहुतेक बघ बरं.” आईने माझ्याकडे वळून स्वत:च्या उरोजांकडे बघत म्हटले.

“हो तुझं बरोबर आहे, अतिशय तोकडा आहे पण तुला मोकळं वाटतंय नं, आणि राहला प्रश्न निप्पल्स दिसण्याचा तर ते तुझ्या ब्लाउज मधूनपण दिसत होते.” मी निप्पल्सकडे बघत उत्तर दिले.

“जास्त दिसताहेत का रे?”

“हो बरेच क्लिअर दिसत आहेत पण हरकत नाही ना, घरीच घालशील नं तू हा ब्लाउज?” मी थोडं बिनधास्त होत म्हटले.

“ह्म्म्म. तुला तर बरंच आहे, डोळ्यासमोरच मेजवानी दिसत राहील.” तिने मला डिवचत म्हटले.

“मेजवानी कसली गं, तू पदर घेशील न त्यावर आणि मला ते नवीन नाही. हा एक आहे, तुझे उरोज खरंच खूप सुंदर आहेत.” मी पुन्हा खडा टाकत म्हटले.

“काय खोटं बोलतोयस, सुंदर सुंदर बायकांचे उरोज बघत असशील आणि या म्हातारीचे हे ओघळलेले कसले आवडताहेत तुला?”

आता तिनेपण पुन्हा माझ्याकडे पाठ करत पुढचा बॉम्ब टाकला आणि ब्लाउज काढू लागली.

“हा बघतो तर खरेच, पण जी सुंदरता तुझ्यात आहे ती इतरांमध्ये नाहीय,” मी तिला चढवत म्हटले.

आता ती दुसरे ब्लाउज ट्राय करत होती.

“एक विचारू खरं बोलशील?” मला अंदाज आला होता ती कशाबद्दल विचारणार आहे त्याचा.

‘हो, विचार नं.” मी सहज उत्तर दिले.

“तू नागडे उरोज बघितलेत का कधी, किंवा सरळच विचारते नागड्या उरोजांना स्पर्श केला आहेस का?” नवीन ब्लाउजमध्ये तिने माझ्याकडे वळत माझ्या डोळ्यात बघत विचारले. तिच्या चेहर्‍यावर हलकंस हसू आणि तेज होत.

मी थोडा थांबून हसलो आणि म्हणालो,

“हो, कारण काही बायका आमच्या माप घ्यायच्या रूममध्येच माझ्यासमोर चेंज करतात आणि काही बायका तर उघड्या उरोजांवरच माप घ्यायला लावतात त्यामुळे त्याची सवयच झाली आहे.” मी एका दमात सांगून टाकले.

ती अतिशय मन लावून ऐकत होती.

“मग काय वाटतं, काही करावसं नाही वाटत तुला?” तिने डायरेक्ट विचारलं.

आता ती शेवटचा म्हणजे चोळी प्रकारातलं ब्लाउज ट्राय करत होती, ज्यामध्ये समोरून हुक नसून फक्त दोन बंद असतात ज्यांना गाठ मारायची असते. ती गाठ मारत असताना मी म्हणालो,

“कधी कधी वाटतं पण मनावर पूर्ण ताबा ठेवावा लागतो नाहीतर धंद्याची ऐशीतैशी व्हायला वेळ नाही लागत.” मी मोठी हिम्मत करून म्हटले.

“काय करावसं वाटतं माझ्या शोन्याला?” माझी मजा घेण्याच्या सुरत आईने म्हटले.

अजूनही तिची गाठ बांधणेच चालू होते.

“रागवणार नाहीस ना आई?” मी मुद्दाम विनवणीचा सूर आवळत म्हटले.

“नाही रे राजा, आता तू शहाणा झाला आहेस, तुमच्या वयाच्या मुलांमध्ये अशा भावना येणारच, सांग मला एका मैत्रिणीच्या नात्याने.” तिने मला सावरत म्हटले आणि माझ्याकडे तोंड करून बसली.

मी बघितले तिने साधी सरळ गाठीवर गाठ मारली होती. त्या ब्लाउजमध्ये तिचे उरोज सर्वात जास्त सुंदर दिसत होते. टरारून फुगलेले उरोज, मध्ये फक्त गाठ असल्याने पूर्णच्या पूर्ण घळ दिसत होती, पातळ कपड्याने तिच्या निप्पल्स आणि अरोला पूर्ण आणि मादक दिसत होता.

“वॉव!” हा एकाच शब्द माझ्या तोंडून बाहेर पडला.

“काय वॉव? तू काही सांगणार होतास का?”

“अगं तुला हे ब्लाउज किती मादक? म्हणजे सुंदर दिसत आहे, पण तू गाठ अगदीच साधी मारली आहेस, मी ती गाठ थोड्या वेगळ्या प्रकारे बांधू का?” मी तिच्या चोळीच्या गाठीला हात लावत म्हटले.

माझे हात गाठीवरच पकडत आई म्हणाली,

“तुला जशी गाठ मारायची आहे तशी मार पण आधी सांग तुला काय करावसं वाटतं त्या बायकांबरोबर?” असे म्हणून ती आणखी माझ्या जवळ आली.

तीपण आता माझ्यासारखीच मांडी मारून बसली होती आणि तिचे दोन्ही गुडघे माझ्या गुडघ्यांवर आले होते. माझी आई माझ्या इतक्या जवळ आणि तेसुद्धा फक्त चोळी आणि पेटीकोटवर.

माझे हात अजूनही तिच्या चोळीच्या गाठीवरच होते. मी एक नजर तिच्या निप्पल्स वर टाकली आणि तिला म्हणालो,

“खरं सांगायचं तर, समजायला लागल्यापासून मला उरोजांबद्दल सगळ्यात जास्त आकर्षण आहे, आणि सुदैवाने माझा बिजनेससुद्धा त्याच क्षेत्रातला असल्याने मला वेगळं काही करण्याची गरजच भासत नाही.

“सुरुवातीला मी घाबरायचो पण नंतर हळूहळू सवय झाली. माझा स्पर्श त्या बायकांच्या उरोजांना होतो पण तो व्यावसाईक असतो, कामापुरता. कारण मला माहीत आहे बायकांना लगेच कळते ते. त्यामुळेच मी कधी रिस्क घेत नाही.

“मला काय करावेसे वाटते ते सांगायचं झालं तर, बऱ्याच बायकांना बघून त्यांच्या उरोजांना स्पर्श करावा ते हातात घ्यावे, इतकीच माझी मर्यादा कारण शेवटी मी तुझा मुलगा आहे, मर्यादा ओलांडणार नाही.”

मी मुद्दाम साळसूदपणे खोटं बोललो.

आईचे ब्लाउज

“अरे, मी काय विचारतेय रवि, लक्ष कुठे आहे तुझे?” खाली बसून भाजी चिरत असलेल्या आईने मला विचारलं. “अंम्म्म? माझे लक्ष? काय म्हणत होतीस?” पदर ढळल्याने आईच्या उघड्या पडलेल्या स्तनांकडे माझी नजर रोखली होती. बऱ्यापैकी खोल गळ्याच्या ब्लाउजमधून आईचे गोरे स्तन बऱ्यापैकी बाहेर...

आईचे ब्लाउज भाग : २

आता मी थोडं पुढचं पाऊल टाकायचे ठरवलं कारण मी पुढचं पाऊल टाकलं नाही तर मी फक्त मापां पुरताच मर्यादित राहणार होतो, त्यामुळे मला वेगवेगळ्या युक्त्या लढवणे आवश्यक होते. आता मी माझ्या बुटिकमध्ये शिवल्या जाणाऱ्या अतिशय वेगवेगळ्या ब्लाउजबद्दल आईला अतिशय सराईतपणे सांगायचे...

आईचे ब्लाउज भाग : ४

मी बोलत असताना आई अगदी मन लावून ऐकत होती. माझं ऐकल्यावर माझे गाल पकडत मला म्हणाली, “हो रे माझा शोन्या, मला माहीत आहे तू मर्यादा ओलांडणार नाहीस ते. ठीक आहे, आता मला गाठ मारून दाखव आणि काय रे अशा चोळ्या जुन्या पिढीच्या बायका लुगड्यावर घालायच्या, आता पुन्हा अशी स्टाईल...

आईचे ब्लाउज भाग : ५

“तुला या चोळीत कम्फर्टेबल वाटतेय ना?” मी चोळीचा विषय पुन्हा काढत म्हटले. “हो, फक्त आता झोपल्यावर असे वाटतेय की गाठ थोडी ढिली करावी.” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “मग कर ना.” तिच्या उरोजांकडे बघत मी म्हणालो. “बाकी आणखी काय, सांग ना तुझ्या बुटिकमधल्या गंमती जमती.” असे...

आईचे ब्लाउज भाग : ६

आमच्या बाथरूममध्ये कपडे धुण्याची, आंघोळीची जागा खूपच ऐसपैस होती. बाथरूमचा दरवाजा आईने नेहमीप्रमाणे उघडा ठेवला होता. आई तिथे एका छोट्या स्टूलवर बसून कपडे भिजवत होती. नेहमीप्रमाणे तिचा पदर जागेवर नव्हता आणि तिची नवीन चोळी पूर्ण उघडी पडली होती. साडी आणि पेटीकोट...

आईचे ब्लाउज भाग : ७

आता ती चांगलीच मोकळी होऊन माझ्याशी बोलत होती. “म्हणजे किती मोठा असायला पाहिजे? मला काही प्रॉब्लेम तर नाही ना?” मी लंड हातात घेत चर्चा पुढे नेत म्हटले. “नाही रे बेटा, मोठा असण्यात काहीच गैर नाही उलट तुझ्या बायकोला तू जास्त सुख देऊ शकशील. बरं ते जाऊ दे, चल आता माझी पाठ...

आईचे ब्लाउज भाग : ८

“हम्म, तर ऐक मग, चोदणे किंवा झवणे म्हणजे लंड चूतमध्ये टाकून जोरात कंबर हलवून आतबाहेर करणे. मी चोदणे सोडून तुला सगळे करून दाखवते. तसे पाहल्यास एका आईने आपल्या मुलाला हे करून दाखवणे हे जगाच्या दृष्टीने पाप आहे पण मला त्याची पर्वा नाही कारण मला माझ्या मुलाच्या भविष्याची...

error: नका ना दाजी असं छळू!!